Evropska komisija > EPM > Vročitev dokumentov > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 31-01-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Vročitev dokumentov - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

Praktičen, varen in hiter postopek pošiljanja listin znotraj Evropske unije

Če postanete stranka v pravnem postopku, boste morali pošiljati različne listine drugi stranki v sporu in sprejemati druge listine. Če uporabimo pravni pojem, listine boste morali vročiti.

Če ste hoteli v ne tako daljni preteklosti poslati takšne listine v državo članico, ki ni bila država vašega prebivališča, ste lahko naleteli na vrsto težav, še posebej na potrebo po celi vrsti posrednikov. Leta 2000 je Evropska unija sprejela Uredbo o določitvi postopkovnih pravil za olajšanje pošiljanja listin iz ene države članice v drugo. Ta uredba se neposredno uporablja v Uniji, razen na Danskem, ki ne sodeluje v sporazumih Skupnosti o sodelovanju na področju pravosodja.

Glavni cilji Uredbe so:

 • izogniti se zamudam, ki izhajajo iz pošiljanja listin med zaporednimi posredniki. Za zagotovitev tega Uredba vzpostavlja neposrednejše povezave med osebami ali organi, odgovornimi za pošiljanje („organi za pošiljanje“), in „organi za sprejem“, zadolženimi za vročanje listin v državi članici, kjer biva prejemnik. Odvisno od države članice so ti „organi“ lahko sodišča, sodni izvršitelji ali drugi organi;
 • omogočiti, da se postopkovne listine pošljejo neposredno naslovniku po pošti. Iz varnostnih razlogov skoraj vse države članice zahtevajo uporabo priporočenih pisem s povratnico;
 • olajšati delo zadevnim osebam in organom z oblikovanjem standardnega obrazca in priročnika, ki našteva organe za sprejem v vsaki državi članici;
 • zagotoviti, da naslovniki listin prejmejo le-te v jeziku njihove države ali jeziku, ki ga razumejo.

Evropska komisija je sprejela Poročilo o uporabi Uredbe Sveta (ES) 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah. Pripravljeno je bilo v skladu s členom 24 Uredbe.

Poročilo temelji na podatkih, zbranih v Študiji English PDF File (PDF File 2.206 KB), ter posredovanih s strani držav članic in drugih zainteresiranih strank ob različnih priložnostih, zlasti na zasedanju Evropske pravosodne mreže v civilnih zadevah decembra 2002, na javni obravnavi julija 2003 in zasedanju Svetovalnega odbora za vročanje listin aprila 2004.

Na vrh straniNa vrh strani

Poročilo zaključuje, da je od začetka veljavnosti Uredbe leta 2001 njena uporaba bistveno izboljšala in pospešila pošiljanje in vročanje listin med državami članicami. Vendar pa mnoge osebe, ki uporabljajo Uredbo, še posebej lokalni organi, v obdobju prilagajanja, ki še traja, Uredbe še vedno ne poznajo zadosti. Nadalje uporaba nekaterih določb Uredbe ni v celoti zadovoljiva. Treba je premisliti o prilagoditvah teh določb za nadaljnje izboljšanje in olajšanje uporabe Uredbe.

Glej tudi delovni dokument služb Komisije English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Evropska komisija je 8. julija 2005 sprejela predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah.

Cilj predloga je nadalje izboljšati ter pospešiti pošiljanje in vročanje listin, poenostaviti izvajanje nekaterih določb Uredbe in izboljšati pravno varnost za prosilca in naslovnika.

Glavne predlagane spremembe so:

 • uvedba pravila, da je treba vročitev v vsakem primeru opraviti v enem mesecu po prejemu s strani organa za sprejem;
 • uvedba novega standardnega obrazca za obvestilo naslovnika o njegovi pravici do zavrnitve sprejetja listine v enem tednu od vročitve;
 • uvedba pravila, da morajo stroški storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice, ustrezati fiksni pristojbini, ki jo ta država članica določi vnaprej, kar je v skladu z načeloma sorazmernosti in nediskriminacije;
 • uvedba enotnih pogojev za vročanje s poštnimi storitvami (priporočeno pismo s potrdilom o prejemu ali z ekvivalentom).

Referenčni dokumenti

 • Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah
 • Priročnik organov za sprejem
 • Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe Sveta (ES) 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah
 • Študija English PDF File (PDF File 2.206 KB) o uporabi Uredbe Sveta 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah
 • Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

« Vročitev dokumentov - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 31-01-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo