Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 12-06-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu nodošana”? Kādēļ pastāv specifiski “dokumentu nodošanas” noteikumi”? 1.
2. Kādi dokumenti ir oficiāli jānodod? 2.
3. Kas ir atbildīgs par dokumentu nodošanu? 3.
4. Kā notiek dokumenta nodošana praksē? 4.
5. Kas notiek, ja izņēmuma kārtā nodošana pašam adresātam nav iespējama? 5.
6. Vai pastāv rakstiski pierādījumi tam, ka dokuments ir nodots? 6.
7. Kas notiek gadījumā, ja tiek pieļauta kļūda un adresāts nesaņem dokumentu vai nododot dokumentu, tiek pārkāpts likums (piem., dokuments tiek nodots trešai personai)? 7.
8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta nodošanu? Ja ir, tad cik daudz? 8.

 

1. Ko praksē nozīmē juridiskais termins “dokumentu nodošana”? Kādēļ pastāv specifiski “dokumentu nodošanas” noteikumi”?

Nodošana ir veids, kā dokumentāciju iesniedz personai, kam tā ir adresēta, lai šī persona iepazītos ar dokumentu saturu saskaņā ar noteiktiem procesuālās likumdošanas noteikumiem, kuri nosaka, kā jānodod dokumenti, kā var praksē pielietot šo iespēju, un kā var apliecināt nodošanu.

2. Kādi dokumenti ir oficiāli jānodod?

Oficiāli nododamie dokumenti ir lietu dokumenti, prasības, tiesas lēmumi par labu prasītājam sakarā ar atbildētāja neierašanos, apelācijas, kasācijas, prasības atjaunot tiesvedību, trešo pušu iesniegtie lūgumi prāvu pārtraukšanai vai attiecībā uz ārpustiesas vai tiesas sēdē notiekošiem procesiem, galveno un papildu iejaukšanos, paziņojumi par lietas pieņemšanu izskatīšanai un līdzekļu piedziņu, lūgumi izpildrakstiem, lūgumi sniegt juridisko palīdzību ex parte lietās, uzaicinājumi uz noklausīšanos, kā arī tiesas lēmumi (neatkarīgi no tā, vai tie ir galīgi).

3. Kas ir atbildīgs par dokumentu nodošanu?

Dokumentus nodod strīdā iesaistītā puse pēc rakstītas pavēles izdošanas. Šo pavēli nododamajā dokumentā iekļauj prasītāja puse vai viņa/viņas advokāts, vai arī ar lūgumu atbildīgajam tiesnesim, vai vairāku locekļu tiesas gadījumā, prezidējošajam tiesnesim (Grieķijas Civilprocesa kodeksa (GCK) 123. pants). Dokumentus nodod tiesas kurjers, kam ir uzticēts apkalpot tiesu, kuras jurisdikcijā uzturas adresāts vai kur atrodas viņa pastāvīgā dzīvesvieta (GCK 122. panta 1. punkts).. Tiesas nodotos dokumentus var nodot arī reģiona tiesas ierēdnis vai policijas ierēdnis, policijas spēku, lauku policijas, mežu policijas pārstāvis, vai arī municipalitātes vai kopienas ierēdnis (GCK 122. panta 2. un 3. punkts). Ar spriedumu, kas izdots ar tieslietu ministra rekomendāciju, visus vai dažus iepriekšminētos dokumentus var nodot pa pastu, teleksu vai telefoniski visiem vai dažiem iepriekšminētajiem dokumentiem (GCK 122. panta 3. punkts).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izpildrakstu gadījumā tiesas sekretārs nosūta paziņojuma dokumentu ar noklausīšanās vietu, datumu un laiku vai paziņo to, nosūtot faksu vai piezvanot pa tālruni. Paralēli pavēstes nodošanai, tiesnesis var arī likt nodot petīcijas kopiju (GCK 686. panta 4. punkts).

4. Kā notiek dokumenta nodošana praksē?

Nodošana nozīmē dokumenta nogādāšanu adresāta rokās (GCK 127. panta 1. punkts), neatkarīgi no tā, kur adresāts atrodas (GCK 124. pants). Ja adresātam tur atrodas māja, veikals vai darbnīca vienam pašam vai kopā ar citu personu, vai arī viņš atrodas šajā vietā kā darbinieks, strādnieks vai kalpotājs, dokumentus nevar nodot citai pusei bez viņa/viņas piekrišanas (GCK 124. panta 2. punkts).

5. Kas notiek, ja izņēmuma kārtā nodošana pašam adresātam nav iespējama?

Ja adresāts nav mājās, dokuments jānodod kādam no viņa radiem vai kalpotājiem, kas dzīvo kopā ar viņu, un, ja to nav uz vietas vai šādas personas nepastāv, dokuments jānodod kādam no iedzīvotājiem, kas ir pie skaidra saprāta un kas nepiedalās tiesas prāvā, kurā ir iesaistīts adresāts (GCK 128. panta 1. punkts).

Ja neviena no 128. panta 1. punktā minētajām personām nav mājās,

 1. dokuments jāpiestiprina pie mājas durvīm liecinieka klātbūtnē (konstruktīvā nodošana),
 2. vēlākais, līdz nākamajai dienai pēc konstruktīvās nodošanas, bez maksas sagatavota dokumenta kopija jānodod policijas iecirkņa ierēdnim, kura apgabalā atrodas adresāta mājvieta, un, ja policijas ierēdnis nav uz vietas, tad atbildīgajam ierēdnim vai ierēdņa vietniekam vai policijas iecirkņa dežurantam, un, ja adresāta māju apgabalā nav policijas iecirkņa, tad vietējās kopienas priekšsēdētājam, un, ja viņa nav uz vietas, tad ierēdnim. Visos iepriekšminētajos gadījumos nodošana jāapliecina ar kvīti, kas tiek sagatavota bez maksas un pievienota nodošanas ziņojumam, kas minēts zemāk 6. punktā.
 3. vēlākais, līdz nākamajai darba dienai, pusei, kas nodod dokumentu, jāiesniedz adresātam paziņojums par dokumentu nodošanu, kurā būtu minēts nodotā dokumenta tips, adrese, kur dokuments tika konstruktīvi nodots, šīs konstruktīvās nodošanas datums, varasiestāde, kurai tika iesniegta kopija, kā arī nodošanas datums. Fakts, ka paziņojums ir nosūtīts pa pastu, jāapliecina ar kvīti, kuru sagatavo un paraksta bez maksas zem nodošanas ziņojuma (skat. 6. punktu zemāk) puse, kur nodod dokumentu un šajā apliecinājumā jābūt norādītai pasta nodaļai, no kuras ziņojums tika nosūtīts un darbiniekam, kas to saņēma, kuram ar parakstu jāapstiprina apliecinājums (GCK 128. panta 4. punkts).

Ja adresāts neatrodas savā veikalā, birojā vai darbnīcā, dokuments jānodod veikala, biroja vai darbnīcas pārvaldnieka rokās vai kādam no adresāta partneriem, kolēģiem vai kalpotājiem, kas ir pie skaidra saprāta un nav iesaistīts tiesas prāvā. (GCK 129. panta 1. punkts). Ja veikalā, birojā vai darbnīcā nav neviena no GCK 129. panta 1. punktā minētajām personām, stājas spēkā GCK 128. panta 4. punkta noteikumi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja adresāts vai 128. un 129. pantā minētās personas atsakās pieņemt dokumentu vai parakstīt nodošanas ziņojumu, vai arī, ja tie nevar to parakstīt, nodošanas ierēdnim jāpiestiprina dokuments pie mājas, biroja, veikala vai darbnīcas durvīm viena aculiecinieka klātbūtnē (konstruktīvā nodošana) (GCK 130. panta 1. punkts).

Ja adresātam nav mājas, biroja, veikala vai darbnīcas vai ja viņš nevar vai atsakās parakstīt nodošanas ziņojumu un adresāta atteikšanos vai nevarēšanu apstiprina šim nolūkam ierēdņa pieaicināts liecinieks, ziņojums jānodod 128. panta 4. punkta b) daļā norādīto personu rokās (GCK 130. panta 2. punkts).

Ja adresāts ārstējas slimnīcā vai tiek turēts cietumā un sazināties ar viņu nav iespējams, pievienojot nodošanas ziņojumam slimnīcas vai cietuma administratora apstiprinājumu, dokuments jānodod slimnīcas vai cietuma administratoram, kura pienākums tad ir nodot dokumentu adresāta rokās. (GCK 131. pants).

Ja adresāts dienē uz tirdzniecības flotes kuģa, kas atrodas Grieķijas ostā, taču nav uz vietas vai atsakās pieņemt dokumentu vai atsakās vai nevar parakstīt ziņojumu, tas tiek nodots kuģa kapteinim vai viņa vietniekam; gadījumā ja šādas personas nav uz vietas vai atsakās pieņemt to, dokuments jāiesniedz ostas pārvaldniekam, kura pienākums ir to nogādāt adresātam (GCK 132. panta 1. punkts).

Ja adresāts dienē uz tirdzniecības flotes kuģa, kas neatrodas Grieķijas ostā, dokuments jānodod viņa dzīvesvietā saskaņā ar 128. pantu un ja viņam nav dzīvesvietas – tad saskaņā ar nodošanas noteikumiem attiecībā uz personām bez noteiktas dzīvesvietas. Visos gadījumos dokumentus var nodot arī kuģa īpašnieka birojos Grieķijā vai citādi kuģa aģenta birojos, ja tādi pastāv (GCK 132. panta 2. punkts).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Gadījumā, ja persona ietilpst vienā no tālāk minētajām kategorijām, un atrodas aktīvajā dienestā, un dokumentus nevar nodot viņiem personiski vai viņu radiem vai kalpotājiem, kas dzīvo kopā ar viņiem, dokumenti jānodod saskaņā ar 128. panta 3. un 4. punktu, it sevišķi:

 1. personām, kas dien vispārīgajos zemes bruņotajos spēkos, tās karaspēka daļas apakšvienības, nodaļas vai dienesta komandierim, kurā dien adresāts. Ja karaspēka daļas apakšvienība, nodaļa vai dienests nav zināms, dokumenti jānodod attiecīgā vada komandējošam virsniekam.
 2. Grieķijas Jūras kara flotes virsnieku, apakšvirsnieku un jūrnieku gadījumā – Grieķijas Jūras kara flotes ģenerālštāba priekšniekam;
 3. Grieķijas Gaisa kara spēku virsnieku, apakšvirsnieku un lidotāju gadījumā – Grieķijas Gaisa kara spēku ģenerālštāba priekšniekam;
 4. pilsētas policijas, lauku policijas un krasta apsardzes virsnieku un apakšvirsnieku, kā arī žandarmērijas, municipālās policijas un ostas drošības policijas darbiniekiem - viņu dienesta vadītājam; un
 5. personām, kas strādā bākās, pie apgaismes objektiem un bojām – ostas priekšniekam, kura kompetencē viņi veic savus pienākumus (GCK 133. panta 1. punkts).

Ja adresāts ir pastāvīgais iedzīvotājs vai ja viņam/viņai ir reģistrēti biroji ārzemēs, dokumenti tiks nodoti tās tiesas prokuroram, kur paredzama vai notiks tiesas prāva, vai arī tās tiesas prokuroram, kura pasludinājusi spriedumu, vai miertiesas prāvas gadījumā - pirmās instances tiesas prokuroram, kuras teritorijā atrodas miertiesa. Ar sprieduma izpildi saistītu dokumentu gadījumā dokumenti jānodod pirmās instances tiesas prokuroram, kura teritorijā panākama sprieduma izpilde, un ārpustiesas dokumentācijas gadījumā - iepriekšminētajam prokuroram. Ja adresāts strādā ārzemēs, dokumenti jānodod viņa dzīvesvietas vai juridiskajā adresē un ja nav zināma adresāta dzīvesvietas vai juridiskā adrese ārzemēs, dokumenti jānodod pirmās instances tiesas prokuroram galvaspilsētā (GCK 132. panta 1. punkts). Kad prokurors saņem dokumentu, viņa/viņas pienākums ir to nekavējoties pārsūtīt ārlietu ministram, kuram tas ir jānosūta adresātam (GCK 134. panta 3. punkts).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja nav zināma adresāta dzīvesvieta vai precīza juridiskā adrese, stājas spēkā 134. panta 1. punkta noteikumi un tajā pašā laikā tiek publicēts nododamā dokumenta kopsavilkums divos dienas laikrakstos, no kuriem viens tiek izdots Atēnās un otrs – tiesas norises vietā, pretējā gadījumā otram arī jātiek publicētam Atēnās. Šie laikraksti jānorāda prokuroram, kuram dokuments nodots. Kopsavilkumu sagatavo un paraksta ierēdnis un tajā jābūt atsaucēm uz pušu nosaukumiem, nodotā juridiskā dokumenta tipu, prasību, un – tiesas sprieduma gadījumā – tiesas rīkojumu; uz tiesu, kur paredzēta prāva vai kurā iesniegta prasība; vai uz tiesu izpildītāju; un kur adresāts tiek aicināts ierasties vai veikt noteiktus pasākumus, jābūt arī norādītai vietai un laikam, kad un kur viņam ir jāierodas, kā arī veicamajām darbībām (GCK 135. panta 1. punkts). Šie noteikumi attiecas arī uz gadījumiem, kad Ārlietu ministrija apstiprina, ka nav iespējams dokumentu nosūtīt personai, kas dzīvo vai darbojas ārzemēs (GCK 135. panta 3. punkts)..

Ja 128. panta 4. punkta b) daļā, 131., 132. un 133. pantā minētie biroji vai veikali ir slēgti, vai arī, ja minētās varasiestādes vai personas atsakās pieņemt nodoto dokumentu vai parakstīt piegādes ziņojumu, piegādes ierēdnim ir jāsagatavo attiecīgs ziņojums un jānogādā dokuments pirmās instances tiesas prokuroram, kura atbildībā ir piegādes apgabals un kurš nosūtīs dokumentu pusei, kura atteicās to pieņemt vai parakstīt ziņojumu. Šajā gadījumā stājas spēkā GCK 136. pants.

6. Vai pastāv rakstiski pierādījumi tam, ka dokuments ir nodots?

Piegādes ierēdnim jāsagatavo ziņojums, kur, papildus 117. pantā minētajiem punktiem, jāietilpst: a) dienesta uzdevumam, b) precīzs nododamā dokumenta nosaukums un personas, uz kurām tas attiecas, c) piegādes datumam un laikam, d) jābūt norādītai personai, kam dokuments nodots un piegādes metode adresāta vai 128.-135. pantā un 138. pantā minēto personu prombūtnes gadījumā (GCK 139. panta 1. punkts).

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ziņojumu jāparaksta piegādes ierēdnim, kā arī saņēmējam un gadījumā, ja adresāts atsakās vai nevar parakstīt to, parakstās piegādes ierēdņa šim nolūkam pieaicinātais liecinieks (GCK 139. panta 2. punkts).

 Piegādes ierēdnim uz nodotā dokumenta jāatzīmē datums un laiks, kad tas nogādāts, kā arī jāparakstās. Šis paraksts kalpo kā pierādījums, ka dokuments tika nodots. Ja pastāv pretruna starp piegādes ziņojumu un šo atzīmi, priekšroka tiek dota ziņojumam (GCK 139. panta 3. punkts).

139. pantā minētais ziņojums jāsagatavo divos eksemplāros, no kuriem vienu nosūta personai, kas prasa dokumentu nodošanu un otru patur piegādes ierēdnis. Piegādes kopsavilkums jāreģistrē speciālā žurnālā, ko uztur piegādes ierēdnis (GCK 140. panta 1. punkts).

Tiesas kurjera pienākums ir sniegt lietas dokumentu oriģinālu kopijas pusei, kas pieprasīja dokumentu nodošanu un adresātam un jebkurai pusei ar juridisku statusu, ja prezidējošais tiesnesis pirmās instances tiesā apgabalā, kur nodoti dokumenti, to apstiprina, veicot atbilstošu atzīmi uz petīcijas (GCK 140. panta 2. punkts).

7. Kas notiek gadījumā, ja tiek pieļauta kļūda un adresāts nesaņem dokumentu vai nododot dokumentu, tiek pārkāpts likums (piem., dokuments tiek nodots trešai personai)?

 1. Ja kāda puse nevar iekļauties termiņos nepārvaramas varas apstākļu dēļ vai otras puses tīšu darbību dēļ (piemēram, tiesas kurjera nepareizas darbības vai tīšas dokumenta saņēmēja atteikšanās informēt pusi), šai pusei ir tiesības pieprasīt, lai tiktu atgriezts iepriekšējais stāvoklis (GCK 152. panta 1. punkts), 30 dienu laikā no nepārvaramas varas apstākļu beigu datuma vai no datuma, kad iegūts atzinums par tīšu darbību (GCK 153. pants).
 2. Pusei, kas ir notiesāta savas prombūtnes laikā, ja tā nav vispār aicināta uz tiesu vai nav aicināta saskaņā ar procedūru vai pareizajos termiņos, ir tiesības iesniegt protestu pret tiesas nolēmumu. Ja puses pastāvīgā dzīvesvieta ir Grieķijā, šo protestu var iesniegt 15 dienu laikā pēc sprieduma saņemšanas, vai ja adrese nav zināma vai dzīvesvieta ir ārzemēs – 60 dienas pēc tiesas nolēmuma piegādes ziņojuma pēdējās publicēšanas saskaņā ar GCK 135. panta 1. punktu. (GCK 501. pants, 503. panta 1. un 2. punkts).
 3. Ja puse ir uzaicinājusi otru pusi piedalīties prāvā kā personu ar nezināmu adresi, kur šī puse nav zinājusi personas adresi, un kur prāva ir pilnībā vai daļēji zaudēta, pēdējam ir tiesības iesniegt prasību atjaunot tiesvedību. Ja personas dzīvesvieta ir Grieķijā un ja dzīvesvieta nav zināma vai ir ārzemēs, 120 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas un ja spriedums netika pasludināts, 3 gadu laikā no sprieduma publicēšanas, ja tas ir galīgs un negrozāms, pretējā gadījumā datumā, kurā tas kļuvis galīgs (GCK 538. pants, 544. panta 9. punkts, 545. panta 1., 2. un 3. punkts).

8. Vai man ir jāmaksā par dokumenta nodošanu? Ja ir, tad cik daudz?

Maksu par dokumentu nodošanu iepriekš sedz puse, kas pieprasa dokumentu nodošanu (GCK 173. panta 1. punkts).

Pusei, kura zaudē prāvu, var pieprasīt šos izdevumus segt (GCK 176. pants, 189. panta 1. punkts). Šo izdevumu līmenis būs atkarīgs no dokumentu piegādes vietas un veida. Minimālās piegādes izmaksas ir € 18-20, ja dokumenti tiek nodoti personai, kuras dzīvesvietas vai juridiskā adrese ir apgabalā, kur atrodas tiesas kurjera biroji.

Cita informācija

 1. Visas puses vai ieinteresētās personas var iecelt advokātu, kurš saņems tiem nododamos dokumentus. Ieceltā persona saņems visus vai dažus adresātam iesniedzamos tiesas vai ārpustiesas dokumentus, attiecībā uz vienu vai vairākām šīs personas lietām (GCK 142. panta 1. punkts) atbilstoši Grieķijas Civilprocesa kodeksa 142. un sekojošiem pantam.
 2. Iepriekšminētās dokumentu nodošanas veidi neietver nodošanas metodes, kas paredzētas Hāgas konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu nodošanu ārvalstīs civilajās un komerclietās, un ir ratificētas Grieķijā ar likumu nr. 334/14/14.3.1983.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 12-06-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste