Europos Komisija > ETIT > Dokumentų įteikimas > Čekija

Naujausia redakcija: 30-04-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Dokumentų įteikimas - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl „dokumentų įteikimui“ taikomos konkrečios taisyklės? 1.
2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami? 2.
3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą? 3.
4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas? 4.
5. Kas būna, kai išimtiniais atvejais adresatui įteikti dokumento nėra galimybių (pvz., dėl to, kad jo nėra namuose)? 5.
6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas? 6.
7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)? 7.
8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek? 8.

 

1. Kokia yra praktinė teisinės sąvokos „dokumentų įteikimas“ reikšmė? Kodėl „dokumentų įteikimui“ taikomos konkrečios taisyklės?

Teismo dokumentų įteikimas yra vienas iš teismo atliekamų procesinių veiksmų, kuris yra viso teismo proceso dalis. Proceso metu teismas bylos šalims, byloje dalyvaujantiems asmenims ir kitiems asmenims įteikia įvairius dokumentus (pvz., pareiškimą, šaukimą į teismą, rašytinę teismo sprendimo kopiją ir t. t.).

Siekiant teisinio tikrumo ir šalių apsaugos, dokumentų įteikimas sukelia rimtas procesines pasekmes. Pavyzdžiui, tik tinkamai įteiktas teismo sprendimas gali tapti galutiniu ir sukelti privalomas pasekmes teisiniam santykiui, su kuriuo jis susijęs.

2. Kokie dokumentai turi būti oficialiai įteikiami?

Pagal Civilinio proceso kodeksą (Įstatymas Nr. 99/1963 (įstatymų sąvadas)) dokumentai priklausomai nuo jų rūšies įteikiami adresatui asmeniškai arba įprastu paštu. Dokumentai įteikiami adresatui asmeniškai, kai to reikalaujama pagal įstatymą (pvz., pareiškimo įteikimas atsakovui arba teismo sprendimo įteikimas byloje dalyvaujančioms šalims) arba kai pirmininkaujantis teisėjas taip nusprendžia konkrečiu atveju. Kiti dokumentai įteikiami įprastu paštu.

3. Kas yra atsakingas už dokumento įteikimą?

Už teismo dokumentų įteikimą atsakingos įstaigos yra teismai ir dokumentus įteikiančios įstaigos (dokumentus įteikiantys teismo pareigūnai, teismo apsaugos įstaigos, teismo antstoliai, pašto įteikimo tarnybos, Čekijos policijos įstaigos, Čekijos kalėjimų apsaugos pareigūnų įstaigos, institucinės priežiūros arba apsauginės globos institucijos, apygardos kariuomenės įstaigos, Vidaus reikalų ministerija ir Teisingumo ministerija).

viršųviršų

4. Kaip paprastai dokumentas yra įteikiamas?

Teismui dokumento neįteikus proceso arba kito teismo veiksmo metu, jį įteikia dokumentus įteikiančios įstaigos, naudodamosi viešaisiais duomenų tinklais arba informuodamos apie tai oficialioje pranešimų lentoje.

Dokumentus galima įteikti adresatui asmeniškai arba įprastu paštu; alternatyvus įteikimas nėra galimas konkrečiai įstatyme nurodytais atvejais, kai dokumentai turi būti įteikti asmeniškai arba kai dokumentus taip įteikti nusprendė teismas.

Adresatas Čekijoje gali pasirinkti įteikimo adresą, apie kurį jis atitinkamai praneša teismui.

Dokumentai gali būti įteikiami šalių atstovams (remiantis oficialiais įgaliojimais) arba šalių globėjams (kai jie buvo paskirti). Kai įteikiant dokumentus atsiranda sunkumų, pirmininkaujantis teisėjas gali prašyti šalies paskirti atstovą, kuris įteiks dokumentą; tai netaikoma, kai dokumentai turi būti įteikiami užsienyje.

Dokumentus įteikti naudojantis viešuoju duomenų tinklu galima, jeigu adresatas, kuriam dokumentas turi būti įteikiamas, turi saugų elektroninį parašą, nori bendrauti naudodamasis internetu ir sutiko su tokiu įteikimo būdu. Įteikdamas tokiu būdu teismas prašo adresatą per tris dienas nuo dokumento išsiuntimo patvirtinti apie dokumento gavimą naudojant duomenų žinutę, patvirtintą jo saugiu elektroniniu parašu. Priešingu atveju tokio dokumento įteikimas negalioja.

Civilinio proceso kodekse dokumentų įteikimas fiziniams asmenims yra atskirtas nuo jų įteikimo juridiniams asmenims.

viršųviršų

Įteikimas fiziniams asmenims: dokumentai gali būti įteikiami fiziniam asmeniui jo gyvenamosios vietos, verslo vietos, darbo vietos adresu arba vietos, kurioje asmuo yra apsigyvenęs arba kurią jis nurodė kaip įteikimo adresą, adresu. Įteikiančioji įstaiga dokumentą fiziniam asmeniui gali įteikti ne tik nurodytais adresais, bet taip pat ir bet kurioje kitoje vietoje, kurioje asmuo randamas.

Įteikimas juridiniams asmenims atliekamas jų registruotos būstinės adresu, esančiu komerciniame arba kitame viešajame registre, arba faktinės juridinio asmens būstinės adresu. Pateikus prašymą teismas gali dokumentus juridiniam asmeniui įteikti kitu juridinio asmens praneštu adresu Čekijoje. Juridinio asmens vardu dokumentai gali būti įteikiami asmenims ir įstaigoms, turintiems įgaliojimus veikti jo vardu, jo darbuotojams (nariams), paskirtiems priimti įteikiamus dokumentus, arba kitiems fiziniams asmenims, juridinio asmens įgaliotiems tai padaryti. Jeigu negalima susisiekti su jokiu asmeniu arba įstaiga, kurie turi įgaliojimus priimti įteikiamus dokumentus, dokumentas įteikiamas tokiomis pat sąlygomis ir sukelia tokias pat pasekmes kaip ir įteikiant dokumentus fiziniams asmenims.

Įteikimas kitiems asmenims: advokatams, notarams ir kitų teisinių profesijų atstovams taikomos specialios nuostatos, nustatančios, kas jų įstaigose turi įgaliojimus priimti įteikiamus dokumentus. Dokumentus įteikiant valstybės įstaigoms, valstybei, savivaldybėms ir vietos valdžios institucijoms taip pat yra specialios nuostatos, konkrečiai nurodančios, kas turi įgaliojimus priimti įteikiamus dokumentus. Nuostatos dėl alternatyvaus įteikimo šioms įstaigoms nėra.

viršųviršų

Specialus įteikimo būdas - iškabinti dokumentus oficialioje pranešimų lentoje. Šis būdas taikomas įstatymo nustatytais atvejais; sprendimas arba kitas dokumentas laikomas įteiktu penkioliktą dieną nuo jo iškabinimo.

Galiausiai, kai pagal įstatymą informaciją reikia paskelbti, tai taip pat galima padaryti teismo pranešimais komerciniame biuletenyje (Obchodní věstník).

5. Kas būna, kai išimtiniais atvejais adresatui įteikti dokumento nėra galimybių (pvz., dėl to, kad jo nėra namuose)?

Reikia atskirti paprastą įteikimą ir įteikimą adresatui asmeniškai:

 • paprasto įteikimo atveju dokumentas įteikiamas kitam tinkamam asmeniui, kuris gyvena arba dirba nurodytu adresu arba dirba nurodytoje vietoje ar netoli jos, pažįsta adresatą ir sutinka perduoti dokumentą adresatui. Tačiau tarp šio asmens ir adresato negali būti interesų konflikto, nes priešingu atveju įteikimas negalios. Kai tokio asmens nėra arba dokumentas negali būti įteiktas tokiam asmeniui, dokumentas atiduodamas saugoti teismui arba pašto tarnybai ir apie tai pranešama adresatui. Jeigu adresatas per tris dienas neatsiima dokumento, taikomas tariamas įteikimas ir dokumentas laikomas įteiktu paskutinę dokumento atsiėmimo termino dieną;
 • dokumentą įteikiant adresatui asmeniškai, kai su juo negalima susisiekti, įteikiančioji įstaiga saugo dokumentą ir adresatui praneša, kad jis galėtų atsiimti dokumentą. Jeigu adresatas per dešimt dienų neatsiima dokumento, dokumentas laikomas įteiktu paskutinę jo atsiėmimo termino dieną.

Jeigu šalis atsisako priimti dokumentą, dokumentas laikomas įteiktu tą dieną, kurią jo buvo atsisakyta; adresatas turi būti informuojamas apie tokias pasekmes. Ta pati taisyklė taikoma, kai adresatas atsisako įrodyti tapatybę arba suteikti pagalbą, reikalingą norint teisingai įteikti dokumentą. Šiuo atveju adresatas taip pat turi būti tinkamai informuojamas apie pasekmes.

viršųviršų

Kai šaliai byloje atstovauja oficialius įgaliojimus turintis asmuo, dokumentai įteikiami tik šiam atstovui (pvz., advokatui). Atstovui įteiktas dokumentas nėra taip pat įteikiamas šaliai, išskyrus atvejus, kai ši šalis pati dalyvauja byloje (pvz., dalyvauja bylos nagrinėjime ją asmeniškai apklausiant).

Kai šaliai buvo paskirtas globėjas, dokumentai įteikiami tik globėjui, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip. Globėjas, pavyzdžiui, yra paskiriamas šaliai, kurios gyvenamoji vieta nežinoma, šaliai, kuriai nebuvo įteikti dokumentai užsienyje nurodytu adresu, juridiniam asmeniui, kuris negali dalyvauti teisme kaip bylos šalis, ir t. t.

Atstovo neturinčios šalies gali būti prašoma paskirti atstovą, kuriam būtų galima įteikti dokumentus, jeigu dokumentų įteikimas pačiai šaliai per daug sudėtingas arba užtruks (tačiau to negalima prašyti, kai dokumentai bus įteikiami užsienyje). Jeigu šalis nepaskiria tokio atstovo, jai adresuotas dokumentas bus saugomas teisme ir įteikimas bus laikomas įvykdytu.

6. Ar yra kokių nors rašytinių įrodymų, kad dokumentas buvo įteiktas?

Kai teismas dokumentą įteikia proceso metu arba atlikdamas kitą veiksmą, jis įrašomas bylos protokole arba kitame teismo veiksmo įraše. Įraše, be kitos informacijos, nurodoma, kokiu būdu dokumentas buvo įteiktas. Įrašą pasirašo įteikiančioji įstaiga ir dokumento gavėjas.

Kitais atvejais teismo dokumentų įteikimo įrodymas yra gavimo pranešimas, kuriame įteikiančioji įstaiga nurodo, kad dokumentas buvo įteiktas. Tai yra atskiriama oficialaus voko dalis, kuri grąžinama teismui dokumentą įteikus ir įrašius duomenis. Gavimo pranešime nurodyti duomenys yra laikomi teisingais, išskyrus atvejus, kai įrodoma priešingai.

7. Kas būna, jeigu kas nors nepavyksta ir adresatas negauna dokumento arba dokumentas įteikiamas pažeidžiant įstatymus (pvz., dokumentas įteikiamas trečiajam asmeniui)?

Bet kuriuo kitu būdu, nei nurodytieji įstatyme, atliktas dokumentų įteikimas negalioja ir neturi teisiškai privalomų pasekmių. Apie galimybę įteikti alternatyviu būdu žr. 5 klausimą.

8. Ar turiu mokėti už dokumento įteikimą, jeigu taip, tai kiek?

Teismo dokumentų įteikimo išlaidos yra įskaičiuotos į bylinėjimosi išlaidas. Dėl to šalys už dokumentų įteikimą tiesiogiai nemoka.

Prašom atkreipti dėmesį, kad minėtos dokumentų įteikimą reglamentuojančios teisės nuostatos, kurios yra Čekijos teisės sudedamoji dalis, iš esmės gali būti pakeistos 2008 m. Informacija apie pakeitimus bus pateikta šioje interneto svetainėje.

« Dokumentų įteikimas - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-04-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė