Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Řecko

Poslední aktualizace: 30-07-2004
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co v praxi znamená právní termín „doručování písemností“? Proč existují vymezená pravidla pro „doručování písemností“? 1.
2. Které písemnosti musejí být doručeny úředně? 2.
3. Kdo je zodpovědný za doručení písemnosti? 3.
4. Jaký je obvyklý způsob doručení písemnosti? 4.
5. Co se stane v případě, kdy doručení příjemci není možné? 5.
6. Existuje zpráva o doručení písemnosti? 6.
7. Co se stane, pokud z nějakého důvodu příjemce písemnost nepřevezme nebo při doručení dojde k porušení předpokládaných postupů (např. doručení třetí osobě)? 7.
8. Musím za doručení písemnosti platit, a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co v praxi znamená právní termín „doručování písemností“? Proč existují vymezená pravidla pro „doručování písemností“?

 „Doručení“ je typ předání písemnosti osobě, které je určena, aby se předběžně seznámila s jejím obsahem v souladu s určitými ustanoveními procesního práva, která stanovují nástroje, způsob, jakým je možné se obeznámit s písemností a potvrzení doručení.

2. Které písemnosti musejí být doručeny úředně?

Písemnosti, které je třeba doručovat úředně, jsou soudní dokumenty o žalobě, o přerušení smírčího řízení, o odvolání, anulaci, obnovení procesu, o odvolání třetí strany, o námitce proti mimosoudním a soudním aktům, o hlavním a dodatečném zásahu, o vyhlášení rozsudku a předvolání, o žádosti o přijetí bezpečnostních opatření, žádosti o poskytnutí zákonné ochrany po dobu dobrovolné jurisdikce, o předvolání k přelíčení a o všech soudních rozhodnutích (konečných i těch, která nejsou potvrzena s konečnou platností).

3. Kdo je zodpovědný za doručení písemnosti?

Doručení je věcí obžalovaného/žalobce po písemném vyžádání, které podává na formuláři buď sám žadatel, nebo jeho zplnomocněnec, formou žádosti k příslušnému soudci a v případě vícečlenných soudů k jeho předsedovi (123 OZ). Doručení vyřizuje soudní úředník určený soudem v oblasti, ve které má bydliště nebo pobyt v době doručení osoba, které je písemnost doručována (122.1 OZ). Soudní doručení mohou proběhnout také prostřednictvím soudního úředníka v dané oblasti nebo policejního orgánu, orgánu četnictva, polní stráže, lesní stráže nebo prostřednictvím předsedy místní samosprávy nebo obce (122.2, 3 OZ). U nařízení vydávaných na návrh Ministerstva spravedlnosti je možné také doručení poštou nebo prostřednictvím telegramu či telefonicky, a to celých dokumentů nebo jejich částí, a současně lze stanovit způsob, jakým bude doručení potvrzeno (122.3 OZ)

NahoruNahoru

V situaci, kdy byla přijata bezpečnostní opatření, bude místo a čas schůzky oznámeno doručením dokumentu, který vydává soudní kancelář, ve kterém bude uvedeno místo, den a hodina schůzky nebo telegrafickou či telefonickou pozvánkou od soudní kanceláře. Soudce může současně s doručením předvolání nařídit předání kopie žaloby (686.4 OZ).

4. Jaký je obvyklý způsob doručení písemnosti?

Doručení sestává z předání písemnosti do rukou osoby, pro kterou je písemnost určena (127.1 OZ), kdekoli se tato osoba nachází (124 OZ). Pokud má osoba v místě, kde má k doučení dojít, dům, byt nebo kancelář či dílnu, ať už samostatně, nebo s jinou osobou, která v místě pracuje jako úředník, dělník nebo podřízený, nemůže dojít k předání jiné osobě bez jejího souhlasu (124.2 OZ).

5. Co se stane v případě, kdy doručení příjemci není možné?

Pokud se příjemce nenachází ve svém bydlišti, bude písemnost předána někomu z příbuzných nebo podřízených, kteří s danou osobou bydlí. Pokud se však takové osoby v místě nezdržují nebo neexistují, dojde k předání některému z ostatních spolubydlících, kteří jsou způsobilí a nefigurují v procesu jako odpůrci dané osoby. (128.1 OZ).

NahoruNahoru

Pokud se nikdo z osob zmiňovaných v odstavci 1 v místě bydliště nenachází:

 1. je treba pred svedkem prilepit písemnost na dvere domu,
 2. nejpozdeji následující pracovní den po prilepení na dvere musí být bezplatne vyhotovená kopie písemnosti predána do rukou predstaveného policejního oddelení nebo stanice v míste bydlište, a pokud není predstavený prítomen, službu konajícímu dustojníkovi nebo dozorcímu policejního oddelení. Pokud v míste bydlište neexistuje policejní oddelení ani stanice, pak predsedovi místní samosprávy, a v prípade jeho neprítomnosti tajemníkovi. Ve všech techto prípadech je dorucení potvrzeno bezplatne vystaveným potvrzením ke zpráve o dorucení, která je zminována níže v bode 6,
 3. nejpozdeji následující pracovní den musí ten, kdo provádel dorucení písemnosti odeslat poštou osobe, které je písemnost adresována, oznámení o dorucení, ve kterém musí uvést typ dorucené písemnosti, adresu bydlište, kde byla písemnost prilepena na dvere, datum prilepení, orgán, kterému byla predána kopie a datum predání. Odeslání oznámení bude potvrzeno potvrzením, které bude vystaveno a podepsáno bezplatne ke zpráve o dorucení (která je zminována níže v bode 6), osobou, která dorucení provádela. Na potvrzení musí být uvedena pošta, ze které bylo oznámení odesláno, a úredník, který je prevzal a podepsal potvrzení (128.4 OZ).

Pokud se příjemce doručované písemnosti nenachází v bytě, kanceláři ani dílně, je písemnost předána do rukou správce budovy, kanceláře nebo dílny nebo do rukou některého z jeho partnerů, spolupracovníků, zaměstnanců nebo pomocníků, pokud jsou právně způsobilí a nevystupují v soudním sporu jako odpůrci příjemce doručované písemnosti. (129.1 OZ).

NahoruNahoru

Pokud se žádná z osob uvedených v odstavci 1 v bytě, v kanceláři ani dílně nenachází, aplikují se ustanovení článku 128, odst. 4 OZ (129.2 OZ).

Pokud příjemce doručované písemnosti nebo osoby uvedené v článcích 128 a 129 odmítnou písemnost převzít nebo podepsat zprávu o doručení, nebo pokud ji nemohou podepsat, zástupce doručujícího orgánu písemnost přilepí na dveře domu, kanceláře, bytu nebo dílny v přítomnosti svědka (130.1 OZ).

Pokud příjemce doručované písemnosti nemá dům, kancelář, byt ani dílnu a odmítá písemnost převzít nebo nemůže či odmítá podepsat zprávu o doručení a jeho odmítnutí či je neschopnost potvrzena svědkem, který za tímto účelem pomáhá doručujícímu orgánu, bude doručení provedeno do rukou osob uvedených v článku 128, odst. 4, část b (130, odst. 2 OZ).

Pokud je příjemce doručované písemnosti hospitalizován nebo držen ve vězení a není s ním možné komunikovat, se souhlasem vedení nemocnice nebo věznice, které je zapsáno na zprávě o doručení, je možné doručení provést do rukou ředitele nemocnice nebo věznice, který je povinen předat písemnost do rukou osoby, které je určena (131 OZ).

V případě, že osoba, které je písemnost určena, slouží na obchodní lodi, která se nachází v řeckém přístavu, a tato osoba není přítomna nebo odmítá písemnost převzít nebo odmítá či není schopna podepsat zprávu o doručení, je písemnost předána do rukou kapitána lodi nebo zástupce, a pokud tito nejsou přítomni nebo odmítají písemnost převzít, je písemnost předána do rukou velitele přístavu, jehož povinností je informovat osobu, které je písemnost určena (132.1 OZ).

NahoruNahoru

V případě, že osoba, které je písemnost určena, slouží na obchodní lodi, která se nenachází v řeckém přístavu, dojde k doručení v místě bydliště podle článku 128 a pokud daná osoba bydliště nemá, pak v souladu s pravidly po doručení osobám, jejichž místo pobytu není známo. V obou případech je doručení provedeno také do kanceláří rejdaře v Řecku nebo do kanceláří zástupce lodi v řeckém přístavu, pokud existují (132.2 OZ).

U osob, které spadají do některé z následujících kategorií a nacházejí se v aktivní službě, se v případě, kdy doručení přímo těmto osobám nebo jejich příbuzným či podřízeným, kteří s nimi bydlí, není možné, provádí doručení podle odstavců 3 a 4 článku 128 a dále

 1. u osob, které obecne konají službu v ozbrojených pozemních silách, provede se dorucení veliteli jednotky nebo oddílu nebo služby, ke které príjemce písemnosti náleží. Pokud jednotka, oddíl nebo služba není známa, provede se dorucení veliteli nadrízeného útvaru,
 2. u dustojníku, poddustojníku a námorníku válecného lodstva veliteli hlavního velitelství lodstva,
 3. u dustojníku, poddustojníku a vojáku válecného letectva se dorucuje veliteli hlavního velitelství letectva,
 4. u dustojníku a poddustojníku mestské policie, polní stráže a prístavní stráže a u dopravních policistu, cetníku prístavní stráže se dorucuje nadrízenému dané služby,
 5. u osob, které patrí k obsluze majáku, osvetlení a semaforu se dorucuje veliteli oblastního prístavu, kde vykonávají své povinnosti (133.1 OZ).

Pokud osoba, které je písemnost určena, pobývá nebo má sídlo v zahraničí, je doručení provedeno prokurátorovi soudu, u kterého je otevřen nebo má být projednáván spor, nebo tomu, který vydal doručované rozhodnutí, u líčení před smírčím soudem prokurátorovi soudu prvního stupně v oblasti, do které smírčí soud spadá. U písemností, na které se vtahuje výkon rozhodnutí, je doručení provedeno prokurátorovi soudu prvního stupně v oblasti, kam provedení rozhodnutí spadá, a u mimosoudních jednání prokurátorovi soudu podle posledního bydliště nebo místa pobytu v zahraničí adresáta doručení, a pokud bydliště nebo místo pobytu v zahraničí neexistuje nebo není známo, provede se doručení prokurátorovi soudů prvního stupně v hlavním městě (132.1 OZ). Prokurátor je po převzetí povinen písemnost odeslat bez zbytečných odkladů ministrovi zahraničí, který má povinnost ji předat osobě, které je určena (134.3 OZ).

NahoruNahoru

Pokud není místo či přesná adresa pobytu osoby, jíž je písemnost určena, známa, aplikují se ustanovení odstavce 1, článku 134, a současně je na návrh prokurátora, kterému byla doručena, otisknuto oznámení ve dvou denících, z nichž jeden musí být vydáván v Aténách a druhý v sídle soudu (případně musí být i druhý deník vydáván v Aténách), ve kterém je uveden stručný souhrn zveřejněného soudního opatření. Tento stručný souhrn sestavuje a podepisuje osoba, která provádí doručení a musí obsahovat jména a příjmení účastníků sporu, druh doručovaného soudního dokumentu, jeho požadavek a u rozhodnutí soud, u kterého probíhá nebo má probíhat líčení, nebo zaměstnance, který vykonává rozhodnutí. Pokud je osoba, které je písemnost doručována, předvolána k soudu nebo pokud má provést určitý úkon, musí být uvedeno místo a čas, kam se má osoba dostavit, a případně typ úkonu (135.1 OZ). Výše uvedená opatření se aplikují také v případech, kdy Ministerstvo zahraničí potvrdí, že není možné písemnost doručit osobě, která pobývá nebo sídlí v cizině (135.3 OZ).

Pokud jsou kanceláře nebo byty uvedené v článcích 128, odstavec 4, část b, 131, 132 a 133 zavřené nebo pokud orgány či osoby v nich uváděné odmítají převzít doručovanou písemnost nebo podepsat zprávu o doručení, sestaví osoba, která doručení provádí, zvláštní zprávu a předá doručovanou písemnost prokurátorovi soudu prvního stupně, do jehož pravomoci spadá místo doručení, který písemnost odešle osobě, jež ji odmítla převzít nebo podepsat zprávu. V tom případě se aplikuje článek 136.

NahoruNahoru

6. Existuje zpráva o doručení písemnosti?

Osoba, která doručení provádí, sestavuje zprávu, která kromě údajů vyžadovaných v článku 117 musí obsahovat také a) žádost o doručení, b) zřetelné vymezení písemnosti, která byla doručena, a osoby, které je určena, c) údaje o datu a času doručení, d) údaje o osobě, které byla písemnost předána, a o způsobu předání v případě nepřítomnosti nebo odmítnutí ze strany příjemce nebo osob, které jsou uvedeny v článcích 128 až 135 a 138 (139.1 OZ).

Doručení podepisuje doručovatel i příjemce písemnosti a v případě jeho odmítnutí či neschopnosti písemnost převzít ji podepisuje svědek, který byl k tomuto účelu přizván (139.2 OZ).

Doručovatel vyznačí na doručovanou písemnost den a čas doručení a podepíše se. Tyto údaje tvoří zápis pro osobu, jíž byla písemnost doručena. Pokud jsou ve zprávě o doručení a v tomto zápisu rozdíly, platí zpráva o doručení (139.3 OZ).

Zpráva o doručení dle článku 139 je vystavena ve dvou kopiích, z nichž po jedné obdrží osoba, která doručení písemnosti vyžádala, a druhá je bezplatně uložena u orgánu, který doručení provedl. Doručení je stručně zaznamenáno do zvláštní knihy, která je vedena u orgánu, který doručení provedl (140.1 OZ).

Soudní úředník je povinen vydat kopie originálů z archívu, pokud jsou vyžádány, osobě, která si vyžádala doručení písemnosti, osobě, které je písemnost určena, a každé osobě, která má na písemnosti zákonný zájem, pokud to předseda soudu první instance v oblasti, kde k doručení došlo, schválí formou zápisu na žádosti (140.2 OZ).

NahoruNahoru

7. Co se stane, pokud z nějakého důvodu příjemce písemnost nepřevezme nebo při doručení dojde k porušení předpokládaných postupů (např. doručení třetí osobě)?

 1. Pokud některý účastník sporu nemohl dodržet některou lhůtu z důvodů vyšší moci nebo lsti protistrany (například kvůli neplatnému doručení soudním asistentem nebo kvůli úmyslu osoby, která písemnost přejala, neinformovat účastníka sporu), má právo žádat o obnovení předchozího stavu věcí (152.1 OZ) ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy vznikla překážka způsobená vyšší mocí nebo zjištěním zlého úmyslu (153 OZ).
 2. Ta strana, která byla odsouzena v nepřítomnosti, pokud nebyla vůbec předvolána nebo nebyla předvolána zákonným způsobem či včas, má právo vznést námitku proti vydanému rozhodnutí, pokud se bude zdržovat v Řecku v době patnácti dnů po vydání rozhodnutí. Pokud je místo jejího pobytu neznámé nebo pokud pobývá v zahraničí, pak podle článku 135, odst. 1, po dobu šedesáti dnů od posledního zveřejnění výňatku ze zprávy o doručení rozhodnutí (501, 503.1, 2 OZ).
 3. Pokud účastník sporu předvolal svého odpůrce k líčení bez udání jeho místa pobytu, i když jeho místo pobytu znal, má odpůrce, pokud při úplně nebo částečně vyhrál, právo na opakování soudu proti vydanému rozhodnutí, pokud se zdržuje v Řecku ve lhůtě šedesáti dnů a pokud není místo jeho pobytu známé nebo se zdržuje v zahraničí ve lhůtě sto dvaceti dnů od doručení napadeného rozhodnutí. Pokud nebylo rozhodnutí doručeno ve lhůtě tří let od zveřejnění napadeného rozhodnutí, jestliže je konečné nebo proti němu není odvolání, jinak ode dne, kdy vstoupilo v konečnou platnost (538, 544, čl. 9, 545.1, 2, 3, 5 OZ).

8. Musím za doručení písemnosti platit, a pokud ano, kolik?

Výdaje za doručení jdou na vrub té osoby, na jejíž žádost bylo doručení provedeno (173.1, 3 OZ)

Účastník sporu, který soudní při prohrál, se odsuzuje k úhradě i těchto poplatků (176, 189.1 OZ). Jejich výše odpovídá místu doručení a druhu doručení. Nejnižší sazba výdajů za doručení dosahuje 18-20 eur, pokud osoba, které se doručení týká, bydlí nebo pobývá v sídelním městě soudního asistenta.

Bližší informace

 1. Každý úcastník sporu nebo jiná zainteresovaná osoba muže stanovit právního zástupce, který bude prebírat písemnosti jemu urcené. Tato volba muže platit pro všechny nebo jen urcité soudní ci mimosoudní dorucení, která jsou mu adresována a týkají se jedné, více nebo všech jeho prípadu (142.1 OZ), jak je podrobneji stanoveno v cláncích 142ep OZ.
 2. U výše uvedených zpusobu dorucení nejsou zahrnuty zpusoby dorucení vyplývající z Haagské úmluvy v souvislosti s dorucováním a informováním soudu v zahranicí a mimosoudních prípadu v obcanských a obchodních sporech, která byla v Recku schválena zákonem 1334 ze dne 14/14-3-1983.

« Doručování písemností - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-07-2004

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království