Европейска комисия > ЕСМ > Служба за документи > Право на Общността

Последна актуализация: 30-07-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Служба за документи - Право на Общността

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


За последната актуализация на текста моля вижте English

Практична, безопасна и бърза процедура за изпращане на документи в рамките на Европейския съюз

Когато сте страна в съдебен процес, ви се налага да изпращате различни документи до другата страна в спора, както и на свой ред да получавате други документи. Казано на правен език, налага ви се да връчвате документи.

До неотдавна, ако искахте да изпратите такива документи до страна-членка на ЕС, различна от тази, в която живеете, беше твърде вероятно да се сблъскате с редица проблеми, сред които най-вече необходимостта да минете през цяла верига от посредници. През 2000 г. Европейският съюз прие Регламент, в който се регулират процедурните правила, целящи улесняване на изпращането на документи от една страна-членка в друга. Този регламент е пряко приложим в целия Съюз с изключение на Дания, която не участва в споразуменията за сътрудничество на Общността в сферата на правосъдието.

Основните цели на регламента са:

 • Да се избегнат забавянията при препращането на документи по редицата от посредници. За тази цел се изграждат по-преки връзки между лицата или органите, отговорни за препращането („предаващи органи“) и „получаващи органи“, отговорни за връчването на документите в държавата-членка, в която живее получателят. В зависимост от държавата-членка тези „органи“ могат да са съдилища, съдии-изпълнители или други органи.
 • Да се създаде възможност за пряко изпращане на документите до получателя по пощата. За целите на сигурността почти всички държави-членки изискват използването на препоръчани писма с обратна разписка.
 • Да се улеснят ангажираните в процеса лица и органи чрез изготвяне на стандартен формуляр и справочник със списък на получаващите органи във всяка държава-членка.
 • Да се гарантира, че адресатът на документите ще ги получи на езика на своята страна или на език, който разбира.

Европейската комисия прие Доклад относно прилагането на Регламент No 1348/2000 на Съвета на Европейската общност за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в страните-членки на ЕС. Докладът е изготвен в съответствие с чл. 24 от Регламента.

Докладът е изготвен на базата на информацията, съдържаща се в Изследването English PDF File (PDF File 2.206 KB), както и данните, предоставени от държавите-членки и други заинтересовани лица по различни поводи, по конкретно на срещата на Европейската съдебна мрежа по въпроси, свързани с граждански дела, проведена през декември 2002 г., на откритото изслушване през юли 2003 г. и на срещата на Консултативния комитет по връчването на документи през април 2004 г.

НагореНагоре

Заключенията на Доклада са, че от влизането му в сила през 2001 г. прилагането на регламента в общи линии е подобрило и ускорило препращането и връчването на документи между страните-членки. Въпреки това в периода на адаптация, който все още продължава, много от лицата, свързани с прилагането на регламента, особено местните органи, все още не познават достатъчно регламента. Освен това прилагането на някои от клаузите на регламента не е напълно задоволително. Необходимо е адаптиране на тези клаузи с цел допълнително подобряване и улесняване на прилагането на регламента.

Вж. също Работен документ на Комисията English PDF File (PDF File 134.9 KB) 

На 8 юли 2005 г. Европейската комисия прие предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Регламент No 1348/2000 на Съвета на Европейската общност от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в страните-членки на ЕС.

Целта на предложението е допълнително да подобри и ускори препращането и връчването на документи, да опрости прилагането на някои клаузи на Регламента и да подобри правната сигурност на заявителя и получателя.

Основните предложени изменения са:

 • Въвеждане на правило, предвиждащо връчването да се извърши до един месец от получаването на документа от получаващия орган
 • Въвеждане на нов стандартен формуляр за уведомяване на получателя за правото му да откаже да приеме документа в срок от една седмица от връчването
 • Въвеждане на правило, предвиждащо разходите по наемането на съдебен служител или правно компетентно лице от получаващата държава-членка да отговарят на фиксираната такса, предварително определена от тази държава-членка, която трябва да бъде съобразена с принципите за пропорционалност и недопускане на дискриминация
 • Въвеждане на еднакви условия за връчване чрез пощенските служби (препоръчано писмо с обратна разписка или негов еквивалент)

Документи за справка

 • Регламент (ЕО) No 1348/2000 на Съвета от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в страните-членки на ЕС
 • Справочник на получаващите органи
 • Доклад от Комисията до Съвета, Европейския парламент и Европейската икономическа и социална комисия относно прилагането на Регламент No 1348/2000 на Съвета на Европейската общност от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в страните-членки на ЕС
 • Изследване English PDF File (PDF File 2.206 KB) върху прилагането на Регламент No 1348/2000 на Съвета на Европейската общност за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
 • Предложение за Регламент на Европейския Парламент и на Съвета за внасяне на поправки в Регламент (ЕО) No 1348/2000 от 29 май 2000 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в страните-членки на ЕС

« Служба за документи - Обща информация | Право на Общността - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 30-07-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство