Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Dania

Ostatnia aktualizacja: 06-04-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Dania

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego kwestię „doręczania dokumentów” regulują szczególne przepisy? 1.
2. Jakie dokumenty wymagają formalnego doręczenia? 2.
3. Kto odpowiada za doręczenie dokumentu? 3.
4. Jak zazwyczaj doręczany jest dokument? 4.
5. Czy przewidziano alternatywne sposoby doręczania dokumentów? 5.
6. Czy przewidziano pisemny dowód odbioru/doręczenia dokumentu? 6.
7. Co się dzieje w przypadku, gdy adresat nie otrzyma dokumentu lub gdy doręczenie zostaje dokonane nieprawidłowo? Czy pomimo to doręczenie może być ważne, czy też konieczna jest ponowna próba doręczenia dokumentu? 7.
8. Czy należy płacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to ile to kosztuje? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego kwestię „doręczania dokumentów” regulują szczególne przepisy?

Doręczenie dokumentu oznacza w praktyce przesłanie lub dostarczenie dokumentu osobie, dla której jest on przeznaczony, oraz uzyskanie dowodu jego odbioru przez adresata lub spełnienia prawnych wymogów doręczenia. Przepisy dotyczące doręczania dokumentów przez sąd mają za zadanie zagwarantować, aby dany dokument dotarł do adresata. Główne zasady doręczania dokumentów określa ustawa o administracji aktami wymiaru sprawiedliwości.

2. Jakie dokumenty wymagają formalnego doręczenia?

O ile ustawa o administracji aktami wymiaru sprawiedliwości nie określa inaczej, w sprawach cywilnych doręczane muszą być wszystkie powiadomienia procesowe. Doręczenia wymagają szczególnie wezwania dla pozwanych. Doręczenie ma za zadanie zapewnić pozwanemu możliwość zapoznania się z roszczeniem powoda i jego uzasadnieniem.

Innego rodzaju dokumenty doręczane są tylko w konkretnych przypadkach, określonych w przepisach. Doręczenia wymaga np. wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Nie są doręczane wyroki i decyzje w sprawach cywilnych. Jeżeli strona postępowania była nieobecna w chwili wydania wyroku lub decyzji, otrzymuje odpis pocztą.

3. Kto odpowiada za doręczenie dokumentu?

Za doręczanie powiadomień procesowych odpowiadają sądy.

4. Jak zazwyczaj doręczany jest dokument?

O tym, jak należy doręczyć dany dokument, decyduje indywidualnie sąd rozpatrujący daną sprawę. Doręczenia dokonywane są na trzy sposoby: listownie, pocztą lub przez woźnego sądowego. W przypadku doręczenia listownego zainteresowanej stronie zostają przesłane lub dostarczone dwa jednobrzmiące egzemplarze doręczanego dokumentu, a strona poproszona zostaje o potwierdzenie odbioru jednego egzemplarza i odesłanie go do sądu. W przypadku doręczenia pocztą dokument przesłany zostaje listem poleconym, a w przypadku doręczenia przez woźnego sądowego zostaje doręczony adresatowi osobiście przez woźnego sądowego. W przypadku nieobecności adresata, zależnie od okoliczności, dokument może zostać doręczony osobie przebywającej we wspólnym gospodarstwie domowym z adresatem bądź jego pracodawcy lub pracownikowi.

Do góryDo góry

5. Czy przewidziano alternatywne sposoby doręczania dokumentów?

Oprócz doręczenia listownego, doręczenia pocztą i doręczenia przez woźnego sądowego w określonych okolicznościach dokument może zostać podany do wiadomości poprzez ogłoszenie w Gazecie Urzędowej.

Ten sposób doręczenia może być wykorzystywany w przypadkach, gdy nie ustalono miejsca zamieszkania, miejsca pobytu lub miejsca pracy adresata na terytorium Danii. Dokumenty mogą być również podawane do wiadomości za pośrednictwem Gazety Urzędowej w przypadku, gdy adresat posiada miejsce zamieszkania w innym kraju, a jego władze odmawiają lub nie realizują doręczenia dokumentów.

6. Czy przewidziano pisemny dowód odbioru/doręczenia dokumentu?

W przypadku doręczenia pocztą odbiór dokumentu przez adresata zostaje przezeń potwierdzony na piśmie. W przypadku doręczenia przez woźnego sądowego odnotowuje on fakt doręczenia dokumentu adresatowi. W przypadku doręczenia listownego duplikat dokumentu z podpisem adresata zostaje odesłany do sądu jako potwierdzenie odbioru.

7. Co się dzieje w przypadku, gdy adresat nie otrzyma dokumentu lub gdy doręczenie zostaje dokonane nieprawidłowo? Czy pomimo to doręczenie może być ważne, czy też konieczna jest ponowna próba doręczenia dokumentu?

W przypadku, gdy w trakcie prowadzonego postępowania sąd stwierdza, że wezwanie nie zostało doręczone właściwej osobie lub nie zostało doręczone prawidłowo, a pozwany nie wniósł odpowiedzi na pozew lub nie stawił się na rozprawę, nie jest możliwe wydanie wyroku zaocznego. W takim przypadku sprawa zostaje odroczona w celu prawidłowego doręczenia wezwania lub pozew zostaje oddalony.

W przypadku, gdy dokument, którego dotyczy doręczenie, trafia do rąk adresata, doręczenie uznaje się za skuteczne, nawet jeśli nie nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy o administracji aktów wymiaru sprawiedliwości dotyczącymi doręczania dokumentów.

8. Czy należy płacić za doręczenie dokumentu, a jeśli tak, to ile to kosztuje?

W przypadku spraw cywilnych opłata sądowa pobierana jest w momencie wniesienia pozwu. Jej wysokość ustalana jest zwykle w zależności od wartości sprawy. Nie przewidziano odrębnej odpłaty za doręczanie dokumentów.

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Dania - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 06-04-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania