Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων > Γαλλία

Τελευταία ενημέρωση: 22-06-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γαλλία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση πράξεων»; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων; 1.
2. Ποιες πράξεις επιδέχονται επίσημη κοινοποίηση ή επίδοση; 2.
3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων; 3.
4. Πώς διεξάγεται στην πράξη η επίδοση ή η κοινοποίηση μιας πράξης; 4.
5. Τι συμβαίνει όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν είναι εφικτή η κοινοποίηση ή επίδοση απευθείας στον αποδέκτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από την οικία του); 5.
6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση; 6.
7. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου ή εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο (παραδείγματος χάρη αν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη; (Μπορεί δηλαδή να υπάρξει επανόρθωση της παράβασης των διατάξεων του νόμου;) Πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το έγγραφο προς επίδοση ή κοινοποίηση; 7.
8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ή την κοινοποίηση και, εάν ναι, ποιο είναι αυτό; 8.

 

1. Τι σημαίνει στην πράξη ο όρος «επίδοση και κοινοποίηση πράξεων»; Γιατί υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για την επίδοση και την κοινοποίηση πράξεων;

Η κοινοποίηση είναι η διατύπωση μέσω της οποίας γνωστοποιείται σε ένα πρόσωπο μια πράξη. Επίδοση ονομάζεται η κοινοποίηση όταν αυτή πραγματοποιείται από δικαστικό επιμελητή.

Ορισμένες πράξεις (κλητεύσεις, αποφάσεις σε θέματα εκούσιας δικαιοσύνης) κοινοποιούνται. Πρέπει, όμως, να επιδίδονται εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση στον αποδέκτη.

Η ύπαρξη ειδικών διαδικασιών για την κοινοποίηση δικονομικών πράξεων εξηγείται από τη σπουδαιότητα των διατυπώσεων που διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια μιας δίκης: η έναρξη ορισμένων προθεσμιών, παραδείγματος χάριν για την παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου ή για την άσκηση έφεσης, καθίσταται εφικτή μόνο εφόσον ολοκληρωθούν οι κοινοποιήσεις.

2. Ποιες πράξεις επιδέχονται επίσημη κοινοποίηση ή επίδοση;

Όλες οι σημαντικές πράξεις μιας δίκης πρέπει να γνωστοποιούνται στον αντίδικο: η κατάθεση αγωγής, τα συμπεράσματα, η απόφαση…

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων;

Ο νόμος προβλέπει την επίδοση ορισμένων πράξεων, δηλαδή τη γνωστοποίησή τους στον αντίδικο, μέσω δικαστικού επιμελητή. Ο δικαστικός επιμελητής είναι υπάλληλος του υπουργείου Δικαιοσύνης και έχει το μονοπώλιο των κοινοποιήσεων. Το μονοπώλιο αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας που σχετίζονται με τη σπουδαιότητα της διατύπωσης.

Άλλες πράξεις μπορούν να κοινοποιούνται με τα συνήθη μέσα, δηλαδή:

 • ταχυδρομικώς υπ’ ευθύνη του ταχυδρομείου,
 • μέσω παράδοσης του εγγράφου στον παραλήπτη από τη γραμματεία του δικαστηρίου με υπογραφή ή με απόδειξη αποστολής.

Όσον αφορά την κοινοποίηση και την επίδοση ενός εγγράφου προερχόμενου από ή απευθυνόμενου προς ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει ο κανονισμός αριθ. 1348/2000 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, στη Γαλλία προβλέπεται ότι αρμόδιοι για τη διαβίβαση πράξεων στα κράτη μέλη είναι οι δικαστικοί επιμελητές και οι γραμματείες των δικαστηρίων. Σε γενικές γραμμές, το εθνικό επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών είναι αρμόδιο για την παραλαβή των πράξεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη:

Chambre nationale des huissiers de justice (Εθνικό επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών)
Service des actes étrangers (Υπηρεσία πράξεων της αλλοδαπής)
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

4. Πώς διεξάγεται στην πράξη η επίδοση ή η κοινοποίηση μιας πράξης;

Όσον αφορά την επίδοση, ο αρμόδιος δικαστικός επιμελητής είναι εκείνος που είναι διορισμένος στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται η κατοικία του αποδέκτη της πράξης. Ο δικαστικός επιμελητής μεταβαίνει στην οικία του αποδέκτη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μεταξύ 6 - 21. Εάν ο τελευταίος βρίσκεται εκεί, η πράξη παραδίδεται στον ίδιο.

Η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου πρέπει να πραγματοποιείται εντός σφραγισμένου φακέλου ή με σφραγισμένη επιστολή. Όταν η κοινοποίηση πραγματοποιείται με απλή επιστολή, ο ταχυδρομικός υπάλληλος την αφήνει στο γραμματοκιβώτιο του αποδέκτη. Σε περίπτωση κοινοποίησης μέσω συστημένης αποστολής με απόδειξη παραλαβής, ο ταχυδρομικός υπάλληλος παραδίδει την επιστολή στον αποδέκτη.

Το ισχύον νομικό καθεστώς προβλέπει ότι οι κοινοποιήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θεωρούνται έγκυρες.

5. Τι συμβαίνει όταν, κατ’ εξαίρεση, δεν είναι εφικτή η κοινοποίηση ή επίδοση απευθείας στον αποδέκτη (για παράδειγμα, όταν εκείνος απουσιάζει από την οικία του);

Όσον αφορά την κοινοποίηση μέσω συστημένης επιστολής, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, αφήνεται ειδοποίηση στην κατοικία του και η επιστολή παραμένει για διάστημα 15 ημερών στην ταχυδρομική υπηρεσία όπου υπάγεται η κατοικία του. Εάν ο παραλήπτης δεν αναζητήσει την επιστολή εντός αυτής της προθεσμίας, η επιστολή επιστρέφεται στον αποστολέα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Όσον αφορά την επίδοση, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ιδιόχειρη επίδοση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να παραδώσει αντίγραφο της πράξης σε οποιονδήποτε βρίσκεται στην οικία του αποδέκτη, στο θυρωρό του κτιρίου ή, ως έσχατη λύση, στους γείτονες. Εάν ο επιμελητής, αφότου έχει βεβαιωθεί για την ορθότητα των στοιχείων της διεύθυνσης ή του τόπου κατοικίας του αποδέκτη της πράξης, δεν συναντήσει κανένα πρόσωπο που να μπορεί ή να θέλει να παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το καταθέσει στο δημαρχείο. Το έγγραφο τηρείται στο δημαρχείο της περιοχής όπου βρίσκεται η οικία του αποδέκτη για διάστημα τριών μηνών.

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να αφήσει ειδοποίηση στο γραμματοκιβώτιο του αποδέκτη. Εάν δεν είναι εφικτός ο εντοπισμός του αποδέκτη, ούτε στην οικία ούτε στην εργασία του, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να αναζητήσει τη νέα διεύθυνση του αποδέκτη. Συντάσσει πρακτικά των άκαρπων ερευνών του και αποστέλλει ταχυδρομικώς αντίγραφο της πράξης μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής.

6. Υπάρχει γραπτή απόδειξη που να πιστοποιεί ότι έχει διεξαχθεί η επίδοση ή η κοινοποίηση;

Όσον αφορά τη συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, η παράδοση της πράξης αποδεικνύεται με την υπογραφή του ενδιαφερόμενου στην απόδειξη παραλαβής που αποστέλλεται εν συνεχεία στον αποστολέα.

Όσον αφορά την επίδοση, οι πληροφορίες που αναγράφει ο δικαστικός επιμελητής στα πρακτικά αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

7. Ποιες είναι οι συνέπειες εάν η κοινοποίηση γίνει κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων του νόμου ή εάν ο παραλήπτης δεν παραλάβει το έγγραφο (παραδείγματος χάρη αν η επίδοση ή κοινοποίηση γίνει σε κάποιον τρίτο); Μπορεί η επίδοση ή η κοινοποίηση να είναι παρά ταύτα έγκυρη; (Μπορεί δηλαδή να υπάρξει επανόρθωση της παράβασης των διατάξεων του νόμου;) Πρέπει να αποσταλεί εκ νέου το έγγραφο προς επίδοση ή κοινοποίηση;

Η παράβαση των εκ του νόμου προβλεπόμενων διατάξεων όσον αφορά, ιδίως, τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις για την επίδοση δικονομικών πράξεων δύναται να επισύρει την ακυρότητα της πράξης. Η πράξη κηρύσσεται άκυρη μόνο με δικαστική απόφαση.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν η ακυρότητα οφείλεται σε παράβαση ουσιώδους τύπου, τότε πρέπει να αποδεικνύεται ότι η παράβαση προκάλεσε ζημία στον αποδέκτη της πράξης.

Εντούτοις είναι εφικτή η αποκατάσταση τόσο των τυπικών όσο και των ουσιαστικών πλημμελειών εφόσον η πράξη αποκτήσει νομική ισχύ.

Ο δικαστής οφείλει να εξετάσει αυτεπαγγέλτως την ακυρότητα ή μη της πράξης λόγω ουσιαστικής πλημμέλειας εφόσον αυτή αντίκειται στους κανόνες δημόσιας τάξης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ένσταση προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από το ενδιαφερόμενο μέρος.

Σε περίπτωση που η γραμματεία οφείλει να κοινοποιήσει μια πράξη σε έναν διάδικο και η επιστολή επιστρέφεται στη γραμματεία λόγω μη παράδοσης στον αποδέκτη (ένδειξη στο φάκελο «δεν κατοικεί στην υποδεικνυόμενη διεύθυνση» ή μη παράδοση της συστημένης επιστολής), η γραμματεία καλεί τον διάδικο να κινήσει τη διαδικασία επίδοσης.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται επίδοση, η διαδικασία συνεχίζεται. Στην εσχάτη των περιπτώσεων, εάν η απόφαση εκδοθεί ερήμην, ο διάδικος δικαιούται να ασκήσει ανακοπή, όπερ σημαίνει ότι η υπόθεσή του θα εκδικαστεί εκ νέου από το ίδιο δικαστήριο.

8. Υπάρχει κόστος για την επίδοση ή την κοινοποίηση και, εάν ναι, ποιο είναι αυτό;

Το κόστος κοινοποίησης μέσω ταχυδρομείου ισοδυναμεί με τα ισχύοντα ταχυδρομικά τέλη. Για την επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή καταβάλλεται αμοιβή βάσει τιμολογίου.

Οι κοινοποιήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της γραμματείας του δικαστηρίου είναι δωρεάν. Οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις που πραγματοποιούνται με άλλο τρόπο βαρύνουν το διάδικο που τις παρήγγειλε, εκτός εάν αυτός δικαιούται ευεργέτημα πενίας οπότε το κράτος προκαταβάλλει τα έξοδα επίδοσης. Στο τέλος της διαδικασίας, τα έξοδα βαρύνουν, κατ’ αρχήν, τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν για λόγους επιεικείας ή λόγω της οικονομικής κατάστασης του εν λόγω διαδίκου κρίνεται επιβεβλημένη άλλη λύση.

Πρόσθετες πληροφορίες

 • Υπουργείο Δικαιοσύνης français
 • Légifrance français: οι θεμελιώδεις αρχές της γαλλικής νομοθεσίας
 • Chambre nationale des Huissiers de Justice (Εθνικό επιμελητήριο δικαστικών επιμελητών) français

Service des actes étrangers (Υπηρεσία πράξεων της αλλοδαπής)
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

« Επίδοση και κοινοποίηση πράξεων - Γενικές Πληροφορίες | Γαλλία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 22-06-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο