Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Finlandia

Ostatnia aktualizacja: 08-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Finlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co powiadomienie oznacza w praktyce? Dlaczego istnieją specjalne zasady dotyczące powiadomienia o dokumentach? 1.
2. O których dokumenty należy niewątpliwie powiadomić? 2.
3. Kto zajmuje się powiadamianiem o dokumentach? 3.
4. Jak powiadamia się o dokumencie? 4.
5. Co się dzieje, jeżeli w wyjątkowej sytuacji nie można powiadomić odbiorcy o dokumencie (np. nie ma go w domu)? 5.
6. Przygotowuje się pisemne zaświadczenie dotyczące powiadomienia? 6.
7. Co się dzieje, jeżeli odbiorca nie otrzyma dokumentu albo, jeżeli powiadomienie dokonało się w sprzeczności z przepisami? Czy wbrew temu powiadomienie może być nadal aktualne, czy należy powiadomić o dokumencie jeszcze raz? 7.
8. Powiadomienie o dokumencie jest płatne a jeżeli tak, ile kosztuje? 8.

 

1. Co powiadomienie oznacza w praktyce? Dlaczego istnieją specjalne zasady dotyczące powiadomienia o dokumentach?

Przez powiadomienie rozumie się komunikat skierowany do określonej osoby, przy czym forma ustanowiona prawem musi być zachowana. Celem przepisów dotyczących powiadomienia jest zagwarantowanie dostarczenia powiadomienia odpowiedniej osobie w sposób, który będzie można udowodnić.

2. O których dokumenty należy niewątpliwie powiadomić?

Dokumenty to przede wszystkim materiały związane z postępowaniem sądowym: oskarżenia, prośby o zeznanie. Przedmiotem powiadomienia może być również inny dokument związany z postępowaniem sądowym, np. testament.

3. Kto zajmuje się powiadamianiem o dokumentach?

Powiadamianiem w sprawie postępowania sądowego zajmuje się sąd. Jeżeli sąd uzna, że powód jest uzasadniony, na prośbę zainteresowanej strony (oskarżyciela) może przenieść odpowiedzialność za powiadomienie na jedną z zainteresowanych stron.

W pozostałych kwestiach powiadomieniem zajmuje się ten, w kogo interesie jest dane powiadomienie wykonywane.

4. Jak powiadamia się o dokumencie?

Jeżeli powiadomieniem w sprawie postępowania sądowego zajmuje się sąd, powiadomienie odbywa się w pierwszym rzędzie drogą pocztową. List może być dostarczony bezpośrednio do domu albo na pocztę, gdzie należy go odebrać i potwierdzić odbiór. W przypadku, że list jest dostarczony bezpośrednio do domu, należy przesłać potwierdzenie doręczenia do sądu. Powiadomienie o innym dokumencie związanym z postępowaniem sądowym innym niż oskarżenie może się odbyć również przez wysłanie dokumentu zwykłym listem na adres, który strona zainteresowana podała sądowi. Jeżeli jest prawdopodobne, że powiadomienie za pośrednictwem poczty nie powiodło się albo, jeżeli odpowiedzialność za powiadomienie ponosi jedna z zainteresowanych stron, powiadomienia dokona przedstawiciel sądu (posłaniec)

Do góryDo góry

Powiadomienia o innych dokumentach związanych z postępowaniem sądowym dokona posłaniec sądowy na życzenie organu państwowego albo osoby prywatnej.

5. Co się dzieje, jeżeli w wyjątkowej sytuacji nie można powiadomić odbiorcy o dokumencie (np. nie ma go w domu)?

W sprawie cywilnoprawnej można o oskarżeniu powiadomić tak, że dokumenty przejmie osoba, która została do tego upełnomocniona. Powiadomienie podczas postępowania sądowego o innym dokumencie, np. oskarżeniu oraz o tym, do kogo jest dokument adresowany, można dostarczyć prawnemu przedstawicielowi reprezentującemu odbiorcę. Dokument, w którym został na kogoś nałożony obowiązek osobistego stawienia się przed sądem lub wykonania jakiejś innej czynności, musi być dostarczony jednak do rąk osoby zainteresowanej.

Jeżeli osoba, której miejsce zamieszkania w Finlandii jest znane, nie przyjmie albo uniknie powiadomienia, posłaniec sądowy może dokonać tzw. powiadomienia zastępczego. W takim przypadku dokumenty przekazywane są innemu domownikowi, który osiągnął wiek lat 15 albo, jeżeli odbiorca powiadomienia prowadzi przedsiębiorstwo, osobie, która jest w nim zatrudniona. Jeżeli tych osób nie można zastać, dokumenty można przekazać organowi policji. Posłaniec sądowy musi odbiorcę dokumentu poinformować o tym drogą pocztową.

Jeżeli miejsce pobytu adresata nie jest znane, sąd dokonuje doręczenia poprzez obwieszczenie publiczne. W takim przypadku powiadomienie o sprawie publikowane jest w dzienniku urzędowym oraz – według uznania sądu – również w prasie. Ponadto dokumenty wywiesza się do wglądu na sądowej tablicy ogłoszeń.

6. Przygotowuje się pisemne zaświadczenie dotyczące powiadomienia?

Posłaniec sądowy wyda potwierdzenie powiadomienia, które wykonał. Potwierdzenie powiadomienia zostanie przesłane pocztą.

7. Co się dzieje, jeżeli odbiorca nie otrzyma dokumentu albo, jeżeli powiadomienie dokonało się w sprzeczności z przepisami? Czy wbrew temu powiadomienie może być nadal aktualne, czy należy powiadomić o dokumencie jeszcze raz?

Jeżeli powiadomienie jest wykonane błędnie i zainteresowana strona nie stawi się przed sądem lub nie złoży pisemnej odpowiedzi, której się od niej wymaga, należy powtórzyć powiadomienie. Nowego powiadomienia nie trzeba natomiast wykonywać, jeżeli błąd jest nieznaczny.

Jeżeli zainteresowana strona poinformuje, że powiadomienie zostało wykonane błędnie i błąd nie zostanie uznany za nieznaczny, rozpatrywanie sprawy należy przerwać.

8. Powiadomienie o dokumencie jest płatne a jeżeli tak, ile kosztuje?

Powiadomienie wykonane przez posłańca sądowego kosztuje 25 €.

Opłaty nie pobiera się, jeżeli powiadomieniem zajmuje się sąd. Opłaty nie pobiera się również wtedy, gdy powiadomienie zostanie wykonane w ramach pomocy urzędowej zagranicznemu organowi państwowemu. Ustawa przewiduje jeszcze kilka wyjątków od obowiązku pokrywania kosztów.

Dalsze informacje

 • Powiadamianie za granicą English - suomi - svenska (ministerstwo sprawiedliwości)

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Finlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 08-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania