Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Francúzsko

Posledná úprava: 22-04-2005
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená „Doručenie a oznámenie aktov“ z praktického hľadiska? Prečo jestvujú osobitné postupy na doručenie alebo oznámenie aktov? 1.
2. Ktoré akty musia byť úradne oznámené alebo doručené? 2.
3. Kto môže oznámiť alebo doručiť akt? 3.
4. Ako sa v praxi oznamuje alebo doručuje akt? 4.
5. Čo sa stane, ak výnimočne nie je možné priame oznámenie alebo doručenie adresátovi (napríklad preto, lebo nie je doma)? 5.
6. Jestvuje písomný dôkaz o tom, že akt bol oznámený alebo doručený? 6.
7. Aké sú dôsledky doručenia alebo oznámenia vykonaného porušením zákona, alebo ak dotknutá osoba nedostala akt (napríklad akt bol oznámený alebo doručený tretej osobe)? Môže však byť oznámenie alebo doručenie platné? (Inými slovami možno predísť porušeniu zákona?) Alebo musí byť akt predložený? 7.
8. Jestvujú náklady na doručenie alebo oznámenie aktu? Ak áno, koľko to je? 8.

 

1. Čo znamená „Doručenie a oznámenie aktov“ z praktického hľadiska? Prečo jestvujú osobitné postupy na doručenie alebo oznámenie aktov?

Oznámenie je formalita, ktorou sa istej osobe dáva na vedomie akt. Doručenie je názov pre oznámenie, keď ho vykoná súdny vykonávateľ.

Niektoré akty (predvolania, rozsudky v nesporovej veci) sú oznámené. Musia však byť doručené, pokiaľ je isté, že oznámenie adresátovi sa neuskutočnilo.

Jestvovanie osobitných postupov vo veci oznámenia procedurálnych aktov sa vysvetľuje dôležitosťou formalít vykonávaných počas procesu: práve splnením oznámení začínajú plynúť niektoré lehoty, napríklad na dostavenie sa na súd alebo na podanie odvolania.

2. Ktoré akty musia byť úradne oznámené alebo doručené?

Všetky dôležité akty z procesu musia byť dané na vedomie druhej strane: súdna žaloba, žalobné návrhy, rozsudok...

3. Kto môže oznámiť alebo doručiť akt?

Zákon vyžaduje, aby boli niektoré akty doručené, teda aby boli dané na vedomie druhej strane prostredníctvom súdneho vykonávateľa. Súdny vykonávateľ ako úradná osoba má monopol na doručovanie. Tento monopol sa vysvetľuje bezpečnostnými dôvodmi spojenými s významom formality.

Ďalšie akty môžu byť oznámené bežnou formou, teda:

 • prostredníctvom pošty na náklady pošty,
 • alebo odovzdaním aktu adresátovi prostredníctvom súdnej kancelárie súdu proti podpisu alebo potvrdeniu.

Pokiaľ ide o oznámenie a doručenie aktu pochádzajúceho z niektorého štátu Európskej únie alebo adresovaného do takéhoto štátu, uplatňuje sa nariadenie Rady č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o oznámení alebo doručení súdnych či mimosúdnych aktov v občianskoprávnej a obchodnej veci.

HoreHore

V zmysle tohto nariadenia Francúzsko ustanovilo, že súdni vykonávatelia a súdne kancelárie majú oprávnenie odovzdať akty do členských krajín. Národná komora súdnych vykonávateľov je vo všeobecnosti oprávnená prijímať akty pochádzajúce z ostatných členských štátov:

Chambre nationale des huissiers de justice (Národná komora súdnych vykonávateľov)

Service des actes étrangers (Odbor cudzozemských aktov)

44, rue de Douai,

F - 75009 Paris.

4. Ako sa v praxi oznamuje alebo doručuje akt?

Vo veci doručenia je príslušný ten súdny vykonávateľ, ktorý sídli na zmierovacom súde, do ktorého právomoci spadá bydlisko adresáta aktu. Súdny vykonávateľ sa dostaví do bydliska adresáta medzi 6. hodinou a 21. hodinou v pracovné dni. Pokiaľ je adresát prítomný, akt mu je osobne odovzdaný.

Oznámenie prostredníctvom pošty sa musí uskutočniť v uzavretej obálke s doručenkou, poštár doručí zásielku adresátovi.

Súčasný právny stav neumožňuje platnosť oznámenia faxom alebo elektronickou poštou.

5. Čo sa stane, ak výnimočne nie je možné priame oznámenie alebo doručenie adresátovi (napríklad preto, lebo nie je doma)?

Pokiaľ ide o oznámenie doporučeným listom, ak je adresát neprítomný, v bydlisku sa mu zanechá oznámenie o zásielke a zásielka sa mu uschová dva týždne na pošte, pod ktorú spadá jeho bydlisko. Ak zásielka nie je vyzdvihnutá v tejto lehote, je vrátená odosielateľovi.

Pokiaľ ide o doručenie, ak doručenie osobe nie je možné, kópiu aktu môže súdny vykonávateľ odovzdať akejkoľvek osobe prítomnej na adrese bydliska, strážcovi budovy alebo v poslednom rade susedovi. Ak súdny vykonávateľ potom, ako sa presvedčil o bydlisku alebo o mieste pobytu adresáta aktu, nestretol nikoho, kto by mohol alebo chcel prevziať akt, musí ho uložiť na miestnom alebo obecnom zastupiteľstve. Akt je uložený na obecnom alebo miestnom zastupiteľstve bydliska adresáta počas troch mesiacov.

HoreHore

V týchto dvoch prípadoch musí súdny vykonávateľ nechať v schránke adresáta oznámenie o tom, že sa uňho zastavil. Pokiaľ adresáta nemožno nájsť, keďže sa márne hľadalo jeho bydlisko alebo pracovisko, súdny vykonávateľ musí nájsť nové bydlisko adresáta. Vypracuje zápisnicu o neúspešnom hľadaní a jednu kópiu aktu zašle prostredníctvom pošty doporučeným listom s doručenkou.

6. Jestvuje písomný dôkaz o tom, že akt bol oznámený alebo doručený?

Pokiaľ ide o doporučený list s doručenkou, dôkaz o tom, že akt bol odovzdaný, vyplýva z podpisu dotknutej osoby na doručenke, ktorá je následne expedovaná odosielateľovi.

Pri doručení sú preukazné záznamy, ktoré uviedol v zápisnici o doručení súdny vykonávateľ, až kým nie je podaná žaloba na konanie o nepravosti listiny.

7. Aké sú dôsledky doručenia alebo oznámenia vykonaného porušením zákona, alebo ak dotknutá osoba nedostala akt (napríklad akt bol oznámený alebo doručený tretej osobe)? Môže však byť oznámenie alebo doručenie platné? (Inými slovami možno predísť porušeniu zákona?) Alebo musí byť akt predložený?

Porušenie podmienok požadovaných zákonom, ktoré sa týkajú najmä požadovaných formálnych podmienok na doručenie procedurálnych aktov, môže mať za následok neplatnosť aktu. Táto neplatnosť môže vyplynúť len z rozhodnutia súdu.

Pokiaľ príčina neplatnosti spočíva vo formálnej vade, musí mať za následok dôvod žaloby protistrany.

Tak nezrovnalosti z hľadiska formy, ako aj podstaty veci však môžu byť kryté, pokiaľ je akt vysporiadaný.

Sudca musí z úradnej moci namietať neplatnosť založenú na nezrovnalosti z hľadiska podstaty veci, pokiaľ sa týka pravidla verejného poriadku. V ostatných prípadoch môže vzniesť námietku len strana, ktorá má na nej záujem. 

Pokiaľ súdna kancelária musí oznámiť akt jednej strane a list sa vráti súdnej kancelárii súdu, pretože nemohol byť doručený jeho adresátovi (poznámka na obálke „nebýva na uvedenej adrese“ alebo nedoručený doporučený list), súdna kancelária vyzve stranu, aby postupovala prostredníctvom doručenia.

Pokiaľ sa doručenie osobe neuskutočnilo, konanie pokračuje. Ak je napokon rozsudok vynesený v neprítomnosti, strana bude mať možnosť obstavenia, teda bude môcť požiadať, aby bola jej záležitosť opätovne rozhodnutá tým istým súdom.

8. Jestvujú náklady na doručenie alebo oznámenie aktu? Ak áno, koľko to je?

Náklady na oznámenie prostredníctvom pošty zodpovedajú platnému cenníku pošty. Doručenia prostredníctvom súdneho vykonávateľa majú stanovenú sadzbu.

Oznámenia doručené súdnou kanceláriou sú bezplatné. Ostatné oznámenia a doručenia hradí osoba, ktorá je ich pôvodcom, až na prípad, keď poberá súdnu pomoc: v takom prípade štát zálohuje náklady na doručenie. Po skončení procesu sudca v zásade dá náklady na úhradu strane, ktorá prehrá spor, až na prípad, keď z dôvodu spravodlivosti alebo ekonomickej situácie strany bude nevyhnutné iné riešenie.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti français
 • Légifrance français: podstata francúzskeho práva
 • Chambre nationale des Huissiers de Justice français (Národná komora súdnych vykonávateľov)

Service des actes étrangers,

44, rue de Douai,

75009 Paris

(Odbor cudzozemských aktov)

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2005

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo