Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Dánsko

Poslední aktualizace: 06-04-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Dánsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se v praxi rozumí pod právním pojmem „doručování písemností“? Proč „doručování písemností“ upravují zvláštní pravidla? 1.
2. Které písemnosti musí být doručovány formálně? 2.
3. Kdo odpovídá za doručování písemností? 3.
4. Jaká je běžná praxe při doručování písemností? 4.
5. Existují alternativní způsoby doručování písemností? 5.
6. Existuje písemný doklad, že písemnost byla obdržena/doručena? 6.
7. Co se stane, pokud adresát písemnost neobdrží nebo při doručování není postupováno správně? Může být přesto doručení písemnosti platné, nebo musí být písemnost doručena znovu? 7.
8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co se v praxi rozumí pod právním pojmem „doručování písemností“? Proč „doručování písemností“ upravují zvláštní pravidla?

Doručováním písemností se v praxi rozumí to, že písemnost je odeslána nebo doručena osobě, jíž je určena, a že je poskytnut doklad, že adresát písemnost obdržel nebo že byly dodrženy právní předpisy o doručování. Důvodem existence pravidel týkajících se doručování písemností je snaha zaručit ve prospěch soudů, že adresát písemnost obdržel. Hlavní pravidla týkající se doručování písemností jsou uvedena v zákoně o výkonu spravedlnosti.

2. Které písemnosti musí být doručovány formálně?

V občanskoprávních věcech musí být doručena veškerá oznámení o procesních úkonech, není-li uvedeno jinak v zákoně o výkonu spravedlnosti. Žalovaným musí být zejména doručena předvolání. Účelem doručení je zajistit, aby žalovaný mohl vzít na vědomí žalobu žalobce a její důvody.

Kromě toho jsou písemnosti doručovány pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem. Dlužníkovi musí být například doručena žádost věřitele o prohlášení úpadku dlužníka.

Rozsudky a rozhodnutí v občanskoprávních věcech nejsou doručovány. Není-li účastník řízení přítomen vynesení rozsudku nebo vydání rozhodnutí, je mu zaslán opis soudního rozhodnutí.

3. Kdo odpovídá za doručování písemností?

Za doručování oznámení o procesních úkonech odpovídají soudy.

NahoruNahoru

4. Jaká je běžná praxe při doručování písemností?

O tom, jak má být písemnost doručena, rozhoduje daný soud, který danou věc projednává. Doručení se může uskutečnit třemi různými způsoby: dopisem, poštou nebo soudním vykonavatelem. V případě doručení dopisem jsou dotčené straně odeslány nebo doručeny dvě totožné kopie písemnosti, jež má být doručena, a tato strana je zároveň požádána, aby potvrdila přijetí jednoho vyhotovení a vrátila je soudu. V případě doručení poštou je písemnost zaslána doporučeně a v případě doručení soudním vykonavatelem ji adresátovi doručí soudní vykonavatel. Není-li adresát přítomen, může být písemnost podle okolností doručena osobám, které s adresátem žijí ve společné domácnosti, nebo jeho zaměstnavateli či zaměstnanci.

5. Existují alternativní způsoby doručování písemností?

Kromě doručení dopisem, poštou a doručení soudním vykonavatelem může být písemnost v určitých případech doručena prostřednictvím oznámení v Úředním věstníku.

Tento způsob doručování písemností lze použít, není-li známo místo bydliště, místo pobytu nebo pracoviště adresáta v Dánsku. Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím Úředního věstníku rovněž v případě, má-li adresát bydliště v zahraničí a dotyčné zahraniční orgány odmítnou nebo nesplní žádost o doručení písemností.

6. Existuje písemný doklad, že písemnost byla obdržena/doručena?

V případě doručení poštou existuje stvrzenka prokazující, že adresát potvrzuje převzetí písemnosti. V případě doručení soudním vykonavatelem soudní vykonavatel předloží jako důkaz doklad, že písemnost byla doručena adresátovi. V případě doručení dopisem je důkazem o přijetí písemnosti jedno vyhotovení písemnosti, které adresát podepíše a vrátí soudu.

7. Co se stane, pokud adresát písemnost neobdrží nebo při doručování není postupováno správně? Může být přesto doručení písemnosti platné, nebo musí být písemnost doručena znovu?

Pokud soud v souvislosti s projednáváním dané věci zjistí, že předvolání nebylo doručeno správné osobě nebo správným způsobem, není možno vynést rozsudek pro zmeškání v případě, že žalovaný neposkytl žalobní odpověď nebo se nedostavil k jednání. V tomto případě musí být daná věc buď odročena, aby bylo možno předvolání doručit správně, nebo zamítnuta.

Pokud se písemnost, která má být doručena, dostala do rukou adresáta, má se za to, že k doručení došlo, i v případě, že se toto neuskutečnilo v souladu s pravidly zákona o výkonu spravedlnosti týkajícími se doručování písemností.

8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

V občanskoprávních věcech je soudní poplatek splatný v okamžiku, kdy je věc předložena soudům. Výše poplatku je obvykle vypočtena na základě hodnoty sporu v dané věci. Za doručení písemnosti se nehradí žádný zvláštní poplatek.

« Doručování písemností - Obecné informace | Dánsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-04-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království