Eiropas Komisija > ETST > Dokumentu nodošana > Čehija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-04-2009
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Dokumentu nodošana - Čehija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc “dokumentu izsniegšanu” reglamentē īpaši noteikumi? 1.
2. Kuri dokumenti ir formāli izsniedzami? 2.
3. Kas atbild par dokumentu izsniegšanu? 3.
4. Kā praksē parasti notiek dokumenta izsniegšana? 4.
5. Kas notiek, ja izņēmuma gadījumos nav iespējama dokumenta izsniegšana adresātam (piemēram, viņš nav mājās)? 5.
6. Vai ir paredzēts rakstveida pierādījums tam, ka dokuments ir izsniegts? 6.
7. Kas notiek, ja gadās kļūda un adresāts nesaņem dokumentu vai izsniegšanā pieļauts likuma pārkāpums (piemēram, dokumentu nodod trešai personai)? 7.
8. Vai par dokumentu izsniegšanu ir jāmaksā, un ja ir, tad cik? 8.

 

1. Ko praktiski nozīmē juridiskais termins “dokumentu izsniegšana”? Kāpēc “dokumentu izsniegšanu” reglamentē īpaši noteikumi?

Juridisku dokumentu nodošana ir viena no procesuālām rīcībām, ko veic tiesa kā daļu no vispārējā tiesas procesa. Procesa kontekstā tiesa izsniedz dažādus dokumentus (piemēram, pieteikumus, tiesas pavēstes, sprieduma norakstu utt.) procesa pusēm, procesā iesaistītajām personām un citām personām.

Juridiskās noteiktības un pušu aizsardzības nolūkā dokumentu izsniegšanai ir nopietnas procesuālas sekas. Piemēram, tikai pienācīgi izsniegts spriedums var kļūt galīgs un radīt saistošas sekas attiecīgajām tiesiskajām attiecībām.

2. Kuri dokumenti ir formāli izsniedzami?

Saskaņā ar Likumu Nr. 99/1963 Krāj. Civilprocesa kodeksā dokumentus adresātam izsniedz personīgi vai nosūta pa parasto pastu atkarībā no to veida. Dokumentus adresātam izsniedz personīgi, ja tā ir paredzēts likumā (piemēram, pieteikuma nodošana atbildētājam vai sprieduma izsniegšana procesa pusēm) vai ja tā konkrētajā lietā nolemj tiesas priekšsēdētājs. Citus dokumentus izsniedz, nogādājot tos pa parasto pastu.

3. Kas atbild par dokumentu izsniegšanu?

Par tiesas dokumentu nodošanu atbildīgās instances ir tiesas un struktūras, kas īsteno nodošanu (tiesu varas amatpersonas, kas īsteno nodošanu, tiesu apsardzes struktūras, tiesu advokāti, pasta operatori, Čehijas Republikas policijas struktūras, Čehijas Republikas cietumu apsardzes struktūras, institucionālās aprūpes vai aizsardzības iestādes, reģionālā militārā administrācija, Iekšlietu ministrija un Tieslietu ministrija).

Lapas augšmalaLapas augšmala

4. Kā praksē parasti notiek dokumenta izsniegšana?

Ja dokumentu tiesa neizsniedz procesa vai citas tiesas rīcības laikā, izsniegšanu veic struktūras, kas īsteno izsniegšanu, izmantojot publiskus datu tīklus vai ievietojot to oficiālā ziņojumu vietnē.

Dokumentus adresātam var izsniegt personīgi vai nosūtīt pa parasto pastu; alternatīva izsniegšana nav iespējama atsevišķās lietās, kas noteiktas likumā, ja dokumenti adresātam izsniedzami personīgi vai gadījumos, kad tiesa ir noteikusi tos nogādāt šādā veidā.

Adresāts var izvēlēties adresi dokumentu izsniegšanai Čehijas Republikā, kura viņam ir atbilstoši jādara zināma tiesai.

Dokumentus var izsniegt pušu pārstāvjiem (kas darbojas uz pilnvaras pamata) vai pušu aizbildņiem (ko pašas izvēlējušās). Ja izsniegšanā rodas grūtības, tiesas priekšsēdētājs var pieprasīt pusei iecelt pārstāvi dokumentu izsniegšanai; tas neattiecas uz gadījumiem, kad dokumenti izsniedzami ārvalstīs.

Izsniegšana, izmantojot publiskus datu tīklus, ir iespējama, ja adresātam, kam dokuments jāizsniedz, ir uzlabots elektroniskais paraksts, piekrīt sazināties, izmantojot internetu, un neiebilst pret šādu dokumentu izsniegšanu. Šādas izsniegšanas gadījumā tiesa adresātam lūdz apstiprināt dokumenta saņemšanu trīs dienu laikā kopš dokumenta nosūtīšanas datu ziņojuma formā, kas pievienots viņa uzlabotajam elektroniskajam parakstam. Pretējā gadījumā šāda dokumentu izsniegšana netiek uzskatīta par notikušu.

Civilprocesa kodeksā ir nodalīta izsniegšana fiziskām personām un izsniegšana juridiskām personām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Izsniegšana fiziskām personām. Dokumentus fiziskai personai izsniedz, nogādājot dokumentus uz viņas dzīvesvietas, uzņēmējdarbības vietas, darba vietas adresi vai uz jebkuru citu vietu, kur mīt adresāts vai kuru viņš ir norādījis kā dokumentu nodošanas adresi. Izsniegšanu īstenojošā struktūra fiziskai personai dokumentus var nodot ne tikai norādītajā adresē, bet arī jebkurā citā vietā, kur šī persona atrodama.

Izsniegšanu juridiskām personām veic, nogādājot dokumentus uz komercreģistrā vai citā publiskā reģistrā norādīto juridisko adresi vai arī uz juridiskās personas faktisko adresi. Pēc pieprasījuma tiesa juridiskai personai dokumentus var nogādāt uz citu adresi Čehijas Republikā, nevis uz juridiskās personas paziņoto adresi. Dokumentus juridiskās personas uzdevumā var nodot personām un struktūrām, kas ir pilnvarotas to pārstāvēt, kā arī tās darbiniekiem (locekļiem), kas iecelti izsniedzamo dokumentu saņemšanai, vai arī fiziskām personām, ko juridiskā persona šim mērķim ir pilnvarojusi. Ja nav iespējams sastapt nevienu izsniedzamo dokumentu saņemšanai pilnvarotu personu vai struktūru, dokumentu deponē ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādām pašām sekām kā dokumentu izsniegšanas gadījumā fiziskām personām.

Izsniegšana citām personām. Advokātu, notāru vai citu juridisko amatpersonu gadījumā ir jāievēro īpaši noteikumi, kuros ir noteikts, kuram no darbiniekiem attiecīgajā birojā ir pilnvaras saņemt izsniedzamos dokumentus. Attiecībā uz dokumentu izsniegšanu valsts struktūrām, valstij, pašvaldībām vai pašvaldības iestādēm arī ir jāievēro īpaši noteikumi, kuros noteikts, kam ir pilnvaras saņemt izsniedzamos dokumentus Alternatīva dokumentu izsniegšana šīm vienībām nav paredzēta.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Īpaša izsniegšanas metode ir dokumentu ievietošana oficiālā ziņojumu vietnē. Šo metodi izmanto likumā paredzētos gadījumos; tiek uzskatīts, ka lēmums vai kāds cits dokuments ir izsniegts piecpadsmitajā dienā pēc tā ievietošanas.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi, likumā noteiktās informācijas publicēšana arī tiek veikta tiesas paziņojumu formā Tirdzniecības vēstnesī (Obchodní věstník).

5. Kas notiek, ja izņēmuma gadījumos nav iespējama dokumenta izsniegšana adresātam (piemēram, viņš nav mājās)?

Ir jānodala parastā izsniegšana un personīga izsniegšana adresātam:

 • parastas izsniegšanas gadījumā dokumentu izsniedz citai piemērotai fiziskai personai, kas dzīvo vai strādā norādītajā adresē vai tiek nodarbināta attiecīgajā vietā vai netālu no tās, kas pazīst adresātu un piekrīt dokumentu nodot adresātam. Tomēr šī persona nedrīkst būt ar pretējām interesēm, citādi nodošanu nevar uzskatīt par īstenotu. Ja šādas personas nav vai dokumentu šādai personai nav iespējams nodot, dokuments paliek tiesā vai pasta nodaļā un par to tiek attiecīgi paziņots adresātam. Ja adresāts dokumentu nesaņem trīs dienu laikā, attiecībā uz to tiek piemērots nosacītās izsniegšanas statuss, un tiek uzskatīts, ka dokuments ir izsniegts dokumenta saņemšanai paredzētajā pēdējā dienā;
 • personīgas izsniegšanas adresātam gadījumā, kad adresāts nav sastopams, struktūra, kas īsteno nodošanu, nogādā dokumentu saņemšanas vietā un informē adresātu par dokumenta saņemšanu. Ja adresāts dokumentu nesaņem desmit dienu laikā, tiek uzskatīts, ka dokuments ir izsniegts dokumenta saņemšanai paredzētajā pēdējā dienā.

Ja puse atsakās saņemt dokumentu, tiek uzskatīts, ka dokuments ir izsniegts atteikuma dienā; par šīm sekām adresāts ir jāinformē. Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad adresāts atsakās uzrādīt personu apliecinošu dokumentu vai sniegt vajadzīgo palīdzību, lai dokumenta nodošana tiktu veikta pareizi. Arī šādos gadījumos adresāts ir attiecīgi jāinformē par sekām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja pusei procesā ir pilnvarots pārstāvis, dokumentus izsniedz tikai šim pārstāvim (piemēram, advokātam). Dokumentu, ko izsniedz pārstāvim, nav jānodod pusei, ja vien pusei nav personiski jāpiedalās procesā (piemēram, personiski jāierodas uz nopratināšanu).

Ja pusei ir iecelts aizbildnis, dokumentus izsniedz tikai aizbildnim, ja vien likumā nav paredzēts citādi. Aizbildni ieceļ, piemēram, pusei, kurai nav zināma dzīvesvieta, pusei, kurai nav bijis iespējams izsniegt dokumentus norādītajā adresē ārvalstīs, juridiskai personai, kas tiesā nevar rīkoties procesa puses statusā, utt.

Pusei, kurai nav pārstāvja, var pieprasīt norādīt pārstāvi dokumentu izsniegšanas nolūkā, ja dokumentu izsniegšana pašai pusei ir pārāk sarežģīta vai saistīta ar kavēšanos (tomēr to nevar pieprasīt, ja dokumentu izsniegšana ir īstenojama ārvalstīs). Ja puse neieceļ šādu pārstāvi, tai adresētais dokuments paliek tiesā, un izsniegšana tiek uzskatīta par īstenotu.

6. Vai ir paredzēts rakstveida pierādījums tam, ka dokuments ir izsniegts?

Ja tiesa izsniedz dokumentu procesa vai citas tiesas rīcības laikā, to reģistrē tiesas procesa vai citas tiesas rīcības protokolā. Papildus citiem elementiem protokolā ir norādīts dokumenta izsniegšanas veids. Protokolu paraksta struktūra, kas īsteno izsniegšanu, kā arī dokumenta saņēmējs.

Citos gadījumos pierādījums par juridisku dokumentu izsniegšanu ir saņemšanas apstiprinājums, kurā struktūra, kas īsteno izsniegšanu, norāda, ka dokuments ir izsniegts. Tā ir no oficiālās aploksnes atdalāma daļa, ko pēc dokumenta izsniegšanas un attiecīgo datu aizpildīšanas nogādā atpakaļ tiesā. Saņemšanas apstiprinājumā norādītos datus uzskata par patiesiem, ja vien netiek pierādīts pretējais.

7. Kas notiek, ja gadās kļūda un adresāts nesaņem dokumentu vai izsniegšanā pieļauts likuma pārkāpums (piemēram, dokumentu nodod trešai personai)?

Izsniegšana, kas veikta jebkādā citā veidā, ko nenosaka likums, nav spēkā, un tai nav juridiski saistošu seku. Par alternatīvas izsniegšanas iespējām skatīt 5. atbildi.

8. Vai par dokumentu izsniegšanu ir jāmaksā, un ja ir, tad cik?

Juridisko dokumentu izsniegšanas izmaksas ir iekļautas tiesvedības procesa izmaksās. Tādējādi pusēm par dokumentu izsniegšanu nav atsevišķi jāmaksā.

Lūdzam vērst uzmanību uz to, ka pašreizējās tiesību normas saistībā ar dokumentu izsniegšanu, kas veido daļu no Čehijas tiesību aktu kopuma, iespējams, tiks būtiski grozītas 2008. gadā. Informācija par grozījumiem būs pieejama šajā tīmekļa vietnē.

« Dokumentu nodošana - Vispārīgas ziņas | Čehija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-04-2009

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste