Komisja Europejska > EJN > Doręczanie dokumentów > Austria

Ostatnia aktualizacja: 22-04-2005
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Doręczanie dokumentów - Austria

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza w praktyce zwrot prawniczy „Doręczanie pism“? Dlaczego istnieją specjalne przepisy dotyczące doręczania pism? 1.
2. Jakie pisma muszą być doręczane w sposób formalny? 2.
3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie pisma? 3.
4. Jak wygląda standardowe doręczenie? 4.
5. Co się stanie, jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe doręczenie pisma do rąk własnych adresata (np. ponieważ nie ma go w domu)? 5.
6. Czy możliwe jest pisemne udokumentowanie faktu doręczenia pisma? 6.
7. Co się stanie, jeżeli adresat, któremu pismo ma być doręczone, nie otrzyma go, lub jeżeli doręczenie nie nastąpi w ustawowo określony sposób (np. pismo zostanie doręczone osobie trzeciej)? 7.
8. Czy muszę zapłacić za doręczenie pisma, a jeżeli tak, to ile? 8.

 

1. Co oznacza w praktyce zwrot prawniczy „Doręczanie pism“? Dlaczego istnieją specjalne przepisy dotyczące doręczania pism?

Doręczenie jest dokonanym w sposób zgodny z ustawą i, jeżeli to możliwe, udokumentowanym przekazaniem pisma odbiorcy, aby mógł się on z nim zapoznać. Ponieważ wiedza o istnieniu postępowania sądowego, jego istocie i wyniku stanowi warunek konieczny do zachowania ważnych praw osoby zainteresowanej, istnieją odrębne zasady doręczania pism.

2. Jakie pisma muszą być doręczane w sposób formalny?

W szczególny sposób – potwierdzony, a jeżeli to możliwe, osobiście – doręcza się ważne pisma związane z postępowaniem sądowym: pozwy i postanowienia sądowe oraz wszystkie pisma, których doręczenie powoduje rozpoczęcie biegu terminu lub wywołuje jakiś szczególny skutek prawny, którego należy przestrzegać z urzędu.

3. Kto jest odpowiedzialny za doręczenie pisma?

Doręczenia dokonywane są zwykle drogą pocztową. W określonych okolicznościach może ich dokonać również urzędnik sądowy lub gmina.

4. Jak wygląda standardowe doręczenie?

Istnieją różne rodzaje doręczenia. Są one uzależnione od rodzaju doręczanego pisma. Niekiedy sąd ma – w zależności od okoliczności – możliwość wyboru między różnymi rodzajami doręczenia. Doręczenie może nastąpić drogą pocztową lub przez urzędnika sądowego, jak również poprzez publiczne obwieszczenie (Ediktsdatei [austriacka baza publikacji sądowych], ogłoszenie); możliwe jest doręczenie wyłącznie odbiorcy, doręczenie wyłącznie do rąk własnych odbiorcy lub osoby upoważnionej do odbioru pism urzędowych oraz doręczenie odbiorcy lub odbiorcy zastępczemu. W określonych okolicznościach możliwe jest również doręczenie ograniczonemu kręgowi odbiorców za pomocą mediów elektronicznych.

Do góryDo góry

5. Co się stanie, jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe doręczenie pisma do rąk własnych adresata (np. ponieważ nie ma go w domu)?

W zależności od rodzaju doręczenia oraz zaistniałej przeszkody należy poinformować nieobecnego odbiorcę o bezskutecznej próbie doręczenia i o terminie ponownej próby doręczenia, udostępnić pismo do odbioru na poczcie lub w sądzie, wydać przesyłkę odbiorcy zastępczemu lub podjąć ponowną próbę doręczenia na inny adres.

6. Czy możliwe jest pisemne udokumentowanie faktu doręczenia pisma?

Doręczenia dokonywane są zasadniczo bez osobnego potwierdzenia. Pisma, których doręczenie powoduje rozpoczęcie biegu terminu lub wywołuje jakiś szczególny skutek prawny, doręczane są za pisemnym potwierdzeniem („Potwierdzenie odbioru”), wypełnianym przez doręczyciela, podpisywanym przez niego oraz przez odbiorcę i dostarczanym przez doręczyciela do sądu.

7. Co się stanie, jeżeli adresat, któremu pismo ma być doręczone, nie otrzyma go, lub jeżeli doręczenie nie nastąpi w ustawowo określony sposób (np. pismo zostanie doręczone osobie trzeciej)?

Jeżeli w trakcie doręczenia doszło do naruszenia przepisów określających jego przebieg, doręczenie uważa się zasadniczo za nieważne – musi ono nastąpić ponownie. Jednak niektóre przepisy nie określają ani nie chronią indywidualnych praw odbiorcy przesyłki, lecz stanowią jedynie przepisy porządkowe; ich naruszenie pozostaje bez wpływu na ważność doręczenia. Ponadto, w przypadku zaistnienia dodatkowych okoliczności, doręczenie przejściowo nieważne może uzyskać ważność. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy cel doręczenia osiągnięty zostanie w inny sposób, a prawa odbiorcy przesyłki nie zostaną naruszone.

8. Czy muszę zapłacić za doręczenie pisma, a jeżeli tak, to ile?

Zwykłe doręczenie drogą pocztową związane z postępowaniem sądowym, opłacane jest ryczałtowo w ramach opłat sądowych. Jeżeli w przypadku doręczenia specjalnego powstaną koszty dodatkowe, należy je uregulować zgodnie z zasadami określającymi zwrot kosztów.

Dalsze informacje

Informacje na temat przepisów związanych z doręczaniem pism (Ustawa o doręczeniach, ZPO [austriacki Kodeks Postępowania Cywilnego], Geo [austriackie przepisy dotyczące opłat urzędowych]) można uzyskać w Rechtsinformatonssystem RIS Deutsch [Systemie Informacji Prawnej] .

« Doręczanie dokumentów - Informacje ogólne | Austria - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 22-04-2005

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania