Euroopan komissio > EOV > Asiakirjojen tiedoksianto > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 08-02-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Asiakirjojen tiedoksianto - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Käytännöllinen, varma ja nopea menettely asiakirjojen toimittamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken

Kun riita-asia viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi, on kummankin osapuolen toimitettava toiselle erilaisia asiakirjoja. Tätä tarkoittaa asiakirjojen tiedoksiantaminen.

Vielä jokin aika sitten asiakirjojen tiedoksiantaminen toiseen jäsenvaltioon merkitsi erilaisten välikäsien käyttämistä, mikä aiheutti tiettyjä hankaluuksia. Vuonna 2000 Euroopan unioni hyväksyi asetuksen, jossa säädetyt menettelyt helpottavat asiakirjojen tiedoksiantamista eri jäsenvaltioiden välillä. Asetuksen säännöksiä sovelletaan sellaisinaan kaikissa jäsenvaltioissa lukuun ottamatta Tanskaa, joka ei osallistu EU:n jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön oikeudellisissa asioissa.

Asetuksen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Välttää viivästykset, joita asiakirjojen tiedoksiantaminen eri välikäsien kautta aiheuttaa. Tätä varten säädetään, että asiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaavat henkilöt tai viranomaiset (”lähettävät viranomaiset”) ja toisaalta ne viranomaiset, joiden tehtävänä on asiakirjojen toimittaminen vastaanottajalle tämän asuinvaltiossa (”vastaanottavat viranomaiset”), ovat suoraan yhteydessä toisiinsa. Jäsenvaltiosta riippuen nämä viranomaiset voivat olla tuomioistuimia, haastemiehiä tai muita viranomaisia.
 • Mahdollistaa oikeudellisten asiakirjojen toimittaminen postitse suoraan vastaanottajalle. Turvallisuussyistä miltei kaikissa jäsenvaltioissa vaaditaan käytettäväksi saantitodistuslähetystä (kirjattu kirje ja vastaanottotodistus).
 • Helpottaa asianomaisten osapuolten ja viranomaisten työtä laatimalla tiedoksiantamista varten vakiolomake ja käsikirja, jossa luetellaan kunkin jäsenvaltion vastaanottavat viranomaiset.
 • Varmistaa, että vastaanottaja saa asiakirjat maansa kielellä tai kielellä, jota hän ymmärtää.

Euroopan komissio on hyväksynyt kertomuksen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamisesta. Kertomus on laadittu asetuksen 24 artiklan mukaisesti.

Kertomus perustuu tätä tarkoitusta varten laadittuun tutkimukseen English PDF File (PDF File 2.206 KB) ja tietoihin, joita ovat toimittaneet jäsenvaltioiden ohella myös muut asianomaiset tahot eri tilanteissa, erityisesti siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellisen verkoston kokouksessa joulukuussa 2002, julkisen kuulemisen yhteydessä heinäkuussa 2003 ja asiakirjojen tiedoksiantoa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessa huhtikuussa 2004.

Sivun alkuunSivun alkuun

Kertomuksessa todetaan, että asetuksen voimaantulosta vuonna 2001 lähtien sen soveltaminen on tehostanut ja nopeuttanut asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantamista jäsenvaltioiden kesken. Edelleen on kuitenkin käynnissä jonkinlainen siirtymäkausi, sillä monet asetuksen soveltamiseen osallistuvat henkilöt erityisesti paikallisviranomaisten tasolla eivät vielä tunne asetusta riittävästi. Lisäksi eräiden säännösten soveltaminen ei vielä suju täysin tyydyttävästi. Näitä säännöksiä saattaa olla tarpeen muuttaa, jotta asetuksen soveltamista voidaan edelleen kehittää ja helpottaa.

Ks. myös komission yksiköiden valmisteluasiakirja English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Euroopan komissio hyväksyi 8. heinäkuuta 2005 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta.

Ehdotuksen tarkoituksena on edelleen kehittää ja nopeuttaa asiakirjojen toimittamista ja tiedoksiantamista, yksinkertaistaa eräiden asetuksen säännösten soveltamista ja parantaa oikeusvarmuutta sekä asiakirjojen tiedoksiantamista hakevan että asiakirjojen vastaanottajan kannalta.

Ehdotetuista muutoksista tärkeimmät ovat seuraavat:

 • Otetaan käyttöön sääntö, jonka mukaan tiedoksiantaminen on toteutettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä kun vastaanottava viranomainen on saanut hakemuksen
 • Otetaan käyttöön uusi vakiolomake, jolla asiakirjojen vastaanottajalle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus kieltäytyä ottamasta asiakirjaa vastaan palauttamalla se viikon kuluessa tiedoksiantamisesta
 • Otetaan käyttöön sääntö, jonka perusteella viranomaisen toimista tai vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimivaltaisen muun henkilön käyttämisestä aiheutuvien kulujen on vastattava jäsenvaltion ennalta määräämää kiinteää maksua, joka on suhteellisuuden ja syrjimättömyyden periaatteiden mukainen
 • Otetaan käyttöön postitiedoksiantoa koskevat yhtenäiset vaatimukset eli saantitodistuslähetys (kirjattu kirje ja vastaanottotodistus tai vastaava)

Referenssidokumentteja

 • Neuvoston asetus (EY) N:o 1348/2000, annettu 29 päivänä toukokuuta 2000, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
 • Käsikirja vastaanottavista viranomaisista
 • Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamisesta
 • Tutkimus English PDF File (PDF File 2.206 KB) oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 soveltamisesta
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 muuttamisesta

« Asiakirjojen tiedoksianto - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 08-02-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta