Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Česká republika

Posledná úprava: 30-04-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo v praxi znamená právny pojem „doručovanie písomností“? Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností“? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Ako sa písomnosť v praxi obvykle doručuje? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak nie je doručenie uskutočnené podľa zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo v praxi znamená právny pojem „doručovanie písomností“? Prečo existujú osobitné pravidlá na „doručovanie písomností“?

Doručovanie súdnych písomností je jedným z procesných úkonov, ktoré súd vykonáva ako súčasť celého súdneho konania. V súvislosti s konaním súd doručuje účastníkom konania, osobám zapojeným do konania a ďalším osobám rôzne písomnosti (napríklad, žalobu, predvolanie, písomné vyhotovenie rozsudku, atď.).

V záujme zachovania právnej istoty a ochrany účastníkov má doručovanie písomností závažné procesné dôsledky. Napríklad, iba riadne doručený rozsudok môže nadobudnúť právoplatnosť a záväzný účinok, pokiaľ ide o právne vzťahy, na ktoré sa vzťahuje.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne?

Podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok sa doručovanie písomností uskutočňuje v závislosti od ich povahy buď do vlastných rúk alebo bežnou poštou. Písomnosti sa doručujú adresátovi do vlastných rúk v prípade, že to vyžaduje zákon (napríklad, doručenie žaloby žalovanému alebo rozsudku účastníkom konania), alebo vtedy, ak tak v konkrétnom prípade rozhodne predseda senátu. Ostatné písomnosti sa doručujú bežnou poštou.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Orgánmi zodpovednými sa doručenie súdnych písomností sú súdy a orgány zabezpečujúce doručenie (súdni doručovatelia, orgány justičnej stráže, súdni exekútori, prevádzkovatelia poštovej služby, orgány Polície Českej republiky, orgány Väzenskej stráže Českej republiky, zariadenia na výkon ústavnej alebo ochrannej výchovy, regionálna vojenská správa, ministerstvo vnútra a ministerstvo spravodlivosti).

HoreHore

4. Ako sa písomnosť v praxi obvykle doručuje?

Ak písomnosť nebola doručená súdom počas konania alebo iného súdneho úkonu, doručia ju orgány zabezpečujúce doručenie prostredníctvom verejnej dátovej siete alebo vyvesením na úradnej tabuli.

Písomnosti sa môžu doručiť adresátovi do vlastných rúk alebo bežnou poštou; alternatívna forma doručenia nie je možná v určitých prípadoch stanovených zákonom, v prípade, že písomnosti sa majú doručiť adresátovi do vlastných rúk alebo v prípade, že takéto doručenie písomností adresátovi nariadil súd.

Adresát si môže zvoliť adresu na doručenie v Českej republike, ktorú potom zodpovedajúcim spôsobom oznámi súdu.

Písomnosti možno doručovať zástupcom účastníkov (na základe splnomocnenia) alebo opatrovníkom účastníkov (v prípade, že boli určení). V prípade, že vzniknú problémy s doručením, predseda senátu môže požiadať účastníka, aby určil zástupcu na účel doručenia; to neplatí v prípade, že písomnosti sa majú doručiť do cudziny.

Doručovanie prostredníctvom verejnej dátovej siete je možné za predpokladu, že adresát, ktorému má byť písomnosť doručená, má zabezpečený elektronický podpis, a je ochotný cez internet komunikovať a súhlasí s takýmto druhom doručenia. V prípade takéhoto doručenia súd požiada adresáta, aby potvrdil doručenie písomnosti do troch dní od zaslania písomnosti prostredníctvom dátovej správy s jeho zabezpečeným elektronickým podpisom. Doručenie takejto písomnosti je inak neplatné.

Občiansky súdny poriadok rozlišuje medzi doručovaním fyzickým osobám a doručovaním právnickým osobám.

HoreHore

Doručovanie fyzickým osobám: Písomnosti sa môžu fyzickej osobe doručiť na adresu jej bydliska, miesta podnikania, pracoviska alebo na adresu miesta, v ktorom sa zdržiava, alebo na adresu, ktorú uviedla ako adresu na doručovanie písomností. Doručujúci orgán môže doručiť písomnosť fyzickej osobe nielen na uvedené adresy, ale aj na akékoľvek iné miesto, kde možno túto osobu nájsť.

Doručovanie písomností právnickým osobám sa uskutočňuje na adresu ich sídla zaregistrovaného v obchodnom alebo inom verejnom registri alebo na adresu, na ktorej má právnická osoba svoje skutočné sídlo. Súd môže na požiadanie doručiť písomnosti právnickej osobe na inú adresu v Českej republike, ktorú mu právnická osoba oznámi. V mene právnickej osoby môžu písomnosti prevziať osoby a orgány, ktoré sú oprávnené konať v jej mene, jej zamestnanci (členovia) určení na prevzatie písomností, alebo iné fyzické osoby, ktoré právnická osoba na to poverila. Ak nie je možné zastihnúť osobu alebo orgán oprávnený prevziať písomnosť, táto písomnosť sa uloží za rovnakých podmienok a s rovnakými dôsledkami, ako v prípade doručovania písomností fyzickým osobám.

Doručovanie ďalším osobám: V prípade advokátov, notárov a iných právnických povolaní je v osobitných ustanoveniach stanovené, kto v ich kanceláriách je oprávnený prevziať písomnosť. Pokiaľ ide o doručovanie písomností štátnym orgánom, štátu, obciam a vyšším územnosprávnym celkom, existujú aj osobitné ustanovenia stanovujúce, kto je oprávnený preberať písomnosti. V prípade týchto subjektov neexistuje žiadne ustanovenie týkajúce sa alternatívneho doručovania.

HoreHore

Osobitným spôsobom doručenia je vyvesenie písomností na úradnej tabuli. Tento spôsob sa používa v prípadoch stanovených zákonom; rozhodnutie alebo iná písomnosť sa považujú za doručené v pätnásty deň od ich vyvesenia.

V neposlednom rade k uverejneniu informácií stanovených zákonom dochádza aj formou súdnych vyhlášok v obchodnom vestníku.

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi osobne (napr. pretože nie je doma)?

Je potrebné rozlišovať medzi obyčajným doručením a doručením písomnosti do vlastných rúk:

 • v prípade obyčajného doručenia sa písomnosť doručuje inej vhodnej fyzickej osobe, ktorá žije alebo pracuje na uvedenej adrese, alebo ktorá je zamestnaná na danom mieste alebo v jeho blízkosti a ktorá pozná adresáta a súhlasí s tým, že mu písomnosť odovzdá. Táto osoba však nesmie byť osobou s protichodnými záujmami, pretože inak by bolo doručenie neplatné. V prípade, že takáto osoba neexistuje alebo písomnosť nemožno takejto osobe doručiť, písomnosť sa uloží na súde alebo na pošte a adresát bude informovaný o uložení písomnosti zodpovedajúcim spôsobom. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, uplatňuje sa fikcia doručenia a písomnosť sa považuje za doručenú v posledný deň lehoty na vyzdvihnutie;
 • v prípade doručenia do vlastných rúk - ak nebolo možné adresáta zastihnúť, doručujúci orgán uloží písomnosť a informuje adresáta o tom, že si môže písomnosť vyzdvihnúť. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do desiatich dní, písomnosť sa považuje sa doručenú v posledný deň tejto lehoty na vyzdvihnutie.

Ak účastník odmietne prevziať doručovanú písomnosť, písomnosť sa považuje za doručenú v deň, kedy bolo jej prevzatie odmietnuté; adresát musí byť informovaný o tomto dôsledku. To isté platí aj v prípade, že adresát odmietne preukázať svoju totožnosť, alebo poskytnúť pomoc nevyhnutnú na správne doručenie písomnosti. Aj v tomto prípade musí byť adresát riadne informovaný o dôsledkoch.

HoreHore

V prípade, že účastník má zástupcu so splnomocnením udeleným pre konanie, písomnosti sa doručujú iba tomuto zástupcovi (napríklad advokátovi). Písomnosť doručená zástupcovi sa nedoručuje aj účastníkovi, okrem prípadu, keď účastník má v konaní konať osobne (napríklad zúčastniť sa osobne na pojednávaní, aby bol vypočutý).

V prípade, že účastníkovi bol ustanovený opatrovník, písomnosti sa doručujú iba opatrovníkovi, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Opatrovník sa ustanovuje, napríklad, pre účastníka s neznámym miestom pobytu, účastníkovi, ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosti na uvedenú adresu v zahraničí, pre právnickú osobu, ktorá nemôže na súde vystupovať ako účastník konania, atď.

Účastníka bez zástupcu možno požiadať, aby určil zástupcu na účely doručovania písomností vtedy, ak je doručovanie písomností samotnému účastníkovi príliš zložité alebo vedie k prieťahom (to však nemožno žiadať v prípade, že písomnosť sa má doručiť do cudziny). Ak strana neurčí takéhoto zástupcu, písomnosti, ktoré sú jej adresované, sa uložia na súde a budú sa považovať za doručené.

6. Existuje písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

V prípade, že súd doručuje písomnosť počas konania alebo iného súdneho úkonu, uvedie to v protokole z konania alebo v zázname z iného súdneho úkonu. V zázname sa okrem ostatných informácií uvádza, ako bola písomnosť doručená. Záznam podpíše doručujúci orgán a príjemca písomnosti.

V ostatných prípadoch je dôkazom o doručení súdnych písomností doručenka, na ktorej doručujúci orgán uvedie, že písomnosť bola doručená. Ide o oddeliteľnú časť úradnej obálky, ktorá sa po doručení písomnosti a vyplnení údajov na nej vráti súdu. Údaje uvedené na doručenke sa považujú za pravdivé, pokiaľ nie preukázaný opak.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát písomnosť nedostane, alebo ak nie je doručenie uskutočnené podľa zákona (napr. ak je písomnosť doručená tretej osobe)?

Doručenie iným ako zákonným spôsobom je neplatné a nemá žiadny právne záväzný účinok. Pokiaľ ide o možnosti alternatívneho doručenia, pozri odpoveď 5.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Náklady na doručenie súdnych písomností sú zahrnuté do nákladov konania. Účastníci preto neplatia za doručenie písomností priamo.

Upozorňujeme, že uvedené právne ustanovenia, ktorými sa riadi doručovanie písomností a ktoré tvoria súčasť českého právneho poriadku, sa budú v roku 2008 pravdepodobne zásadne meniť a dopĺňať. Informácie o zmenách a doplneniach budú poskytnuté na tejto internetovej stránke.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 30-04-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo