Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Belgicko

Posledná úprava: 01-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aký je praktický význam pojmov „doručenie“ a „poštové doručenie“? Prečo existuje osobitná úprava doručenia a poštového doručenia písomností? 1.
2. Ktoré dokumenty si vyžadujú doručenie alebo poštové doručenie? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie alebo poštové doručenie písomnosti? 3.
4. Ako prebieha doručenie alebo poštové doručenie v praxi? 4.
5. Čo v prípade, ak výnimočne nie je možné vykonať doručenie alebo poštové doručenie priamo adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný dôkaz o vykonaní doručenia alebo poštového doručenia? 6.
7. Aké sú dôsledky v prípade, ak dôjde k chybe a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení alebo poštovom doručení dôjde k porušeniu zákona (napríklad doručenie alebo poštové doručenie písomnosti tretej osobe)? 7.
8. Musí sa za doručenie alebo poštové doručenie platiť, a ak áno, koľko? 8.

 

1. Aký je praktický význam pojmov „doručenie“ a „poštové doručenie“? Prečo existuje osobitná úprava doručenia a poštového doručenia písomností?

V spore, ktorý sa vedie pred sudcom, je komunikácia veľmi dôležitá. Je absolútne nevyhnutné, aby boli strany v spore a sudca informovaní o tom, čo žiada žalobca, aké sú argumenty žalovanej strany, čo sa deje v konaní a aké je rozhodnutie sudcu. Strana, ktorá nesúhlasí s rozsudkom sudcu a ktorá prípad predloží súdu vyššieho stupňa, musí o tom upovedomiť ostatné strany. Komunikácia sa uskutočňuje odovzdaním alebo zaslaním dokumentov (napríklad predvolanie, žaloba, záver, rozsudok, odvolanie vyššie …). V tomto dokumente nejde o samy dokumenty, ale o spôsob, akým sa oznamujú stranám a ak sa to vyžaduje, aj sudcovi. Normy, ktoré tieto záležitosti upravujú, sa nachádzajú v článkoch 32 až 47 Súdneho poriadku (pozri internetovú stránku Federale Overheidsdienst Justitie (Federálnej verejnej služby spravodlivosti DeutschfrançaisNederlands), v časti Rechtsbronnen (Pramene právnych predpisov français) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = gerechtelijk wetboek (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = súdny poriadok), slovo (slová) = eerste deel algemene beginselen (prvá časť všeobecné zásady)).

HoreHore

V Belgicku sa rozlišuje medzi poštovým doručením a doručením.

Doručenie je v zásade oboznámenie inej osoby s písomnosťou prostredníctvom ministerského úradníka. V Belgicku sa tento úradník nazýva súdnym úradníkom. Samotné doručenie spočíva v tom, že pri doručení súdnym úradníkom tento súdny úradník konkrétnej tretej osobe odovzdá presnú kópiu písomnosti, ktorá má byť doručená.

Poštové doručenie je na rozdiel od doručenia, zaslanie písomnosti týkajúcej sa súdneho konania v podobe originálu alebo kópie poštou (teda bez sprostredkovania ministerského úradníka).

Doručenie predstavuje všeobecné pravidlo. Poštové doručenie sa používa v osobitných prípadoch uvedených v zákone.

2. Ktoré dokumenty si vyžadujú doručenie alebo poštové doručenie?

Zákon ustanovuje, pre ktoré dokumenty sa nevyžaduje doručenie alebo poštové doručenie. Na vyčerpávajúce uvedenie je ich počet však príliš veľký. Niekoľko príkladov: predvolanie, žaloba, rozsudok, vyššie odvolanie, odvolanie…

3. Kto je zodpovedný za doručenie alebo poštové doručenie písomnosti?

Doručenie sa uskutočňuje doručením súdnym úradníkom a musí ho teda vykonať súdny úradník.

Poštové doručenie vykonáva súdny úradník (zriedka prokuratúra) prostredníctvom súdneho oznámenia (osobitný druh doporučeného listu s uvedením prijatia) alebo bežným listom, či doporučeným listom. Úpravu týkajúcu sa súdneho oznámenia nájdeme v článku 46 Súdneho poriadku. Keď nadobudne účinnosť zákon z 20. októbra 2000 o zavedení používania telekomunikačných prostriedkov a elektronického podpisu v súdnom a mimosúdnom konaní, bude možné vykonať poštové doručenie aj faxom alebo elektronickou poštou.

HoreHore

4. Ako prebieha doručenie alebo poštové doručenie v praxi?

Doručenie, pozostávajúce z odovzdania presnej kópie písomnosti (doručovaná písomnosť) sa vykonáva smerom ku konkrétnej osobe. Ustanovuje to článok 32 Súdneho poriadku. Ten istý článok ustanovuje, že v prípade, ak osoba odoprie prevziať kópiu písomnosti, súdny úradník toto odopretie zaznamená v origináli a že doručenie sa považuje voči tejto osobe za vykonané.

Pokiaľ ide o doručenie právnickej osobe (napríklad štátu, obci, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), doručenie konkrétnej osobe (odovzdanie presnej kópie) je prakticky nemožné. Článok 34 Súdneho poriadku tento problém rieši ustanovením, že doručenie osobe sa považuje za vykonané, keď sa kópia písomnosti odovzdá orgánu alebo zamestnancovi, ktorý je na základe zákona, štatútov alebo zvyčajného zaradenia oprávnený spoluzastupovať právnickú osobu v právnych vzťahoch. 

Ako sme už skôr uviedli, poštové doručenie sa uskutoční listom, doporučeným listom alebo súdnym oznámením a v budúcnosti sa možnosti poštového doručenia rozšíria o fax a elektronickú poštu.

5. Čo v prípade, ak výnimočne nie je možné vykonať doručenie alebo poštové doručenie priamo adresátovi (napríklad preto, že nie je doma)?

Pre prípad, ak doručenie nie je možné vykonať smerom k osobe, článok 35 Súdneho poriadku stanovuje, že doručenie sa uskutoční v mieste bydliska, alebo v prípade, ak adresát nemá bydlisko, v mieste pobytu adresáta. V prípade právnickej osoby sa doručenie vykoná v mieste sídla spoločnosti alebo administratívneho sídla.

HoreHore

Pojmy „bydlisko“ a „miesto pobytu“ sú vymedzené v článku 36 Súdneho poriadku. Pod pojmom „bydlisko“ sa rozumie - miesto, kde je osoba zapísaná v registroch obyvateľstva ako osoba, ktorá má na tomto mieste trvalý pobyt. Pojmom miesto pobytu sa rozumie - každé iné miesto usadenia sa, ako aj miesto, kde má osoba kanceláriu alebo prevádzkuje obchodnú alebo priemyselnú činnosť.

Voči ktorým osobám sa v týchto prípadoch vykonáva doručenie? Článok 35 Súdneho poriadku stanovuje, že kópia písomnosti sa odovzdáva pokrvnému príbuznému, príbuznému, pomocníčke v domácnosti alebo zamestnancovi adresáta.

Nesmie sa odovzdať dieťaťu, ktoré ešte nedovŕšilo vek šestnásť rokov.

V článku 44 toho istého zákonníka sú popísané súvisiace formálne požiadavky pre prípady, v ktorých sa nedoručuje priamo osobe - kópia sa odovzdá v uzatvorenej obálke s pečiatkou kancelárie súdneho úradníka na uzávere, priezviskom, menom a bydliskom adresáta a označením „Pro Justitia _ skutočne odovzdať“. Na obálke nesmie byť žiadne iné označenie. Splnenie všetkých týchto formálnych požiadaviek sa uvedie v doručovanej písomnosti a na kópii. Kópie doručovanej písomnosti týkajúce sa niekoľkých osôb s rovnakým bydliskom, alebo ak osoba bydlisko nemá s rovnakým miestom pobytu sa však neodovzdávajú v uzatvorenej obálke v prípade, že sa vykoná odovzdanie jednej z týchto osôb.

Môže sa stať, že doručenie nemožno vykonať ani osobe, ani v mieste bydliska, ani v mieste pobytu. Je totiž možné, že súdny úradník osobu, ktorej má písomnosť doručiť, nebude môcť nájsť a že v mieste bydliska alebo pobytu nezastihne nikoho, komu možno doručenie vykonať (ako je pokrvný príbuzný, príbuzný …). Túto situáciu upravujú články 37 (pre trestné veci) a 38 (pre ostatné veci) Súdneho poriadku.

HoreHore

Ak doručovaná písomnosť v trestných veciach nemôže byť doručená tak, ako je ustanovené v článku 35, v takom prípade článok 37 stanovuje, že doručenie spočíva v odovzdaní kópie doručovanej písomnosti policajnému komisariátu a tam, kde nie je žiadny policajný komisár, starostovi, poslancovi obecného zastupiteľstva alebo úradníkovi, ktorý je na to splnomocnený. Súdny úradník zanechá v mieste bydliska, alebo ak osoba nemá bydlisko v mieste pobytu adresáta v uzatvorenej obálke oznámenie. V tomto oznámení sa mu oznámi poskytnutie doručovanej písomnosti a miesto, kde si môže doručovanú písomnosť vyzdvihnúť.

Hlavný úrad, policajný komisár, starosta, poslanec obecného zastupiteľstva alebo úradník, ktorý je na to splnomocnený prijme príslušné opatrenia na zabezpečenie čo najrýchlejšieho doručenia kópie dotknutej osobe.

Musia bezodkladne oznámiť prokuratúre, ktorá požiadala o doručenie buď dátum, keď bola kópia doručovanej písomnosti doručená adresátovi alebo jednej z osôb uvedených v článku 35, alebo dôvod, pre ktorý kópia nemohla byť odovzdaná.

Na tento účel vyhotoví súdny úradník formulár, ktorý bude obsahovať informácie o príslušnom súde, dátume zasadania alebo rozhodnutia, prokuratúre, ktorá má byť upovedomená, ako aj meno a adresu osoby, ktorej sa musí kópia doručovanej písomnosti doručiť. Tento formulár priloží k obálke, ktorú odovzdá hlavnému úradu, policajnému komisárovi, starostovi, poslancovi obecného zastupiteľstva alebo úradníkovi, ktorý je na to splnomocnený.

Odovzdanie kópie doručovanej písomnosti policajnému komisárovi, starostovi, poslancovi obecného zastupiteľstva alebo úradníkovi, ktorý je na to splnomocnený, ako aj jej zaobstaranie adresátovi alebo jednej z osôb uvedených v článku 35 sú bezplatné.

HoreHore

Ak sa doručovaná písomnosť v iných ako trestných veciach nemôže doručiť tak, ako je uvedené článku 35, v takom prípade článok 38 Súdneho poriadku stanovuje, že doručenie spočíva v zanechaní kópie doručovanej písomnosti súdnym úradníkom v mieste bydliska, alebo ak osoba nemá bydlisko, v mieste pobytu adresáta v uzatvorenej obálke s uvedením údajov stanovených v článku 44 ods. 1. Týmito údajmi je pečiatka kancelárie súdneho úradníka na uzávere obálky, priezvisko, meno a bydlisko adresáta a označenie „Pro Justitia _ skutočne odovzdať“. Na obálke nesmú byť žiadne iné údaje.

Súdny úradník zaznamená na origináli doručovanej písomnosti a na doručenej kópii dátum, hodinu a miesto zanechania kópie. Najneskôr v prvý pracovný deň, ktorý nasleduje po pokuse o doručenie doručovanej písomnosti adresuje súdny úradník buď na miesto bydliska, alebo ak osoba nemá bydlisko na miesto pobytu adresáta v doporučenej obálke ním podpísaný list. Tento list uvádza dátum a hodinu pokusu o doručenie, ako aj možnosť adresáta osobne alebo písomne splnomocnenej osoby vyzdvihnúť si presnú kópiu tejto doručovanej písomnosti v kancelárii súdneho úradníka počas lehoty, ktorá trvá najdlhšie tri mesiace od doručenia. Ak adresát požiadal o zmenu miesta bydliska, doporučený list uvedený v odseku 3 bude adresovaný na miesto, kde je zapísaný v registroch obyvateľstva a na adresu jeho plánovaného nového bydliska. List obsahuje meno súdneho úradníka, adresu jeho kancelárie, úradné hodiny a telefónne číslo.

Ak zo skutkových okolností zistených na mieste vyplýva, že nie je možné prakticky vykonať doručenie zanechaním kópie doručovanej písomnosti v mieste bydliska, alebo ak osoba nemá bydlisko v mieste pobytu adresáta, doručenie spočíva v odovzdaní kópie kráľovskému zástupcovi, v právnej oblasti ktorého k tomuto skutkovému stavu dochádza. Na origináli a na kópii sa uvedú skutkové okolnosti, ktoré si vyžadujú doručenie kráľovskému zástupcovi. To isté platí aj v prípade, keď byt, kde má osoba, ktorej sa má písomnosť doručiť, zjavne opustila bez toho, aby požiadala o zmenu miesta bydliska. Na požiadanie kráľovského zástupcu budú prijaté potrebné opatrenia, aby sa kópia dostala dotknutej osobe v čo najkratšom čase.

HoreHore

Pokiaľ ide o doručovanie adresátom so známym miestom bydliska alebo pobytu v zahraničí, možno v Belgicku rozlišovať 3 systémy: doručenie alebo poštové doručenie je upravené nariadením Európskeho spoločenstva (pozri nariadenie (ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch), v zmluve (napríklad Haagsky dohovor z 15. novembra 1965, Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Englishfrançais), alebo žiadnou z týchto možností. Tu sa zaoberáme len posledným prípadom.

Prípady, v ktorých sa neuplatňuje žiadne nariadenie ani zmluva sú upravené v článku 40 Súdneho poriadku. Tento článok stanovuje, že súdny úradník zašle kópiu písomnosti doporučeným listom na miesto bydliska alebo pobytu v zahraničí leteckou poštou v prípade, že miesto určenia sa nenachádza v susednom štáte. Doručenie sa považuje za vykonané odovzdaním písomnosti na pošte s potvrdením o prevzatí.

Pre medzinárodné doručovanie sú lehoty v zásade podľa článku 55 Súdneho poriadku predĺžené o pätnásť dní, keď sa strana zdržiava v susediacom štáte alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie; o tridsať dní, ak sa strana zdržiava v inom európskom štáte; o osemdesiat dní, ak sa strana zdržiava na inom kontinente. Najmä v súvislosti s procesnými úkonmi občianskoprávnej strany v trestnoprávnych veciach existujú výnimky.

HoreHore

6. Existuje písomný dôkaz o vykonaní doručenia alebo poštového doručenia?

V prípade doručenia článok 43 Súdneho poriadku stanovuje, že osoba, ktorej sa doručuje kópia musí pri prebratí podpísať originál. Ak ho odmietne podpísať, súdny úradník to vyznačí v doručovanej písomnosti. O doručení bude teda v každom prípade písomný dôkaz. Je veľmi ťažké napadnúť zistenie súdneho úradníka.

Pokiaľ ide o poštové doručovanie, bude prirodzene existovať písomný dôkaz, ak sa vykoná doporučenou poštovou zásielkou. Aj pre prípad súdneho oznámenia článok 46 Súdneho poriadku stanovuje dôkaz o prijatí. Dôkaz sa uschová v súdnom spise súdneho konania.

7. Aké sú dôsledky v prípade, ak dôjde k chybe a adresát nedostane písomnosť, alebo ak pri doručení alebo poštovom doručení dôjde k porušeniu zákona (napríklad doručenie alebo poštové doručenie písomnosti tretej osobe)?

Zvyčajne je malá pravdepodobnosť, že adresát nedostane písomnosť, keďže belgická legislatíva vychádza z doručenia do vlastných rúk. To znamená, že súdny úradník kópiu osobne odovzdá adresátovi. Zákon však počíta s prípadmi, keď sa písomnosť doručí tretej osobe (čl. 35 Súdneho poriadku) alebo aj žiadnej osobe (čl. 38). V týchto prípadoch je doručenie úplne zákonné, aj keď nebolo vykonané do vlastných rúk. Osoba, ktorá zákonne dostala doručovanú písomnosť ako je uvedené v článku 35 a neodovzdá ju alebo sa nepostará o to, aby bol adresát o nej upovedomený, sa môže za to brať na zodpovednosť v rovine občianskoprávnej zodpovednosti. V praxi táto úprava prináša veľmi dobré výsledky.

HoreHore

Nedá sa však vylúčiť porušenie zákona pri doručovaní alebo poštovom doručovaní (napríklad ak sa v doručovanej písomnosti neuvedú určité údaje). Procesnoprávnou sankciou za takéto chybné doručenie alebo poštové doručenie je neplatnosť procesného úkonu alebo písomnosti. Predpisy súvisiace s neplatnosťou sa nachádzajú v článkoch 860 až 867 Súdneho poriadku.

Článok 860 ustanovuje, že procesný úkon alebo procesná písomnosť môže byť vyhlásená za neplatnú v prípade, že zákon ukladá túto sankciu pre prípad nesplnenia zákonom uloženej povinnosti.

Sudca však podľa článku 861 môže vyhlásiť procesný úkon za neplatný len vtedy, ak sa namieta, že vzniklo omeškanie alebo chyba na ujmu záujmom strany, ktorá namieta, že úkon alebo písomnosť sú neplatné.

Táto požiadavka ujmy na záujmoch však neplatí v prípadoch uvedených v článku 862 §1. Tento článok ustanovuje, že pravidlo uvedené v článku 861 neplatí pre omeškanie alebo chybu, ktoré sa týkajú:

 1. stanovených lehôt, pri nesplnení ktorých hrozí sankcia zániku alebo neplatnosti;
 2. podpisu písomnosti;
 3. uvedenia dátumu písomnosti, ak je nevyhnutný na posúdenie dôsledkov písomnosti;
 4. označenia sudcu, ktorý musí byť o veci upovedomený;
 5. prísahy uloženej svedkom a znalcom;
 6. oznámenia, že doručované písomnosti a vykonávacie listiny sú doručené osobe alebo iným spôsobom, ktorý ustanovuje zákon.

V týchto prípadoch sudca vyhlási neplatnosť alebo zánik v každom prípade dokonca z úradnej povinnosti („neplatnosť z úradnej povinnosti“). Článok 862 §2 Súdneho poriadku ustanovuje, že sudca musí pritom prihliadať na článok 867.

HoreHore

Článok 867 ustanovuje, že omeškanie alebo formálna chyba procesného úkonu (pri zohľadnení nedodržania stanovených lehôt, pri nesplnení ktorých hrozí sankcia neplatnosti) alebo uvedenie formy nemôže spôsobiť neplatnosť, ak zo súdnych písomností vyplýva, buď že úkon splnil účel, na ktorý zákon prihliada, alebo že neuvedená forma sa skutočne berie do úvahy.

Existujú aj ďalšie požiadavky, ktoré je na uloženie neplatnosti potrebné splniť, ale dokument o doručovaní a poštovom doručovaní neposkytuje priestor na rozsiahly výklad problematiky neplatnosti.

Na záver je potrebné poukázať na to, že toho, kto neplatnosť spôsobil, možno brať na zodpovednosť v prípade, ak sa zdá, že neplatnosť bola spôsobená jeho chybou.

8. Musí sa za doručenie alebo poštové doručenie platiť, a ak áno, koľko?

Súdny úradník za svoju prácu dostáva odmenu. Odmenu upravujú články 519 až 523 Súdneho poriadku (pozri internetovú stránku Federale Overheidsdienst Justitie (Federálnej verejnej služby spravodlivosti DeutschfrançaisNederlands), v časti Rechtsbronnen français (Pramene právnych predpisov) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = gerechtelijk wetboek (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = Súdny poriadok), woord(en) (slovo (slová) = 519). Presné sadzby, od ktorých sa nemožno odchýliť, sú stanovené v kráľovskom rozhodnutí z 30. novembra 1976 o stanovení sadzby za úkony súdnych úradníkov v občianskych a obchodných veciach a sadzby za niektoré príplatky (pozri internetovú stránku Federale Overheidsdienst Justitie (Federálnej verejnej služby spravodlivosti DeutschfrançaisNederlands), v časti Rechtsbronnen français (Pramene právnych predpisov) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = koninklijk besluit (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = kráľovské rozhodnutie), afkondigingsdatum = van 1976 11 30 tot (blanco) – (dátum schválenia = od 1976 11 30 do (prázdne)).

Bližšie informácie

 • Federálna verejná služba spravodlivosti DeutschfrançaisNederlands (Federale Overheidsdienst Justitie)
  • Článok 32 a nasl. Súdneho poriadku : v časti Rechtsbronnen (Pramene právnych predpisov) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = gerechtelijk wetboek (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = Súdny poriadok), slovo (slová) = prvá časť všeobecné zásady
  • Články 519 až 523 Súdneho poriadku: v časti Rechtsbronnen (Pramene právnych predpisov) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = gerechtelijk wetboek (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = Súdny poriadok), slovo (slová) = 519.
  • Kráľovské rozhodnutie z 30. novembra 1976 o stanovení sadzby za úkony súdnych úradníkov v občianskych a obchodných veciach a sadzby za niektoré príplatky: v časti Rechtsbronnen (Pramene právnych predpisov) -> geconsolideerde wetgeving: juridische aard = koninklijk besluit (konsolidovaná legislatíva: právna povaha = kráľovské rozhodnutie), afkondigingsdatum = van 1976 11 30 tot (blanco) – (dátum schválenia = od 1976 11 30 do (prázdne)).
 • Národná komora súdnych úradníkov Belgicka françaisNederlands
 • Nariadenie (ES) č. 1348/2000 Deutsch English français Nederlands Rady z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch
 • Haagska dohovor z 15. novembra 1965 (Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného Englishfrançais).

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 01-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo