Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Czechy

Ostatnia aktualizacja: 30-04-2009
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Czechy

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją specjalne zasady dotyczące „doręczania dokumentów”? 1.
2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu? 3.
4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce? 4.
5. Co dzieje się, kiedy doręczenie dokumentów adresatowi nie jest możliwe (np. w związku z jego nieobecnością w domu)? 5.
6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów? 6.
7. Co dzieje się, jeśli z jakichś powodów adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)? 7.
8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? Dlaczego istnieją specjalne zasady dotyczące „doręczania dokumentów”?

Doręczanie dokumentów sądowych jest jedną z czynności procesowych sądu we wszystkich postępowaniach sądowych. W ramach postępowania sąd doręcza stronom postępowania, osobom zaangażowanym w postępowanie i innym osobom różne dokumenty (takie jak wnioski, wezwania, kopie wyroków na piśmie itp.).

W celu zachowania pewności prawa i ochrony stron doręczanie dokumentów wiąże się z poważnymi skutkami procesowymi. Na przykład tylko wyrok, który został należycie doręczony, staje się wyrokiem ostatecznym i mającym skutki wiążące w zakresie stosunków prawnych, których dotyczy.

2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie?

Na mocy ustawy nr 99/1963 Coll. (kodeks postępowania cywilnego), dokumenty doręcza się adresatowi do rąk własnych lub zwykłą pocztą w zależności od rodzaju dokumentu. Dokumenty są doręczane adresatowi do rąk własnych, jeśli wymaga tego prawo (np. doręczenie wniosku pozwanemu lub wyroku stronom postępowania) lub jeśli w danym przypadku zdecyduje tak sędzia przewodniczący. Pozostałe dokumenty są doręczane za pośrednictwem zwykłej poczty.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu?

Organami odpowiedzialnymi za doręczanie dokumentów sądowych są sądy i organy zajmujące się doręczaniem (doręczyciele sądowi, organy straży sądowej, komornicy sądowi, operatorzy usług pocztowych, organy policji Republiki Czeskiej, organy straży więziennej Republiki Czeskiej, zakłady opiekuńcze lub ochronne, regionalna administracja wojskowa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Sprawiedliwości).

Do góryDo góry

4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce?

Jesli dokument nie został doręczony przez sąd w czasie postępowania lub innej czynnosci sądu, jest on doręczany przez organy zajmujące się doręczaniem za posrednictwem publicznej sieci transmisji danych lub przez umieszczenie na oficjalnej tablicy ogłoszeń.

Dokumenty mogą być doręczone do rąk własnych adresata lub za posrednictwem zwykłej poczty. W niektórych okreslonych przez prawo przypadkach alternatywne sposoby doręczania nie są możliwe; odnosi się to do dokumentów, które muszą być dostarczone do rąk własnych adresata lub dokumentów, w stosunku do których zdecyduje tak sąd.

Adresat wybiera adres do doręczeń na terytorium Republiki Czeskiej, o którym następnie powiadamia sąd.

Dokumenty mogą być doręczane przedstawicielom stron (na podstawie pełnomocnictwa) lub kuratorom stron (jesli zostali wyznaczeni). W razie problemów związanych z doręczeniem, przewodniczący składu sędziowskiego może poprosić stronę o wyznaczenie przedstawiciela na potrzeby doręczania dokumentów - nie dotyczy to jednak dokumentów, które mają być doręczone za granicę.

Doręczanie za posrednictwem publicznej sieci transmisji danych jest możliwe, jesli adresat doręczonego dokument posiada zaawansowany podpis elektroniczny, wyraża zgodę na kontakt za posrednictwem Internetu i na taki sposób doręczenia. W przypadku takiego sposobu doręczenia sąd nakłada na adresata obowiązek potwierdzenia odbioru dokumentu w ciągu trzech dni od daty wysłania dokumentu poprzez wysłanie komunikatu z danymi opatrzonego jego zaawansowanym podpisem elektronicznym. W przeciwnym razie doręczenie dokumentu będzie uznane za nieważne.

Do góryDo góry

Kodeks postępowania cywilnego rozróżnia doręczanie osobom fizycznym i doręczanie osobom prawnym.

Doręczanie osobom fizycznym Dokumenty mogą być doręczone osobie fizycznej na adres jej pobytu, miejsca prowadzenia działalnosci gospodarczej, miejsca pracy, na adres zamieszkania lub adres, który został wskazany jako adres do doręczeń. Organ zajmujący się doręczeniem może doręczyć dokument osobie fizycznej nie tylko na wskazany adres, ale również do każdego innego miejsca, w którym zastanie daną osobę.

Doręczenie osobom prawnym odbywa się na adres siedziby zapisany w rejestrze handlowym lub innym publicznym rejestrze lub na adres faktycznej siedziby osoby prawnej. Na wniosek osoby prawnej, sąd może jej doręczyć dokumenty na inny podany adres w Republice Czeskiej. Dokumenty mogą być doręczane, w imieniu osoby prawnej, osobom lub organom, które są uprawnione do działania w jej imieniu, jej pracownikom (członkom) wyznaczonym jako odbiorcy lub do innym osobom fizycznym upoważnionym przez osobę prawną. Jesli nie można dotrzeć do osoby lub organu, dokument jest przechowywany na takich samych warunkach i z takimi samymi skutkami, jak w przypadku doręczania dokumentów osobom fizycznym.

Doręczanie innym osobom: W przypadku prawników, notariuszy i innych zawodów prawniczych, istnieją specjalne przepisy okreslające, kto w danym biurze jest upoważniony do odbioru dokumentów. W przypadku doręczania dokumentów organom państwowym, gminom, samorządom, również istnieją specjalne przepisy okreslające, kto jest upoważniony do odbioru dokumentów. Nie istnieje żaden przepis dotyczący innych możliwosci doręczania dokumentów tym podmiotom.

Do góryDo góry

Specjalny sposób doręczania polega na umieszczaniu dokumentów na urzędowej tablicy ogłoszeń. Taki sposób jest stosowany, jesli stanowi tak prawo; orzeczenie lub inny dokument uznaje się za doręczony po upływie 15 dni od dnia umieszczenia go na tablicy ogłoszeń.

Wreszcie publikacja informacji wymagana przez prawo może mieć również formę obwieszczeń sądowych zamieszczanych w Biuletynie Handlowym ("Obchodní věstník").

5. Co dzieje się, kiedy doręczenie dokumentów adresatowi nie jest możliwe (np. w związku z jego nieobecnością w domu)?

Należy rozróżnić pomiędzy doręczeniem zwykłym, a doręczeniem do rąk własnych adresata:

 • w przypadku doręczenia zwykłego dokument doręcza się innej odpowiedniej osobie fizycznej, która mieszka lub pracuje pod wskazanym adresem lub jest zatrudniona w danym miejscu lub w pobliżu, zna adresata i zgadza się przekazać mu dokument. Osoba ta nie może jednak reprezentować sprzecznych interesów, gdyż wtedy doręczenie nie będzie uznane za ważne. Jesli nie ma takiej osoby lub nie można jej doręczyć dokumentu, dokument składa się w sądzie lub urzędzie pocztowym, o czym informuje się adresata. Jesli adresat nie odbierze dokumentu w ciągu trzech dni, stosuje się domniemanie doręczenia i dokument uznaje się za doręczony w dniu upływu terminu odbioru;
 • w przypadku doręczenia do rąk własnych adresata, jesli adresat był nieuchwytny, organ wykonujący usługi doręczenia składa dokument do depozytu i powiadamia adresata, że może go odebrać. Jesli adresat nie odbierze dokumentu w ciągu dziesięciu dni, dokument uznaje się za doręczony w dniu upływu terminu odbioru.

Jesli strona odmawia przyjęcia dokumentu, dokument uznaje się za doręczony w dniu odmowy przyjęcia, przy czym adresat musi zostać poinformowany o takim skutku. Podobnie jest, jesli adresat odmówi okazania dowodu tożsamosci lub będzie utrudniał prawidłowe doręczenie dokumentu. W takim przypadku adresat musi być należycie poinformowany o skutkach.

Do góryDo góry

Jesli strona wyznaczyła przedstawiciela posiadającego pełnomocnictwo w zakresie postępowania, dokumenty są doręczane wyłącznie przedstawicielowi (tj. prawnikowi). Dokument doręczony przedstawicielowi nie jest jednoczesnie doręczany stronie, chyba że strona ma osobiscie podjąć czynnosć w postępowaniu (np. być obecna na rozprawie sądowej w celu wysłuchania).

Jesli stronie wyznaczono kuratora, dokumenty doręcza się wyłącznie temu ostatniemu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Kuratora wyznacza się stronie na przykład jesli jej miejsce pobytu nie jest znane lub jesli nie udało się doręczyć dokumentów na podany adres za granicą, a także osobie prawnej, która nie może występować w sądzie jako strona postępowania itp.

Strona, która nie posiada przedstawiciela, może być poproszona o jego wyznaczenie na potrzeby doręczania dokumentów, jesli doręczanie dokumentów stronie do rąk własnych jest zbyt skomplikowane lub może spowodować opóźnienia (nie można jednak tego wymagać w przypadku doręczeń za granicę). Jesli strona nie wyznaczy takiego przedstawiciela, dokumenty na nią zaadresowane będą składane w sądzie i uznane za skutecznie doręczone.

6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów?

Jeśli sąd doręcza dokument w trakcie postępowania lub innej czynności sądowej, doręczenie zostaje odnotowane w stenopisie rozprawy lub w protokole z innych działań sądu. Protokół zawiera między innymi informację o sposobie doręczenia dokumentu. Na protokole widnieje podpis organu dokonującego doręczenia i odbiorcy dokumentu.

W innych przypadkach dowodem doręczenia dokumentów sądowych jest pokwitowanie odbioru, w którym organ dokonujący doręczenia wskazuje, że dokument doręczono. Takie pokwitowanie stanowi rodzaj odrywanego kuponu dołączonego do oficjalnej koperty, który przekazuje się do sądu po doręczeniu dokumentu i wypełnieniu stosownych danych. Dane zawarte w pokwitowaniu doręczenia uznaje się za prawdziwe, o ile nie zostało udowodnione inaczej.

7. Co dzieje się, jeśli z jakichś powodów adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony osobie trzeciej)?

Doręczenie dokonane w inny sposób niż stanowi prawo uznaje się za nieważne i nieposiadające wiążących skutków prawnych. W celu zapoznania się z innymi możliwosciami doręczenia zobacz odpowiedź nr 5.

8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile?

Koszt doręczenia dokumentów sądowych zalicza się do kosztów postępowania. Strony nie płacą zatem bezposrednio za doręczanie dokumentów.

Należy pamiętać, że powyższe przepisy prawne regulujące doręczanie dokumentów i stanowiące częsć ustawodawstwa czeskiego zostaną najprawdopodobniej w dużej mierze zmienione w 2008 r. Informacja o zmianach zostanie podana na tej stronie internetowej.

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Czechy - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 30-04-2009

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania