Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Kopienas tiesību akti

Pēdējo reizi atjaunots: 08-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Kopienas tiesību akti

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Pēdējo precizēto tekstu lūdzu skatīt English

Praktiska, droša un ātra procedūra dokumentu nosūtīšanai Eiropas Savienības iekšienē

Ja kļūstat iesaistīts tiesvedībā, jums būs jāsūta dažādi dokumenti otrai strīda pusei un pretī jāsaņem citi dokumenti. Izmantojot juridisku terminu, jums būs jāizsniedz dokumenti.

Ne tik sen atpakaļ, ja vēlējāties nosūtīt tādus dokumentus uz dalībvalsti, kas nav jūsu dzīvesvietas valsts, jums varēja nākties saskarties ar vairākiem sarežģījumiem, jo īpaši - ar vajadzību strādāt ar daudziem starpniekiem. 2000. gadā Eiropas Savienība pieņēma regulu, kurā paredzēti procedūras noteikumi, lai atvieglotu dokumentu nosūtīšanu no vienas dalībvalsts uz citu. Minētā regula ir tieši piemērojama visā Savienībā, izņemot Dāniju, kas nepiedalās Kopienas sadarbības režīmā tieslietu jomā.

Regulas galvenie mērķi ir šādi:

 • novērst kavēšanos, kas rodas, nosūtot dokumentus vairāku starpnieku starpā. Tāpēc tā nosaka tiešākas attiecības starp personām vai iestādēm, kas atbild par nosūtīšanu (“nosūtītājaģentūras”), un “saņēmējaģentūrām”, kas atbild par dokumentu nodošanu dalībvalstī, kurā dzīvo saņēmēja puse. Atkarībā no dalībvalsts, tādas “aģentūras” var būt tiesas, tiesu izpildītāji vai citas iestādes;
 • dot iespēju nosūtīt procedūras dokumentus pa pastu tieši adresātam. Drošības apsvērumu dēļ gandrīz visas dalībvalstis prasa izmantot ierakstītas vēstules ar saņemšanas apstiprinājumu;
 • atvieglot dzīvi attiecīgajām personām un iestādēm, sastādot standartformu, kas jāizmanto, un rokasgrāmatu, kurā uzskaitītas saņēmējaģentūras katrā dalībvalstī;
 • nodrošināt, ka dokumentu adresāti saņem tos savas valsts valodā vai valodā, kuru viņi saprot.

Eiropas Komisija pieņēma Ziņojumu par Padomes Regulas (EK) 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērošanu. To sagatavoja saskaņā ar regulas 24. pantu.

Ziņojuma pamatā ir informācija, kas iegūta no Pētījuma English PDF File (PDF File 2.206 KB) un vairākkārt no dalībvalstīm un citām ieinteresētajām pusēm, jo īpaši Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla sanāksmē 2002. gada decembrī, atklātajā izskatīšanā 2003. gada jūlijā un Padomdevēja komitejas par dokumentu nodošanu sanāksmē 2004. gada aprīlī.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ziņojuma projektā ir secināts, ka kopš tās stāšanās spēkā 2001. gadā regulas piemērošana ir vispārīgi uzlabojusies un ir paātrinājusi dokumentu nosūtīšanu un nodošanu starp dalībvalstīm. Tomēr koriģēšanas periodā, kas joprojām turpinās, daudzām personām, kas iesaistītas regulas piemērošanā, jo īpaši vietējām iestādēm, joprojām nav pietiekamu zināšanu par regulu. Turklāt dažu regulas noteikumu piemērošana nav pilnībā apmierinoša. Būtu jāapsver minēto noteikumu korekcija, lai uzlabotu un atvieglotu regulas piemērošanu.

Skat. arī Komisijas dienestu darba dokumentu English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Eiropas Komisija 2005. gada 8. jūlijā pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. maija Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

Šā priekšlikuma mērķis ir turpmāk uzlabot un paātrināt dokumentu nosūtīšanu un izsniegšanu, lai vienkāršotu dažu regulas noteikumu piemērošanu un uzlabotu juridisko noteiktību pieteikuma iesniedzējam un adresātam.

Galvenās izmaiņas ir šādas:

 • ieviests noteikums, ka izsniegšana jebkurā gadījumā ir jāveic viena mēneša laikā no dienas, kad dokumentus saņēmusi saņēmējaģentūra;
 • ieviesta jauna standarta veidlapa, lai informētu adresātu par viņa tiesībām atteikties dokumentu pieņemt vienas nedēļas laikā pēc izsniegšanas;
 • ieviests noteikums, ka izmaksām, ko rada tiesu ierēdņa vai saskaņā ar adresāta dalībvalsts likumiem kompetentas personas nodarbināšanu, ir jāatbilst noteiktai maksai, kuru iepriekš noteikusi dalībvalsts, ievērojot proporcionalitātes un nediskriminācijas principiem;
 • ieviesti vienoti nosacījumi pasta dienestu pakalpojumiem (ierakstīta vēstule ar apstiprinājumu par saņemšanu vai līdzvērtīgi).

Atsauces dokumenti

 • Padomes 2000. gada 29. maija Regula (EK) Nr. 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Saņēmējaģentūru rokasgrāmata
 • Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Padomes Regulas (EK) 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Pētījums English PDF File (PDF File 2.206 KB) Padomes Regulas 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs
 • Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 29. maija Regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) 1348/2000 par tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu izsniegšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Kopienas tiesību akti - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 08-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste