Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Cypr

Ostatnia aktualizacja: 21-06-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Cypr

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”? 1.
2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu? 3.
4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce? 4.
5. Co dzieje się, kiedy w wyjątkowych przypadkach doręczenie do samego adresata nie jest możliwe? 5.
6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów? 6.
7. Co dzieje się, jeśli coś się nie uda i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)? 7.
8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile? 8.

 

1. Co w praktyce oznacza termin prawny „doręczanie dokumentów”?

W praktyce, doręczanie dokumentów oznacza dostarczanie dokumentów sądowych i innych dokumentów do zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej, zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązującym ustawodawstwie.

Dlaczego istnieją szczególne zasady doręczania dokumentów?

Szczególne zasady doręczania dokumentów istnieją w celu ustalenia metody doręczania akceptowanej przez sądy oraz zabezpieczenia zainteresowanych osób w przypadku naruszenia tych zasad.

2. Jakie dokumenty należy doręczać formalnie?

Nakazy postawienia w stan oskarżenia, wnioski rozpoczynające postępowanie, odwołania, dokumenty prawne, wszystkie dokumenty sądowe, wszystkie dokumenty, których doręczenie poleca sąd i wszystkie dokumenty, których doręczenie wymagane jest z mocy obowiązującego prawa.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie dokumentu?

Dokumenty doręczają prywatni doręczyciele procesowi, którzy są właściwie umocowani przez Sąd Najwyższy do dokonywania doręczeń zgodnie z przepisami ustaw postępowania cywilnego. Strona w postępowaniu, która zarejestruje dokumenty w sądzie zgodnie z opisem w punkcie 2, wybiera doręczyciela procesowego i jest odpowiedzialna za doręczenie dokumentów.

4. W jaki sposób dokument jest zwykle doręczany w praktyce?

Doręczenia dokonuje się:

 1. osobiście do osoby zainteresowanej, za pośrednictwem doręczyciela procesowego;
 2. faksem;
 3. w przypadku doręczeń za granicą – pocztą, listem podwójnie poleconym lub innym sposobem, po wydaniu przez sąd decyzji w tej sprawie.

Doręczenia nakazów stawiennictwa lub zawiadomień dokonuje się na adres do doręczeń osoby, której mają zostać doręczone dokumenty, lub, jeśli adres do doręczeń nie został określony, do ostatniego znanego lub zwyczajowego miejsca zamieszkania tej osoby.

Do góryDo góry

Istnieją przepisy regulujące doręczanie dokumentów osobom niepełnoletnim, upośledzonym psychicznie, osobom przebywającym pod kuratelą oraz osobom prawnym (przepis 5 ustaw postępowania cywilnego).

5. Co dzieje się, kiedy w wyjątkowych przypadkach doręczenie do samego adresata nie jest możliwe?

Jeżeli dokonanie doręczenia zgodnie z punktem 4 powyżej jest niemożliwe, w sądzie można złożyć wniosek o doręczenie zastępcze.

6. Czy istnieje pisemny dowód doręczenia dokumentów?

Doręczenie dokumentów lub brak możliwości ich doręczenia odnotowuje się w rejestrze prowadzonym przez upoważnionych doręczycieli procesowych. Dodatkowo, doręczyciel procesowy potwierdza doręczenie dokumentów w przysięgłym oświadczeniu sporządzonym na formularzu, którego treść określają ustawy postępowania cywilnego.

W przypadku doręczenia faksem, w sekretariacie właściwego sądu składa się potwierdzenie wysłania dokumentu.

7. Co dzieje się, jeśli coś się nie uda i adresat nie otrzyma dokumentów lub doręczenie zostanie dokonane z naruszeniem prawa (np. dokument zostanie doręczony stronie trzeciej)?

Doręczenie dokonane w sposób niewłaściwy może zostać unieważnione po zarejestrowaniu wniosku o takie unieważnienie. Podobnie, jeśli orzeczenie sądowe zostało wydane po niewłaściwie dokonanym doręczeniu, można złożyć wniosek o unieważnienie orzeczenia.

8. Czy muszę zapłacić za doręczenie dokumentów, a jeśli tak, to ile?

Wszystkie dokumenty, które muszą zostać doręczone zgodnie z regulaminem sądu lub prawem są doręczane przez sąd wyłącznie po dokonaniu opłaty w wysokości ustalonej na podstawie ustaw postępowania cywilnego. Opłata wynosi 2,50 CYP. W zależności od odległości, w której sąd dokonuje doręczenia, dodaje się kwotę od 0,50 CYP do 6,50 CYP.

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Cypr - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 21-06-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania