Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností

Posledná úprava: 04-11-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Všeobecné informácie

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Zasielanie súdnych dokumentov znamená viac než len poslať poštou list.

Ak sa stanete účastníkom právneho konania, budete musieť zasielať rôzne písomnosti druhej strane sporu a prijímať iné. Právnym termínom by sme povedali, že musíte doručovať písomnosti.

Prvou z týchto písomností je obyčajne obsielka, ktorou je druhá strana upovedomená o začatí právneho konania.

Keď však konanie pokračuje, môže ísť aj o iné písomnosti, ako napríklad o odvolania, žalobné odpovede, súdne príkazy atď. Na konci konania sa doručí stranám súdne rozhodnutie.

Môžu sa takisto posielať rôzne mimosúdne písomnosti, ako napríklad notárske akty.

Všetky členské štáty majú svoje pravidlá stanovujúce určité formality doručovania, ktoré majú zabezpečiť, aby boli písmnosti stranám skutočne doručené.

V niektorých krajinách preberá na seba úlohu zasielania písomností samotný súd. V iných budete musieť na seba iniciatívu prevziať vy.

Metódy postúpenia týchto písomností sa môžu líšiť aj medzi jednotlivými členskými štátmi, napríklad musia byť doručené osobne, alebo ich môžete posielať poštou.

Náklady na tieto formality sú takisto rôzne. V niektorých prípadoch sa na ne môže vzťahovať právna pomoc, ktorá sa poskytuje osobám, ktoré nemajú dostatočné zdroje na to, aby si hradili náklady na proces sami.

Keď kliknete na vlajku jednotlivého členského štátu, nájdete potrebné informácie o systémoch doručovania písomností v danej krajine.

Ak musíte zaslať písomnosti do iného členského štátu, než v ktorom máte bydlisko, cennou informáciou je poznatok, že príslušné postupy sú stanovené v Európskej smernici prijatej v roku 2000. Toto by vám mohlo ušetriť čas. Viac informácií nájdete, ak kliknite na ikonu „Právo Spoločenstva“.

Existuje aj medzinárodný dohovor, uzavretý v roku 1965, podľa ktorého sa riadia vzťahy medzi členskými štátmi EÚ a krajinami, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ a sú účastníkmi dohovoru. Viac informácií nájdete, ak kliknete na ikonu „Medzinárodné právo“.

HoreHore

Posledná úprava: 04-11-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo