Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Francie

Poslední aktualizace: 22-04-2005
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená „soudní doručování a doručování písemností“ v praxi? Proč existují pro soudní doručování a doručování písemností specifické postupy? 1.
2. Které písemnosti musí být doručovány nebo soudně doručovány? 2.
3. Kdo může písemnost doručovat nebo soudně doručovat? 3.
4. Jak v praxi probíhá doručování nebo soudní doručování písemností? 4.
5. Co se stane, jestliže ve výjimečných případech není možné provést doručení nebo soudní doručení přímo adresátovi (například protože není doma)? 5.
6. Existuje písemný doklad o tom, že byla listina doručena nebo soudně doručena? 6.
7. Co se stane, pokud není soudní doručení nebo doručení provedeno podle zákona nebo pokud zúčastněná osoba písemnost neobdržela (např. písemnost je doručena nebo soudně doručena třetí osobě)?

Lze přesto pokládat doručení nebo soudní doručení za platné? (Jinými slovy, je možné napravit porušení zákona?) Nebo má být písemnost předložena znovu? 7.

8. Vznikají mi výlohy při soudním doručení nebo doručení písemnosti? Pokud ano, v jaké výši? 8.

 

1. Co znamená „soudní doručování a doručování písemností“ v praxi? Proč existují pro soudní doručování a doručování písemností specifické postupy?

Doručování je postup, kterým se osoba uvědomuje o písemnosti. Soudní doručování je název daný doručování, které se provádí soudním vykonavatelem.

Doručují se určité písemnosti (předvolání, rozsudky). Pokud se prokáže, že adresátovi nebyly písemnosti doručeny, musí být doručeny soudním doručovatelem.

Existence specifických postupů při doručování jednacích písemností se vysvětluje závažností náležitostí prováděných v průběhu procesu: je to doručení oznámení, že počínají běžet určité lhůty, například pro dostavení se k soudu nebo pro podání odvolání.

2. Které písemnosti musí být doručovány nebo soudně doručovány?

Veškeré důležité písemnosti týkající se procesu musí být oznámeny druhé straně: soudní žaloba, ujednání, rozsudek….

3. Kdo může písemnost doručovat nebo soudně doručovat?

Zákon vyžaduje, aby určité písemnosti byly doručeny soudně, tj. doručeny druhé straně soudním vykonavatelem. Soudní vykonavatel jakožto úřední osoba vlastní monopol na doručování. Tento monopol se vysvětluje bezpečnostními důvody souvisejícími se závažností spisu.

Některé písemnosti mohou být doručovány běžnou formou, tj.:

 • poštou jako poštovní zásilka,
 • nebo předáním písemnosti adresátovi v soudní kanceláři proti potvrzení podpisem nebo potvrzence.

Pokud se jedná o doručení nebo soudní doručení písemnosti ze nebo do státu Evropské unie, použije se nařízení Rady 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

NahoruNahoru

Francie podle tohoto nařízení stanovila, že soudní vykonavatelé a soudní kanceláře jsou zmocněny k předávání písemností do členských států. Všeobecně je k přijímání písemností z jiných členských států zmocněna národní komora soudních vykonavatelů:

Chambre nationale des huissiers de justice,

Service des actes étrangers,

44, rue de Douai,

F - 75009 Paris.

4. Jak v praxi probíhá doručování nebo soudní doručování písemností?

V případě soudního doručování je příslušným soudním vykonavatelem osoba, která má sídlo u instančního soudu v obvodu, ve kterém se nachází bydliště adresáta písemnosti. Soudní vykonavatel se dostaví do bydliště adresáta v pracovních dnech mezi 6. a 21. hodinou. Pokud je tento přítomen, je mu písemnost předána.

Doručování poštou se musí provádět v uzavřené obálce nebo dopise. Pokud se doručování provádí obyčejným dopisem, vhodí ho poštovní doručovatel do poštovní schránky adresáta. V případě doručování doporučeným dopisem s potvrzenkou předá poštovní doručovatel obsílku adresátovi.

Doručování faxem nebo elektronickou poštou není právně platné.

5. Co se stane, jestliže ve výjimečných případech není možné provést doručení nebo soudní doručení přímo adresátovi (například protože není doma)?

Pokud se jedná o doručování doporučeným dopisem a adresát není přítomen, je v bydlišti adresáta ponecháno oznámení o uložení zásilky a dopis je pro adresáta uložen po dobu 15 dní na poště příslušné podle jeho bydliště. Pokud není dopis v této lhůtě vyzvednut, je zaslán zpět odesílateli.

NahoruNahoru

Pokud v případě soudního doručování není soudní doručení osobě možné, může soudní vykonavatel předat kopii písemnosti jakékoliv osobě nacházející se v bydlišti, ostraze nemovitosti nebo nakonec sousedovi. Pokud soudní vykonavatel po ujištění se o pravdivosti bydliště nebo místa pobytu adresáta písemnosti nenašel osobu, která by mohla nebo chtěla převzít písemnost, musí ji uložit na radnici. Písemnost je na radnici v bydlišti adresáta uložena po dobu tří měsíců.

V těchto dvou případech musí soudní vykonavatel v poštovní schránce adresáta zanechat oznámení o uložení zásilky. Pokud nelze adresáta nalézt, jeho bydliště nebo pracoviště bylo vyhledáno zbytečně, musí soudní vykonavatel vyhledat nové bydliště adresáta. Sestaví protokol o neúspěšném vyhledávání a zašle kopii písemnosti poštou jako doporučený dopis s potvrzenkou.

6. Existuje písemný doklad o tom, že byla listina doručena nebo soudně doručena?

Pokud se jedná o doporučený dopis s potvrzenkou, doklad o předání písemnosti vyplývá z podpisu zúčastněné osoby na potvrzence, která je následně odeslána odesílateli.

V případě soudního doručování jsou poznámky uvedené soudním vykonavatelem v protokolu o soudním doručení závazné proti popírání pravosti písemnosti.

7. Co se stane, pokud není soudní doručení nebo doručení provedeno podle zákona nebo pokud zúčastněná osoba písemnost neobdržela (např. písemnost je doručena nebo soudně doručena třetí osobě)?

Lze přesto pokládat doručení nebo soudní doručení za platné? (Jinými slovy, je možné napravit porušení zákona?) Nebo má být písemnost předložena znovu?

Porušení podmínek vyžadovaných zákonem, které se týká zejména formálních podmínek požadovaných k soudnímu doručování jednacích písemností, může mít za následek neplatnost písemnosti. Tato neplatnost může vyplývat pouze ze soudního rozhodnutí.

NahoruNahoru

Pokud příčina neplatnosti spočívá ve formálním nedostatku, musí být protistraně předána stížnost.

Avšak jak formální, tak obecné nesprávnosti mohou být zahlazeny, pokud je písemnost uvedena do pořádku.

Soudce musí úředně vyhlásit neplatnost, která spočívá v základní nesprávnosti, pokud se týká pravidel veřejného pořádku. V ostatních případech může být výjimka vyhlášena pouze zájmovou stranou.

Pokud musí soudní kancelář straně doručit písemnost a pokud se dopis soudní kanceláři vrátí, protože nemohl být předán adresátovi (poznámka na obálce „adresát nezastižen“ nebo nepředaný doporučený dopis), vyzve soudní kancelář stranu, aby přistoupila k soudnímu doručení.

Pokud nebylo osobě soudní doručení provedeno, v procesu se pokračuje. Jestliže je pak přijat kontumační rozsudek, bude mít strana možnost podat námitku, tj. tentýž soud bude o její záležitosti znovu rozhodovat.

8. Vznikají mi výlohy při soudním doručení nebo doručení písemnosti? Pokud ano, v jaké výši?

Náklady na doručení poštou odpovídají platnému ceníku pošty. Pro soudní doručení prostřednictvím soudního vykonavatele jsou stanoveny sazby.

Doručení prováděná soudní kanceláří jsou bezplatná. Jiná doručení a soudní doručení jsou k tíži osoby, která je jejich původcem, pokud nevyužívá soudní pomoc: stát pak platí zálohu na náklady spojené se soudním doručením. Na konci procesu soudce v zásadě předá náklady poražené straně, pokud nebude z důvodu spravedlnosti nebo ekonomické situace strany prosazeno jiné řešení.

Bližší informace

 • Ministerstvo spravedlnosti français - Ministère de la Justice
 • Légifrance français: základy francouzského práva
 • Národní komora soudních vykonavatelů français - Chambre nationale des Huissiers de Justice

Oddělení pro zahraniční písemnosti - Service des actes étrangers,

44, rue de Douai,

75009 Paris

« Doručování písemností - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 22-04-2005

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království