Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Frankrijk

Laatste aanpassing: 13-06-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Frankrijk

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van “Betekening en kennisgeving van gerechtelijke stukken”? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten officieel ter kennis worden gebracht of worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen of hiervan kennis te geven? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als rechtstreekse kennisgeving of betekening aan de geadresseerde bij wijze van uitzondering niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden) of moet het document opnieuw betekend worden? 7.
8. Moet er betaald worden voor het betekenen of kennisgeven van een document, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van “Betekening en kennisgeving van gerechtelijke stukken”? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

De kennisgeving is de formele handeling waardoor een stuk ter kennis van een persoon wordt gebracht. De kennisgeving wordt betekening genoemd als zij wordt gedaan door een gerechtsdeurwaarder.

Van bepaalde stukken (oproepingen, vonnissen op verzoekschrift) wordt kennisgeving gedaan. Ze dienen echter betekend te worden indien vastgesteld is dat de kennisgeving niet aan de geadresseerde is gedaan.

Er bestaan speciale regels voor het kennisgeven van processtukken vanwege het belang van de formele handelingen die tijdens een proces worden verricht: sommige termijnen, bijvoorbeeld om voor een gerecht te verschijnen of hoger beroep aan te tekenen, vangen aan zodra de kennisgeving is voltooid.

2. Welke documenten moeten officieel ter kennis worden gebracht of worden betekend?

Alle belangrijke processtukken moeten ter kennis van de wederpartij worden gebracht: de rechtsvordering, de conclusies, het vonnis…

3. Wie is bevoegd een document te betekenen of hiervan kennis te geven?

Op grond van de wet moeten bepaalde stukken door een gerechtsdeurwaarder worden betekend, dat wil zeggen ter kennis van de wederpartij worden gebracht. Alleen de gerechtsdeurwaarder, een ministerieel ambtenaar, is bevoegd tot het betekenen van stukken. Dit monopolie vloeit voort uit veiligheidsoverwegingen die samenhangen met het belang van de formele handeling.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Van andere stukken mag op niet-formele wijze kennisgeving worden gedaan, dat wil zeggen:

 • per post, voor rekening van de Post,
 • door overhandiging van het stuk aan degene voor wie het is bestemd door de griffie van het gerecht, met kanttekening of ontvangstbewijs.

Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken is van toepassing op de kennisgeving en betekening van een stuk afkomstig uit of bestemd voor een lidstaat van de Europese Unie.

Op grond van deze verordening is in Frankrijk bepaald dat gerechtsdeurwaarders en griffies van gerechten bevoegd zijn voor het verzenden van stukken in de lidstaten. In de regel is de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders de bevoegde instantie voor het in ontvangst nemen van stukken die afkomstig zijn uit andere lidstaten:

Chambre nationale des huissiers de justice (Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders)
Service des actes étrangers (Dienst buitenlandse gerechtelijke stukken)
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

De voor een betekening bevoegde deurwaarder is degene die zijn of haar standplaats heeft bij het kantongerecht in het rechtsgebied waarbinnen de woonplaats van degene voor wie het stuk bestemd is, ligt. De deurwaarder meldt zich op werkdagen tussen 6 uur en 21 uur bij het woonadres van deze persoon. Indien deze aanwezig is, wordt het stuk persoonlijk aan hem of haar overhandigd.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De kennisgeving per post dient te geschieden in een gesloten enveloppe of omslag. Vindt de kennisgeving plaats per gewone brief, dan bezorgt de postbode deze in de brievenbus van de geadresseerde. In geval van een kennisgeving per aangetekende brief met bewijs van ontvangst wordt de brief door de postbode aangeboden aan de geadresseerde.

Bij de huidige stand van het recht zijn kennisgevingen per fax of elektronische post niet geldig.

5. Wat gebeurt er als rechtstreekse kennisgeving of betekening aan de geadresseerde bij wijze van uitzondering niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is)?

Indien de betrokken persoon, in geval van kennisgeving per aangetekende brief, niet aanwezig is, wordt een bericht van aanbieden achtergelaten op zijn of haar woonadres en wordt de brief gedurende 15 dagen voor hem of haar bewaard bij het postagentschap waaronder dit woonadres valt. Indien de brief niet binnen deze termijn wordt opgehaald, wordt hij geretourneerd aan de afzender.

In geval van betekening kan, indien zulks niet rechtstreeks mogelijk is aan de betrokken persoon, door de deurwaarder een afschrift van het stuk worden overhandigd aan iedere op het woonadres aanwezige persoon, aan de huismeester van het flatgebouw of, als ook dat niet mogelijk is, aan de buren. Indien de deurwaarder, na te hebben vastgesteld dat de persoon voor wie het stuk bestemd is daadwerkelijk op dit adres woont of daar verblijft, niemand heeft aangetroffen die het stuk in ontvangst kan of wil nemen, moet hij het afgeven bij het gemeentehuis. Het stuk wordt drie maanden bewaard op het gemeentehuis van de woonplaats van de betrokken persoon.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In beide gevallen moet de deurwaarder een bericht van aanbieden achterlaten in de brievenbus van de betrokken persoon. Indien deze onvindbaar is en tevergeefs is gepoogd diens woon- of werkplaats te achterhalen, moet de deurwaarder de nieuwe woonplaats van deze persoon opsporen. Hij maakt proces-verbaal op van vergeefse naspeuringen en verzendt per post een afschrift van het stuk, per aangetekende brief met bewijs van ontvangst.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

In geval van een aangetekende brief met bewijs van ontvangst bestaat het bewijs van overhandiging van het stuk in de handtekening van de betrokken persoon op het ontvangstbewijs, dat aan de afzender wordt toegezonden.

In geval van betekening gelden de vermeldingen die door de gerechtsdeurwaarder op het proces-verbaal van betekening zijn aangebracht als bewijs, tenzij valsheid in geschrifte is aangetoond.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden) of moet het document opnieuw betekend worden?

Schending van de wettelijke vereisten inzake onder meer de vorm van de betekening van processtukken kan de nietigheid van de stukken tot gevolg hebben, met dien verstande dat deze nietigheid slechts kan voortvloeien uit een rechterlijke beslissing.

Als de oorzaak van de nietigheid gelegen is in een vormgebrek, moet de wederpartij daardoor zijn benadeeld.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Zowel vorm- als inhoudelijke gebreken kunnen echter worden verholpen indien het document in orde wordt gemaakt.

De rechter moet ambtshalve nietigheid vanwege een inhoudelijk gebrek opwerpen als dit gebrek betrekking heeft op een regel van openbare orde. In andere gevallen kan de exceptie slechts worden opgeworpen door een belanghebbende partij.

Als de griffie kennisgeving van een document moet doen aan een partij en de brief terugkomt bij de griffie van het gerecht omdat die niet bezorgd kon worden bij de geadresseerde (vermelding op de envelop “niet woonachtig op het aangegeven adres”, of een niet overhandigde aangetekende brief), zal de griffie de partij middels betekening verzoeken om de verdere stappen te zetten.

Als er aan niemand betekend is, zal de procedure worden voortgezet. Indien het vonnis uiteindelijk bij verstek wordt gewezen, krijgt de partij de mogelijkheid om verzet in te stellen, dat is gericht op een nieuwe behandeling van de zaak door hetzelfde gerecht.

8. Moet er betaald worden voor het betekenen of kennisgeven van een document, zo ja, hoeveel?

De kosten van kennisgevingen per post worden bepaald door de geldende posttarieven. De kosten van betekeningen door de deurwaarder worden bij tarief vastgesteld.

Aan kennisgevingen door de griffie zijn geen kosten verbonden. De overige kennisgevingen en betekeningen komen voor rekening van degene die deze doet uitgaan, tenzij deze persoon in aanmerking komt voor kosteloze rechtsbijstand: in dat geval zal de staat de kosten van de betekening voorschieten. Aan het einde van het proces zal de rechter de in het ongelijk gestelde partij in beginsel veroordelen tot het betalen van de kosten, tenzij een andere oplossing geboden is om redenen van billijkheid of gezien de economische situatie van de betrokken partij.

Nadere inlichtingen

 • Ministère de la Justice français
 • Légifrance français: het Franse recht in kort bestek
 • Chambre nationale des Huissiers de Justice français

Service des actes étrangers
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Frankrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 13-06-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk