Europeiska Kommissionen > ERN > Föräldraansvar > Sverige

Senaste uppdatering: 23-10-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Föräldraansvar - Sverige

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken? 1.
2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn? 2.
3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe? 3.
4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden? 4.
5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande? 5.
6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol? 6.
7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar? 7.
8. Om domstolen beslutar att en förälder skall ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern? 8.
9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken? 9.
10. Till vilken domstol skall jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument skall bifogas? 10.
11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål? 11.
12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna? 12.
13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar? 13.
14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan? 14.
15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Sverige? 15.
16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall? 16.
17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Sverige eller har olika medborgarskap? 17.

 

1. Vad innebär det juridiska begreppet ”föräldraansvar” i praktiken?

Med föräldraansvar avses frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn.

Med vårdnad avses det juridiska ansvaret för barnets person. Den som har vårdnaden om ett barn har en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga förhållanden, t.ex. var barnet skall bo och i vilken skola barnet skall gå i. Den som har vårdnaden om ett barn skall se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ansvarar också för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning.

2. Vem har som regel föräldraansvaret för ett barn?

Vårdnaden om ett barn tillkommer som regel barnets föräldrar eller en av dem.

Är föräldrarna gifta får de automatiskt gemensam vårdnad om barnet vid födelsen. Även om föräldrarna skiljer sig kvarstår som regel den gemensamma vårdnaden. Vill en av föräldrarna ha en ändring i vårdnaden kan domstolen dock, om det bedöms vara det bästa för barnet, lösa upp den gemensamma vårdnaden och besluta om ensam vårdnad.

Är föräldrarna ogifta får modern automatiskt ensam vårdnad. Föräldrarna kan dock på ett enkelt sätt – genom en registrering – få gemensam vårdnad. Fadern kan också väcka talan om att få gemensam vårdnad eller ensam vårdnad om barnet.

Till börjanTill början

3. Om föräldrarna är olämpliga eller ovilliga att utöva föräldraansvaret, kan någon annan person då utses i deras ställe?

I vissa fall kan en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses. Så skall ske bl.a. om föräldrarna vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa och utveckling.

4. Om föräldrarna skiljer sig eller separerar, hur löses frågan om föräldraansvar då för framtiden?

Vill någon av föräldrarna ha en ändring i vårdnaden kan frågan om vårdnad avgöras av domstol. Är föräldrarna ense om en ändring kan de reglera frågan i avtal, utan medverkan av domstol. För att vara giltigt skall ett sådant avtal godkännas av socialnämnden.

Detsamma gäller för frågan om hos vem av föräldrarna barnet skall bo och hur umgänget med den andra föräldern skall utformas.

I mål om äktenskapsskillnad får domstolen dessutom utan yrkande anförtro vårdnaden om barnet åt en av föräldrarna, om gemensam vårdad är uppenbart oförenlig med barnets bästa.

5. Om föräldrarna avtalar om föräldraansvar vilka krav måste då vara uppfyllda för att avtalet skall vara rättsligt bindande?

Avtalet skall vara skiftligt och undertecknat av båda föräldrarna. Det skall dessutom godkännas av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört.

6. Om föräldrarna inte kan enas i frågor om föräldraansvar, vilka alternativa tvistlösningsmetoder finns då för att lösa tvisten utom domstol?

Samarbetssamtal. Kommunerna är skyldiga att sörja för att föräldrar erbjuds samarbetssamtal i syfte att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Till börjanTill början

7. Om föräldrarna vänder sig till domstol, vilka frågor kan domaren besluta om när det gäller föräldraansvar?

Domstol kan besluta om

 • vårdnad (ensam vårdnad eller gemensam vårdnad),
 • barnets boende (vem av föräldrarna barnet skall bo hos eller om barnet skall bo växelvis hos var och en av föräldrarna) och
 • umgänge med barnet (för en förälder som inte bor tillsammans med barnet).

Domstol kan också besluta om underhållsbidrag till barnet.

8. Om domstolen beslutar att en förälder skall ha ensam vårdnad, innebär detta att han eller hon kan besluta om alla frågor som rör barnet utan att samråda med den andra föräldern?

Har en förälder ensam vårdnad beslutar den föräldern ensam i frågor som gäller barnets person. Föräldern måste dock givetvis följa vad som beslutats om den andra förälderns umgänge med barnet.

Det sagda innebär inte att en icke vårdnadshavande förälders mening skulle vara utan betydelse. I t.ex. frågor om adoption skall en icke vårdnadshavande förälder höras innan domstolen tar ställning till adoptionsfrågan.

9. Om domstolen beslutar om gemensam vårdnad, vad innebär det i praktiken?

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna tillsammans skall besluta i frågor som rör barnet. Utgångspunkten är att föräldrarna måste enas i alla frågor som rör barnet. Oenighet i frågor om umgänge och barnets boende kan dock avgöras av domstol (se ovan).

10. Till vilken domstol skall jag vända mig om jag vill inleda en rättegång om föräldraansvar? Vilka formaliteter måste uppfyllas och vilka dokument skall bifogas?

Frågor om vårdnad, boende och umgänge väcks vid tingsrätten i den ort där barnet har hemvist. Frågor om vårdnad kan också tas upp i mål om äktenskapsskillnad.

Till börjanTill början

En stämningsansökan skall innehålla uppgifter om parterna, ett bestämt yrkande, bakgrunden till yrkandet, uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt uppgift om sådana omständigheter som gör domstolen behörig. Skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.

11. Vilken handläggningsform tillämpas i dessa fall? Finns det möjlighet till snabbare handläggning vid fara i dröjsmål?

Frågor om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva.

Rent allmänt gäller att frågor om vårdnad, boende och umgänge skall handläggas skyndsamt. Domstolen får besluta intermistiskt om vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Ett interimistiskt beslut gäller för tiden till dess att frågan har avgjorts genom ett beslut som har vunnit laga kraft.

Även om det alltså inte finns någon särskild formell ordning för speciellt skyndsam handläggning av frågor om vårdnad m.m. görs i varje enskilt fall en bedömning av hur brådskande ärendet är.

12. Kan jag få rättshjälp för att täcka rättegångskostnaderna?

I mål om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att vardera parten står för sina egna rättegångskostnader.

Rättshjälp kan beviljas om förutsättningarna härför är uppfyllda.

13. Är det möjligt att överklaga ett beslut om föräldraansvar?

Ja, tingsrätts beslut om föräldraansvar får överklagas.

14. I vissa fall kan det vara nödvändigt att begära verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar. Vilken domstol skall jag i så fall vända mig till och hur handläggs frågan?

Frågor om verkställighet handläggs av länsrätt. Normalt görs ansökan om verkställighet hos länsrätten i det län där barnet bor eller vistas.

Till börjanTill början

15. Vad skall jag göra för att få ett avgörande om föräldraansvar som meddelats i en annan medlemsstat erkänt och verkställt i Sverige?

I vissa fall gäller Bryssel II-förordningen. Ansökan om verkställbarhetsförklaring görs i Sverige vid Svea hovrätt.

I andra fall gäller för de länder som har tillträtt 1980 års Luxemburg-konvention att avgörandet gäller här i landet och på ansökan kan verkställas här, om avgörandet utgör grund för verkställighet i den stat där det har meddelats. Ansökan om verkställighet görs i dessa fall vid länsrätt.

16. Till vilken domstol skall jag vända mig för att motsätta mig erkännande och verkställighet av ett avgörande om föräldraansvar som meddelats av en domstol i en annan medlemsstat? Vilken handläggningsform används i dessa fall?

Bestämmelser om detta finns i Bryssel II-förordningen.

I övrigt får invändning om att ett avgörande inte gäller eller inte är verkställbart göra i de fall där frågan aktualiseras. Det är också möjligt att vid tingsrätt få fastställt att ett avgörande gäller eller inte gäller i Sverige.

17. Vilken lag tillämpas i frågor om föräldraansvar om barnet eller parterna inte bor i Sverige eller har olika medborgarskap?

Huvudregeln är att lagen i det land där barnet har hemvist tillämpas.

« Föräldraansvar - Allmän information | Sverige - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 23-10-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket