Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Αν πρέπει να διαβιβάσετε κάποια πράξη εκτός της Ένωσης, ορισμένες διεθνείς συμβάσεις μπορούν να σας κάνουν να κερδίσετε χρόνο.

Αν έχετε εμπλακεί σε δίκη, οπωσδήποτε θα διαβιβάσετε διάφορα έγγραφα στον αντίδικο και θα λάβετε από αυτόν άλλα. Κατά τη νομική ορολογία, θα πρέπει να επιδώσετε ή να κοινοποιήσετε πράξεις.

Η Σύμβαση της Χάγης του 1965 (en - fr) προβλέπει ένα σύστημα διαβίβασης των πράξεων μέσω κεντρικών αρχών που ορίζονται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους της κατοικίας σας απευθύνουν τις πράξεις που οφείλετε να διαβιβάσετε στο εξωτερικό, στην κεντρική αρχή που έχει ορίσει το σχετικό κράτος, η οποία αναλαμβάνει να τις κοινοποιήσει ή να τις επιδώσει στον παραλήπτη τους. Οι κεντρικές αρχές δεν μπορούν να απαιτήσουν καμία πρόσθετη διατύπωση όπως την επικύρωση εγγράφων.

Η Σύμβαση δεν αντιτίθεται στη δυνατότητα των συμβαλλόμενων κρατών να προβλέψουν ή να αποδεχθούν ακόμη περισσότερο απλούστερα συστήματα, για παράδειγμα τη δυνατότητα αποστολής της πράξης στον παραλήπτη της απευθείας δια της ταχυδρομικής οδού.

Το σύστημα της Σύμβασης της Χάγης εφαρμόζεται σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβάσετε πράξεις σε κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή στη Δανία.

Η Αυστρία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή.

Αντίθετα, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, με εξαίρεση τη Δανία, η σύμβαση αυτή αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Τέλος, υπάρχουν διάφορες διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, για τις οποίες γίνεται μνεία στις σελίδες των οικείων κρατών μελών.

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύμβαση της Χάγης του 1965 (en - fr)
 • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 19-07-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο