Európska komisia > EJS > Doručovanie písomností > Rakúsko

Posledná úprava: 22-04-2005
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Doručovanie písomností - Rakúsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Aký je praktický význam právneho inštitútu „doručovania písomností“? Prečo existujú osobitné predpisy na doručovanie písomností? 1.
2. Ktoré písomnosti musia byť doručené úradnou cestou? 2.
3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti? 3.
4. Akým spôsobom sa doručujú písomnosti? 4.
5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie do vlastných rúk adresáta nie je možné (napr. ak nie je doma)? 5.
6. Existuje písomný dôkaz o doručení písomnosti? 6.
7. Čo sa stane, ak adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť, písomnosť nedostane, alebo ak sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napr. ak sa písomnosť doručí tretej osobe)? 7.
8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť,  ak áno, koľko? 8.

 

1. Aký je praktický význam právneho inštitútu „doručovania písomností“? Prečo existujú osobitné predpisy na doručovanie písomností?

Doručenie znamená odovzdanie písomnosti príjemcovi uskutočnené v súlade so zákonom a prípadne zdokumentované tak, aby to príjemca mohol vziať na vedomie. Keďže vedomosť o existencii súdneho konania, jeho obsahu a skutočnostiach, ktoré z neho vyplývajú, je nevyhnutným predpokladom ochrany dôležitých práv dotknutej osoby, existujú pre doručovanie vlastné pravidlá.

2. Ktoré písomnosti musia byť doručené úradnou cestou?

Osobitným spôsobom – preukázateľne, prípadne aj osobne – sa doručujú dôležité písomnosti súdneho konania: žaloba a súdne rozhodnutia, ako i všetky písomnosti, ktorých doručením začína plynúť lehota alebo nastupuje osobitný právny následok, na ktorý je z úradnej moci potrebné prihliadať.

3. Kto je zodpovedný za doručenie písomnosti?

Doručovanie sa obyčajne uskutočňuje poštou, za určitých predpokladov ho však môže uskutočniť aj zriadenec súdu alebo miestny orgán.

4. Akým spôsobom sa doručujú písomnosti?

Spôsob doručenia býva rôzny a závisí od druhu písomnosti, ktorá sa doručuje. Niekedy voľba medzi rôznymi spôsobmi doručenia podľa okolností závisí od uváženia súdu. Ako spôsoby doručenia prichádzajú do úvahy doručenie poštou alebo prostredníctvom zriadenca súdu, ale aj verejným oznámením (vyhláška, oznámenie), poznáme doručenie výlučne príjemcovi, doručenie do vlastných rúk iba príjemcovi alebo osobitnému splnomocnencovi na preberanie pošty a doručenie príjemcovi alebo náhradnému príjemcovi. Doručenia uzavretému kruhu príjemcov sú za určitých okolností možné aj prostredníctvom elektronických médií.

HoreHore

5. Čo sa stane, ak vo výnimočných prípadoch doručenie do vlastných rúk adresáta nie je možné (napr. ak nie je doma)?

Podľa spôsobu doručenia alebo prekážky je potrebné neprítomného príjemcu informovať o skutočnosti neúspešného pokusu o doručenie a termíne ďalšieho pokusu o doručenie, držať písomnosť pripravenú na vyzdvihnutie na pošte alebo na súde, vydať zásielku náhradnému príjemcovi alebo vykonať ďalší pokus o doručenie na inú adresu.

6. Existuje písomný dôkaz o doručení písomnosti?

V zásade sa doručenie uskutočňuje bez osobitného dôkazu. Písomnosti, ktorých doručením začína plynúť lehota alebo nastupuje osobitný právny následok sa doručujú s písomným dôkazom („návratkou“), ktorý doručovateľ vyplní a následne po tom, čo ju spolu s príjemcom podpíše, odovzdá súdu.

7. Čo sa stane, ak adresát, ktorému sa má písomnosť doručiť, písomnosť nedostane, alebo ak sa doručenie uskutoční v rozpore so zákonom (napr. ak sa písomnosť doručí tretej osobe)?

Ak pri doručení dôjde k porušeniu predpisov, ktoré upravujú doručovanie, doručenie je v zásade neplatné a je potrebné uskutočniť nové doručenie. Niektoré predpisy však neupravujú a nechránia subjektívne práva príjemcu zásielky, ale ide čisto o poriadkové predpisy, ktorých porušenie nemá žiadne následky na platnosť doručenia. Za určitých okolností sa predbežne neplatné doručenie môže považovať za platné. Ide najmä o prípady, kedy sa účel doručenia dosiahne iným spôsobom a práva príjemcu zásielky zostanú zachované.

8. Musím za doručenie písomnosti zaplatiť,  ak áno, koľko?

Normálne doručenie poštou je v rámci konania paušálne kryté súdnymi poplatkami. Ak však vzniknú dodatočné náklady z dôvodu osobitného doručenia, je ich v konečnom dôsledku spravidla potrebné uhradiť v súlade s pravidlami týkajúcimi sa úhrady nákladov.

Bližšie informácie

Zákonné ustanovenia o doručovaní (zákon o doručovaní, Občiansky súdny poriadok, Súdny poriadok (Geo)) je možné získať v Systéme právnych informácií RIS Deutsch

« Doručovanie písomností - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 22-04-2005

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo