Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Grecja

Ostatnia aktualizacja: 25-04-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Grecja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce znaczy zwrot „doręczanie dokumentów“? Dlaczego istnieją konkretne zasady dotyczące „doręczania dokumentów“ 1.
2. Które dokumenty muszą być oficialnie doręczone? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie doręczenia dokumentów? 3.
4. W jaki sposób są dokumenty najczęściej doręczane? 4.
5. Co dzieje się w przypadku, że doręczenie dokumentów odbiorcy nie jest możliwe? 5.
6. Czy istnieje dokument potwierdzający doręczenie? 6.
7. Co się stanie, jeśli odbiorca z jakiegokolwiek powodu dokumentu nie otrzymał?

Czy doręczenie będzie wykonane z pomocą środków pozaprawnych (np. Za pośrednictwem osoby trzeciej)? 7.

8. Czy musze płacić za doręczenie dokumentu? Jeśli tak, ile należy zapłacić? 8.

 

1. Co w praktyce znaczy zwrot „doręczanie dokumentów“? Dlaczego istnieją konkretne zasady dotyczące „doręczania dokumentów“

„Doręczenie“ jest sposobem oddania dokumentów osobie, której dotyczą, żeby była poinformowana o ich treści na podstawie określonych postanowień prawa sądowego, które ustalają organy. Mowa o sposobie udzielenia możliwości zapoznania się z dokumentami, ale również o potwierdzeniu samego doręczenia.

2. Które dokumenty muszą być oficialnie doręczone?

Do dokumentów, które muszą być doręczone oficialnie, należą dokumenty sądowe, dokumenty dot. Oskarżenia, dokumenty dot. poważenia decyzji, która zapadła podczas nieobecności zainteresowej strony, dokumenty dot. dokumenty dot.odwołania jednej ze stron, dokumenty dot. odwołania decyzji, dokumenty dot. ponownego zbadania materiałów, dokumenty dot. odwołania osoby trzeciej poszkodowanej w wyniku decyzji, dokumenty dot. ponownego procesu przeciw pozasądowym i sądowym działaniom, dokumenty dot. podstawowej i dodatkowej interwencji, oświadczenia o procesie sądowym i wezwania, podania o zastosowanie wstępnych zabezpieczeń, podania o udzielenie ochrony prawnej, wezwania na rozprawę, jak również dokumenty ze wszystkich decyzji sądu (ostatecznych albo nie).

3. Kto jest odpowiedzialny za wykonanie doręczenia dokumentów?

Doręczenie odbywa się na prośbę zainteresowanej strony na podstawie pisemnego podania, które składa się z dokumentem, który dostarcza zainteresowana strona osobiście albo za pośrednictwem upełnomocnionej osoby, z podaniem kompetentnego sędziego i w przypadku wieloosobowego sądu – jego przewodniczącym (123 Kodeksu Porządku Sądowego). Doręczenie dokumentów wykonuje egzekutor sądowy wyznaczony przez sąd, w rejonie którego jest miejsce zamieszkania osoby, do której są adresowane dokumenty (122 Kodeksu Porządku Sądowego). Doręczenia, które się odbywają na podstawie prośby sądu, mogą być wykonane zarówno przez wojewódzkiego egzekutora kar albo przez organ policji i porządku publicznego, przez strażnika lasów, leśniczego albo przez sekretarza urzędu gminy i/albo urzędu miasta (122.2,3 Kodeksu Porządku Sądowego). Na podstawie zarządzeń wydawanych według projektu Ministra Sprawiedliwości, dokumenty można dostarczyć także pocztą albo telegramem, albo przez telefon. Dotyczy to wszystkich wyżej wymienionych dokumentów i/albo ich części, ale równocześnie musi być podany sposób, w którym zostanie potwierdzone ich dostarczenie (122.3 Kodeksu Porządku Sądowego).

Do góryDo góry

W sprawach wstępnych zabezpieczeń, ogłoszenie miejsca i czasu rozprawy, doręczenie dokumentów, które wydał sekretariat sądu, w którym jest podane miejsce, dzień i godzina rozprawy są doręczane telegraficznie albo telefonicznie z sekretariatu sądu. Sędzia może równolegle z doręczeniem wezwania nakazać również doręczenie kopii podania (686.4 Kodeksu Porządku Sądowego).

4. W jaki sposób są dokumenty najczęściej doręczane?

Doręczenie to oddanie dokumentów do rąk osoby, której dotyczy ich treść (127.1 Kodeksu Porządku Sądowego), niezależnie od miejsca, gdzie osoba się znajduje (124 Kodeksu Porządku Sądowego). Jeżeli miejsce zamieszkania osoby, przedsiębiorstwo lub biuro, albo pracownia jest w miejscu doręczenia lub jeżeli tam pracuje jako robotnik lub pomocnik, doręczenie nie może odbyć się w innym miejscu (124.2 Kodeksu Porządku Sądowego).

5. Co dzieje się w przypadku, że doręczenie dokumentów odbiorcy nie jest możliwe?

Jeśli odbiorca nie znajduje się w swoim domu, dokumenty przekazuje się krewnemu albo pomocy domowej (służącym), która mieszka z odbiorcą. Jeśli te osoby również nie są obecne, dokumenty przekazuje się jakiemukolwiek innemu współmieszkańcowi, który jest pełnoprawnym obywatelem i nie jest stroną w sporze jako przeciwnik szukanej osoby (128.1 Kodeksu Porządku Sądowego).

Jeśli żadna z osób wymienionych w akapicie pierwszym nie jest w domu,

 1. dokument należy przykleić do drzwi domu, w którymi mieszka odbiorca, w obecności jednego świadka
 2. najpóźniej jeden dzień roboczy po przyklejeniu dokumentu do drzwi kopię dokumentu, którą przygotowuje się bezpłatnie, trzeba oddać dyrektorowi komisariatu albo komendy w rejonie miejsca zamieszkania odbiorcy; w przypadku, że dyrektor komisariatu nie jest obecny, dokument należy przekazać kierownikowi zmiany albo strażnikowi komendy. W przypadku w miejscu zamieszkania nie ma komendy ani komisariatu, kopię przekazuje się staroście gminy, a jeżeli nie jest obecny, sekretarzowi urzędu gminy. We wszystkich przypadkach doręczenie musi być potwierdzone. Potwierdzenie o doręczeniu wystawia się bezpłatnie pod wiadomością o doręczeniu, która jest podana niżej, pod numerem 6,
 3. Osoba, która dokonała doręczenia dokumentu, musi najpóźniej następnego dnia roboczego wysłać pocztą pisemne zawiadomienie osobie, której dotyczy doręczenie dokumentów. Na zawiadomieniu musi być podany rodzaj doręczonych dokumentów, adres domu, na drzwi którego były dokumenty przyklejone, datę przyklejenia dokumentów, wiadomość o tym, komu została kopia dokumentów przekazana, jak również data doręczenia. Fakt, że pisemne zawiadomienie zostało wysłane pocztą, potwierdza się dowodem, który dołącza się bezpłatnie na koncu wiadomości o doręczeniu (podana niżej pod numerem 6). Nadawca pisemnego zawiadomienia musi podać nazwę urzędu pocztowego, z którego zawiadomienie wysłał, nazwisko pracownika, który je przyjął i podpisał (128.4 Kodeks Porządku Sądowego).

Jeśli odbiorca dokumentów nie znajduje się w przedsiębiorstwie, biurze albo pracowni, dokumenty są przekazywane do rąk dyrektora przedsiębiorstwa, biura albo pracowni, albo do rąk jednego z wspólników, współpracowników, albo pomocników (sług), jeżeli są pełnoprawnymi obywatelami i nie biorą udziału w sprawie jako strona przeciwna odbiorcy dokumentów. (129.1 Kodeksu Porządku Sądowego)

Do góryDo góry

Jeżeli żadna z osób podanych w akapicie pierwszym nie znajduje się w przedsiębiorstwie, biurze albo pracowni, obowiązują ustalenia zawarte w artykule 128, akapicie 4 Kodeksu Porządku Sądowego (129.2 Kodeksu Porządku Sądowego)

Jeśli odbiorca dokumentów albo osoby podane w artykułach 128 i 129 odmówią przyjęcia dokumentów albo podpisania wiadomości o doręczeniu, albo jeśli nie mogą jej podpisać, organ, który doręcza dokumenty, przyklei dokument do drzwi domu w miejscu zamieszkania odbiorcy, w biurze, przedsiębiorstwie albo pracowni w obecności jednego świadka (130.1 Kodeksu Porządku Sądowego).

Jeżeli odbiorca nie ma domu, biura, przedsiębiorstwa czy pracowni i odmawia przyjęcia dokumentów albo nie może ich przyjąć, albo odmawia podpisania wiadomości o doręczeniu i jego odmowę albo niezdolność może potwierdzić jeden świadek, do którego organ odpowiedzialny za doręczenie zadzwoni, wiadomość będzie oddana do rąk osób podanych w artykule 128, akapicie 4, części b (130, akapit 2 Kodeksu Porządku Sądowego).

Jeśli odbiorca jest hospitalizowany w szpitalu albo znajduje się w więzieniu i według potwierdzenia dyrekcji szpitala albo więzienia, które są zaznaczone w wiadomości o doręczeniu, nie można nawiązać z nim kontaktu, dokumenty zostaną doręczone do rąk dyrektora szpitala albo więzienia, który jest zobowiązany przekazać dokumenty do rąk tego, do kogo są dokumenty skierowane. (131 Kodeksu Porządku Sądowego)

Jeśli adresta dokumentów służy w marynarce handlowej i znajduje się w greckim porcie, ale nie jest obecny albo odmawia przyjęcia dokumentów, albo odmawia lub nie może podpisać wiadomości, dokumenty są dostarczane do rąk kapitana statku albo jego zastępcy a jeśli nie są obecni, albo oni również odmawiają przyjęcia, dokumenty będą dostarczone do rąk dyrektora portu, który jest zobowiązany poinformować tego, do kogo są te dokumenty adresowane (132.1 Kodeksu Porządku Sądowego).

Do góryDo góry

Jeżeli adresat dokumentów służy w marynarce handlowej i znajduje się w porcie poza granicami Grecji, doręczenie odbywa się w miejscu jego zamieszkania, według ustaleń artykułu 128. Jeśli nie ma miejsca zamieszkania, działa się według ustaleń o doręczeniach osobom z nieznanym miejscem zamieszkania. W każdym przypadku, doręczenie odbywa się w biurze właściciela statku w Grecji, ewentualnie w biurze menedżera statku w porcie w Grecji, jeśli taki istnieje (132.2 Kodeksu Porządku Sądowego).

Dla osób, które należą do jednej z następujących kategorii i znajdują się na służbie, jeżeli nie jest możliwe doręczenie bezpośrednio zainteresowanym osobom, ich krewnym albo pomocnikom (służącym), którzy mieszkają razem z nią, działa się według akapitów 3 i 4 artykułu 128 (Kodeksu Porządku Sądowego). Odnosi się do:

 1. osób służących w naziemnych jednostkach wojskowych, w przypadku których dokumenty są doręczane dowódcy jednostki, sztabu albo służby, do którego należy odbiorca dokumentów. Jeżeli jednostka, sztab albo służba nie są znane, doręczenie dostarcza się do rąk przełożonego odpowiedniego odziału.
 2. oficerów, podoficerów i marynarzy marnarki wojennej, którym dokumety przekazywane są do rąk dowódcy generalnego sztabu marynarki wojennej,
 3. oficerów, podoficerów lotnictwa wojskowego, którym dokumenty są doręczane do rąk dowódcy generalnego sztabu lotnictwa,
 4. oficerów, podoficerów policji, grup porządku publicznego, służb portowych i stażników miejskich, którym dokumenty doręcza się za pośrednictwem kierownika ich zmiany,
 5. osób, które tworzą personel pracujący w latarniach morskich, w budynach nadających sygnały świetlne, którym dokumenty są doręczane pośrednictwem kierownika portu w rejonie, w którym pracują (133.1 Kodeksu Porządku Sądowego)

Jeśli osoba, do której są skierowane dokumenty, mieszka albo ma siedzibę za granicą, dokumenty będą doręczone za pośrednictwem prokuratora sądu, w którym ma się odbyć rozprawa albo prokuratora sądu pierwszego stopnia, który wydał doręczoną decyzję o rozprawie sądowej w sądzie apelacyjnym. Dokumenty, które dotyczą realizacji, są doręczane prokuratorowi w rejonie, gdzie mają być zrealizowane a postępowania pozasądowe prokuratorowi w miejscu ostatniego zamieszkania albo znanego zamieszkania odbiorcy dokumentów a w przypadku, że nie istnieje miejsce zamieszkania albo znane miejsce zamieszkania za granicą, doręczenie odbywa się poprzez prokuratora sądu pierwszego stopnia miasta stołecznego (132.1 Kodeksu Porządku Sądowego). Prokurator po przyjęciu dokumentów jest zobowiązany niezwłocznie je wysłać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, za pośrednictwem którego dokumenty muszą zostać przekazane odbiorcy. (134.3 Kodeksu Porządku Sądowego)

Do góryDo góry

Jeżeli miejsce albo dokładny adres zamieszkania adresata dokumentów jest nieznany, stosuje się ustanowienia zawarte w akapicie 1 artykułu 134 i upublicznia sie treść dokumentu sądowego, publikuje się go w dwóch lokalnych dziennikach (gazetach), jednym w Atenach, drugim w mieście, gdzie sąd ma swoją siedzibę. W innym przypadku w dwóch dziennikach w Atenach, na podstawie opinii prokuratora, któremu oddaje się dokumenty. Treść formułuje i podpisuje osoba odpowiedzialna za doręczenie dokumentów, która musi podać imiona i nazwiska zainteresowanych stron, rodzaj doręczonego dokumentu sądowego, jego podanie a, w przypadku decyzji czy zarządzenia, nazwę sądu, w którym zapadła albo w którym odbędzie się rozprawa, albo nawisko pracownika, który wykonuje realizację i informację, czy do rąk tego, kto ma otrzymać dokumenty, i który jest zobowiązany do wzięcia udziału lub wykonania określonego działania. Należy również podać miejsce i termin rozprawy, jak również rodzaj działania (135. 1 Kodeksu Porządku Sądowego). Wyżej podane przepisy prawne są realizowane również w przypadkach, jeśli Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza, że nie jest możliwe odesłanie dokumentów do osoby, która mieszka za granicą albo ma siedzibę za granicą (135.3 kodeksu Porządku Sądowego).

Jeśli biura albo urzędy, które są podane w art. 128, akapit 4, litera b, 131, 132 i 133 są zamknięte albo urzędy czy osoby w nich uwzględnione odmawiają przyjęcia doręczonych dokumentów albo podpisania wiadomości o doręczeniu, osoba wykonująca to doręczenie musi sformułować także odpowiedni komunikat i oddać doręczone dokumenty prokuratorowi sądu pierszego stopnia, do rejonu którego należy doręczenie. Prokurator odpowiedniego sądu wysyła dokumenty do tej osoby, która odmówiła ich przyjęcia albo podpisania komuikatu. W tym przypadku stosuje się artykuł 136 Kodeksu Porządku Sądowego.

Do góryDo góry

6. Czy istnieje dokument potwierdzający doręczenie?

Osoba, która przekazuje doręczenie formułuje komunikat, który musi zawierać treści zawarte w art. 117, ale także: a) prośbę o doręczenie dokumentów, b) dokładną nazwę dokumentów, które zostały doręczone, nazwiska osób, których sprawa dotyczy, c) dzień i termin doręczenia, d) opis osoby, która otrzymała dokumenty i sposób doręczenia w przypadku nieobecności albo odmowy przyjęcia przez odbiorcę albo przez osoby wymienione w artykułach od 128 do 138 (139.1 Kodeksu Porządku Sądowego).

Komunikat jest podpisywane przez osobę, która wykonuje operację doręczenia, jak również przez osobę, która przyjmuje dokumenty. W przypadku jej nieobecności lub niezdolności podpisuje się za nią jeden świadek wezwany tylko w tym celu (139.2 Kodeksu Porządku Sądowego).

Osoba, która przekazuje doręczenie musi na doręczonych dokumentach zaznaczyć dzień i termin doręczenia i podpisać się. Ta uwaga jest dowem na korzyść tego, któremu zostały dokumenty przekazane. Jeśli pojawi się różnica między komunikatem o doręczeniu a uwaga, obowiązują dane określone w komunikacie (139.3 Kodeksu Porządku Sądowego).

Komunikat art. 139 jest formułowany w dwóch oryginałach, z których jeden oddaje się temu, kto wysłał prośbę o doręczenie dokumentów a drugi bezpłatnie składa w miejscu, skąd wyszło doręczenie. O doręczeniu dokumetów przygotowuje się krótką notatkę w specjalnej książce, którą ma pod opieką organ, z którego doręczenie wyszło (140.2 Kodeksu Porządku Sądowego).

Do góryDo góry

Egzekutor sądowy na podstawie prośby (podania) jest zobowiązany dać osobie, która złożyła prośbę o doręczenie dokumentów i osobie, która otrzymała dokumenty, kopie z oryginałów, które znajdują się w archiwum. Następnie każdemu, kto wg prawa jest upoważniony i zainteresowany, jeśli wyrazi na to zgodę przewodniczący sądu pierwszego stopnia rejonu, gdzie zostało wykonane doręczenie (140.2 Kodeksu Porządku Sądowego).

7. Co się stanie, jeśli odbiorca z jakiegokolwiek powodu dokumentu nie otrzymał?

Czy doręczenie będzie wykonane z pomocą środków pozaprawnych (np. Za pośrednictwem osoby trzeciej)?

 1. Jeśli któraś z zainteresowanych stron nie mogła zastosować się ustalonego terminu z powodów niezależnych (np. z powodyu strony przeciwnej, niewłaściwego doręczenia przez egzekutora sądowego, albo z powodu nie przekazania informacji przez osobę, która dokumenty przejęła) ma prawo prosić o przwrócenie sprawy do stanu poprzedniego (152. 1 Kodeksu Porządku Sądowego) do upływu 30 dni od dnia usunięcia przeszkody powstałej z przyczyn niezależnych albo od dnia wykrycia oszustwa (153 Kodeksu Porządku Sądowego).
 2. Osoba nieobecna podczas rozprawy, która w ogóle nie była wezwana albo nie była wezwana według prawa albo w terminie, ma prawo ubiegać się o nowe rozpatrywanie wbrew wydanej decyzji. Jeśli mieszka w Grecji, musi to zrobić do 15 dni od doręczenia decyzji, jeśli ma nieznany adres albo mieszka za granicą, do 60 dni od ostatniej publikacji treści komunikatu w dzienniku na podstawie art. 135, akapit 1 o doręczeniu decyzji sądu (501, 503.1,2 Kodeksu Porządku Sądowego).
 3. Jeśli zainteresowana strona wezwała na rozprawę sądową swojego przeciwnika, który podał, że ma nieznany adres wbrew temu, że jego adres był znany, strona przeciwna ma prawo (w przypadku całościowej albo cześciowej przegranej) w sądzie podważyć wydaną decyzję i prosić o nowe zbadanie sprawy. Jeśli mieszka w Grecji,musi tak zrobić do 60 dni, jeśli ma nieznany adres albo mieszka za granicą, do 120 dni od dnia doręczenia i przyjęcia podważonej decyzji, i jeśli decyzja nie była doręczona w terminie trzech lat od jej publikacji i jest ostateczna i prawomocna. W innym przypadku od dnia, kiedy stała się ostateczna (538, 544 numer 9, 545.1,2,3,5 Kodeksu Porządku Sądowego).

8. Czy musze płacić za doręczenie dokumentu? Jeśli tak, ile należy zapłacić?

Koszty za doręczenie dokumentów ponosi osoba, która złożyła podanie o doręczenie dokumentów. Płaci się z góry (173.1,3 Kodeksu Porządku Sądowego)

Zainteresowana strona, która przegrała sprawę, musi ponieść określone koszty (176, 189. 1 Kodeksu Porządku Sądowego)

Ich wysokość zależy od miejsca i sposobu doręczenia. Najniższa granica kosztów doręczenia dokumentów to 18-20 euro, jeśli dokumenty są dostarczane osobie, która mieszka albo ma siedzibę w miejscu zamieszkania egzekutora sądowego.

Dalsze informacje

 1. Każda zainteresowana strona albo inny zainteresowany może wyznaczyć pełnomocnika uprawnionego do przyjęcia dokumentów, które zostaną mu wysłane. Może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie miał prawo przyjąć każdy dokument sądowy albo pozasądowy, które zostaną mu wysłane i dotyczą jednej, kilku albo wszystkich jego spraw (142.1 Kodeksu Porządku Sądowego). Jest to ustalone w artykułach 142 Kodeksu Porządku Sądowego.
 2. Wśród wyżej wymienionych sposobów doręczenia nie ma takich, o których mówi Porozumienie z Hagi, dotyczące doręczania i zawiadamiania o sądowych i pozasądowych dokumentach za granicą w sprawach cywilnych albo handlowych, które było ratyfikowane również przez Grecję (ustawa 1334 z 14/14.03.1983.)

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Grecja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 25-04-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania