Euroopa Komisjon > EGV > Dokumentide kätteandmine > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 08-02-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Dokumentide kätteandmine - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Praktiline, turvaline ja kiire menetlus dokumentide edastamiseks Euroopa Liidus

Kohtumenetluse käigus tuleb mõlemal vaidluse poolel saata vastaspoolele mitmeid dokumente. Seda nimetatakse õiguskeeles dokumentide kätteandmiseks.

Alles hiljuti tekkis igaühel, kellel tuli saata dokumente teise liikmesriiki, mitmeid probleeme: eelkõige tuli neil kasutada paljusid vahendajaid. 2000. aastal võttis Euroopa Liit vastu määruse, milles kehtestatakse menetluskord, et lihtsustada dokumentide edastamist ühest liikmesriigist teise. Kõnealune määrus on vahetult kohaldatav kogu liidus, v.a Taanis, kes ei osale ühenduse õigusalases koostöös.

Määruse olulisemad eesmärgid on järgmised:

 • vältida viivitusi, mis on tingitud dokumentide edastamisest erinevate vahendajate vahel. Selleks on määruses kehtestatud dokumentide edastamiseks otsekontaktid dokumente saatvate isikute või asutuste vahel (edastavad asutused) ning vastuvõtvate asutuste vahel, kes on pädevad dokumente andma kätte liikmesriigis, kus on vastuvõtva poole alaline elukoht. Sõltuvalt liikmesriigist võib see olla kohus, kohtutäitur või muu asutus;
 • võimaldada saata menetlusdokumendid posti teel otse adressaadile. Turvalisuse kaalutlustel nõuavad peaaegu kõik liikmesriigid dokumentide saatmist kättesaamisteatisega tähitud kirja teel;
 • lihtsustada asjaomaste isikute ja asutuste tegevust, koostades kasutamiseks standardvormi ja teatmiku, kus on loetletud vastuvõtvad asutused igas liikmesriigis;
 • tagada, et dokumentide adressaadid saavad need kätte oma riigi keeles või keeles, millest nad aru saavad.

Euroopa Komisjon kiitis heaks aruande tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) 1348/2000 kohaldamise kohta. Kõnealune aruanne on koostatud kooskõlas määruse artikliga 24.

Aruanne põhineb uuringus English PDF File (PDF File 2.206 KB) ning liikmesriikide ja teiste huvitatud isikute poolt mitmel korral esitatud teabel, eelkõige 2002. aasta detsembris toimunud tsiviilasju käsitleva Euroopa õigusalase võrgustiku istungi, 2003. aasta juuli avaliku ärakuulamise ning dokumentide kätteandmisega tegeleva nõuandekomitee 2004. aasta aprilli koosoleku raames esitatud teabel.

ÜlesÜles

Aruande kavandis jõutakse järeldusele, et alates kõnealuse määruse jõustumisest aastal 2001 on dokumentide edastamine ja kätteandmine liikmesriikide vahel selle kohaldamise tulemusena paranenud ja kiirenenud. Kohanemisperioodi jooksul, mis ei ole seni lõppenud, on siiski ilmnenud, et paljud määruse kohaldamisse kaasatud isikud, eriti kohalikud ametiasutused, ei tunne kõnealust määrust piisavalt hästi. Pealegi ei saa määruse teatavate sätete kohaldamisega täielikult rahul olla. Tuleks kaaluda kõnealuste sätete kohandamist, et parandada ja hõlbustada veelgi kõnealuse määruse kohaldamist.

Vt ka komisjoni personali töödokument English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Euroopa Komisjon võttis 8. juulil 2005 vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta.

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on veelgi täiustada ja kiirendada dokumentide edastamist ja kätteandmist, lihtsustada määruse teatavate sätete kohaldamist ja suurendada õiguskindlust taotluse esitaja ja adressaadi jaoks.

Peamised kavandatud muudatused on:

 • sätestatakse, et kätteandmine peaks igal juhul toimuma ühe kuu jooksul pärast dokumendi vastuvõtmist vastuvõtva asutuse poolt;
 • kehtestatakse uus tüüpvorm, et teavitada adressaati tema õigusest keelduda dokumenti vastu võtmast ühe nädala jooksul pärast dokumendi kätteandmist;
 • sätestatakse, et kohtuametniku või liikmesriigi õiguse kohaselt pädeva isiku teenuste kasutamisest põhjustatud kulud peavad vastama asjaomases liikmesriigis eelnevalt kindlaksmääratud tasule, mis järgib proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;
 • kehtestatakse ühetaolised tingimused dokumentide kättetoimetamiseks posti teel (tähtkiri kättesaamise kinnitusega või samaväärne kiri)

Allikad

 • Nõukogu 29. mai 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta
 • Teatmik vastuvõtvate asutuste kohta
 • Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ja majandus- ja sotsiaalkomiteele tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 kohaldamise kohta
 • Uurimus English PDF File (PDF File 2.206 KB) tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmist käsitleva nõukogu määruse 1348/2000 kohaldamise kohta
 • Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 29. mai 2000. aasta määrust (EÜ) 1348/2000 tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa Liidu liikmesriikides kätteandmise kohta

« Dokumentide kätteandmine - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 08-02-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik