Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Cyprus

Posledná úprava: 21-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Cyprus

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená právny termín „doručovanie písomností” v praxi? 1.
2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomností? 3.
4. Ako sa písomnosť zvyčajne doručuje v praxi? 4.
5. Čo sa stane, keď vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi? 5.
6. Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená? 6.
7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. písomnosť sa doručí tretej osobe)? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko? 8.

 

1. Čo znamená právny termín „doručovanie písomností” v praxi?

V praxi znamená doručenie písomností odovzdanie súdnych a iných písomností fyzickým a právnickým osobám v súlade s postupom určeným platnými právnymi predpismi.

Prečo existujú osobitné pravidlá o „doručovaní písomností”?

Osobitné pravidlá o doručovaní písomností existujú na stanovenie metódy doručenia prijatej súdmi a na zabezpečenie osôb, ktoré sú postihnuté, ak sa tieto pravidlá porušia.

2. Ktoré písomnosti je potrebné doručiť formálne?

Príkazy na predvedenie a vypočutie obžalovaného, prvotné žiadosti, odvolania, právne písomnosti, každý súdny písomnosť, každý písomnosť, ktorý súd nariadi, aby bol doručený a každý písomnosť, ktorého doručenie vyžadujú platné právne predpisy.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomností?

Písomnosti doručujú súkromní doručovatelia predvolaní, ktorí sú riadne oprávnení najvyšším súdom na vykonávanie doručenia v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku. Strana, ktorá registruje písomnosti, ako sa uvádza v bode 2, vyberie na súde doručovateľa predvolaní a je zodpovedná za doručenie písomností.

4. Ako sa písomnosť zvyčajne doručuje v praxi?

Doručenie sa uskutočňuje:

 1. doručovateľ predvolaní osobne doručí písomnosť príslušnej osobe;
 2. faxom;
 3. v prípade doručenia do zahraničia, poštou v dvojnásobne zaregistrovanej obálke alebo inými prostriedkami po vydaní súdneho rozhodnutia v danej veci.

Akékoľvek predvolanie alebo oznámenie sa doručí na adresu doručenia osoby, ktorej sa písomnosť má doručiť, alebo ak nebola uvedená adresa na doručovanie, na posledné známe alebo zvyčajné miesto bydliska danej osoby.

HoreHore

Existujú osobitné ustanovenia týkajúce sa doručovania písomností maloletým, osobám s duševným postihnutím, osobám, ktoré sú pod súdnou ochranou a právnickým osobám (ustanovenie 5 Občianskeho súdneho poriadku).

5. Čo sa stane, keď vo výnimočných prípadoch nie je možné doručiť písomnosť adresátovi?

Ak sa doručenie nedá uskutočniť podľa bodu 4, na súde sa môže zaregistrovať žiadosť o náhradné doručenie.

6. Existuje nejaký písomný doklad o tom, že písomnosť bola doručená?

Doručenie písomností alebo nemožnosť doručiť ich sa zaznamenáva v registri, ktorý vedú oprávnení doručitelia predvolaní. Okrem toho doručiteľ predvolaní potvrdzuje doručenie písomností v prísažnom vyhlásení na formulári, obsah ktorého je špecifikovaný v Občianskom súdnom poriadku.

Ak sa doručenie uskutoční faxom, potvrdenie o odoslaní písomnosti sa založí v registri príslušného súdu.

7. Čo sa stane, ak niečo zlyhá a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení dôjde k porušeniu zákona (napr. písomnosť sa doručí tretej osobe)?

Nesprávne vykonané doručenie sa môže vyhlásiť za neplatné po zaregistrovaní žiadosti o vyhlásenie jeho neplatnosti. Podobne, ak sa vydá súdne rozhodnutie po nesprávnom doručení, môže sa podať žiadosť o anulovanie rozsudku.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť a ak áno, koľko?

Všetky písomnosti, ktoré sa majú doručiť v súlade s akýmikoľvek súdnymi nariadeniami, alebo v súlade s akýmkoľvek zákonom, sa majú doručovať prostredníctvom súdu až po platbe poplatku, ktorý je určený v Občianskom súdnom poriadku. Tento poplatok je 2,50 CYP. Pridáva sa suma od 0,50 CYP do 6,50 CYP v závislosti od okruhu, v akom sa súdne doručenie uskutoční.

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Cyprus - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo