Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Engeland en Wales

Laatste aanpassing: 03-04-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Engeland en Wales

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennis geven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten behoeven een betekening of kennisgeving? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? 7.
8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennis geven van gerechtelijke stukken?

Concreet wordt onder betekening of kennisgeving verstaan de bezorging aan personen of vennootschappen van documenten met betrekking tot de rechtsvordering of andere processtukken die tegen hen zijn ingebracht. Dit geeft hun de mogelijkheid zich te verweren tegen of te antwoorden op de vordering of op het proces.

Er bestaan specifieke regels voor de betekening of kennisgeving van stukken om te waarborgen dat alle daartoe gerechtigde partijen de wettelijk vereiste stukken ontvangen die betrekking hebben op hen of hun gedragingen. Deze regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat passende actie mogelijk is, indien dergelijke documenten niet op de juiste wijze zijn betekend of er kennis van is gegeven.

2. Welke documenten behoeven een betekening of kennisgeving?

Alle gerechtelijke stukken, waaronder rechtsvorderingen, verzoekschriften en gerechtelijke uitspraken behoeven formele betekening of kennisgeving volgens de uiteenlopende regels, bijvoorbeeld per post, betekening of kennisgeving via de deurwaarder of andere betekening of kennisgeving in persoon.

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

In het algemeen is de rechtbank verantwoordelijk voor de betekening of kennisgeving van stukken. Indien een partij een document opstelt dat betekening of kennisgeving door de rechtbank behoeft, dient die partij te zorgen voor overlegging van een afschrift voor de rechtbank en voor elke partij aan wie betekening of kennisgeving dient te geschieden.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De rechter kan bepalen dat iemand anders voor de betekening of kennisgeving verantwoordelijk is. Dat kan de eisende partij zijn of diens vertegenwoordiger of solicitor (type advocaat). Voorts is de rechtbank niet verantwoordelijk voor betekening of kennisgeving indien een specifieke regel of een dienstvoorschrift bij de regels erin voorziet dat een partij de betekening of kennisgeving van het betreffende stuk moet verzorgen of dat de partij ten behoeve van wie de betekening of kennisgeving van het document is vereist, de rechtbank ervan op de hoogte stelt dat hijzelf de betekening of kennisgeving van het stuk wenst te verzorgen.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

De belangrijkste wijze van betekening of kennisgeving in Engeland en Wales geschiedt per first class post. Het gebruik van andere wijzen van betekening of kennisgeving hangt af van de betreffende procesregels en van dienstvoorschriften. Het kan daarbij gaan om:

 1. betekening in persoon (door een bailiff of process server (gerechtsbode of deurwaarder);
 2. achterlating van het stuk op een toegestaan adres (zie hieronder);
 3. uitwisseling van stukken; of
 4. betekening of kennisgeving door middel van fax of een ander elektronisch communicatiemiddel.

Betekening of kennisgeving dient te geschieden op het door die partij opgegeven adres, bijvoorbeeld dat van de solicitor of vertegenwoordiger van de partij. Indien de partij aan wie betekening of kennisgeving nodig is, geen solicitor heeft die namens hem optreedt of de partij geen adres voor betekening of kennisgeving heeft opgegeven, dient het stuk te worden verzonden naar of achtergelaten op een adres dat volgens de procesregels is toegestaan - doorgaans diens laatst bekende of vaste woon- of verblijfplaats of zakelijke adres.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de rechtbank de betekening of kennisgeving van een stuk dient te verzorgen, kan zijzelf beslissen over de wijze van betekening of kennisgeving.

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuilhoudt)?

Aangezien de post doorgaans wordt bezorgd per first class post, hoeft er niemand thuis te zijn als het stuk wordt bezorgd. Indien een stuk niet op het aangegeven adres kan worden bezorgd, bijvoorbeeld omdat iemand op dat adres stelt dat de geadresseerde daar niet langer woont, trachten de postautoriteiten het stuk aan de afzender te retourneren. Ze zullen het terugzenden aan het retouradres op de envelop (dit is het geval voor alle stukken die van rechtbanken afkomstig zijn). Indien er geen adres op de envelop staat vermeld, wordt de brief doorgaans geopend en worden formele documenten retour gezonden aan een eventueel op die documenten vermeld adres.

Indien betekening of kennisgeving van documenten in persoon dient te geschieden, maar de geadresseerde niet beschikbaar of thuis is, beslist de persoon die de betekening of kennisgeving van de stukken tracht uit te voeren wat daartoe de beste tijd of plaats is.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving is uitgevoerd?

De rechtbank registreert het feit dat kennisgeving of betekening van een stuk heeft plaatsgevonden. Van stukken waarbij de betekening of kennisgeving per post is geschied, wordt aangenomen dat betekening of kennisgeving heeft plaatsgevonden, tenzij ze onbestelbaar via de post retour komen.

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de eiser betekening of kennisgeving van een stuk heeft verzorgd, dient hij binnen zeven dagen een certificaat van betekening of kennisgeving aan de rechtbank te overleggen. Dit certificaat geeft aan dat het stuk niet onbestelbaar retour is ontvangen en bevat bijzonderheden over de wijze en datum van betekening of kennisgeving.

Na ontvangst van een gedinginleidend stuk heeft de schuldenaar 14 dagen om op de vordering te reageren. Als hij het formulier ter ontvangstbevestiging inzendt, wordt de termijn om te reageren verlengd tot 28 dagen vanaf de datum van de betekening of kennisgeving van de bijzonderheden van de vordering.

Indien stukken in persoon worden betekend, wordt een schriftelijke vastlegging in de vorm van een al dan niet beëdigd certificaat van betekening of kennisgeving opgesteld met de datum en tijd van de betekening of kennisgeving. Dit dient als bewijs van betekening of kennisgeving indien de ontvanger de ontvangst van dergelijke stukken ontkent.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of de kennisgeving de wet geschonden wordt (bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)?

Indien iemand ontdekt dat hij niet de wettelijk vereiste stukken die hem rechtens toekomen, heeft ontvangen, kan hij contact opnemen met de andere partij of haar solicitor of met de rechtbank om te vorderen dat hij deze stukken alsnog ontvangt. Indien er tijdens de procedure al rechterlijke bevelen of rechterlijke uitspraken zijn gedaan, kan hij een verzoekschrift tot intrekking indienen op grond van het feit dat geen betekening of kennisgeving van de stukken heeft plaatsgevonden.

Indien een partij de betekening of kennisgeving van stukken accepteert buiten de gestelde minimumperiode voor kennisgeving, kan de betekening of kennisgeving als geldig worden beschouwd. Indien de betekening of kennisgeving van stukken ongeldig blijkt te zijn, kan opnieuw worden getracht om betekening of kennisgeving van de stukken te doen plaatsvinden. Ook kan de rechtbank onder bepaalde omstandigheden dispensatie verlenen van de betekening of kennisgeving van stukken.

8. Moet er betaald worden voor de betekening of de kennisgeving en zo ja, hoeveel?

De kosten van de betekening of kennisgeving van stukken per post maken deel uit van de normale griffierechten. Indien voor bepaalde stukken betekening of kennisgeving in persoon door een gerechtsbode of deurwaarder nodig is, hangen de kosten daarvan af van de aard van het proces en van de vraag of er gebruik wordt gemaakt van een gerechtsbode of deurwaarder.

Nadere inlichtingen

 • Department for Constitutional Affairs English over de rules of service English (regels voor betekening of kennisgeving)
 • Court Service English

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Verenigd Koninkrijk - Algemene informatie »

Terug

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 03-04-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk