Europese Commissie > EJN > Betekening en kennisgeving van stukken > Cyprus

Laatste aanpassing: 21-06-2006
Printversie Voeg toe aan favorieten

Betekening en kennisgeving van stukken - Cyprus

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”? 1.
2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving? 2.
3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk? 3.
4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk? 4.
5. Wat gebeurt er indien, in uitzonderlijke gevallen, betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf niet mogelijk is? 5.
6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd? 6.
7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)? 7.
8. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving, en zo ja, hoeveel? 8.

 

1. Wat wordt in de praktijk verstaan onder de termen “betekening en kennisgeving van stukken”?

In de praktijk wordt onder betekening en kennisgeving van stukken verstaan: de afgifte van gerechtelijke stukken en andere stukken aan de betrokken natuurlijke of rechtspersoon volgens de in de geldende wetgeving vastgestelde procedure.

Waarom bestaat er een specifieke regeling voor de “betekening en kennisgeving van stukken"?

De specifieke regeling voor de betekening en kennisgeving van stukken heeft ten doel een door de gerechten aanvaarde vorm van betekening of kennisgeving vast te stellen en de benadeelde personen te beschermen wanneer die regeling wordt geschonden.

2. Welke stukken behoeven betekening of kennisgeving?

Dagvaardingen, inleidende verzoekschriften, beroepschriften, juridische stukken, elk gerechtelijk stuk en elk stuk waarvan het gerecht de betekening of kennisgeving beveelt en elk stuk waarvan krachtens de geldende wetgeving betekening of kennisgeving moet worden verricht.

3. Wie is bevoegd voor de betekening of kennisgeving van een stuk?

De betekening of kennisgeving van stukken wordt verricht door particuliere betekenaars die door het Hooggerechtshof naar behoren zijn gemachtigd om overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering betekening en kennisgeving te verrichten (hierna ‘gemachtigde betekenaar’ genoemd). In een concrete procedure wordt de gemachtigde betekenaar gekozen door de procespartij die de in punt 2 opgesomde stukken bij het gerecht indient en die verantwoordelijk is voor de betekening of kennisgeving ervan.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Hoe verloopt de betekening of kennisgeving van een stuk in de praktijk?

Betekening of kennisgeving:

 1. wordt door een gemachtigde betekenaar gedaan aan de betrokkene in persoon;
 2. geschiedt per fax;
 3. geschiedt in geval van betekening of kennisgeving in het buitenland, per post bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of op een andere wijze, nadat de rechter over de zaak heeft beslist.

De betekening of kennisgeving van dagvaardingen of stukken geschiedt op het voor de betekening of kennisgeving gekozen adres of wanneer geen dergelijk adres werd opgegeven, op de laatst bekende of gewone verblijfplaats van de betrokkene.

Er zijn specifieke voorschriften betreffende de betekening of kennisgeving van stukken aan minderjarigen, geestelijk gehandicapten, onder voogdij staande personen en rechtspersonen (bepaling 5 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).

5. Wat gebeurt er indien, in uitzonderlijke gevallen, betekening of kennisgeving aan de geadresseerde zelf niet mogelijk is?

Indien de betekening of kennisgeving niet kan worden verricht op de in punt 4 beschreven wijze, kan bij het gerecht een verzoek om een vervangende betekening of kennisgeving worden ingediend.

6. Is er een schriftelijk bewijs dat betekening of kennisgeving van een stuk is uitgevoerd?

De betekening of kennisgeving van stukken of de onmogelijkheid om daarvan betekening of kennisgeving te verrichten, wordt vermeld in een register dat door de gemachtigde betekenaars wordt bijgehouden. Bovendien wordt de betekening of kennisgeving van stukken door de gemachtigde betekenaar bevestigd in een schriftelijke verklaring onder ede, die wordt opgenomen in een formulier waarvan de inhoud wordt omschreven in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Indien de betekening of kennisgeving wordt verricht per fax dan wordt het bewijs van verzending van het stuk neergelegd ter griffie van het bevoegde gerecht.

7. Wat zijn de gevolgen als er iets misloopt en de geadresseerde het stuk niet ontvangt, of als bij de betekening of de kennisgeving de wet wordt geschonden (bv. betekening of kennisgeving van het stuk aan een derde)?

In het geval van een onregelmatige betekening of kennisgeving kan deze betekening of kennisgeving op verzoek worden nietig verklaard. Ook wanneer een rechterlijke beslissing is gegeven nadat een onregelmatige betekening of kennisgeving werd verricht, kan om nietigverklaring van deze beslissing worden verzocht.

8. Moet er worden betaald voor de betekening of kennisgeving, en zo ja, hoeveel?

Pas na betaling van een in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vastgestelde vergoeding kan worden overgegaan tot de betekening of kennisgeving van stukken waarvan overeenkomstig reglementen voor procesvoering of krachtens wet betekening of kennisgeving via het gerecht moet worden verricht. De vergoeding bedraagt 2,5 CYP. Bij deze som komt vervolgens een toeslag van 0,5 CYP tot 6,5 CYP, afhankelijk van de straal waarbinnen de betekening of kennisgeving moet worden verricht.

« Betekening en kennisgeving van stukken - Algemene informatie | Cyprus - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 21-06-2006

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk