Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 08-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English

Praktický, bezpečný a rýchly postup na zasielanie dokumentov v rámci Európskej únie

Ak sa stanete účastníkom súdneho konania, budete musieť druhej strane sporu zasielať rôzne písomnosti a naopak prijímať iné písomnosti. Aby sme použili právny výraz, budete musieť doručovať písomnosti.

Nie je to tak dávno, že keď ste chceli poslať takéto písomnosti do iného členského štátu, ako štát, v ktorom máte bydlisko, museli ste prekonávať mnoho problémov, najmä ste museli prejsť celým radom sprostredkovateľov. V roku 2000 Európska únia prijala nariadenie ustanovujúce procesné pravidlá uľahčujúce zasielanie dokumentov z jedného členského štátu do druhého. Toto nariadenie je priamo uplatniteľné v celej Európskej únii, okrem Dánska, ktoré sa nezúčastňuje na dohodách Spoločenstva o spolupráci v oblasti súdnictva.

Hlavnými cieľmi nariadenia sú:

 • Vyhnúť sa prieťahom vznikajúcim v dôsledku doručovania dokumentov medzi po sebe idúcimi sprostredkovateľmi. Aby sa to dosiahlo, nariadenie ustanovuje priamejšie vzťahy medzi osobami alebo orgánmi zodpovednými za doručenie písomností („doručovateľské agentúry“) a „prijímajúcimi agentúrami“, ktoré majú na starosti doručovanie písomností v členskom štáte, v ktorom sídli prijímajúca strana. V závislosti od členského štátu môžu byť týmito „agentúrami“ súdy, súdny úradník alebo iné orgány.
 • Umožniť, aby procesné dokumenty boli zasielané poštou priamo adresátovi. Z bezpečnostných dôvodov takmer všetky členské štáty vyžadujú, aby sa využívala forma doporučených zásielok s potvrdením prijatia.
 • Uľahčiť život príslušným osobám a orgánom vypracovaním štandardného formulára, ktorý sa bude používať, a príručky, ktorá bude uvádzať zoznam prijímajúcich agentúr v každom členskom štáte.
 • Zabezpečiť, aby adresátom boli doručené dokumenty v jazyku ich krajiny alebo v jazyku, ktorému rozumejú.

Európska komisia prijala správu o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) 1348/2000 týkajúceho sa doručovania súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach. Bola pripravená v súlade s článkom 24 nariadenia.

Správa je založená na informáciách, ktoré poskytla štúdia English PDF File (PDF File 2.206 KB), členské štáty a iné zainteresované strany pri rôznych príležitostiach, najmä na zasadnutí Európskej súdnej siete pre občianskoprávne záležitosti v decembri 2002, na verejnom pojednávaní v júli 2003 a na zasadnutí Poradného výboru pre doručovanie písomností v apríli 2004.

HoreHore

Návrh správy dospel k záveru, že uplatňovanie nariadenia od nadobudnutia jeho účinnosti v roku 2001 vo všeobecnosti zlepšilo a urýchlilo zasielanie a doručovanie písomností medzi členskými štátmi. Napriek tomu v období úprav, ktoré stále prebieha, mnoho osôb zapojených do uplatňovania nariadenia, najmä miestne orgány, stále nemá dostatočné vedomosti o nariadení. Okrem toho uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia nie je úplne uspokojujúce. Je potrebné posúdiť úpravy týchto ustanovení, s cieľom ďalej zlepšovať a podporovať uplatňovanie nariadenia.

Pozri tiež Pracovný dokument pracovníkov Komisie English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Európska komisia prijala 8. júla 2005 návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach.

Cieľom tohto návrhu je ďalej zlepšiť a urýchliť postupovanie a doručovanie dokumentov, zjednodušiť uplatňovanie určitých ustanovení nariadenia a zlepšiť právnu istotu žiadateľa a adresáta.

Hlavnými navrhovanými úpravami sú:

 • zavedenie pravidla, ktoré zabezpečuje, aby doručenie bolo v každom prípade vykonané do jedného mesiaca po prijatí prijímajúcou agentúrou,
 • zavedenie nového štandardného formulára na informovanie adresáta o jeho práve odmietnuť prijatie dokumentu do jedného týždňa po doručení,
 • zavedenie pravidla, ktoré zabezpečuje, že náklady spôsobené využitím súdneho úradníka alebo príslušnej osoby podľa právnych predpisov osloveného členského štátu musia zodpovedať stálemu poplatku stanovenému uvedeným členským štátom vopred, ktorý rešpektuje zásady primeranosti a nediskriminácie,
 • zavedenie jednotných podmienok pre doručovanie poštovou službou (doporučená zásielka s potvrdením prijatia alebo podobný spôsob).

Referenčné dokumenty

 • Nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • Príručka pre prijímajúce agentúry
 • Správa Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru týkajúca sa uplatňovania nariadenia Rady (ES) 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • Štúdia English PDF File (PDF File 2.206 KB) o uplatňovaní nariadenia Rady 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych dokumentov v členských štátoch v občianskoprávnych a obchodných veciach

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 08-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo