Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > Finland

Seneste opdatering : 16-11-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - Finland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder forkyndelse i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter? 1.
2. Hvilke dokumenter skal forkyndes? 2.
3. Hvem har ansvaret for forkyndelse af dokumenter? 3.
4. Hvordan foregår forkyndelse normalt? 4.
5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse for adressaten selv (f.eks. hvis den pågældende person ikke er hjemme)? 5.
6. Findes der dokumenter, som udgør bevis for, at et dokument er modtaget/forkyndt? 6.
7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen sker i strid med loven (f.eks. forkyndelse af dokumentet for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel stadig være gyldig (kan der f.eks. rådes bod på overtrædelser af loven), eller skal dokumentet forkyndes på ny? 7.
8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i givet fald hvor meget? 8.

 

1. Hvad betyder forkyndelse i praksis? Hvorfor findes der særlige regler for forkyndelse af dokumenter?

Forkyndelse betyder, at der bevisligt gives meddelelse til en bestemt person i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte formkrav. Formålet med reglerne om forkyndelse er at skabe sikkerhed for, at der er givet meddelelse til den relevante person, og at dette kan verificeres.

2. Hvilke dokumenter skal forkyndes?

Der er normalt tale om dokumenter, der vedrører en retssag, f.eks. en stævning eller en indkaldelse til afgivelse af vidneforklaring. Krav om forkyndelse kan også gælde for dokumenter, der ikke vedrører en retssag, f.eks. testamenter.

3. Hvem har ansvaret for forkyndelse af dokumenter?

I forbindelse med en retssag er det normalt domstolen, der har ansvaret for forkyndelsen. På anmodning af en part i sagen kan domstolen overlade ansvaret for forkyndelsen til denne part, hvis domstolen skønner, at der er rimelig grund hertil.

I andre tilfælde er det den person, i hvis interesse forkyndelsen foretages, der har ansvaret herfor.

4. Hvordan foregår forkyndelse normalt?

Når domstolen sørger for forkyndelse i en retssag, foretages forkyndelsen normalt pr. post. Brevet kan enten sendes med modtagelsesbevis til posthuset eller direkte til adressatens bopæl, og modtagelsesbeviset på kuverten skal i så fald returneres til domstolen. Forkyndelse af et andet retligt dokument end en stævning kan også foretages ved at sende dokumentet i et almindeligt brev til den adresse, som den pågældende har meddelt domstolen. Hvis det er sandsynligt, at postforkyndelse ikke vil give det ønskede resultat, eller hvis forkyndelsen overlades til en part i sagen, vil forkyndelsen ske ved en foged, såkaldt fogedforkyndelse.

TopTop

Forkyndelse af dokumenter, der ikke vedrører en retssag, sker ved en foged på anmodning af en myndighed eller en privatperson.

5. Hvad sker der, hvis det undtagelsesvis ikke er muligt at foretage forkyndelse for adressaten selv (f.eks. hvis den pågældende person ikke er hjemme)?

I en civilretlig sag kan forkyndelse af en stævning ske ved, at en hertil bemyndiget person modtager dokumenterne. Hvis der under sagens forløb skal forkyndes et andet dokument end en stævning, og adressaten under sagen repræsenteres af en befuldmægtiget, kan forkyndelsen foretages over for denne. Et dokument, ved hvilket en person beordres til personligt at give møde i retten eller til personligt at udføre en given handling, skal dog altid forkyndes over for den pågældende person.

Hvis en person med kendt adresse i Finland forsøger at unddrage sig forkyndelse, kan fogeden foretage såkaldt "anden forkyndelse". I så fald overgives dokumenterne til en person på over 15 år i den husstand, adressaten tilhører, eller, hvis adressaten driver forretningsvirksomhed, til en ansat i virksomheden. Er det ikke muligt at finde sådanne personer, kan dokumenterne afleveres til politiet. Fogeden skal pr. post sende meddelelse herom til adressaten.

Hvis der ikke foreligger oplysninger om adressatens opholdssted, vil domstolen være ansvarlig for forkyndelse ved offentlig bekendtgørelse. I så fald offentliggøres en meddelelse om forholdet i en officiel tidende og – hvis domstolen finder det hensigtsmæssigt – tillige i et dagblad. Desuden vil dokumenterne blive opslået offentligt på domstolens opslagstavle.

6. Findes der dokumenter, som udgør bevis for, at et dokument er modtaget/forkyndt?

Fogeden udsteder en attest om den forkyndelse, han har foretaget. Der udfærdiges ligeledes en attest i tilfælde af postforkyndelse.

7. Hvad sker der, hvis noget går galt, og adressaten ikke modtager dokumentet, eller hvis forkyndelsen sker i strid med loven (f.eks. forkyndelse af dokumentet for tredjemand)? Kan forkyndelsen alligevel stadig være gyldig (kan der f.eks. rådes bod på overtrædelser af loven), eller skal dokumentet forkyndes på ny?

Hvis forkyndelsen ikke er foretaget korrekt, og den pågældende part ikke giver møde i retten eller ikke sender de krævede svardokumenter, skal der foretages forkyndelse på ny. Der skal dog ikke foretages fornyet forkyndelse, hvis den begåede fejl er af underordnet betydning.

Hvis den pågældende part gør gældende, at der ikke er foretaget korrekt forkyndelse, skal behandlingen af sagen udsættes, medmindre dette findes unødvendigt på grund af den begåede fejls underordnede betydning.

8. Skal der betales for forkyndelse af et dokument, og i givet fald hvor meget?

Forkyndelse foretaget ved foged koster 25 EUR.

Der opkræves dog ikke noget gebyr, når forkyndelsen foranlediges af domstolen. Der opkræves heller intet gebyr for forkyndelse, der efter anmodning foretages på en udenlandsk myndigheds vegne. Lovgivningen indeholder tillige visse andre undtagelser fra betalingsforpligtelsen.

Yderligere oplysninger

 • Forkyndelse af dokumenter i udlandet English - suomi - svenska (Justitsministeriet)

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | Finland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 16-11-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige