Europeiska Kommissionen > ERN > Delgivning av handlingar > Cypern

Senaste uppdatering: 21-06-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Delgivning av handlingar - Cypern

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad betyder det juridiska begreppet ”delgivning av handlingar” i praktiken 1.
2. Vilka skriftliga handlingar skall delges formellt? 2.
3. Vem ansvarar för att en handling blir delgiven? 3.
4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning? 4.
5. Vad händer om det i undantagsfall inte är möjligt att delge handlingen till adressaten själv? 5.
6. Finns det något skriftligt bevis för att delgivningen har ägt rum? 6.
7. Vad händer om något gått fel och adressaten inte mottar handlingen, eller om delgivningen skett i strid med lagen dvs. om handlingen har delgivits tredje man)? 7.
8. Skall man betala för delgivning av en handling, och i så fall hur mycket? 8.

 

1. Vad betyder det juridiska begreppet ”delgivning av handlingar” i praktiken

I praktiken innebär ”delgivning av handlingar” att rättsliga handlingar eller andra skriftliga handlingar överlämnas till den berörda fysiska eller juridiska personen i överensstämmelse med det förfarande som fastställs i gällande lagstiftning.

Varför finns det särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar?

Särskilda regler för delgivning av skriftliga handlingar finns för att fastställa det meddelandeförfarande som godkänns av domstolarna samt för att skydda de berörda personerna om reglerna inte följs.

2. Vilka skriftliga handlingar skall delges formellt?

Stämningar, stämningsansökningar, överklaganden, rättsliga dokument, alla slags domstolshandlingar, alla handlingar som domstolen beslutar ska delges samt alla handlingar som i enlighet med gällande lagstiftning skall delges.

3. Vem ansvarar för att en handling blir delgiven?

Handlingar delges av privata delgivningsmän som av landets högsta domstol har bemyndigats att utföra delgivning i enlighet med civilprocesslagstiftningen. En part som registrerar någon av de handlingar som avses i punkt 2 ovan vid en domstol väljer en delgivningsman och ansvarar för delgivningen av handlingarna.

4. Vad är det vanligaste sättet för delgivning?

Delgivning kan ske på följande sätt:

 1. genom personlig delgivning till den berörda personen av delgivningsmannen,
 2. per telefax,
 3. när det gäller delgivning utomlands: genom rekommenderat brev med mottagningsbevis eller på annat sätt efter domstolsbeslut om detta.

Delgivning av alla slag av stämningar och meddelanden görs på den ifrågavarande personens delgivningsadress, eller om en delgivningsadress inte uppgivits, på mottagarens senast kända eller normala bosättningsadress.

Till börjanTill början

Det finns särskilda bestämmelser som reglerar delgivning av handlingar som rör minderåriga, mentalt handikappade, personer som står under förmyndare och juridiska personer (bestämmelse nr 5 processrättsordningen).

5. Vad händer om det i undantagsfall inte är möjligt att delge handlingen till adressaten själv?

Om delgivningen inte kan göras på det sätt som anges i punkt 4 ovan, kan en ansökan om alternativ delgivning registreras vid domstolen.

6. Finns det något skriftligt bevis för att delgivningen har ägt rum?

Delgivningen, eller, om delgivning inte kunnat ske, avsaknaden av delgivning, registreras i ett register som förs hos den bemyndigade delgivningsmannen. Vidare bekräftar delgivningsmannen delgivningen i en förklaring på heder och samvete på ett särskilt formulär, vars innehåll fastställs i civilprocesslagstiftningen.

Om delgivningen skett med telefax lämnas ett bevis på att handlingen har avsänts in till den behöriga domstolens registreringsenhet.

7. Vad händer om något gått fel och adressaten inte mottar handlingen, eller om delgivningen skett i strid med lagen dvs. om handlingen har delgivits tredje man)?

En felaktig delgivning kan upphävas efter det att en ansökan om detta har registrerats. Om dom har meddelats efter en felaktigt genomförd delgivning kan på motsvarande sätt en ansökan göras om att få domen upphävd.

8. Skall man betala för delgivning av en handling, och i så fall hur mycket?

Alla handlingar som ska delges i enlighet med domstolsinstruktioner eller lagstiftning delges genom domstol endast mot betalning av en avgift som fastställs i enlighet med civilprocesslagstiftningen. Avgiften uppgår till 2,50 cypriotiska pund. Till detta kommer ett belopp på mellan 0,50 – 6,50 cypriotiska pund, beroende på avståndet mellan domstolen och den plats där delgivningen görs.

« Delgivning av handlingar - Allmän information | Cypern - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 21-06-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket