Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Frankrig

Seneste opdatering : 13-06-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Frankrig

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder "forkyndelse af retlige dokumenter" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse? 1.
2. Hvilke dokumenter skal officielt forkyndes? 2.
3. Hvem kan foretage en forkyndelse af et retligt dokument? 3.
4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis? 4.
5. Hvad sker der, hvis forkyndelsen undtagelsesvis ikke kan foretages direkte over for adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der skriftligt bevis på, at dokumentet er blevet forkyndt? 6.
7. Hvilke følger har en forkyndelse, der er foretaget i strid med loven, eller hvis den pågældende ikke har modtaget dokumentet (f.eks. hvis det er forkyndt for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel være gyldig? (Kan man med andre ord afhjælpe lovovertrædelsen?) Eller skal dokumentet forkyndes på ny? 7.
8. Koster det noget at få et dokument forkyndt? I givet fald, hvor meget? 8.

 

1. Hvad betyder "forkyndelse af retlige dokumenter" i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse?

Forkyndelse er en formalitet, hvorved et retligt dokument bringes til en persons kendskab. Når forkyndelsen foretages af en foged, kaldes det i Frankrig "signification" i modsætning til anden forkyndelse (notification).

Visse retlige dokumenter forkyndes på sædvanlig vis (indstævninger, afgørelser om benådning). De skal dog tillige forkyndes af en foged, hvis det kan fastslås, at den oprindelige forkyndelse over for adressaten ikke har fundet sted.

Der findes særlige regler om forkyndelse af processkrifter, fordi formaliteterne under forløbet af en retssag har så stor betydning. Bl.a. løber visse frister fra forkyndelsestidspunktet, f.eks. for at give møde for retten eller for at anke en afgørelse.

2. Hvilke dokumenter skal officielt forkyndes?

Alle vigtige dokumenter under en retssag skal bringes til den anden parts kendskab: det indledende processkrift, konklusionerne, retsafgørelsen…

3. Hvem kan foretage en forkyndelse af et retligt dokument?

Loven bestemmer, at visse retlige dokumenter skal forkyndes, dvs. bringes til den anden parts kendskab, af en foged. Fogederne og stævningsmændene har eneret på sådanne forkyndelser af sikkerhedshensyn begrundet i formalitetens betydning.

Andre retlige dokumenter kan forkyndes på sædvanlig vis dvs. ved:

 • postforkyndelse
 • eller justitssekretærens aflevering af dokumentet til adressaten mod parafering eller modtagelsesbevis.

Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29 maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retlige og udenretlige dokumenter i civile og kommercielle sager finder anvendelse på forkyndelser af retlige dokumenter fra eller til en EU-medlemsstat.

TopTop

I medfør af denne forordning har Frankrig givet fogederne og justitssekretærerne beføjelser til at fremsende dokumenter til medlemsstaterne. Almindeligvis er det den franske fogedsammenslutning, la chambre nationale des huissiers de justice, der er kompetent til at modtage dokumenter fra de øvrige medlemsstater:

Chambre nationale des huissiers de justice
Service des actes étrangers
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

4. Hvordan foregår forkyndelse i praksis?

For fogedforkyndelse er det den foged, der er tilknyttet retten i den retskreds, hvor adressaten har sin bopæl, der er kompetent. Fogeden indfinder sig på adressatens bopæl på en hverdag mellem kl. 6 og kl. 21. Er adressaten til stede, overrækkes det retlige dokument personligt.

Postforkyndelse sker ved hjælp af en lukket kuvert. Når forkyndelsen sker ved standardbrev, afleverer postbudet kuverten i adressatens brevkasse. Når forkyndelsen sker ved rekommanderet brev med modtagelsesbevis, afleverer postbudet kuverten til adressaten.

Fransk lovgivning anerkender ikke gyldigheden af forkyndelse pr. telefax eller e-mail.

5. Hvad sker der, hvis forkyndelsen undtagelsesvis ikke kan foretages direkte over for adressaten (f.eks. når denne ikke er hjemme)?

Drejer det sig om forkyndelse ved rekommanderet brev, og adressaten ikke er hjemme, efterlades en besked herom på adressatens bopæl, og forsendelsen opbevares i 15 dage til afhentning på det nærmeste postkontor. Hvis forsendelsen ikke afhentes inden for denne frist, returneres den til afsender.

TopTop

Drejer det sig om forgæves forkyndelse ved foged, kan fogeden efterlade en kopi af det retlige dokument til en anden person, der er til stede på bopælen, til portneren eller i sidste ende til naboen. Hvis fogeden, efter at have forsikret sig om, at det faktisk drejer sig om adressatens bopæl, ikke finder nogen anden person, der vil modtage dokumentet, bør han efterlade det på det lokale kommunekontor (mairie). Kommunekontoret for adressatens bopæl opbevarer dokumentet i tre måneder.

I begge tilfælde bør fogeden efterlade besked herom i adressatens brevkasse. Hvis adressaten ikke kan findes, og vedkommendes bopæl eller arbejdsplads forgæves er forsøgt fundet, bør fogeden forsøge at finde adressatens nye bopæl. Han nedskriver i sin protokol, at eftersøgningen har været forgæves, og sender med rekommanderet brev med modtagelsesbevis en kopi af det retlige dokument til adressaten.

6. Findes der skriftligt bevis på, at dokumentet er blevet forkyndt?

For rekommanderet brev med modtagelsesbevis består beviset for, at det retlige dokument er afleveret, i den pågældendes underskrift på modtagelsesbeviset, som dernæst sendes til afsender.

For forkyndelse ved foged gælder dennes optegnelser i protokollen som bevis, medmindre det ved søgsmål konstateres, at dokumentet er falsk (inscription de faux).

7. Hvilke følger har en forkyndelse, der er foretaget i strid med loven, eller hvis den pågældende ikke har modtaget dokumentet (f.eks. hvis det er forkyndt for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel være gyldig? (Kan man med andre ord afhjælpe lovovertrædelsen?) Eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Overtrædelse af lovens bestemmelser og navnlig af formkravene for forkyndelses af processkrifter vil kunne føre til, at forkyndelsen er ugyldig. Ugyldigheden kan kun konstateres ved en retsafgørelse.

TopTop

Når årsagen til ugyldigheden er en formel mangel, bør den have forvoldt skade for den anden part.

Uregelmæssigheder, såvel i form som i indhold, kan dog afhjælpes, hvis der rettes op på manglerne.

Dommeren erklærer på eget initiativ forkyndelsen ugyldig, hvis uregelmæssigheden vedrører et indhold i strid med de grundlæggende retsprincipper (ordre public). I andre tilfælde kan gyldigheden kun bestrides af den part, der har en interesse heri.

Når justitssekretæren skal forkynde et dokument for en part, og brevet returneres til justitskontoret, fordi det ikke kunne afleveres til adressaten (fordi den pågældende er ukendt på adressen, og der på kuverten er angivet "n'habite pas à l'adresse indiquée", eller fordi det rekommanderede brev ikke kunne afleveres), beder justitssekretæren parten om at foretage forkyndelse ved foged.

Hvis fogedforkyndelsen ikke kan foretages for nogen person, fortsætter proceduren. Hvis der i sidste ende afsiges en udeblivelsesdom, har parten mulighed for at gøre indsigelse og få sin sag genbehandlet ved samme instans.

8. Koster det noget at få et dokument forkyndt? I givet fald, hvor meget?

Udgifterne ved postforkyndelse begrænser sig til postvæsenets gældende takster. For fogedforkyndelse findes der forskellige gebyrer.

Forkyndelse ved justitssekretær er gratis. Andre forkyndelser skal betales af den person, der anmoder herom, medmindre pågældende har fået tildelt retshjælp. I så fald lægger staten udgifterne ved fogedforkyndelse ud. Ved sagens afslutning pålægger dommeren den tabende part at betale udgifterne, medmindre sagens omstændigheder eller partens økonomiske forhold gør, at der må findes en anden løsning.

Yderligere oplysninger

 • Det franske Justitsministerium français
 • Légifrance français: en fransk lovdatabase
 • Den franske fogedsammenslutning français

Service des actes étrangers
44, rue de Douai
F - 75009 Paris

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Frankrig - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 13-06-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige