Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Grčija

Zadnja sprememba: 18-07-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Grčija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni termin "vročitev listin" v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o "vročanju listin"? 1.
2. Katere listine je potrebno formalno vročiti? 2.
3. Kdo je pristojen za vročitev listine? 3.
4. Na kakšen način se listina praviloma vroči v praksi? 4.
5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. če ga ni doma) ? 5.
6. Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi dokumenta? 6.
7. Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme dokumenta ali če se vročitev izvrši s kršitvijo zakona (npr. dokument je vročen tretji osebi)? 7.
8. Ali moram za vročitev dokumenta plačati in, če moram, koliko? 8.

 

1. Kaj pomeni pravni termin "vročitev listin" v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o "vročanju listin"?

Vročitev je metoda pošiljanja dokumentacije osebi, na katero je naslovljena, da bi se to osebo seznanilo z vsebino v skladu z nekaterimi določbami postopkovnega prava, ki določa načine vročitve listin, uporabe te možnosti in načine potrditve vročitev.

2. Katere listine je potrebno formalno vročiti?

Listine, ki se jih vroča formalno, so spisi, tožbe, ustavitve zamudnih sodb, prizivi, razveljavitve, tožbe za ponovno odprtje sodnih procesov, pritožbe, ki jih predložijo tretje osebe ali opomini v zvezi z zunajsodnimi in sodnimi postopki, glavni in dodatni posegi, obvestila o sojenju in izterjatveni opomini, zahtevki za sodne prepovedi, zahtevki za sodno zaščito ob uporabi ex parte postopkov, pozivi na obravnave, kakor tudi sodbe sodišča (bodisi pravnomočne ali ne).

3. Kdo je pristojen za vročitev listine?

Vročitev se izvrši na prošnjo ene od strani v skladu z ustreznim pisnim naročilom na spodnjem delu zadevne listine, ki ga izda bodisi stranka bodisi njen zastopnik, ali pa na zahtevo pristojnega sodnika ali, v primeru veččlanskega sodišča, predsedujočega sodnika (člen 123 grškega Zakona o pravdnem postopku (HCCP)). Listine vroči sodni vročevalec, ki je imenovan za službo na sodišču, v pristojnosti katerega naslovnik prebiva ali ima stalno prebivališče (člen 122(1) HCCP). Listine, ki jih vroči sodišče, lahko vroči tudi uradna oseba sodišča v tem območju ali policist, pripadnik policijske enote, podeželske policije, gozdarske policije ali občinski uradnik oziroma uradnik skupnosti (član 122(2) in (3) HCCP). Na podlagi uredb, izdanih po priporočilu ministra za pravosodje, je vročitev vseh navedenih listin mogoče opraviti po pošti, teleksu ali telefonu, hkrati pa je mogoče tudi določiti način izvajanja vročitev in dokazil o vročitvi (člen 122 (3) HCCP).

Na vrh straniNa vrh strani

Kadar gre za sodne prepovedi, se obvestilo o kraju in času obravnave vloži z listino, ki jo izda sodni uradnik, ki določi datum, kraj in čas obravnave, ali po telefaksu ali s telefonskim klicem, ki ga opravi sodni uradnik. Hkrati z vročitvijo pozivov lahko sodnik naroči vročitev zahtevka (člen 686(4) HCCP).

4. Na kakšen način se listina praviloma vroči v praksi?

Vročitev pomeni dostavo listine v roke naslovnika (člen 127(1) HCCP), kjer koli se naslovnik nahaja (člen 124 HCCP). Če je tam naslovnikovo prebivališče, trgovina, pisarna ali delavnica, kjer je sam ali z drugo osebo, ali če tam dela kot zaposleni, delavec ali pomočnik, se brez njegove privolitve vročitev drugi osebi ne sme izvršiti (člen 124(2) HCCP).

5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. če ga ni doma) ?

Če naslovnik ni dosegljiv na domu, se listina dostavi enemu izmed njegovih sorodnikov ali hišnih pomočnikov, ki prebivajo z njim, če pa so ti odsotni ali če takšnih oseb ni, se dostava izvrši enemu izmed prebivalcev, ki je opravilno sposoben in ki ni udeležen v postopku, ki zadeva naslovnika. (člen 128(1) HCCP).

Če na domu ni dosegljiva nobena izmed oseb iz člena 128(1),

 1. se listina pritrdi na vrata doma v prisotnosti priče (posredna vročitev),
 2. se najpozneje do dneva po posredni vročitvi kopija listine, ki je pripravljena brezplačno, dostavi v roke nadzornega uradnika na policijski postaji, na področju katere je stanovanje naslovnika, če pa je nadzornik odsoten, dežurnemu policistu ali pomočniku dežurnega policista; če na področju, v katerem je stanovanje naslovnika, ni nobene policijske postaje, se kopija listine dostavi predsedniku lokalne skupnosti, če pa je ta odsoten, uradniku. V vseh navedenih primerih mora biti dostava potrjena s potrdilom, ki je pripravljeno brezplačno in se ga pritrdi na poročilo o vročitvi iz točke 6 spodaj,
 3. najpozneje do naslednjega delovnega dne oseba, ki vroči listino, naslovniku pošlje obvestilo o vročitvi, v katerem navede vrsto vročene listine, naslov, na katerem je bila listina posredno vročena, datum posredne vročitve, uradno osebo, ki ji je bila dostavljena kopija in datum te dostave. Da je bilo obvestilo poslano po pošti, mora biti potrjeno s potrdilom, ki ga pripravi in podpiše brezplačno v okviru poročila o vročitvi (točka 6 spodaj) oseba, ki vroči listino, na tem potrdilu pa je treba navesti poštni urad, s katerega je bilo obvestilo poslano, ter zaposlenega, ki je obvestilo prejel in ki mora sopodpisati potrdilo (člen 128(4) HCCP).

Če naslovnika ni v njegovi/njeni prodajalni, pisarni ali delavnici, se listina dostavi v roke vodje prodajalne, pisarne ali delavnice ali enemu izmed naslovnikovih partnerjev, sodelavcev, zaposlenih ali pomočnikov, ki so opravilno sposobni in niso vpleteni v postopek kot stranke v sporu (člen 129(1) HCCP). Če v prodajalni, pisarni ali delavnici ni nobene izmed oseb iz člena 129(1) HCCP, veljajo določbe člena 128(4) HCCP (člen 129(2) HCCP).

Na vrh straniNa vrh strani

Če naslovnik ali osebe iz člena 128 in 129 ne želijo sprejeti listine ali podpisati poročila o vročitvi, ali če tega poročila ne morejo podpisati, vročevalec pritrdi listino na vrata stanovanja, pisarne, prodajalne ali delavnice v prisotnosti ene priče (posredna vročitev) (člen 130(1) HCCP).

Če naslovnik nima stanovanja, pisarne, prodajalne ali delavnice ali če ne želi sprejeti listine ali če ne more ali ne želi podpisati poročila o vročitvi, to zavrnitev ali nezmožnost pa potrdi priča, ki jo za ta namen določi vročevalec, se poročilo dostavi v roke oseb iz člena 128(4)(b) (člen 130(2) HCCP).

Če se naslovnik zdravi v bolnišnici ali je v zaporu in komunikacija z njim ni mogoča, se listina skupaj s potrdilom upravnika bolnišnice ali zapornega stražarja, priloženega poročilu o vročitvi, vroči upravniku bolnišnice ali zapornemu stražarju, ki je nato obvezan, da listino dostavi v roke naslovnika (člen 131 HCCP).

Če naslovnik služi na trgovski ladji, ki se nahaja v grškem pristanišču, vendar je odsoten ali ne želi sprejeti listine ali podpisati poročila oziroma ga ne more podpisati, se listina vroči poveljniku ladje ali njegovemu namestniku, če pa sta ti osebi odsotni ali ne želita sprejeti potrdila, se listina vroči upravniku pristanišča, ki je obvezan, da listino dostavi naslovniku (člen 132(1) HCCP).

Če naslovnik služi na trgovski ladji, ki se ne nahaja v grškem pristanišču, se listina vroči na njegovem stanovanju v skladu s členom 128, če pa naslovnik stanovanja nima, se vroči v skladu z določbami o vročitvi v primeru oseb, ki nimajo stalnega prebivališča. V vseh primerih se listine lahko vroči tudi v pisarnah lastnika ladje v Grčiji ali sicer v pisarni ladijskega posrednika v grškem pristanišču, kjer takšna pisarna je (člen 132(2) HCCP).

Na vrh straniNa vrh strani

V primeru oseb, ki spadajo v eno izmed naslednjih kategorij in so v aktivni službi, kjer se vročitev ne more izvršiti njim osebno, kakor tudi ne sorodnikom ali hišnim pomočnikom, ki stanujejo z njim, se listine vroči v skladu s členom 128(3) in (4) zlasti:

 1. za osebe, ki služijo v kopenski vojski – poveljniku enote, sektorja ali službe, v kateri naslovnik služi. Če enota, sektor ali služba niso znani, se listine vroči poveljniku ustreznega oddelka;
 2. za častnike, podčastnike in mornarje v Grški mornarici – načelniku vrhovnega poveljstva Grške mornarice;
 3. za častnike, podčastnike in pilote Grških zračnih sil – načelniku vrhovnega poveljstva Grških zračnih sil;
 4. za častnike, podčastnike v mestni policiji, podeželski policiji, obalni straži, kakor tudi v žandarmeriji, policijskih enotah in pristaniški straži – njihovemu nadzorniku; in
 5. za osebe, ki tvorijo osebje na svetilnikih in drugih svetlobnih napravah in morskih oznakah – pristaniškemu upravniku, pod čigar pristojnostjo opravljajo svoje dolžnosti (člen 133(1) HCCP).

Če naslovnik prebiva ali ima sedež svoje pisarne v tujini, se listine vroči javnemu tožilcu sodišča, na katerem se čaka na sodni postopek ali se bo sodni postopek sprožil, ali javnemu tožilcu sodišča, ki je izdalo sodbo, ki jo je treba vročiti, v primeru postopkov na okrajnih sodiščih pa javnemu tožilcu deželnega sodišča, na ozemlju katerega se nahaja okrajno sodišče. Kadar gre za listine v zvezi z izvršbami, se te vročijo javnemu tožilcu deželnega sodišča, na ozemlju katerega je treba opraviti izvršbo, v primeru zunajsodne dokumentacije pa javnemu tožilcu v zvezi z njo. V primeru vročitve v tujini se listine vroči na kraju stalnega prebivališča ali znanega bivališča naslovnika, če pa stalnega prebivališča ali znanega bivališča v tujini ni, se listine vroči javnemu tožilcu deželnega sodišča v glavnem mestu (člen 132(1) HCCP). Ko javni tožilec prejme listine, je obvezan le-te nemudoma poslati ministru za zunanje zadeve, ki jih je nato obvezan odposlati naslovniku (člen 134(3) HCCP).

Na vrh straniNa vrh strani

Če stalno prebivališče ali bivališče naslovnika ni poznano, veljajo določbe iz člena 134(1), hkrati pa se povzetek vročenega dokumenta objavi v dveh dnevnih časopisih, izmed katerih eden izhaja v Atenah, drugi pa v mestu, kjer je sodišče, ali pa tudi drugi izhaja v Atenah. Ta časopisa mora priporočiti javni tožilec, ki mu je bil vročen dokument. Povzetek pripravi in podpiše vročevalec, vsebuje pa imena strank, vrsto vročenega dokumenta, zahtevo in, v primeru sodbe, sodni nalog, sodišče, na katerem sodni postopek še čaka ali je bil vložen ali izvajalca izvršbe in, kadar je naslovnik pozvan, da se pojavi na sodišču ali da ustrezno ukrepa, navedbo kraja in časa, ko se mora pojaviti kakor tudi, za katero vrsto ukrepov gre (člen 135(1) HCCP). Te določbe veljajo tudi v primeru, kadar Ministrstvo za zunanje zadeve potrdi, da ne more odposlati dokumenta osebi, ki stalno prebiva ali se nahaja v tujini (člen 135(3) HCCP).

Če so pisarne ali prodajalne iz členov 128(4)(b), 131, 132 in 133 zaprte ali če uradne osebe ali osebe iz navedenih členov ne želijo sprejeti vročenega dokumenta ali podpisati poročila o vročitvi, vročevalec pripravi o tem poročilo in dostavi dokument, ki ga je treba vročiti, javnemu tožilcu prvostopenjskega sodišča na tem območju, ki dokument pošlje strani, ki ga ni želela sprejeti ali podpisati poročila. V tem primeru velja člen 136 HCC.

6. Ali obstaja pisno dokazilo o vročitvi dokumenta?

Vročevalec pripravi poročilo, ki poleg navedb iz člena 117 vsebuje tudi: a) odredbo o vročitvi, b) jasno poimenovanje vročenega dokumenta in oseb, ki jih zadeva, c) navedbo datuma in časa vročitve, d) navedbo osebe, ki ji je bil dokument vročen, ter način vročitve v primeru odsotnosti ali odklonitve naslovnika ali oseb, navedenih v členih 28-135 in 138 (člen 139(1) HCCP).

Na vrh straniNa vrh strani

Poročilo morata podpisati vročevalec in prejemnik, v primeru odklonitve ali nezmožnosti podpisa, pa poročilo podpiše priča, ki jo za ta namen določi vročevalec (člen 139(2) HCCP).

Vročevalec mora na dokumentu označiti datum in čas, ko je bil dokument vročen, ter se podpisati. Ta oznaka služi naslovniku kot dokaz, da mu je bil dokument dejansko vročen. Če so med poročilom o vročitvi in oznako neujemanja, prevlada poročilo (člen 139(3) HCCP).

Poročilo iz člena 139 se pripravi v dveh izvodih, od katerih se eden dostavi osebi, ki zahteva vročitev, drugega pa zadrži vročevalec. Povzetek vročitve se shrani v posebnem registru, ki ga vodi vročevalec (člen 140(1) HCCP).

Sodni vročevalec je na zahtevo obvezen predložiti kopije originalov iz svojih spisov stranki, ki je zahtevala vročitev, naslovniku in vsaki stranki s pravnim interesom, če to odobri predsedujoči sodnik prvostopenjskega sodišča na območju, v katerem je bila izvršena vročitev, tako da zahtevo opremi z obvestilom (člen 140(2) HCCP).

7. Kaj se zgodi, če gre kaj narobe in naslovnik ne prejme dokumenta ali če se vročitev izvrši s kršitvijo zakona (npr. dokument je vročen tretji osebi)?

 1. Če stranka ne more izpolniti roka zaradi višje sile ali namernih dejanj druge stranke (kot je neveljavna vročitev s strani sodnega vročevalca ali če prejemnik dokumenta namerno o tem ne obvesti stranke), ima stranka pravico, da zaprosi, da se položaj vrne v predhodno stanje (člen 152(1) HCCP), v 30 dneh od datuma odprave višje sile ali datuma prejema namernega dejanja v znanje (člen 153 HCCP).
 2. Stranka, obsojena v svoji odsotnosti, ki ni bila pozvana pred sodišče ali ni bila pozvana pred sodišče v skladu z zakonsko predpisano obliko ali pravočasno, ima pravico vložiti pritožbo na sodbo. Če ima stalno prebivališče v Grčiji, lahko pritožbo vloži v 15 dneh po vročitvi sodbe, če pa naslov ni poznan ali ima stalno prebivališče v tujini, vloži pritožbo v 60 dneh po zadnji objavi povzetka poročila o vročitvi sodbe v skladu s členom 135(1) HCCP (členi 501, 503(1) in (2) HCCP).
 3. Če je stranka pozvala, da sodnemu procesu prisostvuje druga stranka, katere naslov ni poznan, če njenega naslova ne pozna in če je proces v celoti ali delno izgubljen, ima slednja pravico zahtevati ponovno odprtje procesa. Če ima stalno prebivališče v Grčiji, lahko zahtevo vloži v 60 dneh, če pa naslov ni poznan ali če prebiva v tujini, v 120 dneh po vročitvi sodbe; v kolikor sodba ni bila vročena pa v 3 letih po objavi sodbe, če je le-ta pravnomočna ali nepreklicna, sicer pa od dneva, ko je postala pravnomočna (členi 538, 544(9), 545(1), (2) in (3) HCCP).

8. Ali moram za vročitev dokumenta plačati in, če moram, koliko?

Stroške vročitve plača stranka, ki je zahtevala vročitev, vnaprej (člen 173(1) HCCP).

Stranki, ki izgubi v procesu, se lahko naloži plačilo teh stroškov (člena 176, 189(1) HCCP). Višina teh stroškov bo odvisna od kraja in vrste vročitve. Minimalni stroški vročitve znašajo 18-20 evrov, če se dokumente vroči osebi s stalnim prebivališčem ali bivališčem na območju, kjer ima sodni vročevalec svoj sedež.

Nadaljnje informacije

 1. Vse stranke ali zainteresirani posamezniki lahko pooblastijo odvetnika, da sprejme dokumente, ki se morajo vročiti njim. To pooblastilo lahko zajema vročitev vseh ali nekaterih sodnih ali zunajsodnih dokumentov, ki so naslovljeni na naslovnika, pa tudi enega, več ali vse primere, ki zadevajo to osebo (člen 142(1) HCCP), kot je navedeno v členu 142 et seq. grškega Zakona o pravdnem postopku.
 2. Navedene metode vročitve ne zajemajo metod vročitve, kot jih predvideva Haaška konvencija o vročitvah sodnih in izvensodnih dokumentov v zvezi s civilnimi in komercialnimi zadevami v tujini, ki je ratificirana v Grčijo z Zakonom 1334/14/14.3.1983.

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 18-07-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo