Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 31-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English

Praktický, bezpečný a rychlý postup pro odesílání písemností v rámci Evropské unie

Pokud jste účastníky soudního řízení, musíte druhé straně sporu poslat různé písemnosti a obdržíte od ní písemnosti jiné. Pokud použijeme právnický výraz, budete muset doručovat písemnosti.

Pokud jste ještě nedávno chtěli poslat takovéto písemnosti do jiného členského státu, než ve kterém máte bydliště, mohlo to představovat celou řadu problémů, zejména nutnost využívat zprostředkovatele. V roce 2000 přijala Evropská unie nařízení, kterým se stanovují procesní pravidla, jež usnadňují odesílání písemností z jednoho členského státu do jiného. Toto nařízení je přímo použitelné v celé Evropské unii s výjimkou Dánska, které se neúčastní dohod Společenství v oblasti soudní spolupráce.

Toto nařízení má hlavně za cíl:

 • zabránit zpoždění, které je způsobené doručováním písemností mezi několika zprostředkovateli. Za tímto účelem nařízení vytváří přímější vtahy mezi osobami a orgány pověřenými odesíláním („odesílající subjekty“) a „přijímajícími subjekty”, které jsou pověřeny doručováním písemností v členském státě, kde má přijímající strana bydliště. V závislosti na členském státě mohou být těmito „subjekty” soudy, soudní úředníci nebo jiné orgány.
 • umožnit, aby mohly být procesní písemnosti odesílány přímo adresátovi poštou. Z bezpečnostních důvodů vyžadují téměř všechny členské státy používání doporučených dopisů s potvrzením přijetí.
 • usnadnit doručování dotčeným osobám a orgánům prostřednictvím standardního formuláře a příručky, která bude obsahovat seznam přijímajících subjektů v každém členském státě.
 • zajistit, že adresáti obdrží písemnosti v jazyce jejich země, nebo v jazyce, kterému rozumí.

Evropská komise přijala zprávu o používání nařízení Rady (ES) 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Tato zpráva byla vypracována v souladu s článkem 24 nařízení.

Zpráva je založena na informacích poskytnutých Studií English PDF File (PDF File 2.206 KB), členskými státy a jinými zúčastněnými stranami při různých příležitostech, zejména při zasedání členů Evropské soudní sítě v občanskoprávních věcech v prosinci 2002, při veřejném slyšení v červenci 2003 a na zasedání poradního výboru pro doručování písemností v dubnu 2004.

NahoruNahoru

Předloha této zprávy dochází k závěru, že od vstupu v planost nařízení v roce 2001 se jeho používání obecně zlepšilo a došlo k urychlení zasílání a doručování písemností mezi členskými státy. Nicméně v období přizpůsobování, které stále probíhá, mnoho osob, kterých se dotýká používání tohoto nařízení, zejména místní orgány, stále není s nařízením dobře seznámeno. Kromě toho není používání některých ustanovení tohoto nařízení zcela uspokojivé. Je třeba zvážit přizpůsobení těchto ustanovení, aby došlo k dalšímu zlepšení a usnadnění používání nařízení.

Viz také Pracovní dokument zaměstnanců Komise English PDF File (PDF File 134.9 KB)

Dne 8. července 2005 přijala Evropská komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech.

Cílem tohoto návrhu je dále zlepšit a urychlit zasílání a doručování písemností, zjednodušit používání některých ustanovení uvedeného nařízení a posílit právní jistotu žadatele i adresáta.

Hlavními navrhovanými úpravami jsou:

 • zavedení pravidla, že doručení písemnosti by mělo být provedeno v každém případě do jednoho měsíce ode dne, kdy ji obdrží přijímající subjekt
 • zavedení nového jednotného formuláře, který se použije k vyrozumění adresáta, že je oprávněn odmítnout přijetí doručované písemnosti do jednoho týdne od doručení
 • zavedení pravidla, že náklady vzniklé činností úředního činitele nebo osoby příslušné podle právních předpisů přijímajícího členského státu by měly odpovídat pevně stanovenému poplatku, který tento členský stát stanoví předem s přihlédnutím k zásadám proporcionality a zákazu diskriminace.
 • zavedení jednotných podmínek pro doručování prostřednictvím poštovních služeb (doporučeně s potvrzením o přijetí nebo rovnocenným dokladem).

Referenční dokumenty

 • Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
 • Příručka přijímajících subjektů
 • Zpráva Komise předložená Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o používání nařízení rady (ES) 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
 • Studie o používání nařízení Rady 1348/2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních English PDF File (PDF File 2.206 KB)
 • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 ze dne 29. května 2000 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech

« Doručování písemností - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 31-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království