Evropská komise > ESS > Doručování písemností > Rakousko

Poslední aktualizace: 21-03-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Doručování písemností - Rakousko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená právní výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují pro doručování písemností zvláštní předpisy? 1.
2. Které písemnosti se musí formálně doručovat? 2.
3. Kdo je kompetentní pro doručení písemnosti? 3.
4. Jak obvykle doručování písemnosti probíhá? 4.
5. Co se stane, jestliže ve výjimečných případech není možné doručení přímo adresátovi (např. protože není doma)? 5.
6. Existuje nějaký písemný doklad, že byla písemnost doručena? 6.
7. Co se stane, jestliže adresát, kterému má být písemnost doručena, ji neobdrží nebo pokud se doručení neuskuteční zákonem předepsaným způsobem (např. je písemnost předána třetí osobě)? 7.
8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik? 8.

 

1. Co znamená právní výraz „doručování písemností“ v praxi? Proč existují pro doručování písemností zvláštní předpisy?

Doručování je zákonným způsobem dosažené a případně doložené předání písemnosti příjemci, kterého je třeba o něčem informovat. Protože předání informací o konání soudního řízení, jeho obsahu a východiscích je nezbytným předpokladem pro zachování důležitých práv dotčeného, existují pro doručování písemností speciální pravidla.

2. Které písemnosti se musí formálně doručovat?

Zvláštním způsobem – prokazatelně doručenkou, někdy též do vlastních rukou – se doručují důležité soudní písemnosti : Žaloba a soudní rozhodnutí, a také všechny písemnosti, z jejichž doručení dále vyplývá určitá lhůta nebo zvláštní právní účinek, který je nutné dodržet z úřední povinnosti.

3. Kdo je kompetentní pro doručení písemnosti?

Doručování se obvykle provádí poštovní cestou, za určitých okolností jej může provádět také soudní doručovatel nebo obec.

4. Jak obvykle doručování písemnosti probíhá?

Způsoby doručování jsou různé a řídí se podle druhu doručované písemnosti; někdy je na zvážení soudu, jaký způsob z různých možností podle konkrétních okolností zvolí. Jako způsoby doručení přicházejí v úvahu doručení poštou nebo soudním doručovatelem, ale také veřejné oznámení (soubor nařízení, oznámení), existuje výlučné doručení příjemci, doručení pouze do vlastních rukou příjemce nebo jeho právního zástupce a doručení příjemci nebo náhradnímu příjemci. Doručení určitému uzavřenému okruhu účastníků je za určitých podmínek možné i prostřednictvím elektronických médií.

NahoruNahoru

5. Co se stane, jestliže ve výjimečných případech není možné doručení přímo adresátovi (např. protože není doma)?

Podle zpusobu dorucování a druhu prekážky je možné 1)neprítomného príjemce informovat o nezdareném pokusu o dorucení a o termínu nového pokusu o dorucení, 2) písemnost pripravit k vydání na pošte nebo na soudu, poprípade 3) vydat obsílku náhradnímu príjemci nebo 4) provést nový pokus o dorucení na jinou adresu.

6. Existuje nějaký písemný doklad, že byla písemnost doručena?

Doručování se zpravidla provádí bez zvláštních dokladů. Písemnosti, z jejichž doručení vyplývá určitá lhůta nebo určitý procesní sled, se provádí s písemným dokladem („doručenkou“), který vyplní a podepíše doručovatel, dále jej podepíše příjemce a doručovatel tento doklad odevzdá soudu.

7. Co se stane, jestliže adresát, kterému má být písemnost doručena, ji neobdrží nebo pokud se doručení neuskuteční zákonem předepsaným způsobem (např. je písemnost předána třetí osobě)?

Jestliže dojde při doručování k nedodržení pravidel, která pro doručování platí, pak se doručení považuje za neplatné a je nutné jej provést znovu. Některé předpisy ale nevymezují ani nechrání subjektivní práva adresáta úřední obsílky, ale jsou pouhými pořádkovými předpisy; jejich nedodržení zůstává – co se týče platnosti doručení – bez následků. Také jinak může být v případě vzniku jiných okolností toto - předem neplatné doručení – bez následků. To je pak především ten případ, když byl účel obsílky dosažen jiným způsobem a byla zajištěna práva adresáta obsílky.

8. Musím za doručení písemnosti zaplatit, a pokud ano, kolik?

Běžné doručení poštou v rámci řízení je hrazeno paušálně v rámci soudních poplatků. Jestliže kvůli zvláštnímu způsobu doručení vzniknou další náklady, zpravidla jsou nechána k uhrazení adresátem podle příslušných předpisů.

Bližší informace

Zákonná ustanovení o doručování (zákon o doručování, občanský soudní řád, Geo) naleznete v Právním informačním systému (Rechtsinformatonssystem RIS Deutsch).

« Doručování písemností - Obecné informace | Rakousko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 21-03-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království