Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Graikija

Naujausia redakcija: 30-07-2004
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Ką praktikoje reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl yra numatytos specialios taisyklės dėl „dokumentų įteikimo“? 1.
2. Kokius dokumentus reikia įteikti oficialiai? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumentų įteikimą? 3.
4. Kaip praktikoje paprastai įteikiamas dokumentas? 4.
5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais neįmanoma įteikti dokumento pačiam adresatui? 5.
6. Ar yra koks nors raštiškas įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas nutinka, kai adresatas negauna dokumento, arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pavyzdžiui, įteikiamas trečiajam asmeniui)? 7.
8. Ar man reikia mokėti už dokumento įteikimą? Jei taip, tai kiek? 8.

 

1. Ką praktikoje reiškia teisinė sąvoka „dokumentų įteikimas“? Kodėl yra numatytos specialios taisyklės dėl „dokumentų įteikimo“?

Įteikimas - tai dokumentų įteikimo būdas, kai dokumentai įteikiami asmeniui, kuriam jie yra adresuoti, kad jis galėtų susipažinti su jų turiniu, pagal nustatytas procedūrinės teisės normas, nurodančias, kaip turi būti įteikiamas dokumentas, kaip tokį pasirinkimą galima panaudoti ir kaip įteikimas turėtų būti patvirtintas.

2. Kokius dokumentus reikia įteikti oficialiai?

Dokumentai, kuriuos reikia įteikti oficialiai, yra bylų rinkmenos, ieškiniai, teismo nuosprendžio, priimto už akių, sustabdymas, apeliacijos, kasacijos, ieškiniai dėl bylos nagrinėjimo atnaujinimo, trečiųjų šalių pateikti protestai arba protestai dėl neteisminio ir teismo proceso, pagrindinės ir papildomos intervencijos, pranešimai apie bylos nagrinėjimą ir teismo įsakymus, peticijos dėl teismo įsakymo, peticijos dėl teisminės apsaugos, remiantis ex parte procesiniais veiksmais, šaukimai į teismo posėdį, taip pat teismo nuosprendžiai (tiek galutiniai, tiek negalutiniai).

3. Kas yra atsakingas už dokumentų įteikimą?

Dokumentus įteikia šalis po raštiško įsakymo. Šis įsakymas yra dokumente, kurį įteikia arba teismo proceso šalis, arba jo/jos įgaliotas advokatas, arba kuris yra įteikiamas pasinaudojant peticija kompetentingajam teisėjui, o kelių teisėjų sudėties teismo atveju - pirmininkaujančiam teisėjui (Graikijos civilinio proceso kodekso (GCPK) 123 straipsnis). Dokumentus įteikia teismo proceso patarnautojas, paskirtas aptarnauti teismą, kurio jurisdikcijoje adresatas gyvena arba turi deklaruotą gyvenamąją vietą (GCPK 122 straipsnio 1 dalis). Teismo įteikiamus dokumentus taip pat gali įteikti teismo pareigūnas regione arba policijos pareigūnas, konsteblis, kaimo policija, miškų policija arba savivaldybės ar bendrijos tarnautojas (GCPK 122 straipsnio 2 ir 3 dalys). Pagal Teisingumo ministerijos rekomendacijas išleidus dekretus, galima priimti visų arba dalies pirmiau minėtų dokumentų įteikimą paštu, abonentiniu telegrafu ar telefonu ir kartu nustatyti, kaip įteikimas turėtų vykti ir kaip turėtų būti patvirtintas (GCPK 122 straipsnio 3 dalis).

viršųviršų

Teismo įsakymų atveju pranešimas apie posėdžio vietą ir laiką įteikiamas kaip teismo tarnautojo, nustatančio posėdžio vietą, datą ir laiką, išleistas dokumentas arba faksu ar telefonu. Kai įteikiamas šaukimas, teisėjas kartu gali įsakyti įteikti ir peticijos kopiją (GCPK 686 straipsnio 4 dalis).

4. Kaip praktikoje paprastai įteikiamas dokumentas?

Įteikimas - tai dokumento įteikimas adresatui į rankas (GCPK 127 straipsnio 1 dalis), nesvarbu, kur jis gyvena (GCPK 124 straipsnis). Jeigu adresatas ten turi savo namus, parduotuvę, biurą arba dirbtuves vienas arba su kitu asmeniu, arba yra darbuotojas, darbininkas arba tarnautojas, kitai šaliai dokumentas negali būti įteiktas be jo/jos sutikimo (GCPK 124 straipsnio 2 dalis).

5. Kas atsitinka, kai išimtiniais atvejais neįmanoma įteikti dokumento pačiam adresatui?

Jeigu adresato nėra namuose, dokumentas įteikiamas vienam iš jo artimųjų arba su juo gyvenančių tarnų, o jeigu jų nėra namuose arba tokių asmenų iš viso nėra, dokumentas turi būti įteiktas vienam iš compos mentis gyventojų, kuris nėra byloje, susijusiose su adresatu, dalyvaujanti šalis (GCPK 128 straipsnio 1 dalis).

Jeigu nė vieno iš 128 straipsnio 1 dalyje minimų asmenų namuose nėra,

 1. liudininko akivaizdoje dokumentas turi būti iškabintas ant namų durų (netiesioginis pristatymas);
 2. vėliausiai kitą dieną po netiesioginio įteikimo nemokamai parengta dokumento kopija turi būti įteikta policijos nuovados arba posto, kurio teritorijoje yra adresato namai, vadovaujančiam pareigūnui į rankas, o jeigu šio pareigūno tuo metu nėra - budinčiam pareigūnui, jo pavaduotojui arba policijos posto durininkui. Jeigu toje teritorijoje, kurioje yra adresato namai, policijos nuovados arba posto nėra, dokumento kopija įteikiama vietinės bendrijos pirmininkui, jo nesant - tarnautojui. Visais išvardytais atvejais įteikimas turi būti patvirtintas nemokamai parengiant kvitą, kuris pridedamas prie 6 punkte minimos įteikimo ataskaitos;
 3. vėliausiai kitą darbo dieną dokumentą įteikiančioji šalis turi išsiųsti adresatui įteikimo pranešimą, nurodydama įteikto dokumento tipą, jo namų adresą, kuriuo netiesiogiai buvo įteiktas dokumentas, netiesioginio įteikimo datą, valdžios instituciją, kuriai įteikta dokumento kopija, ir šio įteikimo datą. Pranešimo išsiuntimo paštu faktas turi būti patvirtintas kvitu, kurį pagal įteikimo ataskaitą (kaip nurodyta 6 punkte) nemokamai parengia ir pasirašo dokumentą įteikiančioji šalis. Šiame patvirtinime turi būti nurodytas pašto skyrius, iš kurio išsiųstas pranešimas, ir jį priėmęs darbuotojas, jis turi pasirašyti šį patvirtinimą (GCPK 128 straipsnio 4 dalis).

Jeigu adresato nėra jo/jos parduotuvėje, biure arba dirbtuvėse, dokumentas įteikiamas šios parduotuvės, biuro arba dirbtuvių vadovui arba vienam iš adresato partnerių, bendradarbių, darbuotojų ar tarnų, jeigu jie yra compos mentis ir nėra bylos šalis (GCPK 129 straipsnio 1 dalis). Jeigu GCPK 129 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų parduotuvėje, biure arba dirbtuvėse nėra, taikomos GCPK 128 straipsnio 4 dalies nuostatos (GCPK 129 straipsnio 2 dalis).

viršųviršų

Jeigu adresatas arba GCPK 129 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys atsisako priimti dokumento kvitą arba pasirašyti įteikimo ataskaitą, arba jeigu jie yra nepajėgūs šios ataskaitos pasirašyti, įteikiantysis pareigūnas liudininko akivaizdoje dokumentą iškabina ant namų, biuro, parduotuvės arba dirbtuvių durų (netiesioginis įteikimas) (GCPK 130 straipsnio 1 dalis).

Jeigu adresatas neturi namų, parduotuvės, biuro arba dirbtuvių arba atsisako priimti dokumento kvitą, yra nepajėgus arba atsisako pasirašyti įteikimo ataskaitą, o šį negalėjimą arba atsisakymą patvirtina šiam tikslui įteikiančiojo pareigūno paskirtas liudininkas, ataskaita atiduodama į 128 straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų asmenų rankas (GCPK 131 straipsnis).

Jeigu adresatas gydosi ligoninėje arba yra kalėjime, ir su juo susisiekti neįmanoma, ligoninės administratoriaus arba kalėjimo prižiūrėtojo patvirtinimą pridėjus prie įteikimo ataskaitos, dokumentas įteikiamas ligoninės administratoriui arba kalėjimo prižiūrėtojui. Tokiu atveju pareiga įteikti dokumentą adresatui į rankas tenka jiems (GCPK 131 straipsnis).

Jeigu adresatas tarnauja prekybos laivyno laive, kuris yra Graikijos uoste, tačiau jo tuo metu nėra, arba jis atsisako priimti dokumento kvitą, yra nepajėgus arba atsisako pasirašyti įteikimo ataskaitą, ji yra įteikiama laivo savininkui arba jo pavaduotojui, o jei šių asmenų tuo metu nėra, arba jie atsisako priimti jos kopiją, dokumentas įteikiamas uosto savininkui, ir jis įpareigojamas įteikti jį adresatui (GCPK 132 straipsnio 1 dalis).

Jeigu adresatas tarnauja prekybos laivyno laive, kuris yra ne Graikijos uoste, dokumentas pristatomas į jo namus pagal 128 straipsnio nuostatas, jeigu jis namų neturi - pagal nuostatas dėl įteikimo asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos. Visais atvejais dokumentus taip pat galima įteikti laivo savininko biurui Graikijoje arba laivo agento biurui Graikijos uoste, jeigu toks yra (GCPK 132 straipsnio 2 dalis).

viršųviršų

Jeigu asmuo patenka į vieną iš toliau išvardytų karinėje tarnyboje tarnaujančių asmenų kategorijų, ir nėra galimybės įteikti dokumentą jam asmeniškai arba jo giminėms ar su jais gyvenantiems tarnams, remiantis 128 straipsnio 3 ir 4 dalimi, dokumentai turi būti įteikti, ypač:

 1. asmenų, tarnaujančių bendrosiose ir sausumo ginkluotosiose pajėgose - dalinio, atšakos arba tarnybos, kurioje adresatas tarnauja, vadui; o jeigu dalinys, atšaka arba tarnyba nežinoma - atitinkamos skyriaus vadui;
 2. Graikijos karinio jūrų laivyno karininkų, NCO ir jūrininkų - Graikijos karinio jūrų laivyno generalinio štabo vadui;
 3. Graikijos karinių oro pajėgų karininkų, NCO ir lakūnų - Graikijos karinių oro pajėgų generalinio štabo vadui;
 4. pareigūnų, NCO miesto policijoje, kaimo policijoje ir pakrančių apsaugoje, taip pat žandarų, konsteblių ir uosto apsaugos - tarnybos prižiūrėtojui, ir
 5. švyturių, žiburių ir plūdurų aptarnavimo personalui - uosto šeimininkui, kuriam priklausančios atsakomybės teritorijoje jie atlieka savo pareigas (GCPK 133 straipsnio 1 dalis).

Jeigu įregistruotas adresato biuras yra užsienyje, dokumentai įteikiami teismo, kuriame byla nagrinėjama arba kuriame byla bus keliama, prokurorui arba prokurorui to teismo, kuris paskelbė nuosprendį. Taikos teismo bylų dokumentai įteikiami Pirmosios instancijos teismo, kurio teritorijoje yra Taikos teismas, prokurorui. Su teismo nutarimo vykdymu susiję dokumentai įteikiami Pirmosios instancijos teismo, kurio teritorijoje bus vykdomas nutarimas, prokurorui. Neteisminė dokumentacija taip pat įteikiama pastarojo teismo prokurorui. Užsienyje dokumentai pristatomi į gyvenamąją vietą arba žinomą deklaruotą gyvenamąją vietą, arba adresatui. Tuo atveju, kai užsienyje gyvenamosios vietos arba žinomos deklaruotos gyvenamosios vietos nėra, dokumentai įteikiami sostinės Pirmosios instancijos teismo prokurorui (GCPK 132 straipsnio 1 dalis). Gavęs dokumentą, prokuroras yra įpareigotas nedelsdamas išsiųsti jį užsienio reikalų ministrui, ir šis yra įpareigotas persiųsti jį adresatui (GCPK 134 straipsnio 3 dalis).

viršųviršų

Jeigu adresato gyvenamoji vieta arba tiksli deklaruota gyvenamoji vieta nėra žinoma, taikomos 134 straipsnio 1 dalies nuostatos, o kartu įteiktų dokumentų santrauka yra publikuojama dviejuose dienraščiuose, viena iš jų - Atėnuose, kita - teismo buvimo vietoje. Priešingu atveju antroji santrauka taip pat publikuojama Atėnuose. Šiuos dienraščius rekomenduoja prokuroras, kuriam įteikti dokumentai. Santrauką parengia ir pasirašo įteikiantysis pareigūnas, joje nurodomi šalių vardai, įteikto teisinio dokumento tipas, pateiktas prašymas, teismo nuosprendžio atveju - teismo įsakymas, teismas, kuriame byla nagrinėjama arba kuriame byla bus keliama, arba vykdantysis pareigūnas. Tais atvejais, kai adresatas turi pasirodyti ar imtis tam tikrų veiksmų, taip pat nurodoma vieta ir laikas, kada jis/ji turi pasirodyti, bei veiksmai, kurių jam reikia imtis (GCPK 135 straipsnio 1 dalis). Šios nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai Užsienio reikalų ministerija patvirtina, jog nėra galimybės persiųsti dokumento asmeniui, gyvenančiam užsienyje (GCPK 135 straipsnio 3 dalis).

Jeigu 128 straipsnio 4 dalies b punkte, 131, 132 ir 133 straipsniuose nurodyti biurai ir parduotuvės yra uždarytos arba valdžios institucijos ar asmenys atsisako paimti įteikto dokumento kvitą arba pasirašyti įteikimo ataskaitą, įteikiantysis pareigūnas parengia ataskaitą, o dokumentą įteikia Pirmosios instancijos teismo, atsakingo už įteikimo teritoriją, prokurorui, ir šis persiunčia šį dokumentą šaliai, atsisakiusiai priimti jo kvitą arba pasirašyti ataskaitą. Šiuo atveju taikomas GCOK 136 straipsnis.

6. Ar yra koks nors raštiškas įrodymas, kad dokumentas buvo įteiktas?

Įteikiantysis pareigūnas parengia ataskaitą, kurioje, be 117 straipsnyje numatytų punktų, turi būti nurodyta: a) įsakymas dėl įteikimo, b) aiškus įteikiamo dokumento paskyrimas ir su juos susiję asmenys, c) informacija apie įteikimo datą ir laiką, d) informacija apie asmenį, kuriam įteiktas dokumentas ir įteikimo būdas adresato arba 128-135 ir 138 straipsniuose nurodytų asmenų nebuvimo arba atsisakymo atvejais (GCPK 139 straipsnio 1 dalis).

viršųviršų

Ataskaitą pasirašo įteikiantysis pareigūnas ir gavėjas, o atsisakymo arba negalėjimo pasirašyti atveju - šiam tikslui įteikiančiojo pareigūno paskirtas liudininkas (GCPK 139 straipsnio 2 dalis).

Įteikiantysis pareigūnas įteiktame dokumente nurodo jo įteikimo laiką, vietą ir pasirašo. Jeigu įteikimo ataskaita prieštarauja šiam pažymėjimui, remiamasi ataskaita (GCPK 139 straipsnio 3 dalis).

139 straipsnio ataskaita rengiama dviem egzemplioriais, iš kurių vienas yra atiduodamas to prašančiam asmeniui, kitas yra saugomas įteikiančiojo pareigūno. Įteikimo santrauka saugoma specialiame registre, kurį prižiūri įteikiantysis pareigūnas (GCPK 140 straipsnio 1 dalis).

Teismo proceso patarnautojas yra įpareigotas pateikti savuosius dokumentų originalus, jei to pageidauja įteikimo prašiusi šalis ir adresatas, arba bet kuri teisinį statusą turinti šalis, jeigu tam pritaria apylinkės, kurioje vyko dokumento įteikimas, Pirmosios instancijos teismui pirmininkaujantis teisėjas, šiam tikslui į peticiją įdėdamas pranešimą (GCPK 140 straipsnio 2 dalis).

7. Kas nutinka, kai adresatas negauna dokumento, arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymą (pavyzdžiui, įteikiamas trečiajam asmeniui)?

 1. Jeigu šalis negali laikytis nustatyto termino dėl force majeure arba sąmoningų kitos šalies veiksmų (tokių kaip negaliojantis teismo proceso patarnautojo įteikimas arba atvejis, kai dokumento gavėjas sąmoningai apie tokio dokumento įteikimą neinformuoja šalies), toji šalis turi teisę reikalauti sugrąžinti padėtį į prieš tai buvusią (GCPK 152 straipsnio 1 dalis) per 30 dienų pašalinus force majeure arba sužinojus apie sąmoningą veiksmą (GCPK 153 straipsnis).
 2. Šalis, kuri buvo nuteista jam/jai nedalyvaujant ir jeigu ji nebuvo pakviesta arba buvo pakviesta ne teisine forma ir ne laiku, turi teisę užprotestuoti paskelbtą nuosprendį. Graikijos gyventojas šį protestą gali pateikti per 15 dienų nuo nuosprendžio įteikimo, o jeigu asmens adresas yra nežinomas, arba asmuo gyvena užsienyje, protestą galima pateikti per 60 dienų nuo paskutinio nuosprendžio įteikimo santraukos publikavimo pagal GCPK 135 straipsnio 1 dalį (GCPK 501 straipsnis, 503 straipsnio 1 ir 2 dalis).
 3. Jeigu viena šalis kviečia kitą šalį dalyvauti byloje kaip asmenį, kurio adresas nežinomas, kai ji šio adreso nežino, o byla yra visiškai arba iš dalies pralaimėta, toks asmuo turi teisę kreiptis dėl bylos atnaujinimo. Jeigu asmuo yra Graikijos gyventojas, jis tokį prašymą gali pateikti per 60 dienų laikotarpį, o jeigu jo gyvenamoji vieta nėra žinoma arba ji yra užsienyje - per 120 dienų laikotarpį po to, kai įteikiamas nuosprendis. Jeigu nuosprendis neįteikiamas, tokį prašymą galima pateikti per 3 metus nuo galutinio ir neginčijamo nuosprendžio publikavimo, kitu atveju - per 3 metus nuo tos dienos, kai jis tapo galutinis (GCPK 538 straipsnis, 544 straipsnio 9 dalis, 545 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis).

8. Ar man reikia mokėti už dokumento įteikimą? Jei taip, tai kiek?

Įteikimo išlaidas iš anksto apmoka įteikti prašančioji šalis (GCPK 173 straipsnio 1 dalis).

Bylą pralaimėjusiai šaliai gali būti nurodyta sumokėti šias išlaidas (GCPK 176 straipsnis, 189 straipsnio 1 dalis). Išlaidų dydis priklauso nuo įteikimo vietos ir pobūdžio. Mažiausias šių išlaidų dydis yra 18-20 eurų, jeigu dokumentai yra įteikiami asmeniui, gyvenančiam arba turinčiam deklaruotą gyvenamąją vietą toje vietovėje, kurioje yra teismo patarnautojo biuras.

Papildoma informacija

 1. Visos šalys arba suinteresuoti asmenys gali paskirti advokatą, kuriam būtų įteikiami jų dokumentai. Advokatui gali būti įteikiami visi arba dalis teisminių ir neteisminių dokumentų, skirtų adresatui, ir gali apimti vieną ir daugiau arba visas to asmens bylas (GCPK 142 straipsnio 1 dalis) pagal Graikijos civilinio proceso kodekso 142 straipsnį et seq.
 2. Į minėtus įteikimo metodus neįtraukiami įteikimo metodai, nurodyti Hagos konvencijoje dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ar komercinėse bylose įteikimo užsienyje, kuri ratifikuota Graikijoje įstatymu 1334/14/14.3.1983.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-07-2004

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė