Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Mad'arsko

Posledná úprava: 23-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo pre „doručovanie písomností“ platia osobitné pravidlá? 1.
2. Ktoré písomnosti sa musia doručiť úradne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomností? 3.
4. Ako sa písomnosti v praxi obvykle doručujú? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné adresátovi písomnosť doručiť (napríklad preto, že nie je doma)? 5.
6. Existuje nejaký písomný dôkaz, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť alebo sa písomnosť doručí v rozpore so zákonom (napríklad, písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie napriek tomu považovať za platné (napríklad, chyba sa dá napraviť) alebo je nutné pokúsiť sa o doručenie písomnosti ešte raz? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, akú čiastku? 8.

 

1. Čo znamená právny pojem „doručovanie písomností“ v praxi? Prečo pre „doručovanie písomností“ platia osobitné pravidlá?

Podľa zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku musí súdne písomnosti – ak zákon nestanovuje inak – doručovať poskytovateľ poštových služieb. Písomnosti sa doručujú na základe jednotlivých zákonov týkajúcich sa doručovania úradných písomností.

Súdne písomnosti zaslané poštou sa považujú za doručené v deň pokusu o ich doručenie, ak ich adresát odmietol prevziať. Ak bolo doručenie neúspešné, pretože adresát písomnosť neprevzal (písomnosť bola vrátená súdu s označením „nevyzdvihnuté“), písomnosť sa považuje za doručenú, pokiaľ sa nepreukáže niečo iné, v piaty pracovný deň po druhom pokuse o doručenie poštou.

Súd sa nedomnieva, že došlo k doručeniu, ak sa písomnosť doručila náhradnému adresátovi a táto osoba/strana je odporcom adresáta.

V prípade žiadosti (platobného príkazu) alebo ak bol konečný rozsudok o podstate veci doručený, súd informuje stranu do ôsmich dní, že doručenie sa považuje za uskutočnené, pokiaľ strana neodmietla úradnú písomnosť prevziať. K oznámeniu sa musí pripojiť úradná písomnosť, ktorej doručenie súd považuje za uskutočnené. V oznámení – v prípade žiadosti (platobného príkazu) – súd informuje stranu o účinku súdneho sporu.

Adresát môže tiež prevziať písomnosť, ktorá mu je adresovaná, v kancelárii súdu na základe dokladu totožnosti.

Písomnosť, ktorá sa má doručiť do zahraničia, ak medzinárodná dohoda uzavretá maďarským štátom nestanovuje inak, sa musí predložiť ministerstvu spravodlivosti, ktoré podnikne ďalšie kroky. Doručenie do zahraničia sa považuje za platné, ak spĺňa buď maďarské právne predpisy alebo predpisy krajiny, do ktorej sa písomnosť doručila.

HoreHore

Ak miesto pobytu strany nie je známe, alebo ak sa strana zdržiava v krajine, ktorá neposkytuje súdnu pomoc pri doručovaní písomností, alebo ak sa doručenie spája s neodstrániteľnými ťažkosťami, alebo ak sa vopred zdá, že pokus o doručenie bude neúspešný, písomnosť sa musí doručiť oznámením uverejneným na verejných výveskách. Takýmto oznámením sa doručujú aj písomnosti neznámym dedičom.

Súd môže nariadiť doručenie prostredníctvom verejného oznámenia iba vtedy, ak to žiada strana a iba vtedy, ak sú poskytnuté dôkazy o pravdepodobnosti dôvodu, ktorý slúži ako základ pre toto doručenie.

Písomnosť, ktorá sa má doručiť prostredníctvom verejného oznámenia, musí visieť na vývesnej tabuli súdu pätnásť dní a na vývesnej tabuli obecného úradu v mieste bydliska strany, alebo v prípade doručenia neznámym dedičom závetcu, v mieste poslednej známej adresy strany.

Ak strana býva v krajine, ktorá neposkytuje súdnu pomoc pri doručovaní písomností, ale s ktorou existujú poštové spojenia, musí sa oznámenie tiež zaslať na adresu strany v uvedenej krajine, podľa možnosti doporučeným listom.

Ak sa má žiadosť doručiť odporcovi prostredníctvom verejného oznámenia, súd vymenuje správcu a nechá na správcovi, aby žiadosť doručil.

Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s doručením prostredníctvom verejného oznámenia, musia zaplatiť vopred iba tí, ktorí požiadali o doručenie prostredníctvom verejného oznámenia.

V prípade doručenia prostredníctvom verejného oznámenia sa písomnosť považuje za doručenú v pätnásty deň po dni vyvesenia na výveske súdu, pokiaľ súd nestanoví inak.

HoreHore

2. Ktoré písomnosti sa musia doručiť úradne?

Zákon o občianskom súdnom poriadku vymedzuje, ktoré písomnosti sa musia doručovať, čo znamená, že písomnosti, ktoré nie sú uvedené na zozname, sa nemusia doručovať.

Úradné doručenie sa vyžaduje v týchto prípadoch:

 1. ak sa rozsudok doručuje účastníkom konania;
 2. ak sa súdny príkaz doručuje účastníkovi konania, ktorý nebol riadne predvolaný na súd;
 3. ak sa má súdny príkaz doručiť iba strane, ktorá zmeškala súdne pojednávanie, pokiaľ ide o stanovenie nového dátumu predvolania, alebo ak existuje možnosť osobitného odvolania proti súdnemu príkazu;
 4. ak sa príslušnej osobe doručuje príkaz vydaný v mimosúdnom konaní;
 5. ak sa všetky príkazy vydané počas konania doručujú osobe, v ktorej prospech začal konanie prokurátor alebo organizácia oprávnená k tomuto úkonu osobitným právnym predpisom.

Doručiť sa musí nielen výroková časť rozsudku, ale aj jeho odôvodnenie, pokiaľ právne predpisy nevyžadujú pre takýto rozsudok uvádzať žiadne odôvodnenie.

Rozsudok, ktorý nepatrí medzi rozsudky uvedené v zozname, sa považuje za doručený pri svojom vynesení.

Tieto ustanovenia sa musia uplatniť obdobne, ak sa má rozsudok oznámiť nielen účastníkom konania, ale aj ďalším príslušným stranám.

Ak stranu konania zastupuje poverený zástupca, súdne písomnosti sa musia namiesto tejto strany doručiť poverenému zástupcovi. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na súdne predvolanie, pomocou ktorého súd zaväzuje stranu alebo jej právneho zástupcu, aby sa osobne dostavili na súd.

HoreHore

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomností?

Za riadne doručenie písomností je podľa príslušných právnych predpisov zodpovedný súd alebo poskytovateľ poštových služieb.

4. Ako sa písomnosti v praxi obvykle doručujú?

Písomnosti sa doručujú v tomto poradí:

Poskytovateľ poštových služieb sa pokúsi osobne doručiť úradný dokument, ktorý bol zaslaný poštou s potvrdením o prijatí. Ak je prvý pokus o doručenie neúspešný, t. j. ak poštár nemohol odovzdať dokument adresátovi alebo osobe oprávnenej prijať tento dokument (blízky príbuzný alebo partner adresáta), nechá na mieste oznámenie s potvrdením o prijatí, v ktorom bude uvedené, že poskytovateľ poštových služieb sa pokúsi doručiť dokument v piaty pracovný deň po neúspešnom doručení. Úradný dokument možno získať pred druhým doručením na poštovom úrade uvedenom v oznámení po predložení preukazu totožnosti. Ak je druhý pokus o doručenie neúspešný, poskytovateľ poštových služieb nechá na mieste druhé oznámenie, v ktorom informuje adresáta, že úradný dokument možno získať na poštovom úrade do piatich dní od druhého neúspešného pokusu o doručenie. Po ďalších piatich dňoch bez výsledku zašle poskytovateľ poštových služieb úradný dokument späť odosielateľovi s označením „nevyzdvihnuté“. Ak adresát odmietne prevziať zásielku pri prvom doručení, t. j. poskytovateľ poštových služieb zastihne adresáta na uvedenej adrese, ale adresát nie je ochotný prevziať úradný dokument, dokument sa považuje za doručený v deň neúspešného doručenia. V takom prípade poskytovateľ poštových služieb zašle úradný dokument bezodkladne späť odosielateľovi s označením „odmietnutie prevzatia“ a majú sa uplatňovať právne dôsledky v súvislosti s doručenou písomnosťou.

HoreHore

Paragrafy 29 a 30 vyhlášky vlády 79/2004 (IV.19.) o poskytovaní poštových služieb obsahujú podrobné predpisy.

V paragrafe 30 ods. 5 sa uvádza, že ak je to nutné z dôvodu naliehavosti alebo iných dôvodov, môžu orgány (súdy alebo úrady) doručiť písomnosti namiesto poštovou službou prostredníctvom svojho vlastného doručovateľa, ktorý je zamestnaný na základe bežnej zmluvy ako štátny zamestnanec alebo zamestnanec štátneho alebo súdneho sektora. V prípade osobného doručenia potvrdí príjemca svojim podpisom s uvedením dátumu, že došlo k prevzatiu písomnosti. Ak existuje zvláštny formulár na prevzatie písomnosti (potvrdenie o prevzatí), musí byť na ňom potvrdená skutočnosť, že došlo k prevzatiu písomnosti. Ak sa doručenie nemôže uskutočniť po dvoch pokusoch, je nutné pokúsiť sa oň ešte raz alebo sa musí uskutočniť bežnou poštou.

Zákon LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí stanovuje právnu inštitúciu súdneho vykonávateľa. Súdny vykonávateľ vyhľadá adresáta a doručí mu písomnosť osobne, aby existoval úradný záznam o doručení písomnosti.

Zákon umožňuje, aby sa doručenie uskutočnilo týmto spôsobom v prípade konečného rozsudku o podstate veci a neskôr slúžilo ako základ na výkon rozsudku, ak sa v súvislosti s rozsudkom objavila domnienka, že písomnosť bola doručená (bola už doručená poštou) a strana žiadajúca o doručenie výslovne požiada o doručenie na svoje vlastné náklady. V zákone sa uvádza, že sa musí vypracovať formálny záznam o doručení; v zákone sa tiež uvádza, kto musí byť informovaný o výsledku doručenia a na aké vyhľadávanie je súdny vykonávateľ pôsobiaci ako „súdny doručovateľ“ oprávnený, aby na tento účel našiel adresáta. Súdne doručovanie uskutočňujú nezávislí súdni doručovatelia alebo ich zástupcovia pôsobiaci v ich mene – zástupcovia nezávislých súdnych vykonávateľov – a osoby pripravujúce sa na funkciu nezávislého súdneho vykonávateľa, ktoré sú oprávnené doručovať písomnosti ako súdni doručovatelia.

HoreHore

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné adresátovi písomnosť doručiť (napríklad preto, že nie je doma)?

Právne predpisy týkajúce sa poskytovateľov poštových služieb umožňujú, napríklad, aby príbuzný žijúci v spoločnej domácnosti s adresátom prevzal úradný dokument namiesto adresáta. Ak nie je príslušná zastupujúca osoba prítomná, aby prevzala dokument, poskytovateľ poštových služieb pošle písomnosť späť súdu s označením „nevyzdvihnuté“.

6. Existuje nejaký písomný dôkaz, že písomnosť bola doručená?

Poskytovateľ poštových služieb informuje súd o výsledku doručenia odoslaním potvrdenky o doručení, ktorá je známa aj ako „potvrdenie o prijatí“.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť alebo sa písomnosť doručí v rozpore so zákonom (napríklad, písomnosť sa doručí tretej osobe)? Môže byť doručenie napriek tomu považovať za platné (napríklad, chyba sa dá napraviť) alebo je nutné pokúsiť sa o doručenie písomnosti ešte raz?

Ak sa doručenie neuskutočnilo správne, napríklad, písomnosť neprevzala oprávnená osoba alebo ju adresát nedostal z iných dôvodov, nie však z vlastnej viny, potom je právna domnienka založená na občianskom súdnom poriadku vyvrátiteľná na súde.

Adresát môže ako žiadateľ podať žiadosť o vyvrátenie domnienky o doručení – z dôvodov stanovených zákonom – do pätnástich dní od získania informácií, že existuje domnienka o doručení; túto žiadosť je možné podať na súde, na ktorom prebieha príslušné konanie. Spravidla nie je možné podať žiadosť po uplynutí šiestich mesiacov od domnienky o doručení. Ak táto lehota uplynie, neuznajú sa žiadne dôkazy.

HoreHore

Ak sa domnienka o doručení týka iba doručenia písomnosti týkajúcej sa začatia konania, môže strana podať žiadosť počas prebiehajúceho konania do pätnástich dní odo dňa, kedy bola informovaná o domnienke o doručení.

Žiadosť o vyvrátenie domnienky o doručení sa môže podať na základe skutočnosti, že žiadateľ nemohol obdržať úradný dokument nie z vlastnej viny, pretože

 1. doručenie sa uskutočnilo v rozpore s právnymi predpismi o doručovaní úradných písomností alebo bolo neregulárne z nejakého iného dôvodu; alebo
 2. nebolo možné prijať písomnosť z nejakého iného dôvodu, ktorý nie je uvedený v bode a) (napríklad, pretože adresát nebol informovaný o doručení nie z vlastnej viny).

Žiadosť o vyvrátenie domnienky o doručení z dôvodu uvedeného v bode b) môže podať iba fyzická osoba (strana alebo iná príslušná osoba, ktorá je zapojená do konania).

Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti sa možno odvolať. Neexistuje žiadne právo na zvláštne odvolanie proti rozhodnutiu o prijatí žiadosti a rozhodnutiu o zastavení konania alebo o výkone rozhodnutia; toto rozhodnutie možno napadnúť v odvolaní proti konečnému rozsudku o podstate veci.

Ak účastník konania podá žiadosť o vyvrátenie domnienky o doručení na základe bodu a) a súd žiadosť uzná, právne dôsledky vyplývajúce z domnienky o doručení nie sú účinné a doručenie alebo opatrenia, úkony konania, ktoré už boli vykonané, sa musia zopakovať v súlade so žiadosťou strany a v potrebnom rozsahu. Ak žiadosť podá iný žiadateľ a súd ju uzná, nie je možné vymáhať právne dôsledky v súvislosti s doručením týkajúcim sa žiadateľa.

Ak sa domnienka o doručení sa vyvráti na základe bodu b), doručenie sa musí zopakovať. Ustanovenia týkajúce sa dôkazov o vine sa rovnakým spôsobom vzťahujú na podanie a rozhodovanie o žiadosti, ak zákon nestanovuje, že medzi pravidlami o vyvrátení domnienky existujú odlišné ustanovenia.

Zákonné právo na vyvrátenie domnienky o doručení existuje aj počas výkonu súdneho rozhodnutia.

Ak sa rozsudok o domnienke o doručení stal právne záväzným, môže adresát ako žiadateľ – ak existujú už uvedené dôvody – podať žiadosť o vyvrátenie domnienky o doručení na súde prvého stupňa počas výkonu súdneho rozhodnutia, pätnásť dní po získaní informácií, že sa začal výkon rozsudku. Ak sa výkonu rozsudku už začal, žiadosť sa môže podať iba spôsobom definovaným v tomto odseku.

O žiadosti o vyvrátenie domnienky o doručení sa musí rozhodnúť do tridsiatich dní. Inak sa musia obdobným spôsobom uplatniť všeobecné pravidlá platiace pre súdne rozhodnutie o žiadosti.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť, a ak áno, akú čiastku?

Súdne poplatky pokrývajú všetky náklady súdneho konania, vrátane nákladov na doručenie písomností. Strana žiadajúca o výkon súdneho rozhodnutia musí zaplatiť naviac za náklady na výkon rozhodnutia iba vtedy, ak sa doručenie prostredníctvom súdneho doručovateľa riadi zákonom o výkone súdnych rozhodnutí.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 23-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo