Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Bendrijos teisė

Naujausia redakcija: 08-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Bendrijos teisė

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti English

Patogi, saugi ir greita procedūra siųsti dokumentus Europos Sąjungoje

Jei ėmėtės teisinių procedūrų, jums reikės siųsti kitai ginčo šaliai įvairius dokumentus, o kitus gauti iš jos. Kalbant teisės kalba, jums teks įteikti dokumentus.

Dar ne taip seniai, jeigu būtumėte panorėję siųsti tokius dokumentus ne į tą valstybę narę, kurioje gyvenate, tikriausiai būtumėte susidūrę su daugeliu problemų, visų pirma su būtinybe naudotis ištisa tarpininkų grandine. 2000 m. Europos Sąjunga priėmė reglamentą, nustatantį procedūrines taisykles, palengvinančias dokumentų siuntimą iš vienos valstybės narės į kitą. Šis reglamentas tiesiogiai taikomas visoje Sąjungoje, išskyrus Daniją, kuri nedalyvauja Bendrijos bendradarbiavimo susitarimuose teisingumo srityje.

Pagrindiniai reglamento tikslai yra:

 • išvengti terminų nesilaikymo, atsirandančio dėl dokumentų siuntimo per daugelį tarpininkų. Dėl to jame yra nustatyti labiau tiesioginiai santykiai tarp asmenų ar institucijų, atsakingų už perdavimą („perduodančiųjų agentūrų“) ir „priimančiųjų agentūrų“, atsakingų už dokumentų įteikimą valstybėje narėje, kurioje gyvena dokumentą gaunanti šalis. Priklausomai nuo konkrečios valstybės narės, šios „agentūros“ gali būti teismai, antstoliai ar kitos institucijos;
 • sudaryti sąlygas, kad procesiniai dokumentai galėtų būti tiesiogiai adresatui siunčiami paštu. Saugumo sumetimais beveik visos valstybės narės reikalauja naudotis registruotais laiškais su gavimo patvirtinimu;
 • palengvinti atitinkamų asmenų ir institucijų naštą parengiant naudotiną tipinę formą ir vadovą, kuriame išvardijamos kiekvienos valstybės narės gaunančiosios agentūros;
 • užtikrinti, kad tie, kuriems tie dokumentai siunčiami, juos gautų savo šalies kalba arba ta kalba, kurią jie supranta.

Europos Komisija patvirtino Tarybos reglamento (EB) 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse taikymo ataskaitą. Ji buvo parengta laikantis reglamento 24 straipsnio.

Ataskaitoje remiamasi Tyrime English PDF File (PDF File 2.206 KB), taip pat valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų šalių įvairiomis progomis pateikta informacija, - visų pirma Europos teisminio tinklo civilinėse bylose 2002 m. gruodžio mėn. įvykusiame susitikime, per viešą nagrinėjimą 2003 m. liepos mėn. ir Patariamojo komiteto dokumentų įteikimo klausimais 2004 m. balandžio mėn. įvykusiame posėdyje.

viršųviršų

Ataskaitoje daroma išvada, kad nuo reglamento įsigaliojimo 2001 m. jo taikymas apskritai pagerino ir paspartino dokumentų įteikimą tarp valstybių narių. Nepaisant to, pritaikymo laikotarpiu, kuris tebesitęsia, daugelis asmenų, susijusių su reglamento taikymu, visų pirma vietinės įstaigos, dar nėra pakankamai gerai susipažinę su šiuo reglamentu. Be to, tam tikros reglamento nuostatos dar nėra visiškai tinkamai taikomos. Siekiant pagerinti ir palengvinti reglamento taikymą, šių nuostatų pritaikymas dar turėtų būti svarstomas.

Žr. taip pat Komisijos tarnybų darbo dokumentą English PDF File (PDF File 134.9 KB)

2005 m. liepos 8 d. Europos Komisija priėmė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, pasiūlymą.

Šio pasiūlymo tikslas - toliau gerinti ir spartinti dokumentų perdavimą ir įteikimą, supaprastinti tam tikrų reglamento nuostatų taikymą ir patenkinti pareiškėjo ir adresato teisėtus lūkesčius.

Pagrindiniai siūlomi pakeitimai yra tokie:

 • įvesti prievolę įteikti dokumentus per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai priimančioji agentūra gauna dokumentą;
 • nustatyti naują bendrą taisyklę, pagal kurią adresatas būtų informuojamas apie savo teisę atsisakyti priimti dokumentą. Tai jis gali padaryti per vieną savaitę nuo dokumentų įteikimo;
 • nustatyti, kad išlaidos, patiriamos dėl paslaugų, kurias teismo pareigūnas arba kitas kompetentingas asmuo suteikė pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisę, turi atitikti fiksuotą mokestį, kurį ta valstybė narė iš anksto nustato, atsižvelgdama į proporcingumo ir diskriminaciją draudžiančius principus;
 • nustatyti vienodas dokumentų įteikimo paštu sąlygas (registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba atitinkamu būdu).

Informaciniai dokumentai

 • 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse
 • Priimančiųjų agentūrų vadovas
 • Komisijos ataskaita Tarybai, Europos Parlamentui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse taikymą
 • Tarybos reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse taikymo tyrimas English PDF File (PDF File 2.206 KB)
 • Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Bendrijos teisė - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 08-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė