Euroopa Komisjon > EGV > Dokumentide kätteandmine > Küpros

Viimati muudetud: 21-06-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Dokumentide kätteandmine - Küpros

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab õiguslik mõiste “menetlusdokumentide kättetoimetamine” praktikas? 1.
2. Millised menetlusdokumendid tuleb kätte toimetada vorminõudeid järgides? 2.
3. Kes vastutab menetlusdokumendi kättetoimetamise eest? 3.
4. Kuidas toimetatakse menetlusdokument tavaliselt kätte? 4.
5. Mis juhtub, kui erijuhtudel ei ole võimalik saajale isiklikult menetlusdokumenti kätte toimetada? 5.
6. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise kohta jääb kirjalik tõend 6.
7. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ning saaja ei saa menetlusdokumenti kätte või kui kättetoimetamisel ei järgita seaduses sätestatud korda (nt kui menetlusdokument toimetatakse kätte kolmandale isikule)? 7.
8. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise eest peab maksma, kui jah, siis kui palju? 8.

 

1. Mida tähendab õiguslik mõiste “menetlusdokumentide kättetoimetamine” praktikas?

Praktikas tähendab menetlusdokumentide kättetoimetamine kohtu- ja muude menetlusdokumentide üleandmist füüsilisele või juriidilisele isikule kehtivas seaduses sätestatud korras.

Miks on "menetlusdokumentide kättetoimetamise" kohta kehtestatud eraldi normid?

Menetlusdokumentide kättetoimetamise erinormid sätestavad kohtutele vastuvõetava viisi menetlusdokumentide kättetoimetamiseks ja kaitsevad menetlusosalisi normide rikkumise korral.

2. Millised menetlusdokumendid tuleb kätte toimetada vorminõudeid järgides?

Kohtukutsed, asja algatamise avaldused, apellatsioonkaebused, õiguslikud dokumendid, kõik kohtudokumendid, kõik dokumendid, mille kättetoimetamine on määratud kohtu poolt või sätestatud kehtivas seaduses.

3. Kes vastutab menetlusdokumendi kättetoimetamise eest?

Menetlusdokumendid toimetatakse kätte tsiviilmenetluses eriomaste kättetoimetajate vahendusel, keda Ülemkohus on selleks volitanud, vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele. Menetlusdokumentide kättetoimetamise eest vastutab menetluse pool, kes registreerib kohtus punktis 2 nimetatud dokumendid ja valib kättetoimetaja.

4. Kuidas toimetatakse menetlusdokument tavaliselt kätte?

Menetlusdokument toimetatakse kätte:

 1. kättetoimetaja vahendusel isiklikult menetlusosalisele;
 2. faksi teel;
 3. välismaal topelttähitud kirjaga või muul viisil, kui kohus on andnud sellekohase määruse.

Kohtukutsed ja teated toimetatakse saajale kätte kättetoimetamiseks määratud aadressil. Kui aadressi ei ole antud, viimasel teadaoleval aadressil või peamise elukoha aadressil.

ÜlesÜles

Eraldi normid on kehtestatud menetlusdokumentide kättetoimetamise kohta alaealistele, vaimsete puuetega isikutele, hooldusalustele ning juriidilistele isikutele (tsiviilmenetluse seaduste osa 5).

5. Mis juhtub, kui erijuhtudel ei ole võimalik saajale isiklikult menetlusdokumenti kätte toimetada?

Kui menetlusdokumenti ei ole võimalik punktis 4 näidatud viisil kätte toimetada, on kohtus võimalik registreerida asendusisikule kättetoimetamise avaldus.

6. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise kohta jääb kirjalik tõend

Menetlusdokumentide kättetoimetamine või selle võimatus registreeritakse registris, mida peavad selleks volitatud kättetoimetajad. Lisaks kinnitab kättetoimetaja menetlusdokumendi üleandmist vande all antud deklaratsiooniga vormil, mille sisu on määratud tsiviilmenetluse seadustes.

Kui menetlusdokument toimetatakse kätte faksi teel, säilitatakse dokumendi kättetoimetamisteade pädeva kohtu toimikus.

7. Mis juhtub, kui midagi läheb valesti ning saaja ei saa menetlusdokumenti kätte või kui kättetoimetamisel ei järgita seaduses sätestatud korda (nt kui menetlusdokument toimetatakse kätte kolmandale isikule)?

Kättetoimetamise nõuete rikkumise korral võib kättetoimetamise kui toimingu lugeda kehtetuks, kui on registreeritud sellekohane avaldus. Samuti saab esitada avalduse kohtuotsuse tühistamiseks, kui menetluses rikuti kättetoimetamise nõudeid.

8. Kas menetlusdokumendi kättetoimetamise eest peab maksma, kui jah, siis kui palju?

Kohus korraldab nende dokumentide, mis tuleb kätte toimetada kohtu määratud korras või vastavalt seadusele, kättetoimetamise alles pärast tsiviilmenetluse seadustes kehtestatud lõivu tasumist. Nimetatud lõivu suuruseks on 2.50 Küprose naela. Sellele lisatakse 0.5 kuni 6.5 Küprose naela suurune summa olenevalt kohtu tööpiirkonnast.

« Dokumentide kätteandmine - Üldteave | Küpros - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 21-06-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik