Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Francija

Zadnja sprememba: 16-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Francija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“? 1.
2. Katere listine je treba uradno vročiti? 2.
3. Kdo je pristojen za vročitev listine? 3.
4. Kako se listina v praksi običajno vroči? 4.
5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)? 5.
6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku? 6.
7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna? (Z drugimi besedami, ali se lahko odpravi kršitev predpisanih pravil?) Ali je treba listino ponovno vročiti? 7.
8. Ali je treba plačati za vročitev listine, če da, koliko? 8.

 

1. Kaj pomeni pravni izraz „vročitev listin“ v praksi? Zakaj so potrebna posebna pravila o „vročitvi listin“?

Vročitev je formalnost, s katero je neka oseba obveščena o listini. Osebna vročitev je vročitev listine s strani sodnega izvršitelja.

Nekatere listine (pozivi, sodbe o nespornih zadevah) so vročene po navadni poti. Če je bilo ugotovljeno, da listine naslovniku niso bile vročene po navadni poti, morajo biti vročene osebno.

Obstoj posebnih pravil o vročanju listin postopka si je treba razlagati s pomenom opravljenih formalnosti med postopkom: nekateri roki začnejo teči od vročitve listine naprej, na primer za nastop pred sodiščem ali za oblikovanje poziva.

2. Katere listine je treba uradno vročiti?

Nasprotno stranko je treba obvestiti o vseh pomembnih listinah v zvezi s postopkom: o tožbi, sklepnih ugotovitvah, sodbi ...

3. Kdo je pristojen za vročitev listine?

Zakonodaja določa, da se nekatere listine vročijo osebno, to pomeni, da nasprotno stranko o njih obvesti sodni izvršitelj. Sodni izvršitelj, državni uradnik, ima izključno pravico do osebnih vročitev. Izključna pravica se lahko razume na podlagi varnostnih razlogov, povezanih s pomenom formalnosti.

Druge listine se lahko vročijo po navadni poti, to je:

 • po pošti, v skladu s stroški poštnega urada,
 • ali pa listino naslovniku izroči tajništvo sodišča proti podpisu ali potrdilu o prejemu.

Pri vročitvi listine iz neke države Evropske unije ali vanjo se uporablja Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Na vrh straniNa vrh strani

V skladu s to uredbo je Francija določila, da so za pošiljanje listin v države članice pristojni sodni izvršitelji in tajništva sodišč. Na splošno je za sprejetje listin, ki prihajajo iz drugih držav članic, pristojna Nacionalna zbornica sodnih izvršiteljev:

Chambre nationale des huissiers de justice,
Service des actes étrangers,
44, rue de Douai,
F - 75009 Paris.

4. Kako se listina v praksi običajno vroči?

Za osebno vročitev je pristojen tisti sodni izvršitelj, ki ima sedež na okrajnem sodišču stalnega prebivališča naslovnika listine. Sodni izvršitelj pride na dom naslovnika na delovni dan med 6. in 21. uro. Če je naslovnik doma, se listina izroči njemu osebno.

Vročitev po pošti se mora opraviti v zapečateni ovojnici. Če se vročitev opravi z navadnim pismom, poštar pismo pusti v poštnem nabiralniku naslovnika. V primeru vročitve s priporočenim pismom s potrdilom o prejemu pismo naslovniku izroči poštar.

Za zdaj vročitve po telefaksu ali elektronski pošti niso veljavne.

5. Kaj se zgodi v izjemnih primerih, ko osebna vročitev naslovniku ni mogoča (npr. ker ga ni doma)?

Glede vročitve po priporočeni pošti velja, da se naslovniku, če je odsoten, pusti obvestilo o pošiljki na naslovu njegovega prebivališča, pošiljka pa se za 15 dni shrani na poštnem uradu njegovega prebivališča. Če naslovnik v tem roku ne pride po pošiljko, je vrnjena pošiljatelju.

Če osebna vročitev ni mogoča, lahko sodni izvršitelj kopijo listine izroči kateri koli drugi osebi v njegovem stanovanju, hišniku ali ne nazadnje tudi sosedu. Če sodni izvršitelj, potem ko se je prepričal, da je naslov stalnega ali začasnega prebivališča naslovnika listine pravilen, ni srečal nobene osebe, ki bi lahko sprejela ali bi hotela sprejeti listino, mora to listino predložiti občinski upravi. Listina je na občinski upravi prebivališča naslovnika shranjena tri mesece.

Na vrh straniNa vrh strani

V obeh primerih mora sodni izvršitelj pustiti obvestilo o pošiljki v pisemskem nabiralniku naslovnika. Če naslovnika ni mogoče najti in iskanje njegovega prebivališča ali delovnega mesta ni bilo uspešno, mora sodni izvršitelj poiskati novo prebivališče naslovnika. Sodni izvršitelj sestavi zapisnik o neuspešnih iskanjih in pošlje kopijo listine po pošti s priporočenim pismom in potrdilom o prejemu.

6. Ali obstaja pisni dokaz o opravljeni vročitvi listine naslovniku?

Pri priporočenem pismu s potrdilom o prejemu je dokaz o vročitvi listine podpis naslovnika na potrdilu o prejemu, ki se nato pošlje pošiljatelju.

Pri osebni vročitvi so zaznamki sodnega izvršitelja na zapisniku o vročitvi verodostojni do vložitve pritožbe, da je zapisnik ponarejen.

7. Kaj se zgodi, če naslovnik ne prejme listine ali če je vročitev opravljena v nasprotju s predpisanimi pravili (npr. da se listina vroči tretji osebi)? Ali je lahko vročitev listine kljub temu veljavna? (Z drugimi besedami, ali se lahko odpravi kršitev predpisanih pravil?) Ali je treba listino ponovno vročiti?

Kršitev predpisanih pravil zlasti glede zahtevanih okoliščin osebne vročitve listin postopka lahko povzroči, da je listina nična. Ničnost je lahko le rezultat sodne odločbe.

Kadar je razlog za ničnost oblikovna napaka, se lahko nasprotna stranka pritoži.

Vendar se nepravilnosti, oblikovne in vsebinske, lahko odpravijo z uskladitvijo listine.

Sodnik mora upoštevati ničnost po uradni dolžnosti, ki temelji na vsebinski nepravilnosti v primeru pravila javnega reda. V drugih primerih lahko spodbija listino le stranka, ki ji je to v interesu.

 

Kadar mora tajništvo sodišča vročiti listino stranki in je pismo vrnjeno, ker ga ni bilo mogoče izročiti naslovniku (z napisom „ne stanuje na navedenem naslovu“ ali „priporočeno pismo ni bilo vročeno“ na pisemski ovojnici), tajništvo pozove stranko, da zahteva osebno vročitev.

Kadar osebna vročitev ni bila opravljena, se postopek nadaljuje. Nazadnje, če je sodba izrečena v odsotnosti stranke, ima le-ta možnost, da se pritoži, to pomeni, da njeno zadevo ponovno obravnava isto sodišče.

8. Ali je treba plačati za vročitev listine, če da, koliko?

Strošek za vročitev po pošti je veljavna poštnina. Za vročitve prek sodnega izvršitelja so določene takse.

Vročitve, ki jih opravi tajništvo, so brezplačne. Druge vrste vročitev se zaračunajo osebi, ki je vročitev predlagala, razen če ni upravičena do brezplačne pravne pomoči: država v tem primeru izda predračun stroškov za vročitev. Na koncu postopka sodnik stroške praviloma naloži stranki, ki ni uspela v postopku, razen če se zaradi pravičnosti ali premoženjskega stanja stranke ne odloči za drugačno rešitev.

Nadaljnje informacije

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Francija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo