Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Fínsko

Posledná úprava: 06-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo oznamovanie znamená v praxi? Prečo sú na oznamovanie listín osobitné pravidlá? 1.
2. Ktoré listiny treba dokázateľne oznámiť? 2.
3. Kto sa stará o oznámenie listiny? 3.
4. Ako sa listina všeobecne oznamuje? 4.
5. Čo sa stane, ak listinu nemožno vo výnimočnom prípade príjemcovi osobne oznámiť (napr. ak nie je doma)? 5.
6. Vypracúva sa o oznámení písomný doklad? 6.
7. Čo sa stane, ak príjemca listiny listinu nedostane alebo ak sa oznámenie udialo v rozpore a predpismi? Môže byť oznámenie napriek tomu platné alebo treba listinu oznámiť znova? 7.
8. Robí sa oznámenie listiny za odplatu a ak áno, koľko stojí? 8.

 

1. Čo oznamovanie znamená v praxi? Prečo sú na oznamovanie listín osobitné pravidlá?

Oznámením sa rozumie oznam poskytnutý určitej osobe, pričom sa dodrží forma stanovená zákonom. Cieľom predpisov týkajúcich sa oznamovania je zabezpečiť, aby sa oznámenie príslušnej osobe uskutočnilo bezpečným spôsobom a aby ho bolo možno doložiť.

2. Ktoré listiny treba dokázateľne oznámiť?

Listinami sú najmä listiny spojené so súdnym konaním ako žaloby a žiadosti o výpovede. Predpoklad dokázateľného oznámenia sa môže týkaj aj iných ako listín spojených so súdnym konaním, napríklad závetu.

3. Kto sa stará o oznámenie listiny?

O oznamovanie vo veci súdneho konania sa stará všeobecne súd.. Súd môže na žiadosť zúčastnenej strany (žalobcu ) zveriť starosť o oznámenie zúčastnenej strane, ak súd uzná, že je na to oprávnený dôvod. perusteltua aihetta.

V ostatných veciach sa o oznámenie stará ten, v záujme koho toto oznámenie je.

4. Ako sa listina všeobecne oznamuje?

Keď sa vo veci súdneho konania stará o oznámenie súd, oznámenie sa uskutočňuje v prvom rade poštou. List môže prísť buď s potvrdením o dodaní na poštu alebo priamo domov, pričom v takom prípade sa musí potvrdenie o prevzatí vrátiť na súd. Oznámenie inej listiny spojenej so súdnym konaním než žaloby možno urobiť aj zaslaním listiny obyčajným listom na adresu, ktorú zúčastnená strana oznámila súdu. Ak je pravdepodobné, že oznámenie sa prostredníctvom pošty nepodarí, alebo ak je starosť o oznámenie zverená zúčastnenej strane, oznámenie vykoná súdny posol.

HoreHore

Oznámenia iných listín ako listín spojených so súdnym konaním vykoná súdny posol na žiadosť štátneho orgánu alebo súkromnej osoby.

5. Čo sa stane, ak listinu nemožno vo výnimočnom prípade príjemcovi osobne oznámiť (napr. ak nie je doma)?

V občianskoprávnej veci možno žalobu oznámiť tak, že listiny prevezme osoba, ktorá je na to splnomocnená. Ak ide oznámenie inej listiny ako žaloby počas súdneho konania a toho, komu je listina adresovaná, zastupuje vo veci právny zástupca, možno oznámenie doručiť právnemu zástupcovi. Listina, v ktorej je niekomu uložená povinnosť osobne sa dostaviť pred súd alebo niečo iné osobne vykonať, však musí byť oznámená jemu samému.

Ak sa osoba, ktorej bydlisko v Fínsku je známe, oznámenie neprevezme, súdny posol môže oznámenie vykonať a tzv. náhradné oznámenie. V takom prípade sa listiny odovzdajú niekomu, kto patrí do tej istej domácnosti a dovŕšil vek 15 rokov, alebo ak príjemca oznámenia prevádzkuje podnik, niekomu, kto je v jeho podniku zamestnaný. Ak takúto osobu nemožno zastihnúť, listiny možno odovzdať policajnému orgánu. Súdny posol to musí poštou oznámiť príjemcovi.

Ak sa informácie o mieste pobytu príjemcu oznámenia nezistia, súd sa postará o vykonanie oznámenia vyhlásením. V takom prípade sa oznámenie uverejní v úradnom vestníku a podľa uváženia súdu aj v tlači. Navyše sa listiny zviditeľnia na tabuli oznamov súdu.

6. Vypracúva sa o oznámení písomný doklad?

Súdny posol vydá o oznámení, ktoré vykonal, potvrdenie. Potvrdenie sa vydá aj o oznámení poštou.

7. Čo sa stane, ak príjemca listiny listinu nedostane alebo ak sa oznámenie udialo v rozpore a predpismi? Môže byť oznámenie napriek tomu platné alebo treba listinu oznámiť znova?

Ak je oznámenie vykonané chybne a zúčastnená strana sa nedostaví na súd alebo nepodá písomnú odpoveď, ktorá od neho bola vyžiadaná, musí sa oznámenie vykonať znova. Nové oznámenie sa však nemusí vykonať, ak je chyba nepatrná.

Ak zúčastnená strana vyhlási, že oznámenie bolo vykonané chybne, prejednávanie veci sa musí zrušiť, ak to kvôli nepatrnosti chyby, ktorá sa udiala, netreba považovať za zbytočné.

8. Robí sa oznámenie listiny za odplatu a ak áno, koľko stojí?

Oznámenie vykonané súdnym poslom stojí 25 eúr.

Poplatok sa však nevyberá, keď sa o oznámenie postará súd. Poplatok sa nevyberá ani v prípade, keď sa oznámenie vykoná ako úradná pomoc zahraničnému štátnemu orgánu. Zákon stanovuje aj niektoré ďalšie výnimky z povinnosti uhradiť poplatok.

Bližšie informácie

 • Oznamovanie do zahraničia (ministerstvo spravodlivosti) English - suomi - svenska

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo