Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Francja

Ostatnia aktualizacja: 05-05-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Francja

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza „Doręczanie i przekazywanie dokumentów” w praktyce? Dlaczego istnieją specjalne procedury dotyczące doręczania i przekazywania dokumentów? 1.
2. Jakie dokumenty powinny być przekazywane lub doręczane urzędowo? 2.
3. Kto może przekazać lub doręczyć dokument? 3.
4. W jaki sposób, w praktyce, wygląda przekazywanie lub doręczanie dokumentów? 4.
5. Co się dzieje, gdy wyjątkowo nie jest możliwe przekazanie lub doręczenie dokumentu adresatowi bezpośrednio (ponieważ na przykład nie ma go w domu)? 5.
6. Czy istnieje pisemny dowód, że dokument został przekazany lub doręczony? 6.
7. Jakie są konsekwencje przekazania lub doręczenia dokumentu z naruszeniem przepisów lub jeżeli osoba zainteresowana nie dostała dokumentu (na przykład dokument został przekazany lub doręczony osobie trzeciej)? Czy doręczenie lub przekazane dokumentu może jednak być ważne? (Innymi słowy, czy można zaradzić naruszeniu prawa?) Czy też dokument powinien zostać przekazany ponownie? 7.
8. Czy istnieją koszty przekazywania i doręczania dokumentów? Jeżeli tak, to jaka to kwota? 8.

 

1. Co oznacza „Doręczanie i przekazywanie dokumentów” w praktyce? Dlaczego istnieją specjalne procedury dotyczące doręczania i przekazywania dokumentów?

Przekazywanie jest formalnością, za pomocą której przekazuje się danej osobie dokument do wiadomości. Doręczanie jest nazwą nadawaną przekazywaniu, gdy dokonuje go urzędnik sądowy.

Niektóre dokumenty (wezwania, orzeczenia w sprawach niespornych) są przekazywane. Powinny jednak zostać doręczone, jeżeli ustali się, że nie zostały przekazane adresatowi.

Istnienie specjalnych procedur dotyczących przekazywania dokumentów proceduralnych można wyjaśnić wagą formalności dokonywanych podczas procesu: to począwszy od przekazania pewnych dokumentów zaczynają biec niektóre terminy, związane na przykład ze stawiennictwem w sądzie lub ze złożeniem apelacji.

2. Jakie dokumenty powinny być przekazywane lub doręczane urzędowo?

Wszystkie istotne dokumenty procesu powinny być przekazywane do wiadomości drugiej strony: pozew, wnioski, orzeczenie…

3. Kto może przekazać lub doręczyć dokument?

Zgodnie z wymogami prawa, niektóre dokumenty powinny być doręczane, to znaczy przekazywane do wiadomości drugiej strony, przez urzędnika sądowego. Urzędnik sądowy jako urzędnik państwowy ma monopol na doręczanie dokumentów. Monopol ten należy wyjaśnić względami bezpieczeństwa, związanymi ze znaczeniem tej formalności.

Inne dokumenty mogą być przekazywane w zwykłej formie, to znaczy:

Do góryDo góry

 • drogą pocztową na odpowiedzialność Poczty,
 • lub drogą przekazania dokumentu adresatowi przez kancelarię sądu, za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru.

W sprawach dotyczących przekazywania i dostarczania dokumentu pochodzącego z lub przeznaczonego dla któregoś z państw Unii Europejskiej, stosuje się rozporządzenie Rady 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych.

Według Francji, na mocy tego rozporządzenia, organami właściwymi dla przekazywania dokumentów w Państwach Członkowskich są urzędnicy sądowi i kancelarie sądowe. Ogólnie rzecz biorąc, organem właściwym do odbierania dokumentów pochodzących z innych Państw Członkowskich jest Krajowa Izba Urzędników Sądowych:

Chambre nationale des huissiers de justice,
Service des actes étrangers,
44, rue de Douai,
F – 75009 Paris.

4. W jaki sposób, w praktyce, wygląda przekazywanie lub doręczanie dokumentów?

W sprawach związanych z doręczaniem dokumentów, właściwym urzędnikiem sądowym jest urzędnik pracujący w sądzie instancji, któremu podlega miejsce zamieszkania adresata dokumentu. Urzędnik przychodzi do domu adresata dokumentu między godziną 6 a 21 w dni robocze. Jeżeli adresat jest obecny, przekazuje mu dokument.

Przekazywanie dokumentu drogą pocztową powinno odbywać się w zamkniętej kopercie lub przesyłce. Gdy dokument przekazuje się zwykłym listem, listonosz wkłada przesyłkę do skrzynki pocztowej adresata. W razie przekazywania dokumentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, listonosz przekazuje pismo bezpośrednio adresatowi.

Do góryDo góry

W obecnej sytuacji prawnej przekazywanie dokumentów faksem lub pocztą elektroniczną nie jest ważne.

5. Co się dzieje, gdy wyjątkowo nie jest możliwe przekazanie lub doręczenie dokumentu adresatowi bezpośrednio (ponieważ na przykład nie ma go w domu)?

Jeżeli chodzi o przekazywanie dokumentu za pomocą listu poleconego, w razie nieobecności adresata zostawia mu się w domu dokument o nadejściu przesyłki do odbioru, a pismo przechowywane jest do jego dyspozycji w agencji pocztowej właściwej dla jego miejsca zamieszkania przez 15 dni. Jeżeli w tym okresie pismo nie będzie odebrane, zostanie odesłane do nadawcy.

Jeżeli chodzi o doręczanie dokumentów, jeżeli nie jest możliwe doręczenie dokumentu do rąk własnych, kopia dokumentu może zostać przekazana przez urzędnika sadowego jakiejkolwiek osobie obecnej w domu, strażnikowi budynku lub, w ostateczności, sąsiadowi. Jeżeli urzędnik sądowy nabrał pewności, że dane miejsce jest rzeczywiście miejscem pobytu lub zamieszkania adresata dokumentu, a nie spotkał nikogo, kto mógłby lub chciałby odebrać dokument, powinien złożyć go w merostwie. Dokument jest przechowywany w merostwie właściwym dla miejsca zamieszkania adresata dokumentu przez okres trzech miesięcy.

W obu tych przypadkach urzędnik sądowy powinien pozostawić zawiadomienie w skrzynce pocztowej adresata. Jeżeli adresata nie można znaleźć, a poszukiwania w miejscu jego zamieszkania lub w miejscu pracy okazały się nieskuteczne, urzędnik sądowy powinien znaleźć nowe miejsce zamieszkania adresata. Sporządza on protokół z nieskutecznych poszukiwań i przesyła drogą pocztową kopię dokumentu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Do góryDo góry

6. Czy istnieje pisemny dowód, że dokument został przekazany lub doręczony?

Jeżeli chodzi o list polecony za potwierdzeniem odbioru, dowodem przekazania dokumentu jest podpis osoby zainteresowanej na potwierdzeniu odbioru, które jest później wysyłane do nadawcy.

Jeżeli chodzi o doręczenie, wzmianki naniesione przez urzędnika sądowego na protokole doręczenia są wiarygodne, chyba że zostanie wysunięty zarzut fałszerstwa.

7. Jakie są konsekwencje przekazania lub doręczenia dokumentu z naruszeniem przepisów lub jeżeli osoba zainteresowana nie dostała dokumentu (na przykład dokument został przekazany lub doręczony osobie trzeciej)? Czy doręczenie lub przekazane dokumentu może jednak być ważne? (Innymi słowy, czy można zaradzić naruszeniu prawa?) Czy też dokument powinien zostać przekazany ponownie?

Naruszenie warunków wymaganych prawnie, a dotyczących zwłaszcza warunków formalnych niezbędnych do doręczania dokumentów procesowych może pociągnąć za sobą unieważnienie dokumentu. Unieważnienie to może wynikać jedynie z decyzji sądu.

Gdy przyczyną unieważnienia jest wada formalna, musiała wywołać zażalenie strony przeciwnej.

Jednak nieprawidłowości, zarówno formalne, jak i merytoryczne, mogą zostać uchylone w razie unormowania dokumentu.

Sędzia powinien z urzędu unieważnić dokument oparty na nieprawidłowości merytorycznej, jeżeli jest ona związana z zasadą porządku publicznego. W innych przypadkach zarzut może zostać podniesiony jedynie przez stronę, która ma w tym swój interes.

Gdy kancelaria sądowa musi przekazać dokument jednej ze stron i gdy pismo wraca do kancelarii sądowej z powodu niemożności doręczenia go adresatowi (wzmianka na kopercie: „adresat nie mieszka pod wskazanym adresem” lub nieprzekazany list polecony), kancelaria sądowa zwróci się do strony, by wybrała drogę doręczenia dokumentu.

Gdy dokument nie zostanie doręczony do rak własnych adresata, postępowanie będzie kontynuowane. Na koniec, jeżeli wyrok zostanie wydany zaocznie, strona będzie mogła wnieść sprzeciw, czyli spowodować ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam sąd.

8. Czy istnieją koszty przekazywania i doręczania dokumentów? Jeżeli tak, to jaka to kwota?

Koszt przekazywania dokumentów jest zgodny z aktualnym cennikiem Poczty. Koszt doręczenia dokumentów przez urzędników sądowych jest zgodny z cennikiem.

Przekazywanie dokumentów dokonywane przez kancelarię sądową jest bezpłatne. Pozostałe przekazywania i doręczenia odbywają się na koszt osoby, za przyczyną której powstały, chyba że osoba ta korzysta z pomocy prawnej: państwo wypłaci wówczas zaliczkę na pokrycie kosztu doręczenia. Po zakończeniu procesu kosztami jest obciążana przez sędziego, na ogół, strona przegrywająca, chyba że z powodu zasady sprawiedliwości lub sytuacji ekonomicznej strony wybierane jest inne rozwiązanie.

Dalsze informacje

 • Ministerstwo Sprawiedliwości français
 • Légifrance: podstawy prawa francuskiego français
 • Krajowa Izba Urzędników Sądowych français

Wydział dokumentów zagranicznych,
44, rue de Douai,
75009 Paryż

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Francja - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 05-05-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania