Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Finsko

Poslední aktualizace: 08-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co doručení znamená v praxi? Proč má doručení listin speciální pravidla? 1.
2. Které listiny je třeba prokazatelně doručit? 2.
3. Kdo zajišťuje doručení listiny? 3.
4. Jak se listina všeobecnědoručuje? 4.
5. Co se stane, pokud ve výjimečném případě listinu nelze příjemci osobně doručit (např. pokud není doma)? 5.
6. Vystavuje se o doručení písemný doklad? 6.
7. Co se stane, pokud příjemce listiny listinu nedostane nebo pokud bylo doručení vykonáno v rozporu s předpisy? Může být doručení navzdory tomu platné, nebo je třeba listinu doručit znovu? 7.
8. Vykonává se doručení listiny za úplatu? Jestli ano, kolik stojí? 8.

 

1. Co doručení znamená v praxi? Proč má doručení listin speciální pravidla?

Doručením se rozumí sdělení poskytnuté určité osobě při dodržení formy stanovené zákonem. Cílem předpisů týkajících se doručení je zabezpečit, aby se doručení příslušné osobě uskutečnilo bezpečným způsobem a aby ho bylo možné prokázat.

2. Které listiny je třeba prokazatelně doručit?

Jsou jimi především listiny spojené se soudním řízením jako žaloby a žádosti o výpovědi. Předpoklad prokazatelného doručení se může týkat i jiných listin než listin spojených se soudním řízením, například závěti.

3. Kdo zajišťuje doručení listiny?

O doručení ve věci soudního řízení se všeobecně stará soud. Soud může na žádost zúčastněné strany (žalobce) starost o doručení svěřit zúčastněné straně, pokud soud uzná, že k tomu je oprávněný důvod.

V ostatních věcech se o doručení stará ten, v jehož zájmu se toto doručení vykonává.

4. Jak se listina všeobecnědoručuje?

Když se ve věci soudního řízení o doručení stará soud, uskutečňuje se doručení v první řadě poštou. Dopis může přijít buď s potvrzením o dodání na poštu nebo přímo domů, přičemž v takovém případě se potvrzení o převzetí musí vrátit soudu. Doručení jiné listiny spojené se soudním řízením, než je žaloba, lze provést i zasláním listiny obyčejnou dopisní zásilkou na adresu, kterou zúčastněná strana oznámila soudu. Je-li pravděpodobné, že se doručení prostřednictvím pošty nepodaří, nebo je-li zodpovědnost za doručení svěřena zúčastněné straně, vykoná doručení soudní doručovatel.

NahoruNahoru

Doručení jiných listin než jsou listiny spojené se soudním řízením vykoná soudní doručovatel na žádost státního orgánu nebo soukromé osoby.

5. Co se stane, pokud ve výjimečném případě listinu nelze příjemci osobně doručit (např. pokud není doma)?

V občanskoprávní věci je možné žalobu doručit tak, že listiny převezme osoba, která je k tomu zplnomocněná. Pokud jde o doručení jiné listiny než žaloby během soudního řízení a pokud toho, komu je listina adresována, zastupuje ve věci právní zástupce, je možné doručení doručit právnímu zástupci. Listina, v níž je někomu uložena povinnost osobně se dostavit před soud nebo osobně vykonat něco jiného, však musí být oznámena samotné dotyčné osobě.

Pokud osoba, jejíž bydliště ve Finsku je známé, doručení nepřevezme nebo se mu vyhýbá, může soudní doručovatel vykonat tzv. náhradní doručení. V takovém případě se listiny odevzdají někomu, kdo patří do téže domácnosti a dosáhl věku 15 let, nebo, pokud příjemce doručení provozuje podnik, někomu, kdo je v jeho podniku zaměstnaný. Pokud tuto osobu nelze zastihnout, je možné listiny odevzdat policejnímu orgánu. Soudní doručovatel to musí poštou doručit příjemci.

Pokud informace o místě pobytu příjemce nebyla zjištěna, postará se soud o vykonání doručení vyhlášením. V takovém případě se doručení uveřejní v úředním věstníku a podle uvážení soudu i v tisku. Navíc se listiny vyvěsí na tabuli soudních doručení.

6. Vystavuje se o doručení písemný doklad?

Soudní doručovatel k doručení, které provedl, vydá potvrzení. Potvrzení se vydá i k doručení poštou.

7. Co se stane, pokud příjemce listiny listinu nedostane nebo pokud bylo doručení vykonáno v rozporu s předpisy? Může být doručení navzdory tomu platné, nebo je třeba listinu doručit znovu?

Jestliže je doručení vykonáno chybně a zúčastněná strana se nedostaví k soudu nebo nepodá písemnou odpověď, o kterou byla požádána, musí se doručení vykonat znovu. Nové doručení se však nemusí vykonat, pokud je chyba nepatrná.

Jestliže zúčastněná strana prohlásí, že doručení bylo provedeno chybně, projednávání věci se musí zrušit, pokud to ovšem kvůli nepatrnosti chyby, ke které došlo, není třeba považovat za zbytečné.

8. Vykonává se doručení listiny za úplatu? Jestli ano, kolik stojí?

Doručení vykonané soudním doručovatelemstojí 25 euro.

Poplatek se však nevybírá, když se o doručení postará soud. Poplatek se nevybírá ani v případě, že se doručení vykoná jako úřední pomoc zahraničnímu státnímu orgánu. Zákon ustanovuje i některé další výjimky z povinnosti uhradit poplatek.

Bližší informace

 • Doručení do zahraničí English - suomi - svenska (ministerstvo spravedlnosti)

« Doručování písemností - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 08-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království