Europa-Kommissionen > ERN > Forkyndelse > EU-ret

Seneste opdatering : 08-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Forkyndelse - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se English

En praktisk, sikker og hurtig procedure for fremsendelse af retslige dokumenter inden for EU

Hvis man er part i en retssag, skal man fremsende forskellige dokumenter til den anden part i tvisten, og man modtager selv andre dokumenter. I juridisk sprogbrug kaldes dette forkyndelse af retslige dokumenter.

Indtil for nylig risikerede man, hvis man skulle fremsende sådanne dokumenter til en anden medlemsstat, at støde på en række problemer, især fordi man skulle igennem flere mellemliggende led. I 2000 vedtog EU en forordning med en række procedureregler, som skal gøre det lettere at fremsende retslige dokumenter fra en medlemsstat til en anden. Forordningen finder direkte anvendelse i hele EU, bortset fra i Danmark, som ikke deltager i EU's samarbejde på det retlige område.

Forordningens vigtigste formål er følgende:

 • At undgå forsinkelser, som skyldes, at dokumenterne skal fremsendes til forskellige mellemliggende led. Der indføres derfor mere direkte forbindelser mellem de personer eller myndigheder, der er ansvarlige for fremsendelsen ("fremsendende instanser"), og dem, der skal foretage forkyndelsen ("modtagende instanser") af dokumenterne i den medlemsstat, hvor den modtagende part bor. Alt efter medlemsstat kan disse instanser være domstole, fogeder eller andre myndigheder.
 • At gøre det muligt at fremsende proceduredokumenter direkte til adressaten med post. Af sikkerhedshensyn kræver næsten alle medlemsstater, at der anvendes anbefalet post med modtagelsesbevis.
 • At lette de pågældende personers og myndigheders arbejde ved at indføre en standardformular og en håndbog med en liste over alle modtagende instanser i de enkelte medlemsstater.
 • At sikre, at adressaterne modtager dokumenterne på deres lands sprog eller på et sprog, de forstår.

Europa-Kommissionen har vedtaget en rapport om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager. Den er udarbejdet i overensstemmelse med forordningens artikel 24.

Rapporten er baseret på oplysninger, som dels stammer fra en undersøgelse English PDF File (PDF File 2.206 KB), dels er givet af medlemsstaterne og andre interesserede parter ved forskellige lejligheder, specielt på et møde i det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område i december 2002, ved en offentlig høring i juli 2003 og på et møde i Det Rådgivende Udvalg om Forkyndelse af Dokumenter i april 2004.

TopTop

I udkastet til rapporten konkluderes det, at forordningen generelt har medført en bedre og hurtigere fremsendelse og forkyndelse af dokumenter mellem medlemsstaterne, siden den trådte i kraft i 2001. I den nuværende tilpasningsperiode er der imidlertid mange af de personer, som er involveret i gennemførelsen af forordningen, specielt i lokale instanser, der stadig ikke har et tilstrækkeligt kendskab til forordningen. Desuden er anvendelsen af visse af forordningens bestemmelser ikke helt tilfredsstillende. Det må overvejes at tilpasse disse bestemmelser for at forbedre og lette anvendelsen af forordningen yderligere.

Se også arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Europa-Kommissionen vedtog den 8. juli 2005 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

Formålet med dette forslag er yderligere at forbedre og fremskynde fremsendelse og forkyndelse af dokumenter, at forenkle anvendelsen af visse af forordningens bestemmelser og forbedre retssikkerheden for rekvirenten og adressaten.

De vigtigste foreslåede ændringer er:

 • at indføre en regel om, at forkyndelsen under alle omstændigheder bør finde sted senest en måned efter, at den modtagende instans har modtaget dokumentet
 • at indføre en ny standardformular, der skal underrette adressaten om, at han eller hun har ret til at nægte at modtage et dokument senest en uge efter dets forkyndelse
 • at indføre en regel om, at omkostningerne ved brug af en stævningsmand eller anden person, der er kompetent efter loven i adressatens medlemsstat, beregnes efter et gebyr, der på forhånd fastsættes af den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med principperne om proportionalitet og ikke-forskelsbehandling
 • at indføre ensartede vilkår for postforkyndelse (anbefalet post med modtagelsesbevis eller tilsvarende).

Referencedokumenter

 • Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
 • Håndbog over modtagende instanser
 • Rapport fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
 • Undersøgelse English PDF File (PDF File 2.206 KB) om gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 af 29. maj 2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager

« Forkyndelse - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 08-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige