Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Finland

Laatste aanpassing: 03-03-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Finland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden)? 7.
8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

Betekenen is het bezorgen van stukken aan een bepaalde persoon op een manier die controleerbaar is en met inachtneming van de wettelijke regels voor wat betreft de vorm. Het doel van de betekening is zo veel mogelijk te garanderen dat de stukken aan de betrokken persoon worden bezorgd en dat dit kan worden gecontroleerd.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

Het gaat in de regel om documenten die betrekking hebben op gerechtelijke procedures, zoals dagvaardingen en oproepingen van getuigen. Betekening kan ook vereist zijn voor andere dan gerechtelijke documenten, zoals testamenten.

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

In een rechtszaak is normaliter de rechtbank verantwoordelijk voor het betekenen van stukken. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de rechtbank de betekening aan die partij overlaten, als zij meent dat daarvoor een geldige reden is.

In andere gevallen is de partij verantwoordelijk in wier belang de betekening is.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

Wanneer de stukken van een rechtszaak door de rechtbank worden betekend, gebeurt dat in de regel door verzending per post. Het poststuk kan met bevestiging van ontvangst aan het postkantoor of rechtstreeks aan het adres van de ontvanger worden bezorgd. In dat laatste geval moet de ontvangstbevestiging op de envelop aan de rechtbank worden teruggestuurd. Een gerechtelijk document dat geen dagvaarding is, kan ook als gewone brief worden verzonden naar het adres dat door de betreffende partij aan de rechtbank is opgegeven. Als verzending per post naar alle waarschijnlijkheid niet zal slagen of als de betekening aan de belanghebbende partij wordt overgelaten, worden de stukken door een deurwaarder (haastemies) betekend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Andere dan gerechtelijke stukken worden op verzoek van een overheidsdienst of particulieren door een deurwaarder betekend.

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)?

In civiele zaken kan een dagvaarding worden betekend aan een gevolmachtigde die de documenten in ontvangst neemt. Als het gaat om documenten (andere dan een dagvaarding) die in de loop van een procedure worden ingediend en de geadresseerde wordt in de zaak vertegenwoordigd, dan kan het document aan de vertegenwoordiger worden betekend. Een document waarin iemand wordt opgeroepen persoonlijk ter terechtzitting te verschijnen of een handeling te verrichten, moet echter altijd aan de betrokkene zelf worden betekend.

Als een persoon met een bekende woonplaats in Finland zich aan betekening onttrekt, kan de deurwaarder een zogenoemde substituutbetekening doen. In dat geval worden de documenten overhandigd aan een huisgenoot die ouder dan 15 jaar is of – als de persoon aan wie betekend moet worden een bedrijf uitoefent – aan een werknemer van dat bedrijf. Als de documenten aan geen van deze personen kunnen worden overhandigd, kunnen ze bij het politiebureau worden bezorgd. De deurwaarder moet de persoon aan wie betekend moet worden daarvan schriftelijk in kennis stellen.

Als geen informatie over de woon- of verblijfplaats van de ontvanger bekend is, betekent de rechtbank het stuk door openbare bekendmaking. In dat geval wordt een kennisgeving gepubliceerd in een staatsblad en, indien de rechtbank dat noodzakelijk acht, in een dagblad. Daarnaast wordt een aankondiging op het mededelingenbord van de rechtbank opgehangen.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

De deurwaarder geeft een verklaring van betekening af. Ook in het geval van betekening per post wordt een verklaring afgegeven.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden)?

Als de betekening niet volgens de regels is verlopen en de betrokken partij niet verschijnt of niet het vereiste verweerschrift indient, moeten de stukken opnieuw worden betekend. Als de onregelmatigheid van geringe betekenis is, hoeft echter niet opnieuw te worden betekend.

Als de betrokken partij stelt dat de stukken niet juist zijn betekend, wordt de zaak uitgesteld, tenzij dit niet noodzakelijk wordt geacht omdat de onregelmatigheid van geringe betekenis is.

8. Moet er betaald worden voor het betekenen van een document, zo ja, hoeveel?

Betekening door een deurwaarder kost 25 euro.

Wanneer de stukken door een rechtbank worden betekend, worden geen kosten in rekening gebracht. Datzelfde geldt voor betekening namens een buitenlandse overheidsdienst in het kader van rechtshulp. Er zijn nog andere wettelijke uitzonderingen op de verplichting kosten te vergoeden.

Nadere inlichtingen

 • Betekening in het buitenland English - suomi - svenska (ministerie van Justitie)

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Finland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-03-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk