Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Gemeinscheftsrecht

Laatste aanpassing: 11-06-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Gemeinscheftsrecht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Voor de laatst bijgewerkte tekst: zie English

Een praktische, zekere en snelle procedure om stukken binnen de Europese Unie te bezorgen.

Als u bij een gerechtelijke procedure betrokken bent, zult u verscheidene stukken moeten doen toekomen aan de tegenpartij en zult u er zelf ook ontvangen. In juridische termen heet dat de betekening of kennisgeving van stukken.

Als u, nog niet zo lang geleden, stukken moest bezorgen in een andere lidstaat dan die waar u verbleef, kon u op een aantal moeilijkheden stuiten, met name de noodzaak om verschillende tussenpersonen in te schakelen. In 2000 heeft de Europese Unie een verordening vastgesteld die procedureregels bevat om het verzenden van stukken tussen lidstaten te vergemakkelijken. De bepalingen van deze verordening zijn rechtstreeks toepasselijk in de gehele Unie, met uitzondering van Denemarken evenwel, dat niet deelneemt aan de communautaire samenwerkingsafspraken op justitieel gebied.

De voornaamste doelstellingen van deze verordening zijn:

 • Vertragingen doordat tussenpersonen de stukken aan elkaar moeten doorzenden voorkomen. Daartoe voert de verordening meer directe betrekkingen in tussen de personen of autoriteiten die belast zijn met de verzending van de stukken (de “verzendende instanties”) en die (de “ontvangende instanties”) welke de betekening of kennisgeving van die stukken in de lidstaat waar de geadresseerde verblijft tot taak hebben. Naargelang van de lidstaat kunnen deze “instanties” rechtbanken, gerechtsdeurwaarders of andere autoriteiten zijn.
 • Mogelijk maken dat processtukken rechtstreeks via de post aan de geadresseerden worden toegezonden. Ter wille van de zekerheid wordt door bijna alle lidstaten een aangetekende brief met ontvangstbevestiging verlangd.
 • Het leven van de betrokken personen en autoriteiten vergemakkelijken door de invoering van een modelformulier dat moet worden gebruikt, en een praktische handleiding die een lijst van de ontvangende instanties in elke lidstaat bevat.
 • Garanderen dat de geadresseerden de stukken ontvangen in de taal van hun land of in een taal die zij begrijpen.

De Europese Commissie heeft een verslag aangenomen over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken. Dit verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 24 van de verordening.

Het verslag is gebaseerd op een studie English PDF File (PDF File 2.206 KB) en op informatie die de lidstaten en andere belanghebbende partijen bij diverse gelegenheden hebben verstrekt, met name op een bijeenkomst van het Europees justitieel netwerk op het gebied van burgerlijke zaken (december 2002), een openbare hoorzitting (juli 2003) en een bijeenkomst van het raadgevend comité voor de betekening of kennisgeving van stukken (april 2004).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Volgens het ontwerp‑verslag heeft de toepassing van de verordening sinds de inwerkingtreding ervan in 2001 de verzending en de betekening en kennisgeving van stukken tussen de lidstaten algemeen verbeterd en versneld. In de nog aan de gang zijnde aanpassingsperiode hebben velen die bij de toepassing van de verordening betrokken zijn, inzonderheid in lokale diensten, echter nog onvoldoende kennis over de verordening. Daarenboven is de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening niet geheel bevredigend. Aanpassingen van deze bepalingen dienen te worden overwogen om de toepassing van de verordening verder te verbeteren en vergemakkelijken.

Zie ook werkdocument van de Commissie English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Op 8 juli 2005 heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.

Dit voorstel heeft ten doel de verzending en de betekening of kennisgeving van stukken verder te verbeteren en te versnellen, de toepassing van een aantal bepalingen van de verordening te vereenvoudigen en de rechtszekerheid voor de aanvrager en voor degene voor wie het stuk is bestemd te verhogen.

De voornaamste voorgestelde wijzigingen zijn:

 • Invoering van een bepaling dat de betekening of kennisgeving van het stuk in ieder geval binnen een maand na ontvangst ervan moet zijn geschied.
 • Invoering van een nieuw modelformulier om de geadresseerde te informeren over zijn recht om de ontvangst van een stuk binnen een termijn van één week na de betekening of kennisgeving te weigeren.
 • Invoering van een bepaling dat de kosten voor het optreden van een deurwaarder of van een overeenkomstig het recht van de aangezochte lidstaat bevoegde persoon overeenkomen met een vaste vergoeding waarvan het bedrag vooraf door deze lidstaat wordt bepaald met inachtneming van de beginselen van evenredigheid en non-discriminatie.
 • Invoering van uniforme voorwaarden voor de betekening of kennisgeving door aanbieders van postdiensten (aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of gelijkwaardig).

Referentiedocumenten

 • Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken.
 • Praktische handleiding met een lijst van ontvangende instanties.
 • Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.
 • Studie English PDF File (PDF File 2.206 KB) over de toepassing van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.
 • Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Gemeinscheftsrecht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 11-06-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk