Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Prawo wspólnotowe

Ostatnia aktualizacja: 31-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Prawo wspólnotowe

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


Ostatnia aktualizacja patrz English

Praktyczna, bezpieczna i szybka procedura dotycząca przesyłania dokumentów na terenie Unii Europejskiej

Osoba, która zostanie włączona w postępowania sądowe, będzie musiała przesyłać innej osobie będącej stroną sporu różne dokumenty oraz będzie również od tej osoby otrzymywać dokumenty. Żeby posłużyć się terminem prawnym, osoba ta będzie musiała doręczać dokumenty.

Do niedawna, chcąc przesłać takie dokumenty do państwa członkowskiego innego niż państwo, w którym zamieszkujemy, można było napotkać szereg problemów, w szczególności konieczność korzystania z kilku pośredników. W roku 2000 Unia Europejska przyjęła rozporządzenie określające zasady proceduralne ułatwiające przesyłanie dokumentów z jednego państwa członkowskiego do drugiego. Powyższe rozporządzenie ma bezpośrednie zastosowanie w całej Unii z wyjątkiem Danii, która nie uczestniczy we wspólnotowych porozumieniach o współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.

Główne cele rozporządzenia to:

 • unikanie opóźnień wynikających z przekazywania dokumentów pomiędzy kolejnymi pośrednikami. Aby zrealizować ten cel, rozporządzenie ustanawia bezpośrednie związki między osobami lub organami odpowiedzialnymi za przekazywanie („agencjami przekazującymi”) oraz „agencjami przyjmującymi” odpowiedzialnymi za doręczanie dokumentów w państwie członkowskim, w którym znajduje się siedziba strony przyjmującej. W zależności od Państwa Członkowskiego „jednostkami” tymi mogą być sądy, komornicy sądowi lub inne organy.
 • umożliwienie bezpośredniego przesyłania dokumentów proceduralnych do adresata pocztą. Ze względów bezpieczeństwa niemal wszystkie państwa członkowskie wymagają korzystania z listów poleconych z potwierdzeniem odbioru.
 • ułatwienie życia zainteresowanym osobom i organom poprzez stworzenie standardowego formularza do wykorzystania oraz podręcznika zawierającego wykaz agencji przyjmujących w każdym państwie członkowskim.
 • zapewnienie, by adresaci dokumentów otrzymywali je w języku własnego kraju lub języku, który rozumieją.

Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie dotyczące zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych. Zostało ono przygotowane zgodnie z artykułem 24 rozporządzenia.

Sprawozdanie oparte jest na informacjach przekazanych w Analizie English PDF File (PDF File 2.206 KB), oraz przez państwa członkowskie i inne strony zainteresowane przy różnych okazjach, w szczególności na spotkaniu Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych w grudniu 2002 r., podczas przesłuchania publicznego w lipcu 2003 r. oraz na spotkaniu Komitetu Doradczego ds. doręczania dokumentów w kwietniu 2004 r.

Do góryDo góry

W sprawozdaniu stwierdza się, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia w 2001 r. nastąpiła ogólna poprawa jego stosowania i przyspieszenie przekazywania i doręczania dokumentów między państwami członkowskimi. Niemniej jednak w okresie dostosowawczym, który nadal trwa, wiele osób zaangażowanych w stosowanie rozporządzenia, w szczególności organów lokalnych, nadal nie posiada wystarczającej wiedzy na jego temat. Co więcej, zastosowanie niektórych przepisów rozporządzenia nie jest w pełni zadowalające. Należy rozważyć dostosowanie tych przepisów w celu dalszego ulepszenia i ułatwienia stosowania rozporządzenia.

Patrz również Dokument Roboczy Służb Komisji English PDF File (PDF File 134.9 KB)

W dniu 7 lipca 2005 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich.

Celem tego wniosku jest dalsza poprawa i przyspieszenie przekazywania oraz doręczania dokumentów, uproszczenie stosowania określonych przepisów rozporządzenia oraz poprawa pewności prawnej zarówno dla wnioskodawcy, jak i dla odbiorcy.

Główne proponowane zmiany to:

 • wprowadzenie zasady stanowiącej, że doręczenie powinno zostać dokonane w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca od dnia jego otrzymania przez jednostkę przyjmującą;
 • wprowadzenie nowego standardowego formularza informującego odbiorcę o przysługującym mu prawie do odmowy przyjęcia dokumentu w terminie jednego tygodnia od jego doręczenia;
 • wprowadzenie zasady stanowiącej, że koszty powstałe na skutek zatrudnienia urzędnika sądowego lub właściwej osoby na mocy prawa danego państwa członkowskiego winny odpowiadać opłacie w stałej wysokości ustalonej przez to państwo członkowskie z wyprzedzeniem, co pozostaje w zgodzie z zasadą proporcjonalności i niedyskryminacji;
 • wprowadzenie jednolitych warunków doręczeń przez pocztę (list polecony za potwierdzeniem odbioru lub równorzędnym potwierdzeniem).

Dokumenty źródłowe

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych
 • Podręcznik agencji przyjmujących
 • Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych
 • Analiza English PDF File (PDF File 2.206 KB) na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie doręczania w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych
 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Prawo wspólnotowe - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 31-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania