Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Denemarken

Laatste aanpassing: 18-12-2008
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Denemarken

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken? 1.
2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend? 2.
3. Wie is bevoegd een document te betekenen? 3.
4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt ( bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden? 7.
8. Moet er worden betaald voor de betekening of de kennisgeving van een document, en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat is de praktische betekenis van de termen betekening en kennisgeving? Waarom bestaan er speciale regels voor het betekenen en kennisgeven van gerechtelijke stukken?

De betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken betekent in de praktijk dat een document wordt verzonden naar of wordt bezorgd bij de persoon waar het document voor bestemd is en dat er een bewijs is dat de geadresseerde het stuk heeft ontvangen of dat de wettelijke regels ten aanzien van betekening of kennisgeving zijn gevolgd. De reden voor het bestaan van regels voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken is dat de rechtbank zeker moet weten dat de geadresseerde kennis van de stukken heeft kunnen nemen. De belangrijkste regels ten aanzien van de betekening of kennisgeving van stukken zijn vastgelegd in de Wet inzake de rechterlijke organisatie.

2. Welke documenten moeten door een deurwaarder worden betekend?

In civiele zaken moeten alle kennisgevingen van procedurele aangelegenheden worden betekend, tenzij de Wet inzake de rechterlijke organisatie anders bepaalt. Met name dagvaardingen moeten aan de verweerders worden betekend. Het doel van de betekening of kennisgeving is dat de rechtbank er zeker van is dat de verweerder kennis heeft kunnen nemen van de eis en de gronden daarvan.

Afgezien hiervan worden gerechtelijke stukken alleen betekend in bij wet vastgelegde gevallen. Zo moet de eis van een schuldeiser om een schuldenaar failliet te verklaren, aan de schuldenaar worden betekend.

Rechterlijke uitspraken en beslissingen in civiele zaken worden niet betekend. Als een procespartij niet aanwezig is wanneer het vonnis of de beslissing wordt uitgesproken, wordt een afschrift van de uitspraak toegezonden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

3. Wie is bevoegd een document te betekenen?

De rechtbank is verantwoordelijk voor het betekenen van procedurele stukken.

4. Hoe verloopt een betekening of kennisgeving in de praktijk?

De rechtbank die de zaak in behandeling heeft, beslist op welke wijze de betekening van een gerechtelijk stuk wordt uitgevoerd. De betekening kan op drie verschillende manieren plaatsvinden: betekening per brief, per post of via een deurwaarder. Bij betekening per brief worden twee identieke exemplaren van het te betekenen document naar de geadresseerde gestuurd of bij hem bezorgd met het verzoek de ontvangst te bevestigen door één exemplaar naar de rechtbank terug te sturen. Bij betekening per post wordt het document per aangetekende brief verzonden en bij betekening door een deurwaarder wordt het stuk door de deurwaarder bij de geadresseerde bezorgd. Indien de geadresseerde niet aanwezig is, kan het stuk afhankelijk van de omstandigheden, worden betekend aan een persoon die tot het huishouden van de geadresseerde behoort of door zijn werkgever of werknemer.

5. Wat gebeurt er als betekening aan de geadresseerde niet mogelijk is (bijvoorbeeld als hij niet thuis is of als hij zich schuil houdt)?

Naast betekening per brief, per post of via een deurwaarder, kan van een document onder bepaalde omstandigheden ook kennis worden gegeven door middel van een mededeling in de Staatscourant.

Voor deze wijze van kennis geven kan worden gekozen indien de geadresseerde geen bekende woon- of verblijfplaats en geen werkadres in Denemarken heeft. Van documenten kan ook via publicatie in de Staatscourant kennisgeving worden gedaan indien geadresseerde woonachtig is in het buitenland en de desbetreffende buitenlandse autoriteiten weigeren om aan het verzoek tot betekening van de stukken te voldoen of hier niet toe in staat zijn.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

6. Is er een schriftelijk bewijs dat de betekening of de kennisgeving is uitgevoerd?

In geval van betekening per post moet de geadresseerde een ontvangstbewijs tekenen voor ontvangst van het document. Bij betekening door een deurwaarder, heeft de deurwaarder een formulier waarop de geadresseerde moet tekenen voor ontvangst. Dit formulier geldt als bewijs dat het document aan de geadresseerde is afgegeven. In geval van betekening per brief geldt het door de geadresseerde getekende en naar de rechtbank teruggestuurde afschrift van het document als ontvangstbewijs.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets mis loopt en de geadresseerde het document niet ontvangt of als bij de betekening of bij de kennisgeving de wet geschonden wordt ( bijvoorbeeld het document is aan een ander betekend)? Kan de betekening desondanks geldig zijn (bijvoorbeeld kan de fout hersteld worden of moet het document opnieuw betekend worden?

Als de rechtbank tijdens de behandeling van een zaak vaststelt dat een dagvaarding niet aan de juiste persoon of niet op de juiste manier is betekend, kan er geen verstekvonnis worden gewezen indien de verweerder geen verweerschrift indient of indien hij tijdens de zitting afwezig is. In dit geval moet de zaak ofwel worden verdaagd zodat de dagvaarding alsnog op de juiste wijze kan worden betekend, ofwel worden verworpen.

Als het te betekenen stuk in handen van geadresseerde is gekomen, wordt de betekening geacht te hebben plaatsgevonden, ook al is deze niet uitgevoerd volgens de regels die zijn vastgelegd in de Wet inzake de rechterlijke organisatie.

8. Moet er worden betaald voor de betekening of de kennisgeving van een document, en zo ja, hoeveel?

In civiele zaken is een wettelijke bijdrage verschuldigd wanneer een zaak aan de rechtbank wordt voorgelegd. De hoogte van deze bijdrage wordt doorgaans berekend op basis van het bedrag dat met de zaak gemoeid is. Er wordt geen afzonderlijke bijdrage gevraagd voor de betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Denemarken - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 18-12-2008

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk