Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Grécko

Posledná úprava: 30-07-2004
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená výraz „doručenie písomností“? Prečo existujú konkrétne pravidlá týkajúce sa „doručenia písomností“? 1.
2. Ktoré dokumenty musia byť doručené oficiálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za výkon doručenia písomností? 3.
4. Aký je bežný spôsob doručenia dokladu? 4.
5. Čo sa stane v prípadoch, že doručenie písomností príjemcovi nie je možné? 5.
6. Existuje doklad o doručení dokladu? 6.
7. Čo sa stane, ak príjemca z akéhokoľvek dôvodu doklad neprijal? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti platiť? Ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo v praxi znamená výraz „doručenie písomností“? Prečo existujú konkrétne pravidlá týkajúce sa „doručenia písomností“?

„Doručenie“ je spôsob odovzdať písomností osobe, ktorej sa týkajú, aby bola informovaná o ich obsahu podľa určených ustanovení súdneho práva, ktoré určujú orgány. Ide o spôsob poskytnutia možnosti brať na vedomie dokumenty, ako aj potvrdenie samotného doručenia.

2. Ktoré dokumenty musia byť doručené oficiálne?

Medzi dokumenty, ktoré sa musia doručiť oficiálne, patria súdne doklady, doklady o žalobe, doklady o napadnutí rozhodnutia z pojednávania v neprítomnosti, doklad o odvolaní, doklady o odvolaní rozhodnutia, doklady o novom preštudovaní spisu, doklady o odvolaní tretej osoby dotknutej na základe vydaného rozhodnutia, doklady o novom pojednávaní proti mimosúdnym a súdnym úkonom, doklady hlavného a dodatkového zásahu, oznámenia o súdnom pojednávaní a predvolania, žiadosti o prijatie predbežných opatrení, žiadosti poskytnutia zákonnej ochrany proti dobrovoľnej právomoci, predvolania na pojednávanie, ako aj doklady zo všetkých súdnych rozhodnutí (definitívnych alebo nie).

3. Kto je zodpovedný za výkon doručenia písomností?

Doručenie sa koná na žiadosť súdnej strany na základe písomného dožiadania, ktoré sa podáva s dokladom, ktorý odovzdáva samotná súdna strana, alebo splnomocnenou osobou, žiadosťou príslušného sudcu a v prípade viacčlenného súdu jeho predsedom (123 Kódexu Súdneho Poriadku). Doručenie písomností sa koná súdnym exekútorom určeným súdom v oblasti, kde má osoba, ktorej písomností sú adresované, bydlisko alebo adresu v čase doručenia dokladov (122 Kódexu Súdneho Poriadku). Doručenia, ktoré sa doručujú na žiadosť súdu, sa môžu vykonať aj krajským trestným zriadencom alebo orgánom polície a verejného poriadku, poľnohospodárskym dozorcom, lesníkom, alebo sekretárom obecného úradu a alebo mestského úradu (122.2,3 Kódexu Súdneho Poriadku). Podľa nariadení vydávaných na základe návrhu Ministra spravodlivosti sa písomnosti môžu doručiť aj poštou alebo telegramom, alebo telefónom, a to všetky hore uvedené písomnosti a/alebo ich časti, ale zároveň musí byť určený aj spôsob, ktorým sa ich doručenie preukáže (122.3 Kódexu Súdneho Poriadku).

HoreHore

V záležitostiach predbežných opatrení sa oznámenia o mieste a čase pojednávania, doručenie písomností, ktoré vydal sekretariát súdu, na ktorom je uvedené miesto, deň a čas pojednávania doručujú telegraficky, alebo telefonickým pozvaním zo sekretariátu súdu. Sudca môže súčastne s doručením predvolania prikázať aj doručenie kópie žiadosti (686.4 Kódexu Súdneho Poriadku).

4. Aký je bežný spôsob doručenia dokladu?

Doručenie znamená odovzdanie písomností do rúk osoby, ktorej sa týka ich obsah (127.1 Kódexu Súdneho Poriadku), nezávislé od miesta, kde sa osoba nachádza (124 Kódexu Súdneho Poriadku). Ak má osoba v mieste doručenia bydlisko, obchod, kanceláriu, alebo dielňu sama alebo s inou osobou, alebo pracuje ako zamestnanec, robotník, alebo sluha, doručenie sa nemôže uskutočniť na inom mieste bez súhlasu danej osoby (124.2 Kódexu Súdneho Poriadku).

5. Čo sa stane v prípadoch, že doručenie písomností príjemcovi nie je možné?

Ak sa príjemca nenachádza vo svojom dome, písomnosti sa odovzdávajú jednému z príbuzných alebo sluhov, ktorí s ním bývajú. Ak ani tí nie sú prítomní, odovzdajú sa jednému z ostatných spolubývajúcich, ktorí sú svojprávni a nie sú účastníkmi súdneho prípadu ako odporcovia hľadanej osoby (128.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak nikto z osôb uvedených v odseku 1 nie je v dome:

a) Písomnosť sa musí nalepiť na dvere domu, v ktorom býva príjemca, v prítomnosti jedného svedka.

HoreHore

b) Najneskôr ďalší pracovný deň po nalepení písomností na dvere sa kópia dokladu, ktorá sa zhotovuje bezplatne, musí odovzdať riaditeľovi policajného oddelenia alebo stanice v oblasti bydliska príjemcu a v prípade, že riaditeľ oddelenia nie je prítomný, vedúcemu zmeny alebo strážnikovi oddelenia. V prípade, že v mieste bydliska nie je policajné oddelenie ani policajná stanica, odovzdá sa kópia starostovi obce a ak nie je prítomný, sekretárovi obecného úradu. Vo všetkých prípadoch sa doručenie potvrdzuje potvrdením o doručení, ktoré sa vystavuje bezplatne pod správou o doručení, ktorá je uvedená nižšie s číslom 6,

c) Osoba, ktorá vykonala doručenie písomností, musí najneskôr ďalší pracovný deň poslať poštou písomné oznámenie osobe, ktorej sa doručenie písomností týka. Na oznámení musí byť uvedený druh doručených písomností, adresa domu, na ktorého dvere sa písomností nalepili, dátum nalepenia písomností na dverách, správa o tom, komu sa kópia písomností odovzdala, ako aj dátum doručenia. Skutočnosť, že sa písomné oznámenie odoslalo poštou, sa potvrdzuje dôkazom, ktorý zostavuje a podpisuje bezplatne, na konci správy o doručení (uvedená nižšie s číslom 6). Odosielateľ písomného oznámenia musí uviesť názov poštového úradu, z ktorého oznámenie odoslal, meno zamestnanca, ktorý ho prijal a ktorý toto potvrdenie tiež podpisuje (128.4 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak sa príjemca písomností nenachádza v obchode, kancelárii, alebo dielni, písomnosti sa odovzdávajú do rúk riaditeľa obchodu, kancelárie alebo dielne, alebo do rúk jedného zo spoločníkov, spolupracovníkov alebo sluhov, ak sú svojprávni a nezúčastňujú sa ako odporcovia príjemcu písomností. (129.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

HoreHore

Ak sa nikto z osôb, ktoré sú uvedené v odseku 1 nenachádza v obchode, úrade, alebo dielni, uplatňujú sa ustanovenia uvedené v článku 128, odsek 4 Kódexu Súdneho Poriadku (129.2 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak príjemca písomností alebo osoby uvedené v článkoch 128 a 129 odmietnu prijať písomnosti alebo podpísať správu o doručení, alebo ak ju podpísať nemôžu, orgán, ktorý doručuje písomnosti, nalepí doklad na dvere domu v mieste bydliska príjemcu, úradu, obchodu, alebo dielne pred jedným svedkom (130.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak príjemca nemá dom, úrad, obchod, alebo dielňu a odmieta prevziať písomnosti alebo ich prevziať nemôže, alebo odmieta podpísať správu o doručení a jeho odmietnutie alebo neschopnosť môže potvrdiť jeden svedok, ktorého orgán zodpovedný za doručenie pre tento účel zavolá, správa sa odovzdá do rúk osôb uvedených v článku 128, odsek 4, časť b (130, odsek 2 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak je príjemca hospitalizovaný v nemocnici, alebo sa nachádza vo väznici a podľa potvrdenia riaditeľstva nemocnice alebo väznice, ktoré sa zaznamenáva v správe o doručení, sa s ním nedá spojiť, písomnosti sa doručia do rúk riaditeľa nemocnice alebo väznice, ktorý je povinný odovzdať písomnosti do rúk toho, komu sú písomnosti určené. (131 Kódexu Súdneho Poriadku)

Ak adresát písomností slúži na obchodnej lodi, ktorá sa nachádza v prístave Helénskej republiky, a nie je prítomný alebo odmieta prevziať písomnosti, či odmieta alebo nemôže podpísať správu, písomnosti sa dourčia do rúk kapitána lode alebo jeho zástupcu a ak nie sú prítomní, alebo aj oni ich odmietajú prevziať, doručia sa do rúk riaditeľa prístavu, ktorý je povinný informovať toho, komu sú tieto písomnosti adresované (132.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

HoreHore

Ak adresát písomností slúži na obchodnej lodi, ktorá sa nachádza v prístave mimo územia Helénskej republiky, doručenie sa koná v mieste jeho bydliska, podľa ustanovení článku 128. Ak nemá bydlisko, tak sa koná podľa ustanovení o doručení osobám s neznámym bydliskom. V každom prípade sa doručenie koná aj v kancelárii majiteľa lode v Helénskej republike, respektíve v kancelárii manažéra lode v prístave Helénskej republiky, ak existuje (132.2 Kódexu Súdneho Poriadku).

Pre osoby, ktoré patria do jednej z nasledovných kategórií a nachádzajú sa v aktívnej službe, ak nie je možné doručenie priamo samotným osobám, ich príbuzným alebo ich sluhom, ktorí bývajú spolu s ňou, realizuje sa podľa odsekov 3 a 4 článku 128 (Kódexu Súdneho Poriadku), To platí pre

a) osoby slúžiace vo vojenských pozemných jednotkách, pri ktorých sa písomnosti doručujú veliteľovi jednotky, stanu alebo služby, ku ktorej patrí príjemca písomnosti. Ak sú jednotka, stan, alebo služba neznáme, doručenie sa uskutočňuje do rúk vedúceho príslušného oddelenia.

b) dôstojníkov, poddôstojníkov a námorníkov vojenského loďstva, pre ktorých sa písomnosti odovzdávajú do rúk veliteľa generálneho štábu námorníctva,

c) dôstojníkov, poddôstojníkov a námorníkov vojenského letectva, pre ktorých sa písomnosti odovzdávajú do rúk veliteľa generálneho štábu letectva,

d) dôstojníkov, poddôstojníkov polície, zboru verejného poriadku a prístavného zboru, ako aj za mestských policajtov, príslušníkov zboru verejného poriadku a príslušníkov zboru bezpečnosti prístavu, pre ktorých sa písomnosti odovzdávajú do rúk vedúceho ich smeny,

HoreHore

e) osoby, ktoré patria do personálu pracujúceho v budovách majákov, v budovách vysielania svetelných signálov, pre ktoré sa dokumenty odovzdávajú do rúk vedúceho prístavu v oblasti, v ktorej pracujú (133.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak osoba, ktorej sa majú doručiť písomnosti, býva alebo má sídlo v zahraničí, písomnosti sa doručia do rúk prokurátora súdu, v ktorom sa má súdne pojednávanie konať, alebo súdu, ktorý vydal doručené rozhodnutie o súdnom pojednávaní na odvolacom súde, a to prokurátorovi prvostupňového súdu v oblasti, kde patrí odvolací súd. Písomnosti, ktoré sa týkajú realizácie, sa doručujú prokurátorovi v oblasti, kde sa majú realizovať a mimosúdne konania prokurátorovi v mieste posledného bydliska, alebo známeho bydliska príjemcu písomnosti a v prípade, že neexistuje bydlisko alebo známe bydlisko v zahraničí, doručenie sa realizuje do rúk prokurátora prvostupňových sudcov hlavného mesta (132.1 Kódexu Súdneho Poriadku). Prokurátor je po prijatí písomností povinný poslať ju bezodkladne Ministrovi zahraničných vecí, ktorý má tiež povinnosť odovzdať ju adresátovi písomnosti (134.3 Kódexu Súdneho Poriadku).

Ak je miesto alebo presná adresa bydliska adresáta písomnosti neznáma, uplatňujú sa ustanovenia odseku 1 článku 134 a súčastne sa zverejní obsah súdneho spisu a bude publikovaný v dvoch domácich denných novinách, z ktorých jedny vychádzajú v Aténach a druhé v meste, kde má súd sídlo. V opačnom prípade v dvoch novinách, ktoré vychádzajú v Aténach, po odporúčaní prokurátora, ktorému sa písomnosti odovzdávajú. Obsah zostavuje a podpisuje osoba zodpovedná za doručenie písomností, ktorá musí uviesť meno a priezvisko súdnych strán, druh doručeného súdneho spisu, jeho žiadosť, a v prípade že ide o rozhodnutie či nariadenie, súd na ktorom bolo vydané alebo súd, na ktorom sa uskutoční pojednávanie, alebo meno zamestnanca, ktorý vykonáva realizáciu a informáciu, či do rúk toho, ktorému sa majú písomnosti doručiť a ktorý je povinný zúčastniť sa alebo vykonať určitý úkon. Musí sa tiež uviesť miesto a čas predvolania, ako aj druh úkonu (135.1 Kódexu Súdneho Poriadku). Hore uvedené predpisy sa uplatňujú aj v prípadoch, keď Ministerstvo zahraničných vecí potvrdzuje, že nie je možné odoslať písomnosti osobe, ktorá býva v zahraničí alebo má sídlo v zahraničí (135.3 Kódexu Súdneho Poriadku).

HoreHore

Ak sú kancelárie alebo úrady, ktoré sú uvedené v článkoch 128, odsek 4, písmeno b, 131, 132 a 133 zatvorené, alebo úrady či osoby uvedené v nich odmietajú prevziať doručené písomnosti alebo podpísať správu o doručení, osoba vykonávajúca toto doručenie musí zostaviť aj príslušnú správu a odovzdať doručené písomnosti

prokurátorovi prvostupňových súdov, do kompetencie ktorého patrí miesto doručenia. Ten posiela písomnosti tomu, kto odmietol ich prevziať alebo podpísať správu. V tomto prípade sa uplatňuje článok 136 Kódexu Súdneho Poriadku.

6. Existuje doklad o doručení dokladu?

Osoba vykonávajúca doručenie písomnosti zostavuje správu, ktorá musí okrem náležitostí v článku 117 obsahovať aj tieto náležitosti: a) dožiadanie o doručení písomnosti, b) presný názov písomností, ktoré boli doručené a mená osôb, ktorých sa to týka, c) deň a čas doručenia, d) opis osoby, ktorej sa písomnosti doručili a spôsob doručenia v prípade neprítomnosti alebo odmietnutia príjemcu alebo osôb určených v článkoch 128 až 135 a 138. (139.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

Správa sa podpisuje osobou, ktorá vykonáva úkon doručenia, ako aj osobou, ktorá prijala písomnosti. V prípade jej odmietnutia alebo neschopnosti ju podpisuje jeden svedok privolaný len na tento účel (139.2 Kódexu Súdneho Poriadku).

Osoba vykonávajúca doručenie musí na doručených písomnostiach označiť deň a čas doručenia a podpísať sa. Táto poznámka je dôkaz v prospech toho, komu boli písomnosti doručené. Ak vznikne rozdiel medzi správou o doručení a poznámkou, platí údaj vyznačený na správe. (139.3 Kódexu Súdneho Poriadku).

HoreHore

Správa článku 139 sa zostavuje v dvoch origináloch, z ktorých jeden sa odovzdáva tomu, kto poslal dožiadanie o doručení písomnosti a druhý sa bezplatne odkladá v orgáne doručenia. O doručení písomností sa zhotoví krátky záznam v špeciálnej knihe, ktorú prevádzkuje orgán doručenia (140.1 Kódexu Súdneho Poriadku).

Súdny exekútor je povinný dávať kópie z originálov, ktoré sa nachádzajú vo svojom archíve, a to na základe žiadosti osobe, ktorá dala dožiadanie na doručenie písomností a osobe, ktorej boli písomnosti doručené. Ďalej každému, kto má podľa zákona zákonný nárok a záujem, ak to schváli predseda prvostupňového súdu v oblasti, kde sa vykonalo doručenie (140.2. Kódexu Súdneho Poriadku).

7. Čo sa stane, ak príjemca z akéhokoľvek dôvodu doklad neprijal?

Prebehne doručenie protizákonne (napríklad písomnosť je adresovaná tretej  osobe)?

a) Ak nejaká súdna strana nemohla stanovenú lehotu dodržať kvôli vyššej moci alebo kvôli podvodu odporcu (neplatné doručenie súdnym exekútorom, alebo osoba, ktorá prevzala písomnosti druhú stranu vedome neinformovala) má právo požiadať vrátenie vecí do predchádzajúceho stavu (152.1 Kódexu Súdneho Poriadku) do lehoty 30 dní odo dňa odstránenia prekážky, ktorou je napríklad vyššia moc, alebo odo dňa zistenia podvodu (153 Kódexu Súdneho Poriadku ).

b) Osoba súdená v neprítomnosti, ktorá nebola vôbec predvolaná, alebo nebola

predvolaná podľa zákona alebo včas, má právo žiadať o nové pojednávanie proti vydanému rozhodnutiu. Ak býva v Helénskej republike, musí tak učiniť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, ak má neznámu adresu alebo býva v zahraničí, do 60 dní od posledného publikovania obsahu správy v novinách podľa článku 135, odsek 1 o doručení rozhodnutia (501, 503.1,2 Kódexu Súdneho Poriadku ).

Ak súdna strana predvolala na súdne pojednávanie svojho odporcu, ktorý uviedol že má neznámu adresu, hoci jeho adresa bola známa, odporca má v prípade celkovej alebo čiastočnej prehry na súde právo napadnúť vydané rozhodnutie a žiadať o nové prešetrenie. Ak býva v Helénskej republike, musí tak učiniť do 60 dní, ak má neznámu adresu alebo býva v zahraničí, do 120 dní odo dňa doručenia a prevzatia napadnutého rozhodnutia, a ak rozhodnutie nebolo doručené do lehoty troch rokov od jeho publikovania a je definitívne alebo neodvolateľné. V opačnom prípade odo dňa, kedy sa stalo definitívne (538, 544 číslo 9, 545.1,2,3,5 Kódexu Súdneho Poriadku ).

8. Musím za doručenie písomnosti platiť? Ak áno, koľko?

Výdavky za doručenie písomností sa platia vopred a znáša ich osoba, ktorá podala dožiadanie o doručenie písomností (173.1,3 Kódexu Súdneho Poriadku )

Súdna strana, ktorá súd prehrala, musí určené výdavky zaplatiť (176,189.1 Kódexu Súdneho Poriadku ).

Ich výška záleží od miesta doručenia a spôsobu doručenia. Najnižšia hranica

nákladov pri doručení písomností je 18-20 eur, a to v prípade, ak sa doručujú písomnosti osobe, ktorá býva, alebo má sídlo v mieste bydliska súdneho exekútora.

Bližšie informácie

a) Každá súdna strana alebo iný záujemca môže určiť zástupcu na prevzatie dokladov, ktoré mu posielajú. Môže určiť zástupcu na prevzatie každého súdneho dokladu alebo mimosúdnych písomností, ktoré sa mu posielajú a týkajú sa jednej, viacerých alebo všetkých jeho záležitostí (142.1 Kódexu Súdneho Poriadku), ako je určené v článkoch 142 ep Kódexu Súdneho Poriadku ).

b) Medzi hore uvedenými spôsobmi doručenia nie sú spôsoby doručenia, ktoré určuje Dohovor z Haagu, týkajúci sa doručenia a oznámenia súdnych a mimosúdnych písomností v zahraničí pre civilné alebo obchodné záležitosti, ktorý bol ratifikovaný aj Helénskou republikou, a to zákonom 1334 zo 14/14.03.1983.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-07-2004

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo